Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır.
Yabancılar hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir.

Randevu Alın

Yabancılar Hukuku Hakkında Yazılarımız

Harbiye Hukuk Bürosu, İstanbul’da dinamik ve alanında uzman kadrosu ile yabancılar hukuku ile ilgili her türlü uyuşmazlık hakkında, vatandaşlık, tahdit kodları, oturum izni, çalışma izni, sınır dışı edilme kararlarına ve idari gözetim kararlarına itiraz gibi iş ve davalarda uzman avukat kadrosuna sahip, başarılı ve güvenilir bir hukuk bürosudur. Tüm bunlarla birlikte müvekkillerine her daim bilgi akışı sağlayan ve danışmanlık veren, müvekkilini mahkeme nezdinde davalı ve/veya mahkemeye karşı temsil eden avukatlardan oluşmaktadır.  

Yabancılar Hukuku Nedir?

Yabancılar hukuku genel anlamıyla, bir ülkenin ya da devletin ülkeye gelen yabancılara uygulamış olduğu hukuktur. Yabancılar hukukunda genel olarak mütekabiliyet esası yer edinmektedir. Bir başka deyişle, bir ülkede her yabancıya eşit düzeyde davranılmaz, ülkenin vatandaşı yabancının bulunduğu ülkede nasıl muamele görüyorsa yabancı da bu ülkede aynı muameleye tutulur. Yabancılar hukukunda mevzuat genel itibariyle kanunlar ve Anayasa m.90/5 gereğince, usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası antlaşmalardır. Yabancılar hukuku ile ilgili temel kanunlar ise;

 • 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 • 5543 Sayılı İskân Kanunu
 • 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu
 • 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
 • 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Yabancılar Hukuku Neleri Kapsar?

Yabancıları, bir başka deyişle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanları ilgilendiren her türlü dava ve iş, yabancılar hukukunun kapsamındadır. Bunlar özellikler şunlardır:

 • Vatandaşlık Alma İşlemi
 • Evlilik Yolu İle Vatandaşlık Alma
 • Yatırım Yolu İle Vatandaşlık Alma
 • Oturma (İkamet) İzni Alma İşlemi
 • Oturma İzni Uzatma
 • Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmaları
 • Oturma İzni İptali
 • Oturma İzninin İptaline İtiraz
 • Çalışma İzninin İptaline İtiraz
 • Apostil Şerhi
 • Mavi Kart Başvurusu
 • Sınır Dışı Kararına İtiraz
 • İdari Gözetim Kararına İtiraz
 • Tahdit Kodları
 • Tahdit Kodlarının Kaldırılması Davası
 • İkamet İzni Başvurusu
 • Tanıma Tenfiz Davası
 • Turkuaz Kart 
 • Vize İhlali Cezası
 • Deport Kararı 

Yabancıların Türkiye’deki Hakları Nelerdir?

Türkiye’nin birçok bölgesinde ve şehrinde yabancı nüfusu azımsanamayacak kadar çoktur. Bununla birlikte yabancıların, ülke içerisinde yaşayacakları olası bir uyuşmazlık ve işe ilişkin hakları, kimi durumda Türk vatandaşları ile aynı olmakta kimi zaman da mütekabiliyet esasınca farklılık gösterebilmektedir. Yabancıların Türkiye’deki haklarını saymak çok mümkün olmasa da bunların belli başlı olanlarından bahsedebiliriz.

Yabancılar Türkiye’de Oturabilirler Mi?

Türkiye’ye gelen yabancılar, 90 güne kadar ikamet izni almadan kalabilmektedirler. Ancak 90 günden fazlası için kalış amaçlarına göre ikamet izni almaları gerekir. 

Yabancılar Türkiye’de Çalışabilirler Mi?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca ülkemizde yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınması zorunludur. Türkiye’de geçerli çalışma izni olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanlar sınır dışı edilmektedirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren çalışma izni ile yabancılar Türkiye’de çalışabilir.

Yabancılar İşsizlik Sigortasından Yararlanabilirler Mi?

Mevzuatımızda bu hususa ilişkin özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte mütekabiliyet esası gereğince yabancıların vatandaşlıkla bağlı bulundukları ülkeden ülkeye göre değişiklik göstermektedir. 

Yabancılar Türkiye’de İş Kurabilirler Mi?

Yabancılar, Türkiye’de iş/şirket kurabilirler. Bu konu hakkında detaylı bilgi için 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa bakabilirsiniz. 

Yabancılar Türkiye’de Evlenebilirler Mi?

İster Türk-Yabancı olsun ister Yabancı-Yabancı olsun, fark etmeksizin yabancılar Türkiye’de evlenebilirler. 

Yabancılar, İşçilik Alacaklarını Alabilirler Mi?

İşçilik alacakları, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde hem de T.C. Anayasası’nda koruma alanı bulmuştur. Nitekim Anayasa m.55/1’de de ifade olunduğu üzere ücret, emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.

Yabancılar, Türkiye’de Hangi Meslekleri İcra Edebilirler?

Kanunlarda öngörülen yasak meslekler dışında yabancılar, hukuka ve ahlaka uygun tüm meslekleri icra edebilirler.

Kanunlarla Türk Vatandaşlarına Hasredilen ve Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslek ve Görevler

Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)

Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)

Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)

Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)

Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)

Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)

Özel güvenlik görevlisi (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10. Md.)

