MİRAS İNTİKALİ NASIL YAPILIR?

Miras intikali, murisin malvarlığı ve haklarının resmi olarak mirasçılara geçmesi durumuna mirasın intikali denir. Mirasın intikaliyle birlikte mirasçılar murisin hak ve borçlarından sorumlu olurlar. Mirasın intikali mirasçılardan herhangi birinin Tapu müdürlüğüne mirasın intikali için talepte bulunması ile gerçekleşir. Miras intikali işlemleri mirasçılardan birinin yapması yeterli olacaktır. MİRAS İNTİKALİ NEDİR? Miras intikali, muris öldükten sonra mirasçılarına…

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ (MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ)

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ (MİRAS PAYLAŞMA)

Miras taksim sözleşmesi, diğer adıyla “miras paylaşım sözleşmesi” mirasçıların tamamının bir araya gelerek oluşturduğu, miras kalan malların mirasçılar arasında ne şekilde ve ne oranda paylaşılacağını gösteren, yazılı olarak düzenlenmesi gereken özel bir sözleşme seklidir. MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ NEDİR? Miras bırakanın vefatıyla birlikte mirasçılar tereke üzerinde hak sahibi olurlar. Söz konusu tereke mallarının paylaştırılmasında mirasçılar istedikleri…

VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI

VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Vasiyetnamenin açılması davası, vasiyeti hazırlayanın ölümünün ardından açılan ve hakimin vasiyetnamede yer alanları okuması, incelemesi ve mirasçılara tebliği için açılan bir davadır. Bu durum Türk Medeni Kanunu’nun 596. ve 597. maddesinde de şu şekilde ifade edilmiştir: Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere…

AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ VE ŞARTLARI

AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ VE ŞARTLARI

Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi, eşlerden birinin ölmesi durumunda aile konutunun ve ev eşyasının talep halinde diğer eşe mülkiyet halkının geçmesidir. Miras kalan evin eşe tahsis edilmesi sağlanır. Aile konutu ve ev eşyası tereke içinde bulunması gerekmektedir. Amaç sağ kalan eşin ekonomik ve yaşam standartlarını korumaktır. İstem halinde aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi,…

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ VE ŞARTLARI

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakım borçlusu, bakıma muhtaç olan bakım alacaklısını ölene kadar bakma yükümlülüğüne; bakım alacaklısı ise sözleşme kararlaştırılan malvarlığını ona devretme yükümlülüğüne girer. Türk Borçlar Kanununun 611.maddesinde, “Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği…

TEREKENİN TESPİTİ DAVASI VE ŞARTLARI

TEREKENİN TESPİTİ DAVASI VE ŞARTLARI

Terekenin tespiti davası, mirasbırakanın geride bıraktığı malvarlığına dahil tüm aktif (alacak ve haklar) ve pasiflerin (borçlar) belirlenmesi için mirasçılar tarafından açılan davadır. Bu dava esasında bir tespit davasıdır. Bu dava ile tereke mallarının tespiti ve hak sahiplerine geçmesi amaçlanır. Bir nevi koruma önlemidir. Terekenin güvenliği için terekeyi oluşturan tüm malvarlığı araştırılır. Miras Avukatı İletişim TEREKE…

KETMİ VERESE DAVASI VE ŞARTLARI

KETMİ VERESE DAVASI VE ŞARTLARI

Ketmi verese davası; gerçekte mirasbırakanın terekesinde hak sahibi olmasına rağmen diğer mirasçılarca bir şekilde gizlenmek veya yok sayılmak suretiyle miras hakkı gasp edilen mirasçının hakkı olan mirası geri alabilmek için başvuracağı dava türüdür. Miras bırakanın vefatı sonrası mirasçıların kimler ve miras paylarının ne olduğuna ilişkin soruların cevapları Sulh Hukuk Mahkemeleri veya  noterliklerden alınacak özel bir…

BABA ÖLÜNCE MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR

BABA ÖLÜNCE MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Miras, bir kişinin ölümüyle birlikte geride bıraktığı mal ve hakların, kanun veya vasiyetname ile belirlenen kişilere geçmesidir. Miras paylaşımı, mirasbırakanın mirasçılarının kimler olduğunu ve mirastan ne kadar pay alacaklarını belirleyen bir süreçtir. Miras paylaşımı hem mirasçıların haklarını korumak hem de miras bırakanın iradesini yerine getirmek için önemlidir. Baba ölünce miras paylaşımı nasıl yapılır? Bu sorunun…

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI NASIL AÇILIR

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI NASIL AÇILIR?

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetinin konusunu oluşturan taşınır ve taşınmaz malların, paydaşlar arasındaki birlikte hareket etme zorunluluğunu sonlandırarak her paydaşa, kendi payını özgürce tasarruf etme yetkisi kazandırmayı amaçlayan bir davadır. Gayrimenkul Hukuku Avukatı İletişim İçin Buraya Tıklayın ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI SEBEPLERİ Bir taşınır veya taşınmaz malın mülkiyeti birden fazla kişiye ait olabilir.…

SAKLI PAY ORANI NEDİR

SAKLI PAY ORANI NEDİR?

Saklı pay oranı, kimsenin, hakkı olup alması gereken en az yani asgari saklı pay miktarına denmektedir. Saklı pay oranını kanun belirler. Eğer bir kimse kanun tarafından belirlenen saklı pay oranının altında miras payı alırsa o kimsenin saklı payı ihlal edilmiş sayılacaktır. Bu halde saklı payı ihlal edilen kişi tenkis davası açabilecektir. Miras Hukuku Avukatı İletişim…