Aile ve Boşanma Hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır.

Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Harbiye Hukuk Bürosu; İstanbul’da dinamik ve alanında uzman kadrosu ile aile hukuku ve boşanma ile ilgili her türlü uyuşmazlık hakkında; boşanma davası aşamaları, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması, her türlü nafaka ve velayete ilişkin uyuşmazlıkların ve boşanma sonrası  mal rejimi tasfiyesi süreçlerin takibi gibi durumlarda gerekli hukuki desteğin en hızlı ve doğru şekilde sağlanması, kısacası aile ve boşanma hukuku bağlamında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesinde hukuki danışmanlık vermektedir. 

Harbiye Hukuk Bürosu işçi müvekkillerimiz adına boşanma davası, velayet , boşanmayla beraber tazminat davası, nafaka ile ilgili davaları, mal rejimi tasfiyesi, maddi ve manevi tazminat istemleri  gibi kısacası aile ve boşanma hukuku  kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda müvekillere destek sağlanması ve boşanma davalarının takibi ve sonuçlandırılması süreçlerinde her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Randevu Alın

Aile Hukuku Hakkında Yazılarımız

Harbiye Hukuk Bürosu; İstanbul’da dinamik ve alanında uzman kadrosu ile aile hukuku ve boşanma ile ilgili her türlü uyuşmazlık hakkında; boşanma davası aşamaları, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması, her türlü nafaka ve velayete ilişkin uyuşmazlıkların ve boşanma sonrası  mal rejimi tasfiyesi süreçlerin takibi gibi durumlarda gerekli hukuki desteğin en hızlı ve doğru şekilde sağlanması, kısacası aile ve boşanma hukuku bağlamında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesinde hukuki danışmanlık vermektedir. 

Harbiye Hukuk Bürosu işçi müvekkillerimiz adına boşanma davası, velayet , boşanmayla beraber tazminat davası, nafaka ile ilgili davaları, mal rejimi tasfiyesi, maddi ve manevi tazminat istemleri  gibi kısacası aile ve boşanma hukuku  kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda müvekillere destek sağlanması ve boşanma davalarının takibi ve sonuçlandırılması süreçlerinde her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Aile Ve Boşanma Hukuku Nedir?

Aile hukuku, aile ilişkilerini nişanlanmadan evliliğe kadar olan süreçte ve sonrasında oluşabilecek tüm uyuşmazlıkları ve bu uyuşmazlıkların çözümü ile içinde evlilik unsuru barındıran hukuki olayları içine alan hukuk dalıdır. Aile ve Boşanma Hukuku’nun temelini Türk Medeni Kanununn’daki yasal hükümler oluşturmaktadır.Nişanlanma ,nişanın bozulması ,nişanın bozulması sonucu doğabilecek manevi tazminat hakları, evlenme, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanma, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, nafakaya dair haklar, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, soybağı ,vesayet, hısımlık ,yasal danışmanlık, gibi konularda aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü Aile ve Boşanma Hukuku kapsamına girer.Aile hukuku kapsamına giren bu gibi konulara ilişkin uyuşmazlıklara ait dava ve işlemler aile mahkemelerinde görülür.

Boşanma Davası Nasıl İşler?

   Boşanma davaları iki şekilde olur: İlki eşler boşanma kararında, boşanma sürecinde ve sonrasındaki olası hususlarda fikir birliğindeyseler bir başka deyişle boşanma ile ilgili   her konuda  anlaşmışlarsa bu anlaşmalarını alanında uzman bir avukata protokol düzenletip dava açarak boşanabilirler. İkincisi ise anlaşmalı boşanma haricinde kalan tüm boşanmalar bu sınıflandırma içerisinde yer alır.Tarafların boşanma ile ilgili konularda  örneğin; boşanma kararında uzlaşı yoksa, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda uzlaşma sağlanamaması halinde çekişmeli boşanma süreci başlayacaktır.

Boşanma Davasının Süreçleri

Çekişmeli Boşanmanın Aşamaları:

        Dilekçeler Teatisi Aşaması (Dilekçelerin  Karşılıklı Verilmesi Aşaması):Çekişmeli boşanma davası davayı açan tarafın  dava dilekçesini hazırlayıp dava harç ve giderlerini yatırarak aile mahkemesine vermesiyle açılmış olur. Bu işlemden sonra dilekçelerin teatisi aşaması başlamış olur.Dava dilekçesi davalıya tebliğ edilir, davalı süresi içinde davacının iddialarına cevap verir bu cevap verme süresi 2 haftadır. Davalının verdiği bu cevap dilekçesi davacıya tebliğ edilir.Davacı bu dikleçeye 2 hafta içinde cevap verir. Bundan sonra davalı ve davacının birer dilekçe ile daha cevap vermeleri ile dilekçeler teatisi aşaması sona erer. Yine bu dilekçeleri verme süreleri 2 haftadır. 

    Dilekçeleri tebliğ alan tarafın usüli olarak cevap verme zorunluluğu yoktur. 6100 sayılı  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 128. Maddesi uyarınca süresi içinde cevap vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılır. Yani kanuna göre dilekçeye cevap verilmemesi halinde karşı tarafın iddialarının reddedildiği sonucunu doğuracaktır. 

Dilekçeler teatisi aşamasından sonra mahkeme ön inceleme duruşması için gün verir.

Ön İnceleme Duruşması

 Ön inceleme duruşması tarafların sulhe davet edildiği, dilekçede belirtilen delillerin sunulması ve tanık listesi için süre verilmesi, dilekçelerinde belirttikleri delillerin toplanması için ara kararların verildiği duruşmadır. Bu aşamada taraflar sulh olmazlarsa yargılama çekişmeli olarak devam eder. Taraflar ön inceleme duruşmasından sonra duruşma zaptını imzalar ve ön inceleme aşaması tamamlanmış olur.

Ön inceleme aşamasında dilekçede belirtilmeyen delil bildirilemez.Bunun iki istisnası vardır:Birincisi  karşı tarafın sunulacak olan delile rıza göstermesi ikincisi ise;karşı tarafın ön iceleme duruşmasına gelmemiş olmasıdır. 

Tahkikat Aşaması

Tahkikat aşaması ön inceleme aşamasından sonraki aşamadır.Artık davanın esasının incelendiği aşamadır.Bu aşamada tarafların otaya koyduğu deliller değerlendirilir, iki tarafın da iddia ve savunmalar yapılır,  eğer tanık varsa tanıklar mahkemeye celp edilir ve dinlenir, delil listelerinde kurumlardan istenilen belgeler varsa mahkeme tarafından müzekkere yazılarak istenir.Mahkeme gerekli görürse keşif ve bilirkişi incelemesi isteyebilir.Boşanma davalarında bu aşamada talep üzerine  gerekli görürse dava süreci boyunca tedbir nafakası alınmasına karar verebilir. Diğer bir husus ise boşanma müşterek çocukların boşanma süreci boyunca velayetinin geçici olarak kimde kalacağı hususudur.Geçici(tedbiren) velayeti isteyen taraf ister dava dilekçesinde isterse cevap dilekçesinde müşterek çocuğun geçici(tedbiren) velayetini isteyebilir.Dilekçede böyle bir talepte bulunmasa da her iki taraf da davanın her aşamasında yazılı veya sözlü olarak talepte bulunabilirler.Mahkeme çocukların velayetinin kimde kalacağına karar verirken uzman pedagog, psikolog veya bilirkişilerden görüş isteyebilir.Bilirkişiler tarafların sosyal, ekonomik, eğitim gibi her bakımımdan çocuğun üstün yararını gözeterek rapor hazırlar ve mahkemeye sunar mahkeme bütün bunları gözeterek çocuğun velayetinin kimde kalacağına karar verir.

Boşanma davası sürecinde eşlerin mal kaçırma tehlikesi durumları açısından  mal rejimi tasfiyesi olana kadar talep doğrultusunda mal paylaşımına yönelik dava için mallara geçici tedbir koyabilir.  

          Sözlü Yargılama Aşaması

   Tahkikat  aşamasında  tüm deliller   toplanır, değerlendirilir, tanıklar dinlenir, gerekli görülen kurumlarla yazışmalar tamamlanır, bilirkişi raporları  değerlendirilir. Bu aşamadan sonra sözlü yargılama aşamasına geçilir. Sözlü yargılama aşaması tarafların taleplerine ilişkin son sözlerinin sorulduğu boşanma davasının son duruşmasıdır. Kararın verildiği son duruşma olarak da adlandırılır. Tarafların son duruşmada hazır bulunmaları gerekmektedir. Bunun için mahkeme taraflara duruşma gününü muhakkak tebliğ edilir.Sözlü yargılama duruşmasında taraflar esasa ilişkin son beyanlarını verdikten sonra mahkeme kısa kararını açıklar.Kısa karar gerekçeli karar yazılmadan önceki özet karardır.    

          Karar Aşaması

              Sözlü yargılama aşamasında okunan kısa kararın  gerekçeleri ve hukuki ayrıntılarının mahkeme tarafından hazırlandığı ve tebliğ edildiği aşamadır. Sözlü yargılama aşamasından yaklaşık  bir bir buçuk ay kadar sonra gerekçeli karar açıklanır ve taraflara tebliğ edilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden sonra eğer istenirse  yargı yolu(istinaf,temyiz)  aşamasına geçilir.

         İstinaf  Ve Temyiz

             Boşanma davasında  gerekçeli karar tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde taraflar istinaf yoluna başvuru yapabilirler.Bu başvuru aile mahkemesine dilekçe yoluyla olur.İstinaf aşaması ortalama olarak bir süre vermek mümkün değildir.Ancak bir yıl kadar sürmesi beklenir.İstinaf edilen karar  kesinleşebilir ya da temyiz edilebilir.İstinaf veya temyiz edilmesi durumunda üst mahkeme kararı esas ve usul açısından değerlendirir.

              İstinaf ,Bölge Adliye Mahkemelerin’de ekseriyetle duruşmasız olarak yapılır.İstinaf kanun yoluna başvurulurken iddia ve savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağı uygulanır.Yani istinaf ilk derece mahkemesinde ileri sürülen olaylar ve iddialar kapsamında olur.Ancak istisnai olarak boşanma davalarını ilgilendiren konularda istinaf mahkemesi yeni delil toplayabilir. 

               Temyiz incelemesi Yargıtay tarafından yapılır.Boşanma davası kararları temyize gidebilir.Şöyle ki; istinaf mahkemesinden gelen kararı aile mahkemesi taraflara tebliğ eder.Taraflar eğer istinaf kararını isterlerse kendilerine tebliğ edildikten 2 hafta içinde temyiz edebilirler.Ancak tazminat,nafaka gibi parasal miktar içeren kararların temyize kabil olması için 2023 yılı için  12.952,233 TL’dir.

Boşanma Sonrası Süreçler Nelerdir?

Boşanma Kararından Sonra Soyadı Ve Kimlikte Medeni Hal Değişikliği  

         Boşanma kararı kesinleştikten sonra aile mahkemesi kararı nüfus müdürlüklerine gönderir.Bunun için ayrıca başvuruya gerek yoktur.Nüfus müdürlüğüne gönderilen karar bir hafta içerisinde yürürlüğe girer ve tarafların nüfus bilgileri güncellenir.Fakat kimlik değişimi için Nüfus Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmak gerekir.  

Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası

Mal rejimi tasfiyesi davasının görülebilmesi için mevcut evliliğin sona ermesi ve bu kararın kesinleşmesi gerekir.Boşanmadan sonra mal paylaşımı davası açılarak eşler arasındaki malvarlığı tasfiye edilir.Bu davaya konu mallar eşlerin evliliğinden itibaren edindikleri mallardır.Eşlerin evlilikten önceki malları bu davaya dahil  değildir. 

Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla ile Aile Hukuku ve Boşanma  Hukuku başta olmak üzere Gayrimenkul Hukuku,İş Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku alanları olmak üzere, Sözleşmeler, Ticaret Hukuku, Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Sağlık Hukuku ve Rekabet Hukuku gibi birçok alanda, Avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Harbiye Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır. İstanbul boşanma avukatı için avukat kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.