Gayrimenkul taşınmaz mal demektir.Bir malın yeri değiştirilemiyor ise bu mala taşınmaz mal denilir.Taşınmaz mallarla alakalı tüm hukuki işlemler ve davalar Gayrimenkul Hukuku kapsamına girer. Bu anlamda kapsamı en geniş hukuk branşlarından birisidir çünkü binlerce yasa maddesi gayrimenkul hukukunu düzenlemektedir.

İlk bakışta gayrimenkul hukukuyla ilgili mevzuat 1- anayasa 2-medeni kanunun 3- imar kanunu 4- kadastro kanunu 5-Vergi kanunlarındaki ilgili maddeler 6- orman kanunu 7-Borçlar kanunu kira sözleşmesi hükümleri 8-kat mülkiyeti kanunu 9- iskan kanunu 10-tapu kanunu 11- kamulaştırma kanunu 12-gecekondu kanunu 13- taşınmaz mal zilyetliğinin yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanun 134-kooperatifler kanunu 15- afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanundan oluşmaktadır.

Gayrimenkul hukuku taşınmazlarla ilgili olarak taşınmaz mülkiyeti, taşınmazların kiralanması ,taşınmazlarla ilgili sınırlı ayni haklar konularıyla uğraşır

Randevu Alın

Gayrimenkul Hukuku Hakkında Yazılarımız

Harbiye Hukuk Bürosu, İstanbul’da dinamik ve alanında uzman kadrosu ile gayrimenkul hukuku ile ilgili her türlü uyuşmazlık hakkında, taşınmaz satış sözleşmesi, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, kira sözleşmesi, kira artış hesaplaması, kira tespit davası, tahliye taahhütnamesi, tahliye davası, ecrimisil (haksız işgal) davası, el atmanın önlenmesi davası, geçit hakkı davası, tapu tescil ve iptal davaları gibi iş ve davalarda uzman avukat kadrosuna sahip, başarılı ve güvenilir bir hukuk bürosudur. Tüm bunlarla birlikte müvekkillerine her daim bilgi akışı sağlayan ve danışmanlık veren, müvekkilini mahkeme nezdinde davalı ve/veya mahkemeye karşı temsil eden avukatlardan oluşmaktadır.  

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul hukuku, genel anlamıyla taşınmazlara ilişkin satış, devir, tescil, şerh gibi işlemler yapılan, kira sözleşmeleri hazırlanıp taşınmaz üzerinde kiracıya oturma ve/veya yararlanma hakkı tanınan ve kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklara yönelik dava ve işleri ilgili mevzuata göre çözümlemeye çalışan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukukuna yönelik temel mevzuat ise 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 4271 Sayılı Türk Medeni Kanunudur.

Gayrimenkul Avukatı Kimdir? 

Gayrimenkul avukatı, taşınmazlara ilişkin mülkiyet hakkına ve sınırlı ayni haklara (oturma, yararlanma, geçit hakkı…) yönelik dava ve işlere bakan, taşınmazların satışına ve kiralanmasına ilişkin sözleşme hazırlayan, dava ve işlere ilişkin müvekkiline danışmanlık veren ve bilgilendiren, gayrimenkul hukukunda uzmanlaşmış avukattır. 

Gayrimenkul Hukuku Neleri Kapsar?

Taşınmazlara ilişkin her türlü dava ve işler, gayrimenkul hukukunun kapsamı alanına girer. Bu dava ve işler özellikle:

Taşınmaz Satış Sözleşmesi

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Önalım Hakkı (Şufa Hakkı)

Alım ve Geri Alım Hakları

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapusuz Taşınmazların Satış ve Devri

Kira Sözleşmesi

Kira Tespit Davası

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi

Ecrimisil Tazminatı

Ayıptan Sorumluluk

Kira Fark Alacağı Davası

Kira Artış Oranı

Kat Mülkiyeti 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

El Atmanın Önlenmesi Davası

Tahliye Taahhütnamesi

Gayrimenkul Davasına Kim Bakar?

Gayrimenkul hukukundan doğan dava ve işlerde görevli mahkeme, dava ve işin konusuna göre değişiklik göstermektedir. Nitekim HMK m.2/1 gereğince, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarda Asliye Hukuk Mahkemesi görevliyken, bununla birlikte HMK m.4/1-a gereğince kira ilişkisinden doğan dava ve işlerde Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Yine dava ve işin konusu taşınmaz olduğu için yetkili mahkeme, HMK m.12/1 gereğince taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Buradaki yetki, kesin yetki olup ayrıca yetki sözleşmesi hazırlanamaz ya da genel yetki kurallarına binaen davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açılamaz. Yine HMK m.12/3’e göre, dava veya işe konu olan taşınmaz sayısı birden fazla ise, taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. 

Gayrimenkul Davaları Ne Kadar Sürer?

Gayrimenkul davaları, işin veya davanın niteliği, mahkemenin yoğunluğu, bilirkişi atanması, tanık dinlenmesi ve bekletici veya ön sorun çıkması gibi usul işlemlerine göre değişiklik arz etmekle birlikte 300 gün ile 700 gün arasında sürmektedir. Ancak usul ve esaslara tam anlamıyla hâkim bir avukat ile çalışmak dava süreçlerini oldukça hızlı sonuçlandırabilir. Zira her davanın kendine özgü detay ve teknikleri vardır.

  

Sık Sorulan Sorular 

Gayrimenkul Avukatının Ücretini Kim Öder? 

Gayrimenkul avukatının ücretinin kim öder sorusu insanlar tarafından merak konusudur. Taraflar Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk mahkemelerindeki davalarda vekâlet verdikleri avukatın ücretini avukat ile en başta kararlaştırılan tutar üzerinden ödemek zorundadırlar. Ancak davanın kabulü yani kazanılması veya reddi yani kaybedilmesi durumlarında karşı vekâlet ücreti de söz konusu olmaktadır. Mahkemece belirlenen karşı vekalet ücreti davayı kaybeden tarafça davayı kazanan tarafın avukatına ödenir. Bu durum yasa koyucu tarafından Avukatlık Kanunu‘nun 164. maddesinin son fıkrasında “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

 Gayrimenkul/Taşınmaz Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık ücreti müvekkil tarafından alınan hukuki hizmete karşılık olarak vekilliğini üstlenen avukata ödeyeceği ücrettir. Türkiye Barolar Birliği, her yıl yenilenen ve güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ni oluşturmakta ve resmî gazetede yayımlamaktadır. Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği bu ücret asgari sınırdır. Avukatlık Kanunu madde 164 uyarınca “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz.” Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uygulanacak tarife başlığı 21. madde gereğince “Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.” Fakat bu asgari sınır olup gayrimenkul avukatı somut olaydaki hukuki uyuşmazlığın niteliği, dava açılıp açılmayacağı ve eğer dava açılacaksa ortalama ne kadar süren bir dava sürecinin olacağı, hukuki hizmetin verileceği işin önemi ve büyüklüğü gibi birçok etken göz önünde bulundurularak avukatlık ücretini belirleyebilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı Ücretsiz Danışma Hizmeti Veriyor Musunuz?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, “Avukatlık Ücreti” başlıklı 164. maddesi uyarınca her türlü hukuki iş, işlem ve danışma ücrete tabidir. Kanunda ücret alınmadan iş yapılabileceği istisnai durumlar da düzenlenmiş olup bu durumda avukatın bağlı bulunduğu baroya bunu bildirmesi zorunluluğu getirilmiştir. Sözün özü avukata danışma, konu hakkında hukuki görüş alma ücrete tabi olup avukat ücretsiz hukuki danışma verememekte ve dava alamamaktadır.

 Gayrimenkul Davalarında Avukat Zorunlu Mu?

Türk Hukukunda tarafların kendilerini avukat ile temsil ettirmesi konusunda kanunda sayılı bazı istisnai haller hariç bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülecek olan davaların vekil olmadan da yürütülmesi mümkündür. Ancak önemle belirtmek gerekir ki zamanaşımı sürelerinin çokluğu ve özellikle kira alacakları, kiraya veren ve kiracının haklarına hangi koşullarda hak kazanabileceği gibi tecrübe ve alanında hukuki uzmanlık gerektiren gayrimenkul davalarının mahiyeti gereğince zor olması olası hak kayıplarının yaşanmasına sebebiyet vermektedir.  Bu nedenle gayrimenkul davalarının takibinin teknik bilgi ve tecrübe gerektirmesi sebebi ile gayrimenkul hukuku alanında uzman avukatlar tarafından davaların yürütülmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

 En iyi Gayrimenkul Avukatı Nasıl Bulunur?

Gayrimenkul davaları dikkat, özen ve uzmanlık gerektiren davalar olup bu davalarda vekillik yapacak avukatın gayrimenkul hukukuna ve mevzuata hâkim alanında yetkin olması gerekmektedir. Her hukuk alanında olduğu gibi gayrimenkul hukuku alanında gayrimenkul hukuku avukatı herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için müvekkilinin talepleri doğrultusunda en doğru hukuki yardımı sağlamak, müvekkili ile doğru ve sağlıklı bir iletişim kurmalıdır. İyi bir gayrimenkul hukuku avukatı için avukatın meslekteki başarılarına, tecrübelerine ve referanslarına bakılması iyi bir avukat bulmak konusunda sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olacaktır. Gayrimenkul hukukuna ilişkin “en iyi gayrimenkul hukuku avukatı” arayışınızda, size profesyonel destek verebilecek, alanında oldukça uzman ve başarılı ekibimizle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla ile İş Hukuku ve Aile Hukuku başta olmak üzere Gayrimenkul Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku alanları olmak üzere, Sözleşmeler, Ticaret Hukuku, Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Sağlık Hukuku ve Rekabet Hukuku gibi birçok alanda, Avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Harbiye Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır. İstanbul iş hukuku avukatı için avukat kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.