İş HukukuPrim Gününü Tamamlayan İşçinin (Tazminat) Hakları

Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçinin, yaşının önemi olmadan İşsizlik Sigortası Kanunu 45’inci maddesi ile İş Kanunu 14’üncü maddesi uyarınca, gerekçesi açıklanmak suretiyle emeklilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanarak işyerinden ayrılma hakkı mevcuttur. Emeklilik sebebiyle fesih hakkı, işçinin talebine bağlı olarak istenildiğinde kullanılabilecektir.

Emeklilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanılması için kanunda öngörülmüş şartlar şunlardır;

  • emekliliği gelen işçinin bu hakkı kullanmak istediğini ih­bar sürelerine uygun olarak önceden işverene bildirilmesi
  • emekliliğe hak kazanılmış olduğuna dair SGK’nın ilgili biriminden alınacak belgenin işverene verilmesi gereklidir.

Emeklilik için prim gün sayısı şartları şu şekildedir;

  • 09.1999 tarihinden önce işe başlayanların, 15 yıl 3600 prim gün şartını doldurmaları taktir de kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir.
  • 09.1999 tarihinden sonra işe başlayanlar için bu şart 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün prime çıkarılmıştır.
  • Yıl şartı aranmaksızın emeklilik için 7000 gün prim koşulunun sağlanmış olması da düzenlenmiştir. Buna göre, ilk sigorta girişi 08.09.1999 ve sonrası olan bir işçi, yıl şartına tabi olmaksızın 7000 gün primi dolunca kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.

Kural olarak, işçinin herhangi bir fesih ihtarına lüzum yoktur. Ancak fesih iradesinin ortaya konulduğunun ispatı açısından yazılı bildirimde bulunmakta fayda vardır. İhtarın ispatı açısından önemlidir. İşçinin yapmış olduğu fesih işverenin kabulüne bağlı değildir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/27701 E., 2020/630 K. Sayılı Kararı;

“Mahkemece, davacının iş akdinin feshinden önce … Genel Müdürlüğü’ne iş başvurusunda bulunduğu, …İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2013 tarihli yazısı ile davacının işe başlamak için gerekli evrakları ile birlikte 18.07.2013 tarihinde … Genel Müdürlüğü’nde hazır bulunmasının istenildiği, … Yönetim Kurulu’nun 26.07.2013 tarih ve 28-361 Sayılı kararı ile davacının şirketlerinde açık bulunan muhtelif pozisyonlara yerleştirilmesinin uygun görüldüğü ve bu kararın davacıya 02.08.2013 tarihinde bildirildiği ve 15 gün içerisinde göreve başlamak için müracaatının gerektiğinin bildirildiği, davacının … ‘da işe başlamak amacıyla davalı işverene 16.08.2013 ( cuma günü ) tarihli istifa dilekçesini verdiği ve 19.08.2013 ( pazartesi günü ) … ‘da işe başladığının anlaşıldığı, davacının emekli olduktan sonra istediği yerde çalışma özgürlüğü bulunmasına karşın davacının emekli olma yasal hakkını kullanmadan önce …’ da iş bulduğu, işe başlama iradesini …’a bildirdiği gibi 16.08.2013 tarihli istifa dilekçesi ile başka bir yerde işe başlayacağı iradesini davalı işverene bildirdiği, davacının fesih hakkını Medeni Kanun’ un 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralına uygun olarak kullanmadığı, hakkın kötüye kullanılmasının hukuk düzenince korunamayacağı, bu nedenle davacının kıdem tazminatına hak kazanmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz: Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.”