Kara suları dâhilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, kâtiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)

Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227’nci maddesi gereğince)

Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince)

Yabancılar Hukukuna Hangi Mahkeme Bakar?

Uyuşmazlık veya işin niteliğine göre görevli mahkemeler farklılık gösterebildiği gibi kendisine başvurulacak idari makam da değişiklik gösterebilmektedir. Tanıma ve Tenfiz davalarına Asliye Hukuk Mahkemesi bakarken, vatandaşlık başvurusuna il göç idareleri bakmaktadır. Yine idarenin kararlarına karşı iptal davaları ise İdare Mahkemelerinde görülmektedir. 

Sık Sorulan Sorular

Yabancılar Hukuku Avukatının Ücretini Kim Öder? 

Yabancılar Hukuku avukatının ücretinin kim öder sorusu insanlar tarafından merak konusudur. Taraflar, yabancılar hukukuna ilişkin dava veya iş için vekâlet verdikleri avukatın ücretini avukat ile en başta kararlaştırılan tutar üzerinden ödemek zorundadırlar. Ancak davanın kabulü yani kazanılması veya reddi yani kaybedilmesi durumlarında karşı vekâlet ücreti de söz konusu olmaktadır. Mahkemece belirlenen karşı vekâlet ücreti davayı kaybeden tarafça davayı kazanan tarafın avukatına ödenir. Bu durum yasa koyucu tarafından Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin son fıkrasında “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. 

Yabancılar Hukuku Avukatı Ücreti Ne Kadar? 

Avukatlık ücreti müvekkil tarafından alınan hukuki hizmete karşılık olarak vekilliğini üstlenen avukata ödeyeceği ücrettir. Türkiye Barolar Birliği, her yıl yenilenen ve güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini oluşturmakta ve resmî gazetede yayımlamaktadır. Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği bu ücret asgari sınırdır. Avukatlık Kanunu madde 164 uyarınca “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz.” Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uygulanacak tarife başlığı 21. madde gereğince “Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.” Fakat bu asgari sınır olup gayrimenkul avukatı somut olaydaki hukuki uyuşmazlığın niteliği, dava açılıp açılmayacağı ve eğer dava açılacaksa ortalama ne kadar süren bir dava sürecinin olacağı, hukuki hizmetin verileceği işin önemi ve büyüklüğü gibi birçok etken göz önünde bulundurularak avukatlık ücretini belirleyebilmektedir.

Yabancılar Hukuku Avukatı Ücretsiz Danışma Hizmeti Veriyor Musunuz? 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, “Avukatlık Ücreti” başlıklı 164. maddesi uyarınca her türlü hukuki iş, işlem ve danışma ücrete tabidir. Kanunda ücret alınmadan iş yapılabileceği istisnai durumlar da düzenlenmiş olup bu durumda avukatın bağlı bulunduğu baroya bunu bildirmesi zorunluluğu getirilmiştir. Sözün özü avukata danışma, konu hakkında hukuki görüş alma ücrete tabi olup avukat ücretsiz hukuki danışma verememekte ve dava alamamaktadır.

Yabancılar Hukuku Davalarında Avukat Zorunlu Mu? 

Türk Hukukunda tarafların kendilerini avukat ile temsil ettirmesi konusunda kanunda sayılı bazı istisnai haller hariç bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle görülecek olan davaların vekil olmadan da yürütülmesi mümkündür. Ancak önemle belirtmek gerekir ki zamanaşımı sürelerinin çokluğu ve özellikle sınır dışı edilme kararlarına itiraz, pasaport tahdit, tanıma ve Tenfiz davaları, oturma ve çalışma izinlerinin alınması gibi tecrübe ve alanında hukuki uzmanlık gerektiren yabancılar hukuku dava ve işlerinin mahiyeti gereğince zor olması olası hak kayıplarının yaşanmasına sebebiyet vermektedir.  Bu nedenle yabancılar hukuku davalarının takibinin teknik bilgi ve tecrübe gerektirmesi sebebi ile yabancılar hukuku alanında uzman avukatlar tarafından davaların yürütülmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

En iyi Yabancılar Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur? 

Yabancılar Hukuku davaları dikkat, özen ve uzmanlık gerektiren davalar olup bu davalarda vekillik yapacak avukatın yabancılar hukukuna ve mevzuata hâkim alanında yetkin olması gerekmektedir. Her hukuk alanında olduğu gibi yabancılar hukuku alanında yabancılar hukuku avukatı herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için müvekkilinin talepleri doğrultusunda en doğru hukuki yardımı sağlamak, müvekkili ile doğru ve sağlıklı bir iletişim kurmalıdır. İyi bir yabancılar hukuku avukatı için avukatın meslekteki başarılarına, tecrübelerine ve referanslarına bakılması iyi bir avukat bulmak konusunda sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olacaktır. Yabancılar hukukuna ilişkin “en iyi yabancılar hukuku avukatı” arayışınızda, size profesyonel destek verebilecek, alanında oldukça uzman ve başarılı ekibimizle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla ile İş Hukuku ve Aile Hukuku başta olmak üzere Gayrimenkul Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku alanları olmak üzere, Sözleşmeler, Ticaret Hukuku, Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Sağlık Hukuku ve Rekabet Hukuku gibi birçok alanda, Avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Harbiye Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır. İstanbul iş hukuku avukatı için avukat kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.