İş HukukuMeslek Hastalığı Nedir?

MESLEK HASTALIĞI TANIMI:

Meslek Hastalığı tanımı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple ya da işin yürütülüş şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 14’üncümadde de “meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” demek suretiyle meslek hastalığını tanımlamıştır. Meslek hastalığının oluşması halinde işçinin maddi, manevi tazminat hakkı ve bazı ödemeleri alma hakkı söz konusudur.

Meslek hastalıkları genellikle bir süreç halinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu süreç 7 gün olabileceği gibi 40 yıl da olabilmektedir. İşçinin etken maddeyle temas ettiği tarih önem arz edecektir.

Bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için işçinin çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun SGK tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi zorunludur.

Meslek hastalığının iş kazasından farkına kısaca değinmek gerekirse; iş kazası ani bir şekilde gelişir (kol kırılması, kopması vs.) ve bir mesleki faaliyet veya mesleki faaliyet dışı meydana gelebilmektedir. Meslek hastalığı ise zaman içerisinde meydana gelir ve tamamen mesleki faaliyet içinde meydana gelmesi gerekmektedir.

MESLEK HASTALIKLARI NELERDİR? 

İşçinin iş yerinde çalışması sonucu meydana gelen ve iş yeriyle illiyet bağı bulunan hastalıklara meslek hastalığı denir. Meslek hastalıkları tespit edilirken etkenin vücuda nasıl girdiği (deri, solunum ve sindirim), hastalığın görünümü şekli ve gidişatı (akut ve kronik) ve hastalığın etkilediği bölge (lokal ve sistemik) gibi faktörler dikkate alınmaktadır. İş hastalığı nedir sorusunun cevabı yeni meslek hastalığıdır.

MESLEK HASTALIĞI GRUBLARI NELERDİR ? SGK MESLEK HASTALIKLARI LİSTESİ

SGK Meslek hastalıkları listesi “Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü” ekinde yer almaktadır. Meslek hastalıkları 5 farklı kategoride değerlendirilmiştir.

SGK meslek hastalıkları listesi:

 1. A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları (25 alt grupta 67 hastalık)
 2. B Grubu: Mesleki cilt hastalıkları (2 alt grupta Deri Kanseri & Kanser dışı deri hastalıkları)
 3. C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları (6 alt grupta 9 hastalık)
 4. D Grubu: Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları (4 alt grupta 30 hastalık)
 5. E Grubu: Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları (7 alt grupta 12 hastalık)

Bu hastalıklar içinde ruhsal bozukluklardan tutunda, solunum hastalıklarına, kanser çeşitlerine kadar birçok rahatsızlık ve engel hali bulunmaktadır. Meslek hastalığı Listesinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.5.74496.pdf

Açıkça ifade etmek gerekirse işçinin geçireceği her hastalık meslek hastalığı değildir. Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için tıbbi olarak yapılacak yorumun yanında hukuki olarak da yorumlanması gerekmektedir. Bu nedenle bir uzmandan yardım almanızda fayda vardır. Harbiye Hukuk Bürosu olarak iş hukukunda uzman avukatlarımız sayesinde meslek hastalığından doğacak olan maddi ve manevi tazminat davalarınızı hızlı ve doğru bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz.

MESLEK HASTALIĞI ŞARTLARI NELERDİR?

 1. İşçi Olma Şartı: Meslek hastalığı iddiasında bulunan kişinin kural olarak “sigortalı “ olmasıdır. Ancak Yargıtay kararlarına baktığımızda işçi sigortalı olmasa bile ilgili işyerinde çalıştığını ve meslek hastalığına yakalandığını ispat edebilmektedir.
 2. İşin Niteliğinden Veya Yürütüm Şartları Yüzünden Oluşması : Hastalığın mesleki bir faaliyet sonucunda ortaya çıkması gerekmektedir. Meslek hastalığı ile yapılan iş arasında illiyet bağı bulunması gerekir.
 3. Hastalık Şartı: Meslek hastalığı listede yer alan hastalıklardan bir tanesi olmalıdır. Eğer geçirilen hastalık listede yer almıyorsa meslek hastalığı olması durumunun ayrıca tespit edilmesi gerekmektedir. Hastalığın meslek hastalığı olması SGK sağlık raporuyla veya iş mahkemesinde açılacak olan tespit davasıyla saptanmalıdır.
 4. Süreç Şartı: Bir hastalığın meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi için devamlılık arz eden bir süreç sonunda ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Bu süreç hastalığın türüne ve şartlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bir haftada ortaya çıkabileceği gibi 40 yıl sonrada ortaya çıkabilir. Ayrıca işçi işten ayrıldıktan sonra da ortaya çıkabilir. Bir süreç sonunda değil de ani gelişen rahatsızlık hallerinde iş kazası hükümleri uygulanacaktır.

MESLEK HASTALIĞI İÇİN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

İşveren, işçilerin sağlığını korumakla ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede düşünülecek olursa;

 1. İşveren işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını sürekli olarak kontrol etmeli ve oluşan yeni şartlara göre tedbirleri şekillendirmelidir.
 2. Sürekli olarak risk değerlendirmesi yapmalı ve işçilere oluşabilecek tehlikelere karşı ikaz etmelidir.
 3. İşçinin hayati önem arz edecek etken maddeler ile temasını engellemelidir. Bunun için bilgi ve talimat vermesi yeterli değildir. Söz konusu etken maddelere teması engelleyecek şartları yerine getirmelidir.
 4. İşçiye görev verirken, işçinin sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almalıdır.
 5. Mesleki risklerin önlenmesi için eğitim verilmesi, tatbikatların yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir.
 6. Son olarak 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 21/1 maddesine göre “İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.” Demek suretiyle işveren tüm önlemleri almış olsa bile oluşabilecek meslek hastalığından sorumludur. Bazı işlerin niteliği gereği belirli bir süre yapılması neticesinde meslek hastalığına yol açabilmektedir. Böyle durumlar tazminat davalarına konu oldukları zaman, eğer işveren üzerine düşen tüm yükümlülüklerini yerine getirdiyse maddi tazminattan kaçınılmazlık indirimi yapılacaktır.

Kaçınılmazlık durumunda zararın tümüne işçinin veya işverenin katlanması hakkaniyete uygun düşmez Yargıtay uygulamalarına baktığımızda kaçınılmazlık durumunda sorumluluğun paylaştırılması kural olarak %60 işveren, %40 kazalı kusuru olarak sorumluluğun paylaştırılması şeklindedir.  (YHGK-K.2018/215)

MESLEK HASTALIĞINA YAKALANAN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?

 1. İşçi geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği alabilecektir. Meslek hastalığı sebebiyle işinde geçici süre çalışamayacağı doktor raporu ile saptanan sigortalıya, SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.
 2. SGK tarafından yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. İşçiye bu durumundan dolayı bir maaş bağlanır. Eğer bir işçi meslek hastalığı sebebiyle tam engelli hale geldiyse sürekli iş görememezlik maaşı daha önceki aylık kazancının %70 kadar olacaktır. Ancak işçi meslek hastalığı sebebi ile sürekli bakıma muhtaç hale gelir ise Önceki aylık kazancının %100 ünü maaş olarak alabilecektir.
 3. Meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri almaktayken vefat eden sigortalının hak sahiplerine ölüm geliri bağlanır. Bu gelirden vefat eden kişinin eşi, çocukları, anne ve babası faydalanabilir.
 4. Sigortalının ölüm aylığı alırken evlenen ve bu sebeple aylığı kesilen kız çocukları, talepte bulundukları takdirde , aldıkları aylığın 2 yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak ödenecektir.
 5. Meslek hastalığı sonucu ölen kişinin yakınlarına cenaze ödeneği ödenebilecektir.
 6. Meslek hastalığı sebebiyle işverenden maddi ve manevi tazminat alınabilecektir.

MESLEK HASTALIĞI SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

a. Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası, işçinin meslek hastalığı sebebiyle uğramış olduğu güç ve efor kaybı zararı ve diğer maddi zararlarını karşılamak üzere açılır. Maddi tazminatın miktarını; tarafların kusur oranları, maluliyet oranı ve işçinin en son aldığı geliri belirlemektedir.

Maddi tazminat davasının dayanağı, ilgili yerden alınmış olan meslek hastalığı raporu veya iş mahkemesinden dava açmak suretiyle alınabilecek meslek hastalığı tespit kararıdır. Yargılama sürecinde, işverenin iş sağlığı ve güvenliği açısından mevzuata uyup uymadığının tespiti yapılacaktır. Bunun sonucunda işverenin kusurlu olup olmadığını ve kusur oranı belirlenecektir.

 Meslek hastalığına yakalanan işçi, tedavi masrafları, kazanç kaybı, güç ve efor kaybından doğan zararlar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıp zararlarını isteyebilir. SGK tarafından karşılanmayan zararlar tazmin edilecektir. Yani tazminat miktarından SGK’nın yaptığı ödemeler indirilecektir.

Meslek hastalığına yakalanan işçinin ölmesi halinde ise ölen kişinin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebileceklerdir. Ölen kişinin çocukları, eşi, sürekli destek sağladığı kişiler, nişanlısı, anne ve babası bu tazminata hak kazanabilir. Sürekli destek sağladığı kişiye düzenli ve devamlı olarak maddi destek sağlamalıdır.

b. Manevi Tazminat Davası

Meslek hastalığı sonucu bedensel veya ruhsal bir zarara uğrayan işçi işverenden manevi tazminat da isteyebilecektir. Manevi tazminat, meslek hastalığına tutulmuş işçinin çektiği bedensel veya ruhsal acı, keder ve ızdırabın bir nebze olsun giderilmeye çalışılmasıdır. Sigortalının kazanma gücünde bir kaybın olması veya somut maddi bir zararın var olması aranmaz. Bedeni veya ruhsal zarar nedeniyle acı ve keder çekmesi yeterlidir.

Manevi tazminat davası iş mahkemesinde açılabilmektedir. İşçi mahkemede davasını ispat için her türlü delili kullanabilir. Tanık da bu delillerden biridir.

Meslek hastalığı sebebiyle maddi ve manevi dava açma süresi 10 yıldır. Yani zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl içinde dava açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü bir süredir.

Maddi ve manevi tazminat davaları açılmadan önce hukuki ön değerlendirme yapılmalı ve somut olayın özelliklerine göre davada delil olarak kullanılabilecek materyaller toplanmalıdır. Tanıklar mahkemeye zamanında bildirilmelidir. Yapılacak küçük bir hata birçok emeğin zayi olmasına neden olabilir. Bir uzmandan yardım almakta büyük fayda vardır. Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman iş avukatları ile size yardımcı olmaya her zaman hazırdır.

SIK SORULANLAR

 1. Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Meslek hastalığı nedeniyle açılacak olan davalarda görevli mahkeme, İş Mahkemeleridir. Davaya bakmak için yetkili olunan bölgede İş Mahkemesi olmaması durumunda dava, Asliye Hukuk Mahkemesine “İş Mahkemesi Sıfatıyla” açılır.

 1. Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davasında Süre Var Mı?

Meslek hastalığı sebebiyle maddi ve manevi dava açma süresi 10 yıldır. Yani zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl içinde dava açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü bir süredir.

 1. Meslek Hastalığı Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstenebilir Mi?

Meslek hastalığına yakalanan işçinin ölmesi halinde ise ölen kişinin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebileceklerdir. Ölen kişinin çocukları, eşi, sürekli destek sağladığı kişiler, nişanlısı, anne ve babası bu tazminata hak kazanabilir. Sürekli destek sağladığı kişiye düzenli ve devamlı olarak maddi destek sağlamalıdır.

 1. Meslek hastalığı sonrası neler yapmalıyız? Nereye başvurmalıyız?

Meslek hastalığı sonrasında sigortalı işçinin bağlı bulunduğu en yakın polis merkezine şikayette bulunmalıyız. Polis hemen olayla alakalı tutanak tutup delil toplayacaktır. Ardından 3 iş günü içerinde SGK ya iş kazası bildiriminde bulunmalıyız.

 1. Meslek Hastalığı Tazminat Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Meslek hastalığı tazminat davası için görevli mahkeme İş Mahkemeleridir. Yetkili kılınan bölgede İş Mahkemesinin bulunmaması halinde dava Asliye Hukuk Mahkemesine “İş Mahkemesi Sıfatıyla” açılacaktır.

 1. İstanbul Meslek Hastalığı Tazminat Davasında Süre Var Mı?

Kaza geçiren işçi, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde iş kazasına yönelik tazminat davası açabilecektir.

 1. İstanbul meslek hastalığı Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Yaralanmalı iş kazalarında açılan bir davanın İstanbul şartlarında sonuçlanması bazen 1-2 yılı bulmaktadır. Ölümlü iş kazası tazminat davası ise, yaklaşık 6 ay-1yılda neticelenmektedir.

 1. Meslek hastalığı Sonrası Avukat Seçimi

İşçinin iş yerinde çalıştığı esnada meydana gelen iş kazası sonrası süreci alanında uzman istanbul iş kazası avukatıyla takip etmesi çok önemlidir. İş kazası sonrası hem savcılık hem SGK hem de iş mahkemesinde hukuki işlemlerin takibi gerekir. Bu takibin hızlı ve verimli gerçekleşmesi için istanbul iş kazası avukatlık hizmetinden yararlanmak önemlidir. İş kazası geçiren her işçi İş hukukunu bilen alanında uzman iş kazası avukatlarından destek almalıdır.

 1. İş Kazası Avukatı Hangi Hizmetleri Yapar?

İşçimin meslek hastalığı sonrasında İstanbul iş kazası avukatı ilgili olayla alakalı delillerin toplanması, iş kazası savcılık şikayetin ve SGK bildirimlerinin tam ve eksiksiz yapılmasını sağlar. Ayrıca istanbul iş kazası avukatı iş kazası tahkikat süreci bittikten sonra iş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminatı ilgili mahkemede açarak sürecin sonuçlandırılmasını sağlar.

 1. İş Kazası Avukatı Vekalet Ücreti Nasıl Ödenir?

Avukatlık asgari ücret tarifesi her yıl barolar birliği tarafından yayınlanmaktadır. Meslek hastalığı Avukatının belirleyeceği ücret asgari tarifesinin altında olamayacaktır. Yani istanbul iş kazası avukatı asgari tarifenin altında kalmamak kaydıyla bir ücret kararlaştırabilir.

İş Hukuku Ve İş Davaları Avukatı Ekibimizin İşçi Hakları Hizmetleri

 • İş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminatlarının temini,
 • İş kazasından kaynaklı geçici ve sürekli iş görememezlik ödeneklerinin bağlanması, takibi,
 • İş Hukuku arabuluculuk başvurusu ve sürecin takibi,
 • İş kazası tespit davası,
 • İş hukukundan kaynaklı diğer tüm uyuşmazlıklara ilişkin davalar

İşçi Hakları ve İşveren Hakları konusunda İstanbul İş kazası Avukatı, İstanbul İşçi Avukatı ve istanbul İş Hukuku Avukatı İçin Hukuk Büromuza Ulaşabilirsiniz

İstanbul’ da faaliyet gösteren Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman kadrosu ile iş hukuku ve işçi hakları ile ilgili tüm uyuşmazlık konularında işçi ve işveren arasında arabuluculuk ve danışmanlık yapmaktadır. İstanbul iş kazası avukatı, İstanbul iş hukuku avukatı ve İstanbul işçi avukatı için Harbiye Hukuk Bürosuyla iletişime geçip işçi hakları konusunda detaylı hukuki destek alabilirsiniz.