UYGULAMA İMAR PLANI NEDİR

UYGULAMA İMAR PLANI NEDİR?

Uygulama imar planı nedir? Uygulama imar planı, bir bölgenin veya bir arazinin kullanımına ilişkin detaylı ve resmi bir planlama belgesidir. Bu plan, bir yerleşim alanının nasıl kullanılacağına dair birtakım yönergeler içerir ve genellikle yerel yönetimler tarafından hazırlanır ve onaylanır. İmar planı, bölgenin hangi alanlarının konut, ticaret, sanayi, tarım, yeşil alanlar gibi farklı amaçlar için ayrılacağını…

GEÇİT HAKKI NEDİR ŞARTLARI

GEÇİT HAKKI NEDİR? ŞARTLARI

Geçit hakkı davası, taşınmaz maliklerinin genel yola çıkmak için yeterli bir geçidi olmayan durumlarda, komşu taşınmaz üzerinden geçiş yapabilme hakkını elde etmek amacıyla açtıkları hukuki süreçtir. Bu dava, Türk Medeni Kanunu’nun 747. maddesine dayanarak, malikin taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli bir geçidi bulunmaması halinde, tam bir bedel karşılığında komşularından geçit hakkı talep etme imkanını tanır.…

KAT MÜLKİYETİ NEDİR ŞARTLARI

KAT MÜLKİYETİ NEDİR? ŞARTLARI

Kat mülkiyeti, bir gayrimenkulün bağımsız bölümlerinin üzerindeki mülkiyet hakkını ifade eden ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile düzenlenen bir hukuki kavramdır. Bu kavram, bireylerin veya kurumların, bir binanın daireleri, mağazaları veya ofisleri gibi bağımsız bölümleri üzerinde tam mülkiyet haklarına sahip olmalarını sağlar. Kat mülkiyeti, gayrimenkul sahiplerine, kendi bağımsız bölümlerini satabilme, kiraya verme veya ipotek…

KAT İRTİFAKI NEDİR NASIL KURULUR

KAT İRTİFAKI NEDİR? NASIL KURULUR?

Kat irtifakı, henüz inşaatı tamamlanmamış bir taşınmaz üzerinde, malik veya maliklerin bu taşınmaz üzerinde sahip olduğu irtifak hakkıdır. Bu hukuki kavram, taşınmazın gelecekteki kat mülkiyeti düzenlemelerine hazırlık amacıyla kullanılır. İnşaat aşamasındaki binalarda, bağımsız bölümlerin ayrı ayrı mülkiyet altına alınmasını sağlayan kat irtifakı, tapu müdürlüğüne gerekli belgelerle başvuru yapılması neticesinde kurulur. Bu süreç, 634 sayılı Kat…

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE REVİZYONU

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE REVİZYONU

İmar planı değişikliği ve revizyonu, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını, çevresel dengelerini ve kentsel estetiği doğrudan etkileyebilecek kararlar olduğundan, titizlikle yürütülmesi gereken süreçlerdir. İmar planı değişikliği ve revizyonu, mevcut planın ana hatlarına sadık kalınarak ve kamu yararı gözetilerek yapılmalıdır. Ayrıca, bu değişikliklerin hukuki dayanakları, planlama ilkeleri ve yönetmeliklerle uyumlu olması zorunludur. İmar planı değişikliği ve revizyonu sırasında,…

KEFALETTE EŞİN RIZASI VE ŞARTLARI

Kefalet sözleşmesi, alacaklı ile kefil arasında yapılan ve asıl borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarını kefilin üstlendiği teminat sözleşmelerinden biridir. Bu sözleşmesinin tanımı Türk Borçlar Kanunu’nun madde 581’de şu şekilde yapılmıştır: Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Bu sözleşmesinin geçerli olabilmesi işin eğer kişi evliyse eşinin…

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır (Arsa Payı)

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır? (Arsa Payı)

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, gayrimenkul sektöründe sıkça karşılaşılan ve arsa sahipleri ile yükleniciler arasında yapılan bir anlaşma türüdür. Bu sözleşme, arsa sahibinin arsasını bir yükleniciye devretmesi ve karşılığında yüklenicinin arsa üzerine inşa edeceği bina veya yapıların belirli bağımsız bölümlerini arsa sahibine teslim etmesini öngörür. Sözleşmenin hukuki geçerliliği ve tarafların hakları, yükümlülükleri, bu sürecin nasıl işlediği…

KATILMA ALACAĞI DAVASI (KATKI PAYI)

KATILMA ALACAĞI DAVASI (KATKI PAYI)

 KATILMA ALACAĞI DAVASI NEDİR? Katılma alacağı, evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların paylaşımı sırasında, evlilik birliğine katkıda bulunan eşe sağlanan hakka denir. Bu hak, evlilik süresince bir eşin diğerine yaptığı katkılarının mali değeri olarak ifade edilir. Katılma alacağı, evlilik sona erdiğinde veya mal rejimi sonlandığında uygulamaya konur. Genellikle evlilik boyunca edinilen malların değer artışı ve artan…

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi; bir taşınmazın sözleşmede kararlaştırılan koşullar üzerinden ilerideki bir zamanda devrini amaçlayan ve her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi bir ön sözleşme niteliğindedir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nihayetinde ileride tapu memuru önünde resmi bir şekilde yapılması gereken taşınmaz satım sözleşmesi yapılmasının taahhüt edilmesidir. Gayrimenkul satış…

ÖNALIM HAKKI DAVASI, ŞARTLARI VE SÜRESİ

ÖNALIM HAKKI DAVASI, ŞARTLARI VE SÜRESİ

Önalım hakkı davası, önalım hakkının kullanılması için açılan bir dava türüdür. Önalım hakkı, paylı mülkiyetli taşınmazlarda payın üçüncü kişiye satılması halinde, diğer pay sahiplerine o payı öncelikle satın alma yetkisini veren bir haktır. Önalım hakkı kanundan veya sözleşmeden doğabilir. Yasal önalım hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 732.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki…