Miras intikali, murisin malvarlığı ve haklarının resmi olarak mirasçılara geçmesi durumuna mirasın intikali denir. Mirasın intikaliyle birlikte mirasçılar murisin hak ve borçlarından sorumlu olurlar. Mirasın intikali mirasçılardan herhangi birinin Tapu müdürlüğüne mirasın intikali için talepte bulunması ile gerçekleşir. Miras intikali işlemleri mirasçılardan birinin yapması yeterli olacaktır.

MİRAS İNTİKALİ NEDİR?

Miras intikali, muris öldükten sonra mirasçılarına payları oranında geçecek olan malvarlıkları, hak, alacak ve borçlarıdır. Mirasın paylaştırılmasından sonra intikal yapılması icap eder. Mirasçılara taşınır, taşınamaz, para, hisse senedi, borç, alacak vb. tüm malvarlıklarının geçmesi mirasın intikali manasına gelir.

MİRAS İNTİKALİ NASIL YAPILIR?

Miras intikali işlemleri için mirasçılardan herhangi birinin mirasın intikali işlemlerini yaptırması yeterlidir. Taşınmazlar yönünden miras intikali işlemleri Tapu Müdürlüklerince yapılır. Miras intikali işlemleri için intikalin gerçekleşeceği taşınmazın emlak vergisi borcu bulunmamalıdır.  Aynı zamanda miras intikali işlemleri için veraset belgesi alınması gerekir. Bu belge noterlerden alınabilmektedir.

TAPUDA MİRAS İNTİKAL İŞLEMLERİ VE AŞAMALARI

Miras bırakan öldükten sonra miras intikal işlemleri yapılabilir. Miras intikal işlemlerini sıralayacak olursak;

 1. İlk olarak mirasçı olunduğunu gösteren belge alınmalıdır. Bu belge veraset ilamıdır, diğer adıyla mirasçılık belgesidir. Miras intikali işlemleri için öncelikle bu belge alınmalıdır. Bu belge noterden veya Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabilir. Veraset ilamı talep eden mirasçıya özel değil bütün mirasçıları gösterir belgedir.
 2. Miras intikali işlemleri yapılacak olan taşınmazın eğer varsa emlak vergisi veya başka vergi borçları varsa bunların ödendiğine dair belge alınmalıdır.
 3. Miras intikali işlemleri için veraset ilamı alındıktan ve miras kalan taşınmazların vergileri ödendikten sonra Tapu Müdürlüğü’nün online sisteminden veya bizzat fiziki olarak başvuru yaparak miras intikali işlemleri yapılabilir.
 4. Taşınmazların intikali yönünden bütün mirasçıların tek tek başvurmalarına gerek yoktur. Sadece bir mirasçının miras intikali işlemlerini yapması bütün mirasçılar açısından mirasın intikalini gerçekleştirecektir.

BANKADA MİRAS İNTİKAL İŞLEMLERİ

Miras bırakanın bankadaki parasını almak isteyen mirasçılar tıpkı miras intikalinde olduğu gibi Sulh Hukuk Mahkemesi veya noterden veraset ilamı almaları gerekir. Veraset ilamı alındıktan sonra miras bırakanın hangi bankada parası varsa ilgili şubesinden “veraset ilişiği yoktur” yazısı alması gerekir. Sonrasında bankadan, Vergi Dairesine yazılmış “miras bırakanın ölüm tarihine göre faizli mevduat bakiyesinin yer aldığı” yazı alınarak; miras bırakanın son yerleşim yerine bağlı olan Veraset İntikal Vergi Dairesine başvurulur. Sonrasında mirasçılar miras bırakanın parasının bulunduğu banka şubesine giderek Veraset İntikal Vergi Dairesi’den aldıkları “veraset ilişiği yoktur” yazısı ile birlikte payları oranında paranın miras intikal işlemini gerçekleştirmiş olurlar.

TARIM ARAZİLERİNİN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ

Tarım arazilerinin miras yoluyla intikali genel hükümler çerçevesinde yapılamamaktadır. Bu uygulamanın gerekçesi ise tarım arazilerinin bütünlüğünün bozularak küçük parçalara ayrılmasının önüne geçmektir. Bu amaçla Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda bu hususa ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Ancak tarım arazilerinin bölünmesi yine de engellenememiştir. Bu sebeple anılan amaca yönelik olarak mezkur kanununda değişiklik yapılmış ve Türk Medeni Kanunun 10 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bütün bu değişikliklerle birlikte tarım arazilerinin miras yoluyla intikalini özetlersek;

 • Tarım arazileri bölünmeksizin özgülenir.
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu m.8/B’ye göre; “Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Devir işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve 8/C maddesinin ikinci fıkrasına göre dava açılmaması hâlinde, bu Kanunun 8/Ç maddesi hükümleri uygulanır.

Tarım arazilerinde; ifraz, hisselendirme, pay temliki, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, elbirliği mülkiyetinin devri, paylı mülkiyet olarak intikal, taksim ve vasıf değişikliği işlemleri Bakanlığın izni ile yapılır.” madde hükmüne göre miras kalan tarım arazisi statüsündeki taşınmazın intikal işleminin 1 yıl içerisinde yapılması gerekir.

 • Bu süre içerisinde tarım arazisinin özgülenmesi yapılmaz ise mirasçılara 3 ay süre tanınır akabinde özgüleme yapılmazsa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ihbar üzerine res’en dava açar. Bu uygulama mezkur Kanunun m.8/ç hükmü gereğidir. İlgili madde hükmü şu şekildedir. “Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin 8/B maddesinde belirtilen sürede devredilmediğinin kamu kurum veya kuruluşları ile finans kurumları tarafından öğrenilmesi hâlinde, durum, bu kurum veya kuruluşlar tarafından derhâl Bakanlığa bildirilir. Bakanlık bu Kanun hükümlerinin uygulanması için mirasçılara üç ay süre verir. Verilen süre sonunda devir olmaması hâlinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

Sulh hukuk mahkemeleri nezdinde mirasçılar veya Bakanlıkça bu Kanun kapsamında açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.”

DİJİTAL VARLIKLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ

Günümüzde teknolojinin süratle gelişmesiyle birlikte kripto paralar, özellikle takipçi sayısı çok fazla maddi getirisi yüksek sosyal medya hesapları gibi bir çok dijital varlık ekonomik dünyada önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada bu varlıkların miras yoluyla intikali gündeme oturmaktadır.

Bu hususta mevzuatımızda henüz bir düzenleme bulunmamakla birlikte sosyal medya hesapları ve benzer dijital uygulamaların kişisel amaçları aşarak  reklam gelirleri gibi maddi bir malvarlığı araçlarına dönüştüğü aşikardır. Bu yönüyle miras bırakana ait maddi değer taşıyan  dijital varlıkların Türk Medeni Kanunu m.599 hükmü uyarınca terekeye dahil edilip mirasçılara intikali gerekir. Nitekim ülkemiz yargı sisteminde bu yönde yargı kararları verilmeye başlamıştır.

Sonuç olarak miras bırakandan kalan her türlü para ile ölçülebilir değeri bulunan bütün hak ve alacakların mirasa dâhil olduğunu ve mirasçılara intikal edeceğini düzenleyen TMK’nin 599/2 hükmü nazara alınarak sadece ticari saikle kullanılan dijital varlıkların da mirasçılara intikal edeceği kuşkusuzdur. Dijital varlıkların terekeye dahil edilmesi ve intikali işlemi için dava açılması gerekmektedir. Açılacak olan bu davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili mahkeme ise miras bırakanın en son yerleşim yeri mahkemesidir.

TAPUDA İNTİKAL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Miras intikali işlemlerinden olan tapu intikal işlemleri için gerekli belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Miras intikali yapılacak olan taşınmazın tapu bilgileri,
 • Miras intikali talep eden mirasçının kimlik bilgileri,
 • Mirasçılık belgesi,
 • Veraset İntikal Vergi Dairesi’den aldıkları “veraset ilişiği yoktur”

2024 YILI TAPU İNTİKAL ÜCRETİ

Eğer miras intikali yapılacak taşınmazın vergi borcu yoksa mirasın intikali için belirlenen bir ücret söz konusu değildir. Ancak tapu işlemlerinde döner sermaye bedeli alınmaktadır. 2024 yılı için belirlenen ücret 2.055 TL’DİR.

MİRAS SORGUSU NASIL YAPILIR?

Miras sorgusu yapma e- devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bunun için e- devlete giriş yaptıktan arama butonuna “veraset ilamı sorgulama” yazılarak arama yatırıldığında miras bırakanın TC’si girilerek miras sorgusu yapılabilir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU MİRAS AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu, İstanbul’da dinamik ve alanında uzman kadrosu ile miras hukuku ile ilgili her türlü uyuşmazlık hakkında, özellikle mirasçılık belgesi alımı, mirasçılıktan çıkarma, vasiyetname düzenleme, tenkis davası, saklı payın hesabı, miras intikali, miras paylaşım sözleşmesi gibi iş ve davalarda uzman avukat kadrosuna sahip, başarılı ve güvenilir bir hukuk bürosudur. Tüm bunlarla birlikte müvekkillerine her daim bilgi akışı sağlayan ve danışmanlık veren, müvekkilini mahkeme nezdinde davalı ve/veya mahkemeye karşı temsil eden avukatlardan oluşmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Miras İntikal Ne Demek?

Miras intikali, murisin tapu sicilinde kaydı bulunan taşınmaz malların (örneğin, tarla, arsa, ev, dükkan) hak ve borçlarının, miras bırakanın ölümü ile kanun gereği veraset ilamında gözüken mirasçı kişilere geçmesi anlamına gelmektedir.

Mirasçılar Tapu İntikali Yapılmazsa Ne Olur?

Mirasçılar eğer miras intikalini yapmazlarsa mirasa konu olan taşınmazların bağlı bulundukları tapu müdürlüklerince resen sulh hukuk mahkemesine yapılacak olan başvuru neticesinde tapu kayıtları güncellenir.

Miras İntikal Yapılmazsa Cezası Ne Olur?

Tapu müdürlüklerinde miras intikal işlemleri mirasçılar vasıtasıyla yapılmazsa müdürlük intikal işlemini res’en yapar. Yani Tapu müdürlüğü mahkemeye başvurarak veraset ilamı alır ve terekedeki tapu kayıtlarını buna göre düzenleyebilir.

Miras İntikali Olmadan Satış Olur Mu?

Uygulamada intikal yapılmadan satış yapılmamaktadır. Ancak hukuken bütün mirasçıların muvafakat ettiği durumda satış yapılmasına engel bir norm bulunmamaktadır.

Mirasçı Tek Başına İntikal Yapabilir Mi?

Miras İntikali yapılabilmesi için bütün mirasçıların muvafakatine veyahutta hepsinin birlikte başvurmasına gerek yoktur. Mirasçılardan herhangi biri başvuruda bulunarak intikali yapabilir.

Ölen Bir Kişinin Tapu Kayıtları Nasıl Bulunur?

Bazı istisnai durumlar dışında miras bırakanın tapu kayıtları Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’nden öğrenilebilmektedir. Şöyle ki; murisin mirasçısı olduğunuzu belgeleyen veraset ilamı ile talebinizi içerir bir dilekçe ile Tapu Müdürlüğü’ne başvurduğunuzda mirasçısı olduğunuz kişinin adına kayıtlı tapu kayıtları bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu talep ancak hak sahipleri yani mirasçılar tarafından yapılabilir. Bunun için de mirasçılık belgesi mutlaka sunulmalıdır.

Tapu İntikal İçin Randevu Gerekli Mi?

Tapuda yapılacak bütün iş ve işlemler için randevu almak gereklidir. Randevu işlemleri “Alo 181” veya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün internet sitesindeki “webtapusisteminden randevu alma işlemi yapılmaktadır.

Miras Kalan Malları Nasıl Öğrenilir?

Mirasçısı olunan kişiden kalan taşınmaz malların bilgileri Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden veraset ilamı ve istenen gerekli belgelerle talep edilebilir. Veya e-devlet üzerinden “Tapu Bilgileri Sorgulama(Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)” bölümünden istenen bilgiler girilerek öğrenilebilmektedir.

Miras Malı E-Devlette Gözükür Mü?

Miras kalan miras bilgileri e-devlet sistemi üzerinden öğrenilebilmektedir. Ancak e-devlet sisteminden bu işlemin yapılabilmesi için mirasçılık belgesinin alınmış olması gerekmektedir.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Mirasçılar mirasçılık belgesini almak için Noterlere ya da Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunabilirler. Mirasçılık belgesi bu iki kurumdan alınabilir. Mirasçılık belgesi bütün mirasçıları ve bu mirasçılara ait pay oranlarını gösterir belgedir.

Tapuda Miras Sorgulama Nasıl Yapılır?

Miras bırakandan kalan taşınmaz türünden miras bilgilerinin öğrenilebilmesi online olarak yapılabilmektedir. Mirasçısı olunan gayrimenkullere ait bilgileri online olarak öğrenmenin yöntemini basamaklar halinde sıralarsak;

 • Öncelikle tkgm.gov.tr internet adresine giriş yapılır.
 • Buradaki sayfadan TC kimlik numarası ile “Bireysel Giriş” yapılır.
 • tkgm.gov.tr sayfasına istenirse e-devlet aracılığıyla da girilebilmektedir. Bu işlem için e-devlet uygulamasından Kurumlar sekmesi seçilerek Tapu ve Kadastro Müdürlüğü seçilerek buradan “Kimlik Doğrulama Hizmetleri” bölümünden WebTapu hizmetlerine giriş yapılabilmektedir.
 • WebTapu hizmetlerine giriş yapıldıktan sonra “Taşınmaz İşlemleri” bölümü tıklanır.
 • Akabinde “Mirasçısı Olduğum Taşınmazlar” segmesi tıklanır.
 • Buradan “Miras Taşınmazları Ara” bölümü açılır. Bu kısımda elimizde bulunan mirasçılık(veraset ilamı) belgesine göre seçim yapılarak sorgulama yapılır. Ve miras kalan taşınmazlara ilişkin bilgilere ulaşılır.

Ölen Kişinin Mirasçıları Nasıl Tespit Edilir?

Ölen kişinin mirasçıları, mirasçılık belgesi ile tespit edilir. Mirasçılık belgesi muristen kalan terekedeki miras hakkına sahip bütün mirasçıları pay oranlarını gösteren resmi belgedir.

Miras İntikal Süresi Ne Kadar?

Miras intikali için öncelikle ölen kişinin nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Ölen kişinin kimliği ve ölüm tutanağı ile birlikte nüfus müdürlüğüne 10 gün içerisinde bildirilmesi ile ölen kişi nüfustan düşürülür. Bu işlemden sonra mirasçılardan herhangi birinin başvurusu ile noterden veya Sulh Hukuk Mahkemelerinden veraset ilamı(mirasçılık belgesi) alınır. Bu belge alındıktan sonra vergi dairesine veraset beyannamesi verilir.

Veraset beyannamesinin verilmesi işlemi murisin ölümünden 1 ay içerisinde yapılmalıdır. Vergi Usul Kanunu m.16 düzenlemesi “Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine 3 ay eklenir.” şeklinde olmakla birlikte bu düzenlemeye göre vergi dairesine beyannamesi verme süresi toplamda 4 aya uzamaktadır.

Miras İntikali Noterden Yapılır Mı?

Miras intikali noterden yapılamaz. Miras intikali miras bırakandan kalan taşınmaz mallar, taşınır mallar, banka mevduatı şeklindeki varlıkların veya borçların payları oranında mirasçılara geçmesidir. Miras intikali işlemi için öncelikle yapılması gereken veraset ilamının alınmasıdır. Vatandaşlarımız miras intikali işlemi ile veraset belgesi alınması işlemini çoğu zaman karıştırmaktadırlar. Şöyle ki; veraset belgesi noterden alınabilmektedir. Ancak veraset belgesi almak miras intikal işlemi için gerekli bir adımdır. Bu belgeyi almak intikali tek başına sağlamaz. Gayrimenkuller için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’nün “web tapu” hizmetinden online veya Tapu Müdürlüklerine bizzat başvurarak yapılabilmektedir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

TEREKENİN TESPİTİ DAVASI VE ŞARTLARI

VASİYETNAME NASIL DÜZENLENİR? ŞARTLARI

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap