Aile Hukukuistanbul boşanma avukatı

İÇİNDEKİLER

İstanbul Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatıİstanbul boşanma avukatı, İstanbul’da boşanma ve aile hukuku alanında faaliyet gösteren, İstanbul’da ikamet edip evlilik birliğini sonlandırmak isteyen çiftlerin dava süreçlerini takip eden kişidir. İstanbul boşanma avukatı müvekkillerinin evlilik birliğinin sonlandırılmasını ve devamındaki haklarının korunmasını sağlar. İstanbul boşanma avukatı, boşanma ile birlikte sahip olduğunuz hakların boşanma davası içerisinde tam olarak işlenmesi, haklarınızın tam olarak kullanılması ve dava sonucunda mağduriyetlerin yaşanmaması adına boşanma sürecinizi yönetir. Bu noktada İstanbul boşanma avukatı, boşanma konusundaki birikimleriyle sizi adli mercilerde temsil etmektedir.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma Davası Nedir? gorsel 2Boşanma, eşlerin kanunda öngörülmüş olan bir sebebe ya da sebeplere dayanarak eşlerden birinin açacağı bir dava ile evlilik birliğinin hâkim kararıyla sona ermesidir. Türk Medeni Kanun sisteminde boşanmaya ancak hâkim karar verebilir. Boşanma davası açma hakkı her iki eşe de eşit olarak verilmiştir ancak davayı yalnızca birinin açmış olması yeterlidir. Boşanma davasında davacı ve davalı sıfatı eşlerdir. Boşanma davası açma hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır, davanın tarafı yalnızca eşler olabilir ve eşlerden birinin ölmesi durumunda boşanma davası açma hakkı sona erer, mirasçılara geçmez. Boşanma davası açılmışken eşlerden biri ölürse, dava düşer.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma Sebepleri Nelerdir? Boşanma sebepleri, Türk Medeni Kanunu 161-166. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Boşanma davasının bu maddelerde yer alan sebeplerden birine dayanması gerekir. Bu sebeplerden hangisinin dava konusu olmaya en uygun olduğu ise, çok iyi bir boşanma avukatıyla birlikte belirlenebilecek bir durumdur. Boşanma davasında dayanılan sebepler davanın gidişatı ve kazanılması içi oldukça önemlidir. İstanbul Boşanma avukatı, dava konusu için en uygun sebebin ya da sebeplerin hangisi olduğunu tespit ederek, bu süreci en doğru şekilde nihayete erdirmekle görevlidir. 

Türk Medeni Kanunu’nda Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu’nda Boşanma Sebepleri

Zina sebebiyle boşanma:

  Zina, TMK m. 161/1 kapsamında bir boşanma nedeni olarak kabul edilmiştir. Eşler, evlilik birliği süresince birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü içerisindedirler ve bunun bile isteye ihlal edilmesi bir kusurdur. Zina her türlü delille ispatlanabilir. 

Hayata kast, pek kötü muamele ya da onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma:

  TMK m. 162 kapsamında iki ayrı durum boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. 

  Hayata kast, mutlak ve kusura dayanan bir sebeptir. Eşini öldürmeye teşebbüs etmek, onu intihara zorlamak gibi eşin hayatına karşı yapılan ve acı sonuçlar doğuran her türlü davranış hayata kast kapsamına girer.

  Pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış ise, eşe eziyet edilmesi, ağır hakaretlerde bulunulması, hapsetmek, dövmek, sağlığını tehlikeye atacak davranışlarda bulunmak ve hatta boşanma davası sürerken mahkeme koridorlarında eşe bağırıp hakaret etmek bu kapsamdadır ve kusura dayanan mutlak boşanma sebebi sayılmaktadır. 

Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma:

  Küçük düşürücü suçun ne olduğunun Ceza Kanunu kapsamında tanımı yapılmış değildir. Ancak öğretiye bakıldığında bu tarz suç grubu içerisine hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık vd. girdiğini söylemek mümkündür. Kasten öldürme suçunu işleyen birinden bu sebeple boşanılıp boşanılamayacağı durumu ise tartışmalıdır. 

  Burada suçun hangi saikle işlendiğine bakılır. Örneğin, evli bir erkek meşru müdafaa kapsamında öldürme suçu işlemişse ya da eşinin namus ve iffetini korumak amacıyla bu suçu işlemişse, bu sebebe dayanarak boşanma davası açıldığında suçu işleyen eş kusurlu sayılmayacaktır çünkü bu olayda kasten öldürme suçu küçük düşürücü bir suç niteliğinde sayılmayacaktır.

  Haysiyetsiz hayat sürme ise toplum anlayışına göre şekillenen bir durumdur. Toplum nezdindeki şeref ve haysiyet kavramlarıyla örtüşmeyen işlerde çalışmak, bunlarla meşgul olmak, ayyaşlık, kumarbazlık, uyuşturucu madde kullanımı gibi haller bu kapsamdadır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus vardır, bu tür durumlar sürekli olmalıdır. Tek seferlik bir kumar oynamak ya da içki içmek bu sebebe dayanarak boşanma davası açmayı gerektirmez. Bu tür davranışların eşin hayatında evlilikten sonra başlayıp halen de devam ediyor olması gerekir.

Terk sebebiyle boşanma:

  Eşlerden birinin, ortak konutu bir daha dönmemek üzere ya da ortak hayata artık devam etmeyeceğini bildirir şekilde terk etmesi bir boşanma sebebidir. Burada evi terk eden eşin haklı bir sebebinin olmaması gerekir. Eşini ortak konutu terk etmeye zorlayan ya da onun ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Terkin boşanma sebebi sayılabilmesi için de bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bunlar,

 • Ortak hayata son verme maksadıyla terk etmek
 • Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacının bulunması
 • Ayrı yaşamın en az 6 ay sürmüş olması ve halen de devam ediyor olması
 • Terk eden eşe ihtar gönderilmesi ve bunun için, en erken terki izleyen dördüncü ayın sonunda hâkime başvurup terk eden eşe ihtar gönderilmesi istenmelidir. Terk sebebine dayanarak boşanma davası açmadan önce bu ihtarın yapılmış olması şarttır.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma: 

  Akıl hastalığı durumunun hangi hallerde boşanma sebebi sayılabileceği TMK m. 165’te düzenlenmiştir. Buna göre, eşlerden biri akıl hastası ise ve bu durum diğer eş için ortak hayatı çekilmez kılıyorsa akıl hastalığı sebebine dayanarak boşanma davası açılabilir. Fakat, bu akıl hastalığı durumunun geçeceğinin mümkün olmadığına dair resmi sağlık kurulu raporu alınmalıdır. Yani, hastalığın geçmesi imkansızsa ve bu durum da akıl sağlığı yerinde olan eş için ortak hayatı çekilmez kılıyorsa, hastalık bir boşanma sebebi sayılacaktır. 

