Ceza HukukuCinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz; cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir. Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için failin mağdurun vücuduna temas etmemesi, cinsel amaçla söz veya hareketlerde bulunması gerekmektedir. Kişiyi cinsellik bakımından rahatsız eden ve sıkıntıya sokan hareketler olmalıdır. Cinsel taciz, ruh dünyasında tesiri olan, temas olmayan cinsel amaçlı ve cinsel özgürlüğü ihlal edici nitelikteki davranışlardır.

Cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olarak mağdurun vücuduna fiziksel temasta bulunulması halinde, mağdurun çocuk olup olmamasına göre TCK 102 veya 103’üncü maddede tanımlanan suçlardan biri oluşmaktadır.

Örneğin:

…Cinsel organını açıkta bırakacak şekilde mağdureye görünmek; müştekinin evine taş atmak, penceresine tırmanıp mağdureye “seni kaçıracağım” demek; müştekinin camını tıkırdatarak “beni içeri al, aç içeri gireceğim” demek; mağdurelere ayna tutmak ve kucak açmak suretiyle sırnaşıkça hareketler yapmak; kadına karşı gül koklamak; uyuyan bir kadının yorganını açarak onun rengini ve vücut ahengini seyretmek; erkeklik organını şikâyetçiye göstermek; mağdurelere karşı cinsel organını çıkarıp oynamak ve onları takip etmek; “mağdureyi arayarak …lı birisiyim ..’ya geldim, evinizin önündeyim dışarıya çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim” demek; sanığın kısa aralıklarda, telefon açtığı müştekiye “seni seviyorum, evlenmek istiyorum” diye söylemek; sanığın mağdureye karşı “gel birlikte ormana gidelim, koluna gireyim bol bol çocuğumuz olsun” demesi; komiser olan sanığın, izinli bulunduğu sırada, karakola başkasından yakınmada bulunmaya gelen yakınana “evli olmasaydım seni alırdım” demesi; sanığın parkta oturmakta olan müştekinin yanına gelerek “kocan yoksa para vereyim, birlikte gidelim” demek; sanık A.Y.’nin cinsel organı görülecek şekilde kilotlu iken müştekiye bakıp cinsel organını okşamak; sanığın önce müdahilin masasına dondurma göndermek isteyip, müdahilin reddetmesi nedeniyle bu defa yanına giderek konuşmak istediğini söyleyerek ısrarla beklediği ve “gözlerin çok güzel” demek; sanığın, mağdurenin edep ve iffetine dokunacak şekilde yazılar taşıyan mektubu posta ile göndermek; sanığın aynı zaman dilimi içinde müştekiye kaş göz işareti yapıp öpücük gönderme; yarı çıplak vaziyette yatan sanığın tenasül organını göstermeksizin müşteki S.’ye hitaben beni bu şekilde görmeni istedim demek Yargıtay kararlarına konu olan cinsel taciz eylemleridir.

1. Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?

Cinsel taciz suçunun on sekiz yaşını doldurmuş yetişkinlere karşı işlenmesi halinde cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinin 1. fıkrasına göre üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

Cinsel taciz suçunun çocuğa yani on sekiz yaşını doldurmamış kişilere karşı işlenmesi hâlinde ise cezası altı aydan üç yıla kadar hapistir.

Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri 105. maddenin 2. fıkrasında düzenlenmiştir.

Buna göre cinsel taciz suçunun;

  1. a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  2. b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  3. c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d)Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

  1. e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde TCK’nın 105. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır. Şayet mağdur maruz kaldığı cinsel taciz fiili nedeniyle; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

2. Cinsel Taciz Suçunun İnternet-Sosyal Medya Yoluyla İşlenmesi Mümkün müdür?

Cinsel taciz suçunun, mağdurun vücuduna temas etmeksizin, cinsel amaçla söz veya hareketlerle gerçekleştirilmesi nedeniyle sosyal medya üzerinden işlenmesi de mümkündür. Günümüzde kimliklerin gizlenmesi suretiyle çok rahat suç işlenebilen bir mecra olan sosyal medya, cinsel taciz suçlarında da bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya vasıtaları üzerinden işlenen cinsel taciz, suçun nitelikli halini oluşturmaktadır. Zira TCK madde 105/2-d elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenen cinsel taciz suçunu düzenlemiştir.

Sosyal medya sahte bir isimle ya da bir başkası adına hesap açılarak suç işlenebildiği de bilinen bir gerçektir. Bu durumda şüphelinin sosyal medya adresinin kendisine ait olmadığını beyan etmesi halinde, suça konu paylaşımın yapıldığı hesabın kime ait olduğunun tespiti için, sosyal paylaşım sitesinin yer sağlayıcısı olan şirketten, tespit edilen mesajın ne zaman ve hangi IP numarasından geldiğinin öğrenilmesi, daha sonra da tespit edilecek IP numarasının kime ait olduğunun araştırılması suretiyle faile ulaşılacaktır.

  1. Ceza Dairesi 2017/2247 E., 2021/3400 K. Sayılı Kararı;

“… sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaş olduğu on dört yaşındaki mağdure ile internette görüntülü konuşmaya başlayan sanığın, bu ortamda soyunmasını istediği mağdurenin olumsuz yanıt vermesi üzerine şantaj içerikli sözler sarf ederek herhangi bir kayıt işlemi yapmaksızın bilgisayar kamerası açıkken soyunmasını sağlamaktan ibaret eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm kurulması…”

  1. Ceza Dairesi 2016/8018 E., 2020/2735 K. Sayılı Kararı;

“… suç tarihinde on dört yaş içerisinde bulunan mağdurun dershane öğretmeni olan sanığın, facebook adlı sosyal medya platformundan mağdura hitaben ”kanka çok yakışıklısın, sizin eve davet et, beraber duşa girelim, TV izler sonrada sevişiriz” şeklinde cinsel taciz içeren mesajlar ile gönderdiği, sanığın eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilip, mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi…”

  1. Ceza Dairesi 2019/6436 E., 2021/29433 K. Sayılı Kararı;

“…Sanığın cinsel taciz eylemini whatsapp uygulamasından gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında; kurulan hükümde cezanın TCK’nın 105/2-d maddesi ile artırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayin…”

  1. Ceza Dairesi 2017/1651 E., 2021/4103 K. Sayılı Kararı;

“…Sanığın olay tarihinde Whatsapp uygulamasından “Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim” şeklinde mesaj gönderdiği kabul edilen eylemin, TCK’nın 105/1. ve 105/2-d maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan hüküm kurulması…

…Sanığın, kendisini bayan ismiyle tanıtarak arkadaş olduğu on bir yaşındaki mağdureye olay günü internet üzerinden cinsel içerikli yazılar göndermesi eyleminin mağdurenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyip, bedensel temas içermemesi sebebiyle cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek…”

  1. Ceza Dairesi 2016/4987 E., 2020/5046 K. Sayılı Kararı;

“…Sanığın değişik tarihlerde on üç yaşındaki katılan mağdura yönelik internet üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yapma ve msn üzerinden gerçekleştirilen görüntülü görüşme sırasında cinsel organını gösterme şeklindeki eylemlerinin katılan mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyip bedensel temas içermemesi sebebiyle zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek…”

3. Cinsel Taciz Suçunun Takibi Şikayete Mi Bağlıdır?

Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine tabidir.

Şikâyet konusunda TCK’nın 73.maddesi gereğince işlem yapılacaktır. Buna göre mağdur-müşteki altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikâyet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.  Suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür. Hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.  Eğer suç iştirak halinde işlemiş ise sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar. Hata, hile veya zorlamaya dayanmayan şikayetten vazgeçmenin geri alınması mümkün değildir. Şikâyetten vazgeçme sanığın kabulüne bağlıdır ve onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.

Sanığa Baro tarafından atanan müdafinin vazgeçmeyi kabul yetkisi yoktur. Ancak sanığın özel vekilinin, vazgeçmeyi kabul konusunda yetkili kılınmış olması halinde kabulü geçerlidir.

Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen nitelikli unsurların varlığı halinde ise, soruşturma ve kovuşturmanın şikâyete tabi olmadığı yönünde bir kısım internet sitelerinde yanlış bilgilendirme yapılmaktadır.  Bunun sebebi de maddenin gerekçesinde; “cinsel taciz suçunun nitelikli unsurlarının gerçekleştiği durumlarda, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlı değildir” denilmiş olması gösterilmektedir. Belirtilen bu gerekçe, anılan fıkranın 29.06.2005 tarihli 5377 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile yapılan değişikliğin gerekçesidir. Oysa bu fıkra 18.06.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun ile değiştirilmiş ve halen değiştirilen bu metin yürürlüktedir. Değiştiren Kanun maddesinin gerekçesinde de cinsel taciz suçunun şikayete bağlı olmadığına dair bir düzenleme bulunmadığına göre TCK madde 105 de düzenlenen cinsel taciz suçu temel ve nitelikli hali şikayete bağlıdır.

4. Cinsel Taciz Suçu Uzlaşma Kapsamında mıdır?

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 253/3’e göre; soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan olan cinsel taciz suçunda uzlaştırma yoluna gidilemez. Cinsel taciz suçu ile birlikte aynı mağdura karşı uzlaşma kapsamına giren örneğin kasten basit yaralama, basit tehdit, hakaret gibi suçların birlikte aynı anda işlenmesi halinde bu suçlar için de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

5. Cinsel Taciz Suçundan Verilen Hapis Cezasının İnfazı Nasıldır?

Cinsel Taciz suçundan mahkûm olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından bir kısım suçlar için denetim süresi 3 yıl olarak uygulandığı halde cinsel taciz suçları için uygulanacak denetim süresi 30/3/2020 tarihinden önce de sonra da 1 yıldır.