İSTANBUL VERGİ AVUKATI

Vergi hukuku; kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla vatandaşlardan alınacak vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin ortaya çıkacak uyuşmazlıkları inceleyen hukuk dalıdır. Vergi denilince tüketicilerden alınan KDV, ÖTV gibi dolaylı vergiler akla gelmekte ise de düşünülenin aksine yargı ve noter harçları, yerel yönetimlerce alınan çevre temizlik vergisi ve emlak vergisi, çalışanların ücretlerinden yapılan stopaj kesintileri ve gümrükten kaynaklanan vergi ve cezalar gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

Vergi hukuku ve uyuşmazlıklarının genellikle ticaretle uğraşanlar, şirketleri ilgilendirdiği izlenimi edinilse de şans oyunları vergisinden, emlak vergisinde emekli muafiyetine kadar toplumun neredeyse tüm kesimleriyle irtibatlıdır. Tebligat hükümleri dahi genel esaslardan farklı olan vergi uyuşmazlıklarında dava aşamasından önce vergi hukuku avukatının yardımından faydalanmak ileride karşılaşılması muhtemel sıkıntıların önüne geçecektir. Vergi işlemleri nedeniyle sıkıntılarınız varsa vergi avukatına danışmanız yararınıza olacaktır. İstanbul vergi avukatı olarak bize ulaşmak isterseniz buraya tıklayarak alanında uzman vergi avukatıyla iletişim kurabilirsiniz.

İSTANBUL VERGİ AVUKATI NEDİR?

İstanbul; nüfus yoğunluğu ve sanayi kuruluşlarıyla vergi uyuşmazlıkları bakımından diğer şehirlerden açık farkla ayrılmakta olup en fazla vergi mahkemesi de İstanbul’da bulunmaktadır. Vergi uyuşmazlıklarında görülebilecek dava çeşitlerinin hemen hepsi İstanbul Mahkemelerinde görülmekte olup vergi yargısına ilişkin kararlara İstanbul Mahkemelerinin yön verdiği söylenebilir. Vergi hukukunda uzman vergi avukatı da çoğunlukla İstanbul’da bulunmakta olup Harbiye Hukuk Bürosu olarak uzman vergi avukatlarımızla vergisel konularda danışmanlık, uzlaşma, dava takibi, yapılandırma gibi konularda vergi avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

VERGİ AVUKATI NE YAPAR?

Vergi Hukuku avukatı, devlet ve gerçek/tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olur. Vergi hukuku avukatı olarak;

 • Vergi hukuku iptal ve tam yargı davaları açmak
 • Vergilerden doğan ihtilafların, hesap hatalarının, vergilendirme hatalarının düzeltilmesini sağlamak
 • Sahte fatura düzenleme veya kullanma ve kaçakçılık suçlarından kaynaklanan ceza davalarını takip etmek
 • Vergi nedeniyle gönderilen ödeme emrine ve ihtiyati hacze karşı yürütmeyi durdurma talepli dava açmak
 • Vergi cezası, vergi tarhına karşı iptal davası açmak
 • Emlak vergisine esas arsa metrekare değerlerine ilişkin iptal davaları
 • Özel esaslara alma (kod liste) ya da özel esaslardan genel esaslara geçme taleplerinin reddedilmesi halinde iptal davası,
 • İhtirazı kayıt ile verilen beyannamelerde ihtirazların dikkate alınmaması ile tahakkuk edilen vergi ve cezaların iptali davası,

Genel olarak vergisel uyuşmazlıklarda kamu kurumları ve mahkemeler nezdinde süreci takip etmek ve müvekkilin lehine olacak şekilde süreci sonuçlandırmak şeklinde çalışılmaktadır.

VERGİLENDİRME SÜRECİNİN AŞAMALARI NELERDİR?

Vergilendirme süreci; vergiyi doğuran olay ve 4T kuralı olarak adlandırılan Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsil aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaları kısaca şu şekilde anlatabiliriz.

 • Vergiyi Doğuran Olay: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 19. Maddesine göre; Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.
 • Tarh: Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.
 • Tebliğ: Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. Vergisel işlemlerin tebliğinde Tebligat Kanunu hükümlerine göre değil Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılmaktadır.
 • Tahakkuk: Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.
 • Tahsil: Verginin kanuna uygun şekilde ödenmesi ya da cebren elde edilmesidir.

