KAMU MALLARININ HACZİ

KAMU MALLARININ HACZİ

KAMU MALLARININ HACZİ VE ŞARTLARI Kamu mallarının haczi, devletin alacaklarını tahsil etmek için başvurduğu önemli bir yoldur. Kamu mallarının haczi süreci, alacaklı kurumun alacağına karşılık, borçlunun kamu mallarına el koyması anlamına gelir. Haciz, borçlu için ciddi sonuçlar doğurabilir ve mali durumunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, kamu mallarının haczi konusu, hem borçlular hem de alacaklılar için…

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI VE ŞARTLARI

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI VE ŞARTLARI

Devlet memurluğundan çıkarma cezası, kamu görevlileri için en ağır disiplin cezasıdır. Peki, bu cezanın verilme şartları nelerdir ve hangi durumlarda uygulanır? Kamu hizmetinde güveni sarsan davranışlar nelerdir? Bu yazımızda, devlet memurluğundan çıkarma cezasının ardındaki detayları ve sürecin nasıl işlediğini keşfedeceğiz. DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI NEDİR? Devlet memurluğundan çıkarma cezası, bir kamu görevlisinin belirli disiplin ihlalleri…

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇEKİLMİŞ SAYILMA

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇEKİLMİŞ SAYILMA

Devlet memurluğundan çekilmiş sayılma diğer bir deyişle müstafi sayılma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen devlet memurlarına tanınan çekilme hakkının (istifa) yanında devlet memurunun icrai bir istifa hali olmaksızın istifa etmiş sayılacağı hallerden biri olarak düzenlenmiştir. Devlet memurluğundan çekilmiş sayılma halleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun farklı maddelerinde düzenlenmiş olup işbu hallerden birinin gerçekleşmesi halinde…

ADAY MEMURLUK NEDİR SÜRESİ VE SÜRECİ

ADAY MEMURLUK NEDİR? SÜRESİ VE SÜRECİ

Aday memurluk, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliği 3. Maddesinde tanımlanmıştır. Madde 3/a : Aday Memur “İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak” merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluşa atananları ifade eder” denilmektedir. İdare hukuku avukatı iletişim ADAY MEMURLUK NEDİR? Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel…

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ NEDİR NASIL BAŞVURULUR

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?

Fahri trafik müfettişi, karayollarındaki trafikte meydana gelebilecek riskleri azaltmak maksadıyla bu güvenliği ve teftişi sağlayan trafik polisi, jandarma ve trafik zabıtası gibi kamu görevlilerinin dışında gönüllülük esasına dayalı olarak karayolu denetimini sağlama amacıyla özel olarak seçilen şahıslardır. Fahri trafik müfettişliği başvurusu Fahri Trafik Müfettişliği Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Madde 6’da belirtildiği üzere hükümde belirtilen bilgileri…

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE REVİZYONU

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE REVİZYONU

İmar planı değişikliği ve revizyonu, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını, çevresel dengelerini ve kentsel estetiği doğrudan etkileyebilecek kararlar olduğundan, titizlikle yürütülmesi gereken süreçlerdir. İmar planı değişikliği ve revizyonu, mevcut planın ana hatlarına sadık kalınarak ve kamu yararı gözetilerek yapılmalıdır. Ayrıca, bu değişikliklerin hukuki dayanakları, planlama ilkeleri ve yönetmeliklerle uyumlu olması zorunludur. İmar planı değişikliği ve revizyonu sırasında,…

İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI

İmar planlarının iptali davaları, toplumun genelini ve özel mülkiyet haklarını doğrudan etkileyen önemli hukuki süreçlerdir. Bu tür davalarda, imar planlarının hukuka uygunluğu ve kamu yararı gözetilir. İmar planının iptali davası, genellikle planın hazırlanması ve uygulanması aşamasında yaşanan hatalar, eksiklikler veya hukuksuzluklar nedeniyle açılır. Bu makale, imar planlarının iptali davalarının temel dinamiklerini, sürecin nasıl işlediğini ve…

İDAREYE AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI

İdare hukuku, bireylerin haklarını koruma altına alırken devletin de hukuka uygun hareket etmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. Ancak, bazen idarenin eylem veya işlemleri bireylerin haklarına zarar verebilir. İşte bu noktada, idareye açılacak tazminat davası devreye girer. Bu makale, idareye karşı tazminat davası açma sürecini, bu sürecin hukuki boyutlarını ve bu tür bir davanın nasıl başarılı…

SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ

SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ

Sağlık kurulu raporları, bireylerin sağlık durumunu ve engellilik seviyesini belirlemek amacıyla düzenlenir. Ancak bazen bu raporlar, kişinin gerçek sağlık durumunu tam olarak yansıtmayabilir. Bu noktada, sağlık kurulu raporuna itiraz hakkınız devreye girer. Yanlış veya eksik bilgi içeren bir rapor, kişinin haklarını ve sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, heyet raporunuzun içeriğine itiraz etme…

KAÇAK YAPI CEZASI(ŞİKAYET- İTİRAZ)

Yapı ruhsatı almadan veya alınan ruhsata aykırı yapılaşma olan kaçak yapı cezası 3194 sayılı İmar Kanunu’nda düzenlenmiştir. KAÇAK YAPI NEDİR? Mevzuata aykırı, yapı ruhsatı alınmamış ya da yapı ruhsatı alınmış olmasına rağmen  imara uygun olmayan yapıya kaçak yapı denir. KAÇAK YAPI CEZASI NEDİR? 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesinde yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata…