Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bir önceki tarifenin yayımı sonrası oluşan mali gidişat esas alınarak hazırlanan tarifede ortalama yüzde 90 oranında bir artış yapılmıştır.

Yayımlanan 2023-2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre özel vekaletnameli avukat ile CMK kapsamında görevlendirilen müdafi arasında muhakeme neticesinde hükmolunan ücretler arasındaki ayrım ortadan kaldırılmış, hak edilen karşı yan avukatlık ücreti eşitlenmiştir. Yani, aynı davada sanığın müdafiliği vazifesini üstlenen özel vekaletnameli avukat ile zorunlu müdafi sıfatı ile görev yapan avukat arasında ayrım kalmamıştır. Aynı çalışma ve mesaiyi veren her iki avukatın hak ettiği ücret birbirine eşitlenmiştir.

Yayımlanan 2023-2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 14. Maddesinde yere alan “Beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” kuralı, sanığın CMK gereğince görevlendirilen müdafii bulunması durumunda da kovuşturma için ‘Hazineden alınan ücretin mahsubu suretiyle uygulanması’ olanağı getirilmiştir.

Aynı maddeye getirilen değişiklik ile kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine sanığa yükletilecek avukatlık ücretine, vekilin CMK uyarınca zorunlu görev üstlenen avukat olması halinde de mahsup işlemi yapılmak suretiyle hükmedileceğine ilişkin düzenleme eklenmiştir.

2023-2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde yapılan bu düzenleme, vatandaşların adalete erişebilmesi ve savunma haklarını etkili bir şekilde kullanmaları adına önemli bir adım olmuştur.

Yürürlüğe giren 2023-2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde nisbi ücretleri düzenleyen Üçüncü Kısım’da da önemli artışlar olmuş, ilk iki basamakta yüzde 100 oranında artış sağlanmıştır.

2023-2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne “Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz.” hükmü eklenerek bu husus özellikle vurgulanmış, Avukatlık Kanunu’nun 164. Maddesinin 4. Fıkrası tarifeye girmiştir. Bu suretle uygulamada birlik ve kanuna uygunluk sağlanmıştır.

21.09.2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2023-2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre ödenecek avukat ücreti aşağıdaki gibidir:

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜME GÖRE ÖDENECEK AVUKAT ÜCRETİ

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Avukat Ücreti

 

 1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 2.300,00 TL

      Takip eden her saat için 1.300,00 TL

 1. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 4.800,00 TL

Takip eden her saat için 2.500,00 TL

 1. Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) 4.800,00 TL

Takip eden her saat için 2.300,00 TL

 1. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 3.600,00 TL
 2. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
 3. a) Kira sözleşmesi ve benzeri 4.400,00 TL
 4. b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 19.000,00 TL
 5. c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 11.400,00 TL

İKİNCİ BÖLÜME GÖRE ÖDENECEK AVUKAT ÜCRETİ

 1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 3.800,00 TL
 2. a)Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 6.300,00 TL
 3. b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için 1.300,00 TL
 4. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 31.900,00 TL
 5. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 12.900,00 TL
 6. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
 7. a) Duruşmasız ise 63.300,00 TL
 8. b) Duruşmalı ise 109.400,00 TL
 9. c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
 10. 6502 sayılı Kanunun 70. inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla 3.200,00 TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜME GÖRE ÖDENECEK AVUKATLIK ÜCRETİ

1136 Sayılı Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Avukat Ücreti

 1. Yapı kooperatiflerinde 10.500,00 TL
 2. Anonim şirketlerde 15.800,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜME GÖRE ÖDENECEK AVUKAT ÜCRETİ

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti 15.800,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir

 

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜME GÖRE ÖDENECEK AVUKAT ÜCRETİ

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa ve Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Avukat Ücreti

 1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için: a) Duruşmasız ise 4.700,00 TL
 2. b) Duruşmalı ise 5.900,00 TL
 3. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 7.600,00 TL
 4. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 17.400,00 TL
 5. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
 6. a) Duruşmasız ise 10.500,00 TL
 7. b) Duruşmalı ise 20.900,00 TL
 8. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 8.700,00 TL

İKİNCİ BÖLÜME GÖRE ÖDENECEK AVUKAT ÜCRETİ

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Avukat Ücreti

 1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 3.600,00 TL
 2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 4.200,00 TL
 3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 6.800,00 TL
 4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 7.400,00 TL
 5. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 5.600,00 TL
 6. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 5.300,00 TL
 7. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.700,00 TL
 8. Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 8.000,00 TL
 9. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL
 10. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.000,00 TL
 11. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 25.500,00 TL
 12. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 13. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.000,00 TL
 14. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 15. Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için 11.700,00 TL
 16. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
 17. a) Duruşmasız ise 10.500,00 TL
 18. b) Duruşmalı ise 20.900,00 TL
 19. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için
 20. a) İlk derecede görülen davalar için 16.500,00 TL
 21. b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için 10.200,00 TL
 22. c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 20.400,00 TL
 23. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için
 24. a) Duruşmasız ise 17.100,00 TL
 25. b) Duruşmalı ise 32.000,00 TL
 26. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 32.000,00 TL
 27. Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için
 28. a) Duruşmasız ise 17.100,00 TL
 29. b) Duruşmalı ise 34.200,00 TL
 30. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 17.100,00 TL
 31. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 19.800,00 TL
 32. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
 33. a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 67.700,00 TL
 34. b) Bireysel başvuru

Duruşmasız işlerde 18.800,00 TL

Duruşmalı işlerde 37.600,00 TL

 1. c) Diğer dava ve işler 38.800,00 TL

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

avukatlık asgari ücretYargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Avukat Ücreti

 1. İlk 200.000,00 TL için (Önceki 100.000,00) % 16,00
 2. Sonra gelen 200.000,00 TL için (Önceki 100.000,00) % 15,00
 3. Sonra gelen 400.000,00 TL için (Önceki 300.000,00) % 14,00
 4. Sonra gelen 600.000,00 TL için (Önceki 500.000,00) % 11,00
 5. Sonra gelen 800.000,00 TL için (Önceki 700.000,00) % 8,00
 6. Sonra gelen 1.000.000,00 TL için (Önceki 900.000,00) % 5,00
 7. Sonra gelen 1.200.000,00 TL için (Önceki 1.100.000,00) % 3,00
 8. Sonra gelen 1.400.000,00 TL için (Önceki 1.300.000,00) % 2,00
 9. 600.000,00 TL’dan yukarısı için (Önceki 5.000.000,00) % 1,0

Resmi Gazete: 21 Eylül 2023 Perşembe

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap