Tüketici Hukuku, tüketicinin ekonomik çıkarlarının, sağlıklarının ve güvenliklerinin korunması amacıyla oluşturulan bir hukuk dalıdır. Son yıllarda gelişen e-ticaret ve buna bağlı olarak online satışların artmasıyla birlikte Ticaret Hukuku oldukça ilgi gören bir alan olmaya başlamıştır.

Tüketicinin ücret karşılığı satın aldığı ürün ve hizmette vaat edileni bulamadığı taktirde belli başlı haklara sahip olmasını sağlayan bu hukuk dalı, mağdur edilen tüketiciyi yasal yoldan korumaktadır.

Randevu Alın

Tüketici Hukuku Hakkında Yazılarımız

Harbiye Hukuk Bürosu, İstanbul’da dinamik ve alanında uzman kadrosu ile tüketici hukuku ile ilgili her türlü uyuşmazlık hakkında, tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar, tüketici hakem heyetinde yapılacak işlemlerde danışmanlık ve temsil, alım satım sözleşmeleri, ayıplı mal ve ayıplı hizmetlerden doğan sorumluluk gibi iş ve davalarda uzman avukat kadrosuna sahip, başarılı ve güvenilir bir hukuk bürosudur. Tüm bunlarla birlikte müvekkillerine her daim bilgi akışı sağlayan ve danışmanlık veren, müvekkilini mahkeme nezdinde davalı ve/veya mahkemeye karşı temsil eden avukatlardan oluşmaktadır.  

Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketici hukuku, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemekle ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bu çerçevede taraflardan birinin tüketici olması halinde söz konusu işe ilişkin uygulanacak hükümler tüketicinin korunmasını esas alan hükümler olacaktır. Tüketici hukukunda genel olarak uygulama alanı bulan mevzuat ise şu şekildedir:

 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketici Hukuku Neleri Kapsar?

Tüketici hukuku, yukarıda da açıkladığımız üzere, sözleşmenin taraflarından birinin tüketici olması, diğer tarafın da mesleki itibarla sağlayıcı olması halinde uygulama alanı bulan bir hukuk dalıdır. Peki, tüketici kimdir?

Tüketici, bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alan gerçek veya tüzel kişidir. Ticari amaçla mal satın alanlar tüketici değillerdir. Bu bağlamda, tacirler ve şirketler kural olarak tüketici değillerdir. Ancak tacirler ve şirketler, ticari amaç dışında, tamamen özel maksatla satın almış oldukları mal veya hizmetler bakımından tüketici sayılırlar. 

Bu değerlendirme ışığında tüketici hukuku, tüketicinin almış olduğu hizmet ve mal dâhilinde, tüketici lehine düzenlemeler bulunduran mevzuat ile beraber, tüketici hukukundan doğan tüm uyuşmazlıkları bünyesinde barındıran bir hukuk dalıdır.

Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Tüketici ile sağlayıcı ilişkisinde tüketicinin dezavantajlı bir konumda olmasından dolayı kanun koyucu, tüketici lehine olacak şekilde birtakım düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bu düzenlemelerin en önemlisi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanundur. Bunun haricinde ülkemizin de taraf olduğu 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi’ne göre 9 adet temel ve evrensel tüketici hakkı bulunmaktadır. Bunlar:

 • Tüketicinin Temel İhtiyaçlarının Karşılanması
 • Sağlık ve Güvenlik Hakkı
 • Bilgi Edinme Hakkı
 • Eğitilme Hakkı
 • Zararların Giderilmesi Hakkı
 • Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı
 • Seçme Hakkı (istenilen ürün-hizmet anlamında)
 • Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini Duyurma Hakkı
 • Ayıplı Malda Seçimlik Haklar

Tüketici Neye Dava Açabilir?

Tüketici, sağlayıcıdan almış olduğu mal veya hizmet dolayısıyla ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık sebebi ile dava açabilir. Bu konuda kanun koyucunun da öngördüğü şekilde tüketici lehine olan düzenleme esas alınacaktır. Tüketicinin karşılaşabileceği uyuşmazlıkların başlıca olanları şu şekildedir:

 • Tüketici Sözleşmesinin Feshi
 • Sağlayıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu
 • Sağlayıcının Zapttan Doğan Sorumluluğu
 • Sözleşmeye Aykırılık
 • Sağlayıcının Ayıplı Hizmetinden Sorumluluğu
 • Menfi Tespit Davaları
 • Promosyon Davaları
 • Alacak Davaları
 • Tapu İptal ve Tescil Davası
 • Maddi Tazminat Davası 
 • Manevi Tazminat Davası
 • Kredi Davası

Tüketici Hukukuna Hangi Mahkeme Bakar?

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun m.73/1’de de belirtildiği üzere, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Burada bahsi geçen Tüketici Mahkemesi, özel statülü bir mahkemedir. Dolayısıyla dava veya işin görüleceği yargı çevresinde Tüketici Mahkemesi bulunmaması halinde davaya/işe, “Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla” Asliye Hukuk Mahkemesi bakacaktır. 

Sık Sorulan Sorular

Tüketici Hukuku Avukatının Ücretini Kim Öder? 

Tüketici Hukuku avukatının ücretinin kim öder sorusu insanlar tarafından merak konusudur. Taraflar, tüketici hukukuna ilişkin dava veya iş için vekâlet verdikleri avukatın ücretini avukat ile en başta kararlaştırılan tutar üzerinden ödemek zorundadırlar. Ancak davanın kabulü yani kazanılması veya reddi yani kaybedilmesi durumlarında karşı vekâlet ücreti de söz konusu olmaktadır. Mahkemece belirlenen karşı vekâlet ücreti davayı kaybeden tarafça davayı kazanan tarafın avukatına ödenir. Bu durum yasa koyucu tarafından Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin son fıkrasında “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. 

Tüketici Hukuku Avukatı Ücreti Ne Kadar? 

Avukatlık ücreti müvekkil tarafından alınan hukuki hizmete karşılık olarak vekilliğini üstlenen avukata ödeyeceği ücrettir. Türkiye Barolar Birliği, her yıl yenilenen ve güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini oluşturmakta ve resmî gazetede yayımlamaktadır. Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği bu ücret asgari sınırdır. Avukatlık Kanunu madde 164 uyarınca “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz.” Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uygulanacak tarife başlığı 21. madde gereğince “Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.” Fakat bu asgari sınır olup gayrimenkul avukatı somut olaydaki hukuki uyuşmazlığın niteliği, dava açılıp açılmayacağı ve eğer dava açılacaksa ortalama ne kadar süren bir dava sürecinin olacağı, hukuki hizmetin verileceği işin önemi ve büyüklüğü gibi birçok etken göz önünde bulundurularak avukatlık ücretini belirleyebilmektedir.

Tüketici Hukuku Avukatı Ücretsiz Danışma Hizmeti Veriyor Musunuz? 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, “Avukatlık Ücreti” başlıklı 164. maddesi uyarınca her türlü hukuki iş, işlem ve danışma ücrete tabidir. Kanunda ücret alınmadan iş yapılabileceği istisnai durumlar da düzenlenmiş olup bu durumda avukatın bağlı bulunduğu baroya bunu bildirmesi zorunluluğu getirilmiştir. Sözün özü avukata danışma, konu hakkında hukuki görüş alma ücrete tabi olup avukat ücretsiz hukuki danışma verememekte ve dava alamamaktadır.

Tüketici Hukuku Davalarında Avukat Zorunlu Mu? 

Türk Hukukunda tarafların kendilerini avukat ile temsil ettirmesi konusunda kanunda sayılı bazı istisnai haller hariç bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle görülecek olan davaların vekil olmadan da yürütülmesi mümkündür. Ancak önemle belirtmek gerekir ki zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerinin çokluğu ve özellikle kredi sözleşmeleri, ayıp ihbarı, itiraz, menfi tespit davası, tazminat davası gibi tecrübe ve alanında hukuki uzmanlık gerektiren tüketici hukuku dava ve işlerinin mahiyeti gereğince zor olması olası hak kayıplarının yaşanmasına sebebiyet vermektedir.  Bu nedenle tüketici hukuku davalarının takibinin teknik bilgi ve tecrübe gerektirmesi sebebi ile tüketici hukuku alanında uzman avukatlar tarafından davaların yürütülmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

En iyi tüketici Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?  

Tüketici Hukuku davaları dikkat, özen ve uzmanlık gerektiren davalar olup bu davalarda vekillik yapacak avukatın tüketici hukukuna ve mevzuata hâkim alanında yetkin olması gerekmektedir. Her hukuk alanında olduğu gibi tüketici hukuku alanında tüketici hukuku avukatı herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için müvekkilinin talepleri doğrultusunda en doğru hukuki yardımı sağlamak, müvekkili ile doğru ve sağlıklı bir iletişim kurmalıdır. İyi bir tüketici hukuku avukatı için avukatın meslekteki başarılarına, tecrübelerine ve referanslarına bakılması iyi bir avukat bulmak konusunda sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olacaktır. Tüketici hukukuna ilişkin “en iyi tüketici hukuku avukatı” arayışınızda, size profesyonel destek verebilecek, alanında oldukça uzman ve başarılı ekibimizle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. 

Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla ile İş Hukuku ve Aile Hukuku başta olmak üzere Gayrimenkul Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku alanları olmak üzere, Sözleşmeler, Ticaret Hukuku, Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Sağlık Hukuku ve Rekabet Hukuku gibi birçok alanda, Avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Harbiye Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır. İstanbul iş hukuku avukatı için avukat kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.