Bu aşamalar verginin türüne göre iç içe geçebilmekte olup birden fazla aşamanın tek bir işlemle gerçekleşmesi mümkündür. Beyannameye dayalı işlemlerde tarh, tebliğ, tahakkuk işlemleri beyannamenin verilmesi ile gerçekleşmektedir. Yine VUK 24.madde de belirtildiği üzere tahsili tahakkuka bağlı vergilerde verginin tahsili tahakkuku da içine almaktadır. Vergilendirme aşamalarına ilişkin detaylı bilgileri vergi avukatlarına danışarak elde edebilirsiniz.

VERGİ UYUŞMAZLIĞI NEDİR? ÇÖZÜMLERİ NELERDİR?

Vergi uyuşmazlığı; yukarıda bahsedilen vergileme aşamalarında vergi alacaklısı ile vergi borçlusu arasında mükellefiyet, matrah vb. uygulamalar nedeniyle çıkabilmektedir. Vergi işlemleri de idari işlem niteliğinde olduğundan yetki. şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı ileri sürülerek iptali talep edilebilir. Vergi uyuşmazlıklarında verginin çeşidine göre uzlaşma, itiraz, itirazen şikâyet ve dava yoluyla çözüme ulaşmaya çalışılmaktadır. Vergi konusunda sorunlarınız varsa mali müşavirler ya da diğer meslek gruplarının yönlendirmelerinden önce vergi avukatına başvurmak sorununuzun en doğru şekilde çözüme kavuşturulması konusunda son derece yararlı olacaktır.

VERGİ DAVALARININ KONUSU VE KAPSAMI NEDİR?

Vergilendirme işlemi esasında bir idari işlem olduğundan vergi davaları da idari dava niteliğindedir. İdari davalar; iptal ve tam yargı davaları olarak ayrılmakta olup vergi davaları da benzer nitelikte ancak iptal davası ağırlıktadır. Vergi davalarının konusunu; vergiler, vergi cezaları ve tadilat ve takdir komisyonu kararları oluşturmaktadır. Tüm vergisel işlemler hemen dava konusu yapılamaz. İdari davalardan da bildiğimiz üzere bir işlemin dava konusu olabilmesi için kesin ve icra edilebilir işlem olması gerekmektedir. Vergi işlemleriyle Ceza Kanunu kapsamında suç konusu eylemler de söz konusu olabilmektedir.

Vergi cezalarından hürriyeti bağlayıcı nitelikte olanlar Ceza Mahkemelerinin görevine girmektedir. Vergi davalarında; idari davalarda olduğu gibi yerindelik denetimi yapılamaz, idarenin yerine geçecek şekilde idari işlem niteliğinde karar verilemez. Ancak takdir komisyonu tarafından belirlenen matrahlara ilişkin açılan davalarda vergi mahkemeleri matrahı belirleyebilir. Vergi davalarında hak ve zaman kaybı yaşamamak adına vergi avukatı ile davanın takip edilmesi önem arz etmektedir.

VERGİ YARGILAMASINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER

Vergi yargılamasında; resen araştırma, yazılılık, kıyas yasağı, toplu yargılama, ekonomik yaklaşım ilkeleri geçerlidir. İstanbul vergi avukatı olarak sizlere bahsedeceğimiz ilkeler:

Resen Araştırma İlkesi:

Vergi davaları kamu hukuku kapsamında olduğundan ve kamu düzenini ilgilendirdiğinden, idari ve ceza yargılamasında olduğu gibi taraf iddialarından bağımsız olarak mahkemeler delillerin araştırılması ve yargılamanın yürütülmesinde kendiliğinden hareket etmektedir.

Yazılılık İlkesi:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 1.maddesindede belirtildiği üzere; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır. Vergi yargılamasında belirli şartlar dahilinde (uyuşmazlık konusu miktar, talep gibi) karar verilmeden önce tek bir duruşma yapılabilmektedir.

Kıyas Yasağı İlkesi:

Anayasanın 73. Maddesinde: Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır şeklinde düzenlenen kanunilik ilkesi nedeniyle vergi yargılamasında kıyas yasağı bulunmaktadır. Bu nedenle vergi yargılamalarında kanun hükümleri kıyas yasağına aykırı olacak şekilde yorumlanmaksızın uyuşmazlığı uygulanmalıdır.

Toplu Yargılama İlkesi:

Vergi mahkemeleri en az üç üye ile kurulurlar. Bu ilke ile vergi mahkemelerinin vergi sistemi içindeki fonksiyonlarının arttırılması, daha isabetli, kalıcı ve uygulamaya yol gösterici kararların oluşmasının sağlanması hedeflenmiştir. Toplu yargılama usulü adalet anlayışına daha yakındır. Bu usulün adaleti daha iyi dağıtacağı, toplu bir mahkemede üye hakimlerin bilgi ve tecrübelerini bir araya getirmek suretiyle tek hâkimin vereceği karara nazaran daha iyi kararlar alınacağı düşünülmüştür. Ayrıca toplu yargılama usulü ile karşılıklı denetim imkânı da bulunmaktadır.

Ekonomik Yaklaşım İlkesi:

Bu ilkeye göre; vergiyi doğuran olay ve vergi mevzuatı yorumlanırken hukuki biçimlerin dışında olayın gerçek ekonomik boyutu ile nitelik ve içerikleri esas alınmaktadır. Ekonomik yaklaşım ilkesi uygulama alanı yorum ve ispattır. Yorum, vergi kanunlarında geçen soyut kavramların belirli ve somut hale getirilmesidir. Ekonomik yaklaşım, genellikle peçeleme işlem ve sözleşmelerinin ortaya çıkarılmasında kullanılan bir ilkedir. Peçeleme işlemi, bir olayın vergi kanunlarına göre vergi konusu olarak kabul edilmesine karşın, bu olayın tarafları tarafından vergilendirilmenin olmadığı başka bir olaya çevirme işlemidir.

Vergi hukukunun kendine özgü yapısı nedeniyle vergi hukuku ilkeleri konusunda bilgisi olmayan kişilerin yönlendirmesi ve dava takibi ile telafisi güç hak kayıpları yaşanabilir. Bu nedenle vergi uyuşmazlıklarında vergi avukatları ile dava takibi menfaatinize olacaktır.

VERGİ YARGILAMASINDA DAVA AÇMA SÜRELERİ

Vergi mahkemelerinde genel dava açma süresi 30 gündür. Dava açma sürelerinin başlangıcı İYUK 7. Maddede; vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği tarihi izleyen günden başlayacağı şeklinde düzenlenmiştir.

Genel dava açma süresi 30 gün ise de bazı kanunlarda özel dava açma süreleri öngörülebilir. Ödeme emirleri, ihtiyati haciz ve tahakkuk gibi durumlarda dava açma süresi 15 gündür. Dava açma süreleri hak düşürücü nitelikte olduğundan sürelerin geçmesi halinde dava açma hakkı yitirilmektedir. Bu nedenle vergi uyuşmazlıklarında vakit kaybetmeksizin vergi avukatına ulaşarak itiraz, dava gibi işlemlerin hazırlık aşaması da düşünülerek vergi avukatı tarafından zamanında yapılması gerekmektedir.

VERGİ HUKUKU AVUKATI ÜCRETLERİ

Vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar burada tek tek yazılamayacak kadar çok olup bu uyuşmazlıklara ilişkin ortalama bir ücret belirtmek mümkün değildir. Vergi uyuşmazlığının kapsamı, hangi aşamada olduğu, avukat olarak harcanacak mesai gibi durumlar avukatlık ücretinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Tam yargı davalarında dava sonunda alınacak tazminat üzerinden yüzdelik olarak belirlenebilir. Avukatlık ücreti dava masrafları konusunda vergi hukuku avukatına danışarak sorununuza özel daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

2023-2024 VERGİ DAVA ÜCRETLERİ-VERGİ AVUKATI ÜCRETİ NE KADARDIR?

Avukatlık ücretleri, her yıl Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı tebliğ ile belirlenir. Bu tebliğ, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak nitelendirilir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatlık hizmetleri karşılığında ödenmesi gereken minimum tutarı belirler. Hiçbir avukat bu ücretlerin altında bir ücret kararlaştırması yapamaz. Ancak, vergi davaları avukatlık ücretleri yerel barolar ve avukatların mesleki tecrübe ve niteliklerine göre değişebilmektedir. Her avukat, asgari tarife üzerinden kendi avukatlık ücretini belirleyebilir.

Vergi Hukuku davalarında avukatlık ücreti dava türüne, dava konusuna, davanın içeriğine, avukatın kıdemine, bilgisine, tecrübesine, uzmanlığına ve tarafın ekonomik durumuna göre değişebilmektedir. Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakarak İstanbul Vergi Hukuku avukatı ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

HARBİYE HUKUK BÜROSU VERGİ HUKUKU DAVALARI-İSTANBUL VERGİ AVUKATI HİZMETLERİ

Vergi hukuku uyuşmazlıklarında avukatlık hizmeti almak her zaman en güvenilir yoldur. Vergi hukuku davaları kendi özel usul ve esasları olan ve özel mahkemelerde görülen davalardır.  Harbiye Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman avukat kadromuzla müvekkillerimizin vergi hukuku davalarını ve uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlilerini korumak bizim önceliğimizdir.

                                                                                                          Av. Mustafa MALKOÇ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap