İş Hukukuİşçinin Evlilik İzni

Evlilik izni, evlenecek başka bir deyişle nikah kıyacak olan işçi veya kamu görevlisine  verilen ücretli izin türüdür. Memurların evlilik (düğün) izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104 düzenlemesinde mazeret izni olarak yer almaktadır. Benzer şekilde işçilerin evlilik  izni ise 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 düzenlemesinde mazeret izni olarak yer almaktadır.

İşverenden veya kurum amirinden düğün izni talep edebilmek için nikah günü almış olmak gerekli ve yeterlidir. Düğün izni süresince kişi sanki çalışıyormuş gibi ücret almaya devam eder.

Evlilik (Düğün) İzninin Süresi Ne Kadardır?

Evlilik izninin süresi 3 gündür.

İşçilerin evlenme sebebi ile verilen 3 günlük izin sadece işçinin kendisi evlenmesi halinde olur, dolayısıyla işçinin kardeşinin ya da başka bir yakınının evlenmesi halinde bu izin verilmez.

Evlilik izni işçinin nikâh kıyması ile başlar, nikahtan önce bu izin kullanılamaz ve izin süreleri hesaplanırken iş günü süreleri değil normal gün  süreleri dikkate alınır. Örneğin 3 günlük süre tatile denk gelse bu durumda tatil günü evlilik  izni gününden sayılır. İşveren ve işçi evlilik izni süresini kendi aralarında yaptıkları sözleşme ile uzatabilir ancak kısaltamazlar.

Evlilik İzni Ne Zaman Kullanılmalı?

Evlilik izini nikâh kıyıldıktan sonra kullanılması gerekmekle birlikte, nikahtan hemen sonra mı yoksa ilerleyen bir günde mi kullanılacağı hususunda mevzuatta açık bir hüküm yoktur. Bu nedenle, evlilik ya da düğün izni işyerindeki ahengi ve çalışma düzenini bozmayacak ve çok sonraki bir zamana bırakılmadığı sürece nikâhtan sonra da kullanılabilir. İşveren evlilik izninin kullanılacağı günü kendisi belirleyebilir.

Evlilik İzni Dilekçesi

Evlilik izni nasıl kullanılır hususu da önem arz etmektedir. Burada özenle bir evlilik izni dilekçesi hazırlanmalıdır. Nikah için tarih alındıktan sonra ancak nikahtan önce bu dilekçe işyerine verilmeli ve düğün iznine ilişkin önemli ayrıntılar, talep içeren konular vs. burada belirtilmelidir.

Bu dilekçenin iş yerine verildiğine ilişkin bir alındı belgesi alınması önemle tavsiye edilir, çünkü daha sonra ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda ispat açısından işçinin elini güçlendirecektir. İşçi evlilik izni ile ilgili işverene vereceği dilekçeye “…… tarihinde evleneceğimden dolayı ….. tarihleri arasında evlilik iznimi kullanmak istiyorum” isim, soyisim, imza ve tarih atarak dilekçesini işverene vermesi yeterli olur.

İşveren Düğün İzni Kullandırmazsa Ne Olur?

İşverenin evlilik izni kullandırmaması veya gereği gibi kullandırmaması, işçiye kanunda sağlanan nisbi emredici bir hakkı ihlal etmesi anlamına gelir. Bu nedenle işçilerin bu ihlali İş Kanunu madde 24/2 ile ilişkilendirerek haklı nedenle feshi imkanı vardır. Haklı fesih, işçinin istifa ederek kıdem tazminatı dahil tüm haklarını alabileceği anlamına gelmektedir.

İstifa edip işten ayrılmak istemeyen işçi ise evlilik izni dilekçesi verdikten sonra bunu daha sonra iş sözleşmesi sona erdiğinde işçi alacağı davasında talep konusu edebilir. İşveren çalışanı işten ayrılsa dahi evlilik izni süresinin ücretini işçiye ödemek zorundadır. Görüldüğü üzere bu tarz evlilik izni –  mazeret izinlerinin dilekçeleri özenle hukuki zeminde hazırlanmalıdır ki işçi lehine sonuç versin.

Birden Fazla Evlilik Yapılması Halinde Ne Olur?

Evlilik izninin birden fazla kez kullanılıp kullanılamayacağı sorusudur. Bu konu ile ilgili de kanunumuzda herhangi bir kısıtlama olmadığı gibi çalışan, yaptığı her evlilik için evlilik izni hakkını kullanabilmektedir.

Evlilik İzni İle İlgili Yargıtay Kararları 

Yargıtay Kararları – 9. HD., E. 2016/31083 K. 2019/14704 T. 2.7.2019

“… Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacı taraf dava dilekçesinde talep miktarlarını ayrıştırmadan fazlaya ilişkin hakkını saklı tutarak 100,00 TL yıllık izin ücreti ile evlilik izni ücreti alacaklarını istemiş, ıslahla da bu taleplerini arttırmamıştır.

Mahkemece, davacıya hangi alacak kalemi için ne kadar talep ettiği sorularak talep miktarlarının belirlenmemesi hatalıdır. Yine her iki alacak kalemi için toplam talep 100,00 TL iken Mahkemece talep aşılarak 138,33 TL evlilik izni ücreti alacağına hükmedilmesi 6100 sayılı HMK’nın 26. maddesinde belirtilen taleple bağlılık kuralına aykırıdır.

Öte yandan dosyada mevcut izin belgesine göre davacı 2 gün evlilik izni kullanmış olup Mahkemece bu belgenin değerlendirilmemesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  1. F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 2.037.00 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Evlilik İzni Yargıtay Kararı – 9. HD., E. 2017/8285 K. 2017/11144 T. 22.6.2017

“… Davacı, dava dilekçesinde ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili, yıllık izin ve evlilik izni alacakları için ayrıştırma yapmaksızın 500 TL talep etmiş, bu taleplerden sadece ulusal bayram ve genel tatil ile yıllık izin kabul edilmiş, diğerleri kabul edilmemiştir. Mahkemece dava dilekçesinde talep edilen 500 TL’nin ne kadarının ulusal bayram ve genel tatil ne kadarının hafta tatili ne kadarının yıllık izin ve ne kadarının evlilik iznine ilişkin olduğu hususunda davacıdan açıklama talep edilmemiştir. Bu hususun eksik bırakılması hatalı olup bozma nedenidir.

Diğer taraftan mahkemece hüküm altına alınan ulusal bayram ve genel tatil ile yıllık izin alacakları bakımından hüküm kurulurken, dava dilekçesi ile her biri için ayrı ayrı 500 TL talep edilmiş gibi karar verilerek de hata yapılmıştır. Dava dilekçesindeki 500 TL’lik talebin her bir alacak kalemi bakımından ayrıca bir ayrıştırma olmadığına göre eşit dağıtılması gerektiğinin kabulü gerekirken, taleplerin eşit olarak dağıtılmaması hatalı olup bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK. nun geçici 3/2. maddesi yollaması ile HUMK. nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir…”

Evlilik İzni Yargıtay Kararı – 22. HD., E. 2016/29372 K. 2020/2328 T. 12.2.2020

“… Davacı 08.07.2011 tarihinde evlendiğini belirterek, asgari geçim indirimi ödemelerinin, bu tarihten sonrada medeni durumu bekar olarak tahakkuk ettirildiğinden eksik yapıldığını, eksik ödemelerin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Dosya içindeki belgelerden davacıya, medeni durumunun “bekar” olduğu esasına göre asgari geçim indirimi ödemesi yapıldığı görülmektedir. Davacının imzalamış olduğu taahhütnameye göre, aile durumundaki değişiklikler işverene 1 ay içinde bildirilmelidir. Davacının işe girmesinden sonra yapmış olduğu evliliği işverene bildirdiğine veya işverenin bu konuda bilgi sahibi olduğuna dair dosya içinde herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Ancak davacı yargılama aşamasında asgari geçim indirimi formunda istenilen bilgileri yazdığını, formu imzalayarak Şirket Bölge Sorumlusuna verdiğini ve şirket merkezine gönderdiğini, Bölge Sorumlusunun değişikliğin yapıldığına dair mailin kendisine geldiğini ve asgari geçim indirimi ücretinin evli olma durumuna göre ödeneceğini müvekkile bildirdiğini ileri sürmüş, devamında da 14-21 Eylül 2011 tarihlerinde evlilik izni kullandığını beyan etmiştir. Mahkeme, bahsi geçen maili ve evlilik iznine dair belgeleri istemeden karar vermiştir. Davacının aşamalarda ileri sürdüğü ilgili mail ve izin belgeleri davalı yerden istenerek bakiye asgari geçim indirimi hakkında yeniden değerlendirmeye gidilmelidir…”

Sık Sorulanlar:

İşçinin Evlilik İzni Süresi Ne Kadardır?

Evlilik izni süresi 3 gündür.

Evlilik İzni Ne Zaman Kullanılır?

Evlilik izni, nikah kıyıldıktan sonra kullanılmaya başlanır. Öncesinde işverenin taktiri ve onayı ile evlilik izni kullandırılabilir

Birden Fazla Kez Evlilik İzni Kullanılabilir Mi?

Kanunumuzda evlilik iznine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmadığı için çalışan, yaptığı her evlilik için evlilik izni hakkını kullanabilmektedir.

İşveren Evlilik İznini Kullandırmazsa İşçi Ne Yapmalıdır?

İşveren hukuken evlilik iznini çalışana kullandırması zorunludur. İşçi yazılı olarak talep etmesine rağmen işveren evlilik iznini kullandırmaz ise işçi iş akdini haklı neden fesih edip kıdem tazminatına hak kazanır.

İş Hukuku Ve İş Davaları Avukatı Ekibimizin İşçi Hakları Hizmetleri

  • Kıdem, ihbar tazminatlarının temini,
  • İşe iade davaları,
  • İş Hukuku arabuluculuk başvurusu ve sürecin takibi,
  • Ödenmeyen veya eksik ödenen Fazla mesai, resmi ve dini tatil ücretlerine ilişkin davalar,
  • İş hukukunda güncel mevzuata uyumlu iş sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davalar,
  • İş hukukundan kaynaklı diğer tüm uyuşmazlıklara ilişkin davalar

İşçi Hakları ve İşveren Hakları konusunda İstanbul İşçi Avukatı ve İş Hukuku Avukatı İçin Hukuk Büromuza Ulaşabilirsiniz

İstanbul’ da faaliyet gösteren Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman kadrosu ile iş hukuku ve işçi hakları ile ilgili tüm uyuşmazlık konularında işçi ve işveren arasında arabuluculuk ve danışmanlık yapmaktadır. İstanbul iş hukuku avukatı ve İstanbul işçi avukatı için Harbiye Hukuk Bürosuyla iletişime geçip işçi hakları konusunda detaylı hukuki destek alabilirsiniz.

Yargıtay kararları ile ilgili arama yapmak için tıklayınız.