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma:

  Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, genel boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. TMK m. 166’da düzenlenen bu genel boşanma sebebinin öne sürüldüğü davalarda hâkimin arayacağı bazı şartlar vardır. Öncelikle eşler arasında çok şiddetli bir geçimsizlik ve anlaşmazlık bulunacak ve bu evlilik birliğini temelinden sarsacak düzeyde ciddi olacak. Eşler arasındaki evlilik ruhu ve bilinci sönmüşse de bu sonuca varılabilir. Eşler arasındaki geçimsizliğin kaynağı ise çok çeşitli olabilir. 

  Boşanmak isteyen çiftler için ortak hayat da çekilmez hale gelmiş olmalıdır. Bunun eşlerden biri için böyle olması yeterlidir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Eğer, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacının kusuru daha ağır ise, davalı eşin bu davaya itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraz hakkı kötüye kullanıldığı takdirde yaptırıma tabiidir. Yaptırımı ise hâkim tarafından itirazın dikkate alınmayıp boşanmaya karar verilmesidir (TBK m. 166/2). Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında her iki eşin kusuru bulunabileceği gibi eşler bu konuda kusursuz da olabilir. 

Aldatan Eşi Affetmek Boşanma Davasını Nasıl Etkiler?

Aldatan Eşi Affetmek Boşanma Davasını Nasıl Etkiler? Zina, TMK’da mutlak bir boşanma sebebi olarak kabul edilmiş olsa da bu sebebin her zaman ve her koşulda öne sürülmesi mümkün değildir. Zinaya dayalı boşanma davası, eşin zinayı öğrendikten itibaren altı ay içinde açılmalıdır. Dava açma hakkı, her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmesiyle düşer. Zina yapan eşi affeden tarafın dava hakkı yoktur. TMK m. 162/3 bu durumu çok net ifade ettiğinden, kendisini aldatan eşini affeden tarafın zina nedeniyle boşanma davası açma hakkı yoktur. Bu sebeple, müvekkillerin böyle bir durumla karşı karşıya kalmaları halinde, derhal bir İstanbul boşanma avukatına danışıp hukuki danışmanlık almaları yerinde olacaktır. Aksi halde, bilinçsizce yapılan bir beyan ile ya da kanuni hak düşürücü sürelerin geçirilmesiyle dava hakkı kaybedilebilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?  Evlilik birliği kurulurken, elbette ki çiftler bunun bir gün sona ereceği düşüncesiyle hareket etmemektedirler. Fakat evlilik sürecinde meydana gelen çeşitli olumsuz durumlar sebebiyle çiftlerim birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına evlilik birliğini sonlandırmak istemeleri de oldukça doğaldır. Boşanma kararı alan çiftler, boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde anlaşabildikleri takdirde anlaşmalı boşanmayı tercih edebilirler.

  Fakat eşlerin boşanmanın sonuçları konusunda anlaşamamaları ya da eşlerden birinin boşanmayı tercih etmemesi durumunda da çekişmeli boşanmaya başvurmak mecburiyetindelerdir. Boşanma davası açmak isteyen tarafın ya da tarafların, mutlaka bir İstanbul boşanma avukatı eşliğinde yazdıkları dava dilekçeleriyle bulundukları yer Aile Mahkemesine başvurmaları gerekir.

Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler

Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler  Boşanma davası açmak için gereken belgeler şunlardır:

 • Avukat eşliğinde yazılmış olması önem arz eden iki nüsha dava dilekçesi (2 adet), 
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi 
 • Varsa eklemek istenilen diğer belgeler

 Boşanmak isteyen taraflar ilgili belgelerle birlikte adliyelerdeki tevzi bürolarına başvurarak davalarını açabilirler.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?Türk yargı sisteminde asıl olan bir davanın genel görevli mahkemelerde görülmesidir. Fakat boşanma ve ayrılık davaları dağılan bir aile ile alakalı olduğundan, tarafların ve çocukların korunması esas alınmıştır diğer davalardan farklı bir yargılama usulüne tabidirler. Bu sebeple aile hukuku uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla Aile Mahkemeleri kurulmuştur. Dolayısıyla boşanma davasında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri’dir. Fakat Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla görevlidir.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme ise, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Bu husus, TMK m. 167’de hükme bağlanmıştır. Buna göre, boşanma davası açmak isteyen eş, bulunduğu yer yani ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesi’ne başvurmalıdır. Eğer davacı eş ikametgahını farklı bir yere taşımışsa, yeni ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde dava açabilir. 

Boşanma Davasının Türleri Nelerdir?

Boşanma Davasının Türleri Nelerdir?Boşanma davası, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki türdür.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni yargılamasında yer alan bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve birlikte bir ortak hayatın devamının imkansızlaşması sebebiyle birlikte mahkemeye başvurmasıyla ya da bir eşin açmış olduğu davanın diğer eş tarafından kabul edilmesiyle gerçekleşen bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanmada, eşler velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda bir anlaşma metni hazırlar ve mahkemeden yapılan anlaşmanın kabul edilerek boşanmanın bu çerçevede gerçekleşmesini talep eder. 

 İstanbul Anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması sürecinde çok kritik bir rol oynar. Protokolde müvekkilin en doğru şekilde temsili, hak ve menfaatlerinin gözetilmesi ve ortak bir paydada buluşulması görevi avukatlar aracılığıyla gerçekleşir. Anlaşmalı boşanmada da son kararı yine hâkim verir. Eşlerin boşanma konusunda anlaşmış olmaları sadece boşanma sebebini oluşturur, kendiliğinden bir boşanma gerçekleşmez. Ayrıca İstanbul boşanma avukatı davanın sonuçlanmasından kesinleşmesine olan aşamayı da takip eder.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nedir?

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nedir? Anlaşmalı boşanma için kanunda bazı şartlar öngörülmüştür. Bu şartlar gerçekleşmeden anlaşmalı boşanmaya başvurulması mümkün değildir. Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesinin şartları,

 • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması (bir yıldan az süren evlilikler için anlaşmalı boşanmadan söz edilemez), 
 • Eşlerin anlaşmalı boşanmak için birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin, diğer eşin açtığı boşanma davasını kabul etmesi, 
 • Eşlerin evliliğin mali sonuçları ve çocukların durumuna ilişkin bir anlaşma yapmış olmaları,
 •  Hâkimin tarafların aralarında yapmış oldukları boşanma anlaşmasını uygun bulması, 
 • Tarafların boşanma hususunu bir kez daha düşünmesini sağlamak için hâkimin taraflar bizzat dinlemesi 

şeklinde sıralanabilir. Hâkim, tarafların yapmış olduğu boşanma anlaşmasını uygun bulmazsa, tarafların ve varsa çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak anlaşmada gerekli gördüğü birtakım değişiklikler yapabilir. Hâkimin yapmış olduğu bu değişikler taraflar tarafında kabul edilirse anlaşma geçerliliğini korur. Hâkim anlaşmayı uygun bulursa ya da hâkimin anlaşma üzerinde yaptığı değişiklikleri taraflar uygun bulursa boşanmaya karar verilir. 

  Anlaşmalı boşanmada, hâkim tarafların yaptığı boşanma anlaşmasını uygun bulmazsa ya da hâkimin anlaşma üzerinde yaptığı değişiklikler taraflar tarafından kabul edilmezse anlaşmalı boşanma reddedilir. Anlaşmalı boşanmanın reddedilmesi yeni bir dava açmaya engel değildir. Taraflar dilerlerse bir anlaşmalı boşanma avukatı aracılığıyla yeniden anlaşmalı boşanma davası açabilir ya da bir boşanma avukatı aracılığıyla diğer boşanma sebeplerine dayanarak dava açabilir. 

Boşanma Davasında Boşanma Protokolü Nedir?

Boşanma Davasında Boşanma Protokolü Nedir?Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanmak isteyen eşler kendi aralarında boşanmanın mali ve ortak çocuğa ilişkin sonuçları konusunda anlaştıkları bir anlaşma metni hazırlarlar. İşte bu anlaşma metni, boşanma protokolüdür. Bu protokolde, taraflar boşanmanın tüm sonuçlarına dair hususlarda menfaatlerini gözeterek ortak bir paydada buluşurlar. Yazılı protokol, her iki tarafça imzalanır ve ıslak imzalı bir şekilde dosyada mahkemeye sunulur. İlaveten taraflar hâkim huzurunda bu protokolü onayladıklarını bir kez daha dile getirirler.

Tarafların yapmış olduğu boşanma protokolü mutlak değildir. Eğer hâkim gerekli görürse, boşanma protokolünün mali sonuçlarına ilişkin konularda ya da ortak çocuğa ilişkin konularda hakkaniyeti gözeterek birtakım değişikliklerde bulunabilir. İstanbul boşanma avukatı tarafların taleplerini titizlikle yerine getirir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Anlaşmalı boşanma davası tek celsede son bulan nitelikte bir davadır. Eğer tarafların anlaşma metnine dair ortak iradeleri devam ediyorsa ve hâkim de anlaşma metnine dair herhangi bir hususu değiştirmeye gerekli görmediyse, dava tek celsede görülüp karara bağlanır. Anlaşmalı boşanma davası süreci ortalama iki ay da üç ayı bulur ancak bu süre adliyelerdeki iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Anlaşmalı boşanma süreci şu şekilde ilerlemektedir:

 • Taraflar, ıslak imzalı boşanma protokolü ile mahkemeye başvururlar. Genellikle, başvurudan sonraki 40 gün içinde bir duruşma tarihi belirlenir. Bu duruşma tarihi taraflara tebliğ edilir. Taraflar duruşmaya davet edilir.
 • Boşanma protokolüne ilişkin her husus tamamsa ve her şey usulüne uygunsa, hâkim tek celsede davayı görüp karar verir. 
 • Hâkim, anlaşmalı boşanmaya karar vermişse buna ilişkin gerekçeli karar 30 gün içinde yazılır.
 • Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir. Bu tebligat işlemi de 1 hafta sürmektedir.
 • Anlaşmalı boşanma kararı henüz kesin değildir. Taraflar, gerekçeli yazılı kararın kendilerine tebliğ etmesinden itibaren istinaftan feragat ettiklerine dair beyanlarını mahkemeye sunar ya da 2 haftalık istinaf süresi içinde herhangi bir işlem yapmazlarsa karar kesinleşir.
 • Kesinleşen karar, nüfus müdürlüklerine bildirilir. Boşanan çiftlerin nüfus bilgileri düzeltilir. 

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli Boşanma Nedir? Çekişmeli boşanma, eşlerin anlaşmalı boşanma şartlarını sağlayamamaları, eşlerden birinin boşanmak isterken diğerinin istememesi ya da diğer özel boşanma sebeplerin varlığı halinde başvurdukları boşanma türüdür. Boşanmanın, anlaşmalı boşanma davası ile sağlanamadığı durumlarda ya da evliliğin bir yıldan daha kısa sürdüğü hallerde boşanma için çekişmeli boşanma davasına başvurulur. Çekişmeli boşanma avukatı, eşlerin boşanma ya da boşanmanın sonuçları konusunda anlaşamamaları noktasında müvekkillerine hukuki destekte bulunarak dava sürecinin uzamasının önüne geçer ve tarafların boşanma sürecinde iletişimlerini daha sağlıklı gerçekleştirmelerine olanak sağlar. 

Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma yoluna göre daha çetrefilli bir yoldur. Çekişmeli boşanmada her iki taraf da kendi menfaatini gözeterek davayı kazanmayı amaçlamaktadır ve davayı kazanmak için çeşitli deliller mahkemeye sunacaklardır. Özellikle çekişmeli boşanmada bir avukat aracılığıyla temsil edilmek ve çekişmeli boşanma avukatıyla çalışmak ciddi önem taşımaktadır.

İstanbul Çekişmeli boşanma avukatı, müvekkilinin lehine olacak her türlü delili ve veriyi mahkemeye sunmaktan çekinmeyecek; müvekkilinin aleyhine olabilecek her türlü durumdan kaçınacaktır. Yine bu süreçte çekişmeli boşanma avukatı ile hareket etmek tarafı zor duruma sokacak, istenmeyen beyanların önüne geçecektir. Tecrübeli bir İstanbul çekişmeli boşanma avukatı, hangi delillerin ne şekilde sunulacağını, kusurun varlığı halinde bunun ileri sürülmesi, hâkim tarafından bunların nasıl takdir edilip değerlendirileceği, haklı sebeplerin lehe en iyi nasıl kullanılacağı gibi hususları öngörebilir. 

Çekişmeli Boşanma Davasının Aşamaları Nelerdir?

Çekişmeli Boşanma Davasının Aşamaları Nelerdir? Eşler boşanmak için çekişmeli bir boşanma davası açtıklarında, anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi hızlı ve az aşamalı bir süreçle karşılaşmayacaktır. Çekişmeli yargı işleri, hukuki pek çok aşamayı barındıran kademeli bir süreçtir. Çekişmeli boşanma davası aşamaları sırasıyla şunlardır: 

 • Dilekçe aşaması: Bu adım, çekişmeli bir boşanma davasının ilk adımıdır. Taraf burada dava dilekçesini sunar. Davalı taraf cevap dilekçesini ve davacı taraf da cevaba cevap dilekçesini sunar.
 • Ön inceleme Duruşması aşaması: Bu adımda Dava şartları ve ilk itirazlar incelenir, uyuşmazlık tespit edilir. Taraflar sulha davet edilir.
 • Tahkikat Aşaması: Bu adımda tarafların öne sürdükleri olguların ve kanıtların doğru olup olmadığı araştırılır. Tanıklar dinlenir, bilirkişiye gidilmesi gerekirse bu aşamada başvurulur. Boşanma davasından etkilenecek ortak çocuk varsa pedagog incelemesi de bu aşamada yapılır.
 • Sözlü Yargılama Aşaması: tahkikat aşamasının bitiminden başlayıp hüküm verilinceye kadar olan süreçtir. Bu adımda dosyanın bütünü dikkate alınarak tarafların sözlü beyanları alınır.
 • Hüküm Aşaması: Bu adımda boşanma davasına ilişkin hâkimin verdiği karar açıklanır. 

Boşanma Davasına Taraflar Katılmak Zorunda Mı?

Boşanma Davasına Taraflar Katılmak Zorunda Mı? Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar her ne kadar boşanma konusunda anlaşmış ve üzerinde uzlaştıkları bir boşanma protokolü hazırlamış olsalar da hâkim duruşma esnasında tarafları bir kez daha dinler ve boşanma konusundaki iradelerinin varlığına kanaat getirir. 

Taraflar, avukat ile temsil ediliyor olsalar dahi hâkim tarafları bizzat dinler. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar duruşmaya katılmazlarsa, hâkim dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. Yenileninceye kadar işlemden kaldırılan dosya, 3 ay içerisinde yenileme dilekçesinin verilmesiyle yeniden işleme alınır.

Çekişmeli boşanma davasında ise, kendilerine usulünce tebligat yapılan taraflar duruşmalara katılmazsa ve de vekil bildiriminde bulunmamışlarsa, yine dosya yenileninceye kadar işlemden kaldırılır. Eğer davacı ilk duruşmaya katılmazsa, kendisine davayı takip edip etmeyeceği sorulur; davayı takip isteği varsa ön inceleme duruşmasıyla davaya devam edilir. Davacının, davayı açan taraf olduğu için davayı kontrol etme zorunluluğu vardır. Davalı taraf duruşmalara katılmazsa, davayı açmaktan kaynaklanan bir kontrol zorunluluğu bulunmadığı için, duruşmaya katılmaması davanın görülmesine herhangi bir engel teşkil etmez

Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Ne Olur?

Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Ne Olur? Bu durumda eşler arasında artık anlaşmalı boşanmadan bahsedilemeyecektir. Boşanmak isteyen eşin çekişmeli yargıda boşanma davası açması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davasıyla birlikte boşanmak isteyen taraf boşanma sebeplerinin doğru şekilde arz edildiği dava dilekçesi ve sunacağı diğer kanıt ve belgelerle diğer eş boşanmak istemiyorsa dahi davasını açabilir. Davayı açtıktan sonra ise hâkimin davayı görüp tarafları dinlemesiyle birlikte hüküm verilmesiyle sonuçlanacaktır. Çekişmeli boşanma davasında istenilen sonuca varılması ancak çok iyi bir çekişmeli İstanbul boşanma avukatının hukuki desteği ile mümkün olacaktır.  

Anlaşmalı Boşanma Çekişmeli Boşanmaya Dönebilir mi?

Anlaşmalı Boşanma Çekişmeli Boşanmaya Dönebilir mi?Tarafların boşanma konusunda anlaşıp bir protokol imzalayarak anlaşmalı boşanma davası açmaları, her zaman davanın tek celsede görülüp sonuçlanmasıyla neticelenmez. Dava sürecinde taraflar arasında anlaşma protokolü üzerinde birtakım uyuşmazlıklar meydana gelebilir. Tarafların bu uyuşmazlıklar üzerinde anlaşamamaları ve protokolden vazgeçmeleri durumunda, anlaşmalı boşanma artık çekişmeli boşanma halini alır. Bu durumda hâkim, taraflara boşanmanın çekişmeli yargı usulüne uygun yürütülmesi için süre verir. Bu sürede taraflardan çekişmeli boşanma usulüne uygun şekilde dava dilekçelerini, delillerini ve cevap dilekçelerini mahkemeye sunmalarını bekler. Dava için hazırlanan taraflar, nafaka, velayet ya da tazminata ilişkin konularda da gerekli belgeleri hazırlar. Böylelikle dava artık çekişmeli yargıda görülmeye başlar.

Uluslararası Boşanma Nedir?

Uluslararası Boşanma Nedir?İstanbul Boşanma avukatlığı hizmeti yalnızca aynı ülke vatandaşları için geçerli bir durum değildir. İki farklı ülkenin vatandaşı olup da evlilik birliğini sonlandırmak isteyenler de boşanma avukatı aracılığıyla boşanma davası açabilirler. Fakat, söz konusu iki ayrı ülke vatandaşı olunca incelenecek hususlar da buna göre değişebilmektedir. Yabancılık unsuru içeren davalara uygulanacak usul ve esaslar farklıdır. 

Öncelikle, yabancı bir eşle evliliklerde hangi ülke hukukunun uygulanacağı belirlenmelidir. Bununla birlikte uluslararası boşanma davası için hangi ülkeye başvurulacağı tespit edilmelidir. Varsa, çocuğun velayetinin hangi hukuka göre düzenleneceği, nafaka ve tazminat belirlenmesinde hangi hukukun dikkate alınacağı gibi pek çok husus uluslararası boşanma avukatları tarafından titizlikle incelenip ve tespit edilmelidir. Uluslararası boşanma avukatları yabancı dile, Milletlerarası Özel Hukuk alanına ve uluslararası mevzuatlara hâkim kişilerdir.

Boşanma Sonrası Bekleme Süresi (İddet) Nedir?

Boşanma Sonrası Bekleme Süresi (İddet) Nedir? İddet, Arapça bir kelime olup “belirli bir süre” demektir. Hukuken ise iddet, kadın için bekleme süresi demektir. Türk Medeni Kanunu m. 132’ye göre, evlilik birliğini sonlandıran kadın, boşanmanın üzerinden 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. İddet, kadın için boşandıktan sonra bir süre evlenme yasağı getirmektedir. 

Kanunen böyle bir sürenin ve evlenme yasağının getirilmesi, soy bağının korunması endişesiyle, aile birliği sona ermiş olan kadının gebe olup olmama ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Zira ilgili maddenin ikinci fıkrasında doğurmakla bu sürenin sona erdiği de hükme bağlanmıştır. Bizce böyle bir hüküm, kadın erkek eşitliğine aykırı olup, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 12. maddesine de ters düşmektedir. Zaten günümüzde babalık testi gibi araçlarla doğacak çocuğunun nesebi kolaylıkla belirlenebilmekteyken kadın için öngörülen bu iddet süresi anlamsız kalmaktadır. 

İddet süresi 300 gündür. 300 gün geçmekle ya da halime kadının doğurmasıyla bu süre kendiliğinden sona erer. Eğer kadının önceki evliliğinden gebe olmadığı anlaşılıyorsa mahkemeden bu sürenin kaldırılması talep edilebilir. Boşanan çiftler yeniden birbirleriyle evlenmek isterlerse de mahkeme bu süreyi kısaltabilir ya da kaldırır.

Boşanma Davası Sosyo-Ekonomik Durum (SED) Raporu Nedir?

Boşanma Davası Sosyo-Ekonomik Durum (SED) Raporu Nedir? Boşanma, yalnızca eşleri ilgilendiren bir durum olmayıp sonuçlarından ortak çocukların da etkilendiği bir durumdur. Boşanmayla birlikte mali konularda da bir takım yeni sonuçlar doğmaktadır. Hâkim, boşanmaya karar verirken boşanmanın sonuçları konusunda hakkaniyetli karar vermeli, adil bir sonuca varmalıdır. Sosyo-Ekonomik Durum Araştırması da hâkimin boşanma talebiyle gelen çiftler hakkında kolluk güçlerine yaptırdığı bir araştırmadır. 

  SED raporu bir delil niteliğinde değildir. Ancak aile hukukunun niteliği gereği ilgili kanunlarda ailenin sosyal ve ekonomik durumlarına atıf yapıldığı için, boşanma davalarında da sosyal ve ekonomik durumun araştırılması uygulamada yer edinmiştir.

  Sosyo Ekonomik Durum araştırması için tarafların dosyalarında belirttikleri yerleşim yeri adreslerinden yararlanılır. Bir kere alınan SED raporu her zaman için geçerli değildir. Boşanma davası esnasında alınan bir SED raporu, daha sonra açılacak bir nafaka davasında yeniden talep edilebilir.

SED Raporunun Nafaka ile İlişkisi Nedir?

SED Raporunun Nafaka ile İlişkisi Nedir? Bilindiği gibi boşanmanın sonuçlarından biri de nafakadır. Boşanma davasında tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ya da iştirak nafakası talep edilmiş olabilir. Nafaka talebi değerlendirilirken, mahkeme nafaka ödenmesine ya da ödenmemesine veya ne kadar ödenmesine karar verirken, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını göz önüne alarak karar verir. SED araştırmaları bu sebeple boşanma davalarında nafaka için önem arz etmektedir.

Boşanma Davasında Sosyal İnceleme Raporu Nedir?

Boşanma Davasında Sosyal İnceleme Raporu Nedir? Boşanma davası görülürken dikkate alınan bir diğer önemli husus ise sosyal inceleme raporudur. Boşanma davasında velayetin düzenlenmesinde çocuğun üstün yararı her şeyin üstündedir. Sosyal inceleme raporu (SİR), velayetin düzenlenmesinde dikkate alınır. Aile Mahkemesi, pedagoglardan, psikologlardan ve sosyal araştırmacılardan oluşan bir uzman ekipten bir sosyal inceleme raporu hazırlamasını ister. Çocuğun menfaati ve üstün yararı ilkesince hangi eşte kalmasının daha isabetli olacağı hususunda karar verirken hakimler sosyal inceleme raporundan faydalanırlar.

  Sosyal inceleme raporunu kim hazırlar? Aile mahkemesi hakiminin talebiyle birlikte görevli olan uzmanlar tarafından hazırlanır. Bu uzmanlar, pedagoglardan ve sosyal araştırmacılardan oluşur. Adalet Bakanlığı her Aile Mahkemesi’ne en az bir tane uzman pedagog ve sosyal çalışma görevlisi atar. 

  Sosyal inceleme raporu nasıl hazırlanır? Bakanlıkça atanmış olan uzman kişiler, Aile Mahkemesi’nin bünyesinde bir araştırma faaliyeti yürütür. Bu araştırmada çocuğun fiziksel ve ruhsal durumları incelenir, boşanma davasının çocuk üzerinde nasıl bir etki bırakacağı konusundaki görüşler paylaşılır ve çocuğun hem ruhsal hem bedensel sağlığına ilişkin sonuçlar raporlanır ve mahkemeye sunulur.

  Sosyal inceleme raporunda amaç çocuğun üstün yararına ulaşmak olduğundan, taraflara ilişkin de bilgilere ve incelemelere yer verilir. Tarafların maddi durumları, kişilik özellikleri, eğitim durumları, sabıka kayıtları, sağlık durumları, yaşadıkları yer, kötü alışkanlıkları gibi konularda raporda yer alır.

  Hâkim raporu kendiliğinden mi ister? Evet, velayete ilişkin taraflar arasında bir çekişme mevcutsa hâkim, uzman kişilerden böyle bir raporun hazırlanmasını re’sen isteyebilir. SİR raporu ücretlidir, ücret ödendikten sonra uzmanlar araştırmalarına ve çocukla görüşmeye başlar.

Boşanma Davasının Sonuçları Nelerdir?

Boşanma Davasının Sonuçları Nelerdir? Boşanmanın, miras durumuna ilişkin, tarafların tabi olduğu mal rejimine ilişkin, tarafların kişisel durumuna ilişkin, kadının durumuna ilişkin, varsa çocuklara ilişkin, tazminat ve nafaka taleplerine ilişkin pek çok hukuki sonucu vardır.

23.1. Boşanmanın Kişisel Duruma ve Kadının Durumuna İlişkin Sonuçları:

  Boşanmanın kadının durumuna ilişkin sonuçları da daha kapsamlıdır. Öncelikle kadının soyadı değişir ve evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Ama eğer kadın, kocasının soyadını kullanmasında kişisel bir menfaati olduğu iddia eder ve bunu hâkime ispatlarsa, kocasının soyadını kullanmaya devam edebilir. Örneğin, kendi adı ve kocasının soyadıyla bir marka kurmuştur ve bu şekilde tanınmıştır. Bu durumda kadının kişisel menfaati olduğu açıktır ve kocasının soyadını kullanmaya devam edebilecektir.

  Boşanma davası, vatandaşlığı etkilemez, boşanan eş isterse evlenme ile kazandığı vatandaşlığında kalabilir ya da boşanmadan itibaren üç yıl içinde eski vatandaşlığına dönebilir.

  Boşanmanın kadın açısından bir diğer sonucu ise, kanuni bekleme süresidir. Kadın boşanmanın üzerinden 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Bu süre, kadının yeniden evlenmesi halinde doğacak çocuğun nesebinde bir karışıklık olmasını engellemek için konulmuş modası geçmiş bir yöntemdir.  Bu konudaki “boşanma sonrası bekleme süresi (iddet)” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. 

23.2. Boşanmanın Velayete İlişkin Sonuçları:

  Boşanmanın çocuklar yönünden sonuçları ise, velayete ilişkin konulardır. Velayet, ergin olmayan küçüklerin ve ergin kısıtlı çocukların şahısları ve mallarının korunması konusunda anne babaların sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri kapsar. Boşanmaya karar veren hâkimin, varsa ortak çocukların velayeti konusunda da bir karar vermek zorundadır. Velayet düzenlenirken hâkim çocuğun üstün yararını her şeyin üzerinde tutmalıdır. Çocuğun üstün yararı hem Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 1. Maddesinde hem de Yargıtay kararlarında hüküm altına alınmış bir husustur.

  Çocuğun velayeti neye göre verilir? Çocuğun velayeti konusunda hâkim, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurup çocuğun menfaatine olacak ve onun üstün yararını sağlayacak şekilde velayete karar verir. Hâkim velayet konusunda Aile Mahkemesi bünyesindeki uzmanlardan görüş alır. Bu uzmanlar, SED ve SİR raporları hazırlayıp mahkemeye sunar. Anne baba, velayetin kimde olacağı hususunda anlaşmış olabilirler fakat bu anlaşma ancak çocuğun yararına ise geçerli olur. Hâkim yapılan anlaşmayı çocuğun yararına uygun bulmazsa, buna uymayabilir. Yaşı çok küçük çocuğun velayeti anneye verilir. Yargıtay içtihatlarında “şefkat yılları” doktrini geliştirilmiştir ve yaşı çok küçük çocuğun velayetinin babaya verilmemesinin daha uygun olacağı kanısına varılmıştır.

23.3. Boşanmanın Mali Sonuçları:

  Boşanmanın gerçekleşmesinden itibaren eşler arasında mal rejimi tasfiyesine gidilecektir. Malların tasfiyesi tarafların tabi olduğu mal rejimine göre yapılır. Türk Medeni Kanunu yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini benimsemiştir. Eğer eşler arasında herhangi bir mal rejimi sözleşmesi yapılmamışsa, mahkemece malların tasfiyesinde yasal mal rejimi uygulanacaktır.

  Boşanmanın ardından eşlerden biri zarar görmüşse, TMK m. 174/1’e dayanılarak tazminat talebinde bulunulabilir. Boşanma davasında maddi ya da manevi tazminat talebinde bulunabilmek için kusursuz olmak şart değildir. Daha az kusurlu olan taraf bu talepte bulunabilir. Zaten çekişmeli boşanma davalarının niteliği gereği tarafların kusursuz olması beklenemez. Manevi tazminatın talep edilebilmesi için, tazminat talep eden eşin manevi varlığı zedelenmiş yani manevi bir zararın olması gerekir. 

  Yoksulluk nafakası da aynı şekilde boşanmanın mali sonuçlarından biridir. Ancak yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için tarafların bunu talep etmesi gerekir. Yoksulluk nafakası, TMK m. 175’te düzenlenmiş olup, boşanma sonucunda yoksulluğa düzen eşe, ekonomik durumu daha iyi olan eşin yardım etmesidir. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için, yoksulluğa düşme ihtimali olan eşin bunu talep etmesi ve kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekir. Nafaka öngörülmesinin nedeni, evlilik birliği içinde var olan yardım ve dayanışmanın gerektiği durumlarda evlilik birliği sona erdikten sonra da devam etmesini sağlamaktır. Yoksulluk nafakası, boşanma davası ile talep edilebileceği gibi boşanma kararı kesinleştikten sonra 1 yıl içinde de talep edilebilir.

  İştirak nafakası ise, boşanmanın diğer bir mali sonucudur ve ortak çocuğun bakımı ve eğitimi için gerekli giderlerin karşılanmasına yöneliktir. İştirak nafakasına her iki eş de katılır. Çocuk üzerinde anne babanın yükümlülükleri boşanma gerçekleşmiş olsa dahi devam eder. Velayet hakkı kendisine verilsin ya da verilmesin, her eş gücü oranında çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılmak mecburiyetindedir. İştirak nafakasının miktarını hâkim tarafların ekonomik durumunu göz önüne alarak belirler.

23.4. Boşanmanın Mirasa İlişkin Sonuçları:

  Miras durumuna ilişkin sonuçlarında, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren eşler artık birbirlerine mirasçı olma sıfatını kaybedeceklerdir. Eşlerin boşanmadan önce yapmış oldukları ölüme bağlı tasarruflarla sağlanan hakları da eğer bu konuda ayrı bir düzenleme yapmamışlarsa kaybederler.

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Var Mıdır?

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Var Mıdır? Hukuken kural olarak bir davada dava açıldıktan sonra meydana gelen olaylar hükme esas alınmaz. Fakat boşanma davaları için Yargıtay bu genel kuralın aksini benimsemiş ve bir istisna geliştirmiştir. Buna göre, boşanma davası devam ederken eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü de devam eder. TMK m. 185/3, evlilik birliği süresince eşler arasında sadakat yükümlülüğü olduğunu hükme bağlamıştır. Yargıtay ise bu hükümden hareketle, hâkim boşanma kararı verene kadar evlilik birliğinin devam ettiği ve boşanma davası açmış olmakla evlilik birliğinin sona ermediği gerekçesiyle sadakat yükümlülüğünün de devam ettiği sonucuna varmıştır. Bizce de bu isabetli bir görüş olmuştur.

Yargıtay 2012 tarihli bir kararında “Türk Medeni Kanunu’nun 185/3. Maddesinde yer alan eşlerin sadakat yükümlülüğü evlilik birliği süresince geçerlidir ve boşanma yönünde alınan karar kesin hüküm halini alıncaya kadar bu yükümlülük devam eder.” diyerek bu hususu yinelemiştir (Yargıtay 2. H.D. E. 2010/21386 K. 2012/2205, T. 9.2.2012). 

Hakkımda Boşanma Davası Açıldığını Nasıl Öğrenebilirim?

Hakkımda Boşanma Davası Açıldığını Nasıl Öğrenebilirim? Kişilerin, kendilerini ilgilendirdiklerini düşündükleri hukuki süreçleri yakından takip etmeleri çok önemlidir. Bir kimsenin hakkında bir dava açılıp açılmadığından haberdar olmaması ya da böyle bir şüphesinin varlığı halinde bunu öğrenmesi artık çok kolaylaşmış vaziyettedir. Bilindiği üzere adli sicil durumunu kontrol etmekten tutun da borçları, sigorta durumu vd. pek çok şeyi artık E-devlet üzerinden kontrol edebilmekteyiz. Vatandaşlar, haklarında bir dava açılıp açılmadığını da E-devlet üzerinden kontrol edebilirler. Eğer hakkınızda açılmış bir boşanma davası olduğundan şüphe ediyorsanız, E-devlet sistemine giriş yapıp arama kısmına “Dava Dosya Sorgulama” yazarak aratıp bunu öğrenebilirsiniz. 

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma Avukatı Nedir?İstanbul Boşanma Avukatı, içinde birden fazla alanı barındıran hukukun aile hukuku alanında faaliyet gösteren kişidir. İstanbul Boşanma Avukatı, evlilik birliği temelinden sarsılan, çekilmez hale gelen ya da kanunda öngörülen diğer sebeplerin var olduğu durumdaki çiftlerin, evlilik birliğini sonlandırmasındaki hukuki süreci yürütür ve müvekkilinin menfaatlerini gözeterek boşanmalarını sağlar. 

İstanbul Boşanma Avukatı Seçimi Önemli Midir?

Boşanma Avukatı Seçimi Önemli Midir? İstanbul Boşanma Avukatı seçimi boşanma sürecini kolay ve rahat atlatmak açısından oldukça önemlidir. Boşanma her zaman sadece iki kişiyi ilgilendiren bir durum değildir. Özellikle velayet ve nafaka konuları, İstanbul boşanma avukatı çok hassas bir noktaya taşımaktadır. Aile kurumu tarihin en eski dönemlerinden itibaren sosyal yaşantının en önemli kurumlarından biri olmuştur ve bu durum tüm modern hukuk sistemlerinde kabul görmüştür. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da aile kurumunun önemine dikkat çeken düzenlemeler içermektedir. Böylesine hassas ve önemli bir kurum olan aile birliğinin sonlandırılmasına da aynı şekilde çok hassas ve titiz yaklaşılmalıdır. Bunu sağlamak ise yola çok iyi İstanbul boşanma avukatıyla çıkmakla mümkün olur. Boşanma Avukatının en iyi mesleki tecrübe ve donanımlara sahip olması gerekir. İyi bir boşanma avukatı, müvekkillerinin süreci yıpranmadan atlatmasını, menfaatinin gözetilmesini ve istenilen sonuca en hızlı ve en iyi şekilde ulaşılmasını sağlar. Tüm bunlar ise, İstanbul Boşanma Avukatının meslekte edindiği tecrübeleriyle ve bilgisiyle sunabileceği bir durumdur. 

  Esasında İstanbul Boşanma Avukatı uzmanlık gerektiren bir alan değildir. İstanbul Boşanma Avukatı yapan kişilerin hukukun bu alanında uzmanlık belgesi elde etmiş olması gerekmez. Fakat, faaliyet alanı aile hukuku olan avukatlarla çalışmak her zaman için daha avantajlı olup, sürecin en doğru şekilde atlatılmasına imkân sağlayacaktır. İstanbul Boşanma avukatı, boşanma konusu dışında mal rejimi, velayet davaları, tazminat talepleri gibi konularda da yeterli bilgi ve tecrübe gerektiren bir alandır.

İSTANBUL EN İYİ BOŞANMA AVUKATI

İstanbul En İyi Boşanma Avukatıİstanbul en iyi boşanma avukatı arıyorsanız, öncelikle bilmeniz gereken bu şekilde bir aramanın çok da verimli olmayacağı gerçeğidir. Boşanma davaları nitelikleri gereği özel statüde davalar olup, bu nitelikte bir dava açmayı düşünüyorsanız avukat seçiminde dikkatli olmanız gerekir. Her avukat boşanma davasına bakabilir, ancak her avukat boşanma davasını kazanamaz. Sonuç olarak çalışmanız gereken kişiler boşanma avukatlarıdır. Ancak burada İstanbul en iyi boşanma avukatı gibi bir kişi gerçek hayatta yoktur. Gerçek hayatta olan, İstanbul en iyi boşanma avukatları tabiridir. Harbiye Hukuk Bürosu iletişim sayfamızdan bizlere ulaşarak hukuki destek talep edebilirsiniz.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI TAVSİYE

İstanbul boşanma avukatı tavsiyesi isteyen yahut İstanbul en iyi boşanma avukatının kim olduğunu araştıran insanlar net bir sonuca ulaşamazlar. Bunun sebebi ise söz konusu boşanma davası olduğunda bu alanda tek bir tane boşanma avukatının varlığından bahsedilemez. Bugün boşanma davalarında başarılı birçok boşanma avukatı aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmeye devam etmektedir.

İstanbul boşanma avukatı tavsiye istiyorsanız, bu konuya ilişkin daha önceki tarihlerde sitemizde yayınlanmış olan “İstanbul boşanma avukatı tavsiye” başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. Kısaca uyarıda bulunmak gerekirse, İstanbul boşanma avukatı arayışınızda dikkat etmeniz gereken husus:

 • Bulmuş olduğunuz avukatın bu davalar üzerine uzmanlaşmış olması,
 • Hali hazırda boşanma davaları bulunuyor olması,
 • Boşanma davası alanında bilgili olduğunu kanıtlar nitelikte sertifikalara sahip olması,
 • Boşanma davası alanında makale, tez vb. yazılar yayınlayarak bu alandaki uzmanlığını akademik olarak da destekliyor olması,
 • Her ne kadar somut bir kriter olmasa da boşanma avukatınızın sizde güven uyandırıyor olması, gerekmektedir.

EN HIZLI ŞEKİLDE BOŞANMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Her şeyden önce en hızlı boşanma şekli tarafların boşanma ve boşanmanın diğer sonuçları (nafaka, velayet, kişisel ilişki, tazminat, eşya paylaşımı vs.) konularda tam bir anlaşmaya vardığı anlaşmalı boşanma davalarıdır. Gerçekten de eşler arasındaki evliliğin 1 (bir) yıl sürmüş olması, eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanma ve boşanmanın diğer sonuçları konusunda anlaşmış olması halinde mahkemece tarafların boşanmalarına karar verilir. İstanbul Boşanma Avukatı konusunda arayış içerisindeyseniz mutlaka gideceğiniz hukuk bürosunun memnuniyetini araştırmanız gerekmektedir.

Bu durumda yukarıda özetlediğimiz aşamalar beklenmeksizin genel itibariyle kimi zaman 2-3 gün içerisinde davanın açılarak sonuçlandırılması ve tarafların boşanmaları sağlanabilmektedir. İstanbul En Hızlı Boşanma Avukatı, İstanbul Hızlı Boşanma Avukatı arayanlar Harbiye Hukuk Bürosu iletişim sayfasından randevu alarak yüz yüze görüşme sağlayabilirler.

Ancak bu sürenin kısalığı (altını çizerek belirtiyoruz) konusunda uzman, başarılı bir hızlı boşanma avukatı ile mümkün olabilecektir. Aksi takdirde sadece mahkeme kararının yazımı ve taraflara tebliği ve kanun yollarının beklenmesi süreci 2-3 ay sürmektedir. Sürenin kısaltılarak amaca ulaşılması açısından boşanma davaları konusunda, özellikle anlaşmalı boşanma konusunda uzman iyi bir boşanma avukatı ile hareket etmeniz ve dava sürecini yönetmeniz gerekecektir.

TECRÜBELİ BOŞANMA AVUKATI

Boşanma davalarında, boşanmak isteyen kişiler en tecrübeli boşanma avukatı ile çalışmak isterler. Mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda kişilerin profesyonel bir hukuki yardım almaları şarttır. Bu gibi durumlarda da İstanbul tecrübeli boşanma avukatı arayışı çok görülür. İşinde tecrübeli boşanma avukatı ile çalışmak sancılı dava süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetimi için önemlidir. İstenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için de bu son derece önemlidir. Peki tecrübeli boşanma avukatı nasıl olmalıdır? Tecrübeli boşanma avukatı, müvekkiline karşı açıklayıcı ve net olmalıdır. Tecrübeli boşanma avukatı, müvekkiliyle sürekli iletişim halinde olmalı ve onu irtibatsız bırakmamalıdır.

İstanbul’da Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

İstanbul’da Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?İstanbul Boşanma avukatı ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve yerel baroların düzenlemelerine göre belirlenir. İstanbul Boşanma avukatı, asgari ücret tarifesi ve yerel baroların düzenlemelerini esas alarak, mesleki tecrübe ve yeterliliğine denk bir ücret belirleyebilir fakat İstanbul boşanma avukatının Avukatlık Asgari Ücret Tarife’sinde belirlenen miktarın altında bir ücret kararlaştırması yapması yasaktır. 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından belirlenir ve tebliğin Resmî Gazete ’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girer. 2023-2024 güncel asgari ücret tarifesine göre İstanbul boşanma avukatı ücreti 2023 yılında asgari 17.900 TL’dir. Boşanma davasının, diğer tüm dava işlerinde olduğu gibi tabi olduğu bir takım harç ve masraf ücreti de mevcuttur. 2023 yılı boşanma davası harç ücreti, avans ve masrafı yaklaşık olarak 1850 TL’dir. İlaveten, yargılama esnasında da tanık dinlenilmesi, bilirkişiye başvurulması gibi birtakım ek ücretler de doğabilir. 2023-2024 Asgari Ücret Tarifesi sayfamızdan detaylı ücret bilgisine ulaşabilirsiniz.

İstanbul Boşanma Avukatına Nasıl Başvurulur?

İstanbul Boşanma Avukatına Nasıl Başvurulur? İstanbul’da bulunan tüm avukatların bilgileri İstanbul Barosu Baro Levhasında mevcuttur. İstanbul boşanma avukatı arayanlar, Baro’nun resmi internet sitesinden bu bilgilere ulaşabilirler. Yine pek çok hukuk bürosunun hizmet verdikleri alanları, bünyelerinde çalışan avukatların ve iletişim bilgilerinin yer aldığı internet siteleri ziyaret edilerek İstanbul boşanma avukatı edinilebilir. Bununla birlikte, aile hukuku alanında İstanbul en iyi boşanma avukatı için, tavsiye üzerine hareket edilerek de seçim yapılabilir.

Avukata Para Vermeden Boşanabilir Miyim?

Avukata Para Vermeden Boşanabilir Miyim?

İstanbul Barosu ve diğer tüm barolar, hukuki yardıma ihtiyacı olup da avukatlık ücretini karşılayamayacak durumda olanlar için adli yardımda bulunmaktadır. Bu durum, hak arama özgürlüğünün bir neticesidir. Fakat adli yardıma başvurmanın da belli koşulları vardır. Adli yardımdan yararlanabilmek için, muhtardan alınacak fakirlik belgesine ve yine muhtardan alınacak ikametgâh belgesine ihtiyaç vardır. Avukatlık ücretini karşılayamayacağınızı belgelendirdikten sonra, fakirlik belgesi, ikametgâh, nüfus cüzdanı fotokopisi ve dava için gerekli belgelerin fotokopisiyle birlikte, İstanbul Barosu Adli Yardım Başvuru Formu ’nu doldurarak başvurunuzu yapabilir ve avukat ücreti ödemeden boşanmanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye’de Boşanma İstatistikleri

Türkiye’de Boşanma İstatistikleriTürkiye boşanma istatistikleri için TÜİK tarafından paylaşılan son veriler incelendiğinde, boşanma sayısında yıllara göre bir artış gözlemlenmektedir. Buna göre 2022 yılında boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla artarak 180 bin 954’e ulaşmış durumdadır. Bu boşanmaların %32,7’sinin evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleştiği, %21,6’sının ise evliliğin ilk 6-10 yılları arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yine yıllara göre kaba boşanma hızında da bir artış görülmüş ve %2’yi aşmıştır.

Harbiye Hukuk Bürosu Boşanma Hizmetleri

Hakkınızda açılmış bir boşanma davası ya da açmak istediğiniz bir boşanma davası için İstanbul boşanma avukatı hizmeti almak her zaman en güvenilir yoldur. Harbiye Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman avukat kadromuzla müvekkillerimizin boşanma davasını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlilerini korumak bizim önceliğimizdir. Boşanma davasıyla birlikte nafaka davaları, velayet davaları, mal tasfiyesi gibi aile hukukuna dair pek çok alanda hizmet vermekte olup müvekkillerimize çok yönlü bir hukuki koruma ve uyuşmazlık çözümü sunmaktayız.

Merve Sara MUĞLU

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap