İmar ve ÇevreÇevre Düzeni Planları İle İlgili Davalar

Çevre düzeni planlarına karşı açılan davalarda; Mahkeme kararlarında genel hatlarıyla aşağıdaki hususların önem arz ettiği anlaşılmıştır:

  • Çevre düzeni planları hazırlanırken veya çevre düzeni planına ilişkin değişiklik yapılırken yeni bir araştırma raporu hazırlanması gerektiği yani eski planlara dair araştırma raporlarının kullanılmaması gerektiği,
  • Plana ilişkin verilerin, ilgili kurumların güncel bilgi ve belgelerinden elde edilmesi ve eksik olmaması gerektiği,
  • Planlama bölgesi ile ilgili daha evvel verilmiş olan Mahkeme kararlarının, hazırlanan çevre düzeni planına yansıtılması gerektiği,
  • Çevre düzeni planlarının, stratejik olması ve alt ölçekteki planları yönlendirecek politikaları içermesi gerektiği,
  • Bölgesel nitelikte genel arazi kullanım kararları getirmesi gerektiği ve stratejik bir plan olması nedeniyle çevre düzeni planları ile getirilen arazi kullanım kararlarının, bu planlara dayanılarak yapılacak olan alt ölçekli planlarda öngörülen ve parsel bazında fiziki kullanım durumunu belirleyen arazi kullanım kararlarından farklılık arz etmesi gerektiği,
  • Arazi kullanım kararlarını genel hatlarıyla belirlediğinden üzerinden ölçü alınarak uygulamaya geçilemeyeceği,

Gibi hususların üzerinde durulmuştur.