İÇİNDEKİLER

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) NEDİR?

Deport uluslararası hukukta “sınır dışı etmek” anlamında kullanılan kelimedir. Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, vatandaşı olduğu ülkeye veya transit gideceği bir ülke ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

Sınır dışı etme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun (YUKK) Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü Bölümünde, 52 ila 60’ıncı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Deport (sınır dışı etme) konusunda sorun yaşıyor ve hukuki yardım almak istiyorsanız buraya tıklayarak avukatlarımıza mesaj yazıp sorunlarınızı anlatabilir veya iletişim bölümünden bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARI NEDİR?

Yabancı uyruklu kişilerin belli sebepler doğrultusunda Türkiye’den sınır dışı edilmesi ve sonrasında ülkeye giriş yasağı olarak tanımlanabilir. Yabancı uyruklu bir kişi hakkında böyle bir karar verilmesi kişinin ahlaka ve hukuka aykırı davranışlar sergilemesi, ulusal sağlık ve güvenlik tehdidi oluşturması ve çalışma izni olmadan çalışması gibi hallerde söz konusudur.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARI NASIL ALINIR?

Deport (sınır dışı etme) kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya Valiliklerce kendiliğinden alınır. İl valiliklerinin il göç idaresi müdürlükleri kişiler hakkında inceleme yapar. İnceleme sonucunda ilgili kişinin dosyası oluşturulduğu andan itibaren 48 saat içerisinde deport (sınır dışı) kararı verilip verilmeyeceği, idari gözetim veya alternatif gözetim hallerinin uygulanıp uygulanmayacağına da karar verilecektir.

İlgili valilik bu süreçte deport kararı verdiği takdirde kararının yabancı ülke vatandaşına tebliğ edilmesi ile süreç başlar. Tebliğden itibaren 7 günlük itiraz süresi mevcuttur. Deport kararı kişiye tebliği ile yapılan işlemler sırasıyla şu şekildedir;

 1. Yabancı uyruklu kişinin ülkeyi terke davet edilmesi,
 2. Ülkeyi gönüllü olarak terk etmeyen veya zorunlu olarak gözetime alınması gereken kişilerin geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınması,
 3. Sağlık muayenelerinin yapılması,
 4. Gerekli işlemlerin yapılarak (sınır dışı kararına karşı iptal davası açmamışsa) sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirilmesi şeklinde işlemektedir.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARI HANGİ HALLERDE ALINIR?

Yabancı ülke vatandaşları hakkında deport kararı kişinin ahlaka ve hukuka aykırı davranışlar sergilemesi, ulusal sağlık ve güvenlik tehdidi oluşturması ve çalışma izni olmadan çalışması gibi hallerde söz konusu olur.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) EDİLME SEBEPLERİ NELERDİR?

Yabancı uyruklu bir kişinin deport edilmesi için belli başlı sebepler vardır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

 1. İşlediği suç sebebiyle hapis cezasına mahkum edilmiş ve idarece sınır dışı edilmesi uygun görülenler,
 2. Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
 3. Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,
 4. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,
 5. Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
 6. Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,
 7. İkamet izinleri iptal edilenler,
 8. İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,
 9. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,
 10. Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
 11. Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,
 12. Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar,
 13. İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar.

Uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında ancak ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda deport sınır dışı etme kararı alınabilir.

Deport kararı, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARI NASIL ALINIR?

Yabancı uyruklu kişinin dosyası oluşturulduğu andan itibaren 48 saat içerisinde deport (sınır dışı) kararı verilip verilmeyeceği, idari gözetim veya alternatif gözetim hallerinin uygulanıp uygulanmayacağına da karar verilecektir. Sınır dışı etme kararı verilirse, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir.

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Başvurunuz onbeş gün içinde sonuçlandırılacaktır. Eğer hakkınızda sınır dışı edilme kararı verilmişse, ülkeyi terk etmeniz için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır.

Sınır dışı etme kararı alınanlardan aşağıda sayılanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır, yani ülkeyi terk etmek için verilen süreyi Geri Gönderme Merkezlerinde geçirmeniz gerekecektir. Bu süreyi Geri Gönderme Merkezi’nde geçirecek olanlar;

 1. Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
 2. Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
 3. Sahte ya da asılsız belge kullananlar,
 4. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,
 5. Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
 6. Haklarında idari gözetim kararı alınanlar Geri Gönderme Merkezlerinde (GGM) tutulurlar.

GGM’ndeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir. İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal Bakanlığa bildirilir.

Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır ve kendisine Çıkış İzin Belgesi verilir. Bu yabancılardan belli bir adreste ikamet etmeleri veya istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir. İdari gözetim altında bulunmak istemezseniz Sulh Ceza Hakimliğine başvurmanız gerekecektir. Sulh Ceza Hakimliği talebinizi beş gün içinde sonuçlandıracaktır.

Sınır dışı edilemeyecek olan yabancı uyruklu kişiler kapsamında olup olmadıklarına ilişkin değerlendirme her yabancı için ayrı ayrı yapılır. Bu yabancıların ülkede kalabilmesi için YUKK’nun 46’ncı maddesi gereği kendilerine insani ikamet izni verilebilecek olup, bu kimselerden belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları da istenebilecektir. Söz konusu durumların sona ermesi hâlinde bu yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınacaktır.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARI ALINACAKLAR

Yabancı uyruklu bir kişinin deport edilmesi için belli başlı sebepler vardır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre aşağıdaki yabancılar hakkında Deport sınır dışı etme kararı alınır:

 1. İşlediği suç sebebiyle hapis cezasına mahkum edilmiş ve idarece sınır dışı edilmesi uygun görülenler,
 2. Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
 3. Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,
 4. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,
 5. Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
 6. Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,
 7. İkamet izinleri iptal edilenler,
 8. İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,
 9. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,
 10. Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
 11. Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,
 12. Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar,
 13. İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar.

Uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında ancak ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda deport sınır dışı etme kararı alınabilir.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARI ALINAMAYACAKLAR

Deport Sınır Dışı kararı verilemeyecek haller ise şöyledir:

 1. Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
 2. Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
 3. Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
 4. Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
 5. Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları hakkında deport kararı alınamaz.

Bu kişilerden sabit bir ikamette bulunmaları ve talep edilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları talep edilir.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARI İTİRAZ NEDİR?

Yabancı uyruklu kişiler haklarında verilen deport kararına karşı itiraz edebilirler. Türk hukuk sisteminde de itiraz hakkı bulunmaktadır. Türkiye’de, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” kapsamında sınır dışı kararlarına karşı yasal itiraz hakkı tanınmıştır.

Ayrıca idari itirazın reddi halinde veya idari itiraza başvurulmadan doğrudan yabancı, sınır dışı kararına karşı idare mahkemelerinde iptal davası açabilir. Bu dava, sınır dışı kararının uygulanmasını otomatik olarak durdurmaz; ancak yabancı, mahkemeye dava süresince sınır dışı kararının uygulanmaması için yürütmeyi durdurma talebinde bulunabilir.

Yürütmeyi durdurma talebi, sınır dışı işleminin dava sonuçlanana kadar gerçekleştirilmemesi için yapılan bir taleptir. Dava süreci devam ederken, yabancının ülkede kalmasına izin verilebilir, ancak bu, yabancının dava sonucunu ülkede beklemesini garanti etmez.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARINA KAÇ GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLMELİDİR?

İlgili valilik tarafından verilen sınır dışı etme kararı yabancıya ve varsa vekiline tebliğ edilir. Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde idari işlemin iptali için İdare Mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir. Bu 7 günlük süre Sınır Dışı (Deport) kararının kişiye imza karşılığı tebliğ edilmesi ile başlayacaktır. Ancak uygulamada çoğunlukla bu kararlar tebliğ edilmemektedir.

O yüzden muhtemel bir süre kaçırılması durumunda tebliğin usülsüz yapıldığı iddiası öne sürülebilecektir. Bu süreye uyulmaması halinde yapılan başvurular reddedilecektir. Bu nedenle karar sonrasında hızlı bir şekilde İdare Mahkemesine başvuru yapılması önemlidir.

Yabancı hakkında sınır dışı etme kararı verildiği takdirde itiraz süresi olan 7 günlük süre beklenecektir. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde veya yabancının itiraz hakkından feragat etmesi halinde karar uygulanır ve ilgili kişi sınır dışı edilir.

İdare Mahkemesinin kararları kesin olup bu karara karşı ancak Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılabilecektir.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınır dışı kararı, gerekçeleriyle beraber yabancıya, yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Hakkında deport kararı alınan yabancının karara itiraz amacıyla süre kaybetmeden uzman bir avukattan hukuki yardım almasında fayda vardır.

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilmektedir. Mahkemeye başvuran kişi, Deport sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir.

Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARINA İTİRAZ VE İPTAL DAVASI

İptal davası da deport kararı kaldırma için yöntemlerden biridir. Sınır dışı etme kararı idari işlemdir. İdarenin eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi olduğu için yargı yoluna gidilebilir. Deport kararı kişiye tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde idare mahkemesine gidilerek dava açılabilir. Söz konusu 15 günlük süre hak düşürücüdür.

İl Göç İdaresi ile yazışma, olaya göre bir takım evrakların toplanması, gerekli kararın araştırılması, dilekçe yazılması ve dava açılması gibi bir takım işlemler yapılmaktadır.

Deport kararı kaldırma için görevli ve yetili mahkeme, idare mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise idari işlem niteliğinde olan, kararı veren idarenin olduğu yerdeki mahkemedir. Dolayısıyla müracaat, işlemi uygulayan idarenin olduğu yerdeki, mevcut idare mahkemesinde açılmalıdır.

Deport kararına itiraz sonrasında aşağıda ki işlemleri yürütülür;

 1. Yabancı uyruklu kişi hakkındaki kararla ilgili olarak bilgilendirilir ve sürecin nasıl işleyeceği hakkında detaylı bilgi verilir.
 2. Deport kararına itirazın nasıl yapılacağı, hangi makamlara başvurulacağı ve hangi belgelerin gerektiği konusunda yönlendirilir.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARI NASIL KALDIRILIR ?

İtiraz süreci tamamlanıp hakkında deport kararı verilen kişi lehine bir karar verildiğinde; deport kararı kaldırılır ve kişi yeniden ülkeye giriş yapabilir. İtiraz sürecinin başarılı olması için, bireyin gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunması önemlidir. Ayrıca, sürecin hızlı ve etkili ilerlemesi için profesyonel yardım almak da faydalı olabilir. Bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler;

 1. Gerekli Belgelerin Hazırlanması; Deport kararına itiraz etmek için gerekli belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması önemlidir. Belgeler, kişinin o ülkede yaşama hakkına sahip olduğunu ve deport kararının yanlış olduğunu kanıtlamaya yardımcı olmalıdır.
 2. Profesyonel Destek Alınması; Deport kaldırma sürecinde, profesyonel bir destek almak sürecin hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir. Avukatlar ve danışmanlar, süreçle ilgili bilgi ve deneyime sahiptir ve bireylere en uygun çözümü sunarlar.
 3. Süreç Takibi; Deport kararına itiraz süreci boyunca, başvuru durumunu yakından takip etmek önemlidir. Bu sayede, herhangi bir aksaklık veya eksiklik olduğunda hızlı bir şekilde müdahale edilebilir ve süreç başarıyla tamamlanabilir.

Deport kararını kaldırma ve meşruhatlı vize alarak deport sorununu çözmek, bireylerin yeniden ülkeye giriş yapabilmesi ve o ülkede yaşamaya devam etmesi için önemli bir süreçtir. Bu süreci başarıyla tamamlamak için gerekli adımları takip etmek.

 DEPORT KARARINA İTİRAZIN AVUKAT İLE TAKİBİNİN ÖNEMİ

Sınır dışı (deport) kararına yapılacak olan itiraz yani iptal davasının bir avukat eşliğinde yapılmasında fayda bulunmaktadır. Hakkında sınır dışı kararı alınan kişinin stresi ve Türk hukukuna dair bilgisi göz önüne alındığında bir avukat ile sürecin yönetilmesi lehe olacaktır.

Bu süreci bir avukat eşliğinde götürmeniz; İtiraz dilekçesi ve diğer gerekli belgelerin hazırlanmasında yardımcı olunur. Eğer itiraz süreci yargısal bir aşamaya taşınırsa, sizi mahkemede temsil eder. Kararın alındığı resmi makamlarla olan iletişimi sağlar ve sürecin hızlandırılması için gerekli adımları atar. Tüm süreç boyunca, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde haklarınızın korunmasını sağlar. Eğer Türkiye’de bu tür bir hukuki yardıma ihtiyacınız varsa, bizi arayarak bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ulaşabilirsiniz.

 DEPORT (SINIR DIŞI ETME) SÜRECİ VE İŞLEMLERİ

 1. Geri gönderme merkezindeki yabancılar, kolluk birimi tarafından sınır kapılarına götürülür.
 2. Geri gönderme merkezlerine sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek olan yabancılar, Genel Müdürlük taşra teşkilatının koordinesinde kolluk birimlerince sınır kapılarına götürülür.
 3. Genel Müdürlük sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke makamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapabilir.
 4. Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve Deport sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir.
 5. Deport Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmez.
 6. Masrafların yabancı tarafından karşılanamadığı durumlar için konulacak tahdit, niteliği itibariyle bir sınırlama sebebidir. Yabancı hakkında başka bir yasak konulmamışsa, masrafları ödemesi şartıyla sınırlama kaldırılacaktır ve ülkeye girişine izin verilecektir.
 7. Deport Sınır dışı etme sebebiyle gerçekleşen masraflar 6183 sayılı kanunun birinci maddesi gereği bir amme alacağıdır ve maliye veznelerince tahsil edilecektir. 6183 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi gereği, borçlu yabancı memlekette bulunduğundan, bu alacak için zaman aşımı işlemeyecektir. Bu sebeple yabancı hakkında süresiz bir tahdit girilmesine engel bulunmamaktadır.
 8. Gerçek veya tüzel kişiler, kalışlarını veya dönüşlerini garanti ettikleri yabancıların sınır dışı edilme masraflarını ödemekle yükümlüdür.
 9. Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARINA İTİRAZ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Deport (Sınır Dışı) kararı için görevli mahkeme; İdare Mahkemesi, yetkili mahkeme; sınır dışı kararını veren İl Göç İdare’sinin bağlı bulunduğu yer idare mahkemesidir.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURU, KAÇ GÜNDE SONUÇLANDIRILIR?

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Deport Sınır dışı etme kararına karşı avukatı veya yabancının kendisi kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde idare mahkemesine başvurmalıdır. Mahkemenin verdiği kararlar kesindir. Dava süresi boyunca yargılama sonuna kadar kişi sınır dışı edilemeyecektir.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARININ SONUCU

YUKK’un 53. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesinde, hakkında deport sınır dışı etme kararı alınan yabancıların sınır dışı edilmesinin icrasının ertelenmesi amacıyla yabancının dava açma süresi içerisinde ve yargı yoluna başvurması halinde, yargılama sonuçlanıncaya kadar sınır dışı edilmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Kanun koyucu, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancının sınır dışı edilmemesine ilişkin ikili bir ayrım yapmıştır. Buna göre ilk durum, yabancının yargı yoluna başvurması halinde sınır dışı etme kararının yürütmesinin kendiliğinden durmasıdır. Bu durumda İYUK’un 27. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen genel olarak idarî işlemlerin yürütmesinin durdurulmasından farklı olarak, davacının talepte bulunması gerekmediği gibi, gerekçeli mahkeme kararıyla bu durumun belirlenmesine de gerek yoktur.

Sınır dışı etmenin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin bu koruma, yargılama sonuçlanıncaya kadar devam etmektedir. Ancak bu durum, YUKK’un 53. maddesinin 3. fıkrasında düzenlendiği üzere, YUKK’un 54. maddesinin 1. fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri haricinde kalan kimseler için geçerlidir.

Diğer yandan, bu kimselerin koruma kapsamı dışında bırakılması, yürütmenin durdurulması talebinde bulunamayacakları anlamına gelmemektedir. Söz konusu yabancıların, yargı yoluna başvurmaları halinde haklarında alınan sınır dışı etme kararının yürütmesi kendiliğinden durmasada, bu yabancılar İYUK’un 27. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak yürütmenin durdurulması talebinde bulunabilmelidirler.

Sınır dışı etme deport işlemi gibi, uygulanması ile birlikte ağır sonuçlar ortaya çıkabilecek bir idarî işlemin yürütmenin durdurulması koruması kapsamının dışında bırakılması düşünülemez. Zira yürütmenin durdurulması müessesesinin amacı, iptal davası sonucunda verilebilecek iptal kararı nedeniyle, ortaya çıkabilecek telafisi güç ya da imkânsız zararların önüne geçmektir.

Sınır dışı etme kararlarının icrasının ertelenmesi çerçevesinde, YUKK’un 53. maddesinin 3. fıkrasıyla getirilen ikinci durum, dava açma süresi içinde yabancının sınır dışı edilmemesidir. Yabancının dava açma süresi içinde sınır dışı edilmemesi, yürütmenin durdurulması işleminden farklı bir koruma getirmektedir.

Zira yürütmenin durdurulması iptal davasına sıkı sıkıya bağlı bir müessesedir. Dava açma süresi içinde yabancının sınır dışı edilememesi, Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen hak arama hürriyetinin etkili kullanımını sağlamak için getirilen kanunî bir güvence olarak kabul edilebilir. Söz konusu güvence, dava açma süresi için geçerlidir.

Bir diğer deyişle, yabancının yargı yoluna başvurmaması halinde, dava açma süresi sona erdiği takdirde, yabancının sınır dışı edilmesine ilişkin kararın icra edilmesi gerekecektir. YUKK’un 53. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen YUKK’un 54. maddesinin 1. fıkrasının (b), (d) ve (k) bentlerindeki kimseler, yalnızca yargı yoluna başvurulması halinde yürütmenin kendiliğinden durmasına ilişkin korumanın haricinde tutulduklarından, dava açma süresi içinde bu kimselerin sınır dışı edilemeyecekleri açıktır.

Söz konusu durumların ikisinde de yabancıların rızaları saklı tutulmuştur. Bir diğer deyişle, yabancının razı gelmesi halinde, sınır dışı etme kararının icrası mümkün olabilecektir.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARI SORGULAMA

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 53’üncü maddesinde de belirtildiği üzere; sınır dışı etme kararı, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Bu tebliğ ile birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancının itiraz ve dava açma süreleri başlamış olur. Bu sebeple sınır dışı etme kararı kendisine tebliğ edilen kişi gecikmeksizin bir avukata danışıp profesyonel bir hukuki yardım alabilir.

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) KARARINA KARŞI NE YAPILABİLİR VERİLEN KARAR KESİN MİDİR?

Hakkında sınır dışı kararı alınan yabancı, sınır dışı kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkeme 15 gün içinde sınır dışı kararı hakkında hükmünü açıklar. Mahkemenin verdiği kararlar kesindir. İdare mahkemesine başvurmanın en önemli işlevi yabancının yargılama sonuçlanana kadar sınır dışı edilememesidir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 53. maddesinin 3. fıkrasında açıklanmıştır.

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Sınır dışı etme kararına karşı avukatı veya yabancının kendisi kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde idare mahkemesine başvurmalıdır. Mahkemenin verdiği kararlar kesindir. Dava süresi boyunca yargılama sonuna kadar kişi sınır dışı edilemeyecektir.

KARARLARIN ETKİSİ VE SERBEST BIRAKILMA

Geri gönderme merkezine alınan ve hakkında Sınır Dışı (Deport) ve idari gözetim kararı verilen bir yabancının serbest bırakılması için 3 seçenek vardır:

 1. İdare Mahkemesinin sınır dışı kararını iptal etmesi: Mahkeme iptal kararı vermesi halinde karar kesin nitelikte olduğu için kişi hakkında verilmiş olan karar doğrudan ortadan kalkacaktır. İdari gözetim kararı da bu sınır dışı kararına bağlı olarak verildiği için o da ortadan kalkacaktır. Kişi derhal serbest bırakılacaktır. Yabancı için en iyi seçenek budur. Tüm haklarına yeniden kavuşması mümkün olabilecektir. Ancak uygulamada kişinin yabancı kimliği de iptal edilmiş olduğundan bunun için ayrıca yeni bir başvuru yapılması gerekecektir.
 2. Sulh Ceza Hakimliğinin İdari Gözetim Kararını kaldırması: Hakimliğin itirazı kabul etmesi halinde yabancı hakkında idari gözetim derhal sona erdirilecektir. Ancak İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kişi hakkında alternatif yükümlülükler verilecektir. Uygulamada imza karşılığında bildirimde bulunma yükümlülüğü verilmektedir. Yabancı ayda bir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek imza vermektedir.
 3. İl Göç İdaresi Müdürlüğünün kendiliğinden serbest bırakması: Yasal süreçler devam ederken İl Göç İdaresi Müdürlüğü de yabancıyı kendi inisiyatifiyle serbest bırakabilmektedir. Uygulamada çokça kez gördüğümüz üzere yine imza karşılığından bildirimde bulunma yükümlülüğü vererek yabancıyı serbest bırakmaktadır. Yabancı ayda bir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek imza vermektedir.

TÜRKİYE’Yİ TERKE DAVET NEDİR?

6458 sayılı Kanun’un 56. Maddesi ile Türkiye’yi terke davet düzenlenmiştir. Buna göre hakkında sınır dışı (deport) etme kararı alınan kişiye sınır dışı edilme kararı tebliğ edildikten sonra Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 ila 30 gün arasında süre tanınır. Bu süre içerisinde kişi Türkiye’yi kendi istek ve arzusu ile terk etmelidir. Türkiye’yi terke davet edilen kişiye çıkış izin belgesi verilir.

Türkiye’yi terke davet prosedürü, hakkında sınır dışı kararı verilen yabancıya, sınır dışı edilmeden önce Türkiye’yi terk etmesi için süre verilmesidir. Bu süre en az 15, en fazla ise 30 gündür. Terke davet edilen yabancılara, herhangi bir harç ödemeksizin, çıkış izin belgesi verilmektedir.

Türkiye’yi terke davet ve idari gözetim kararları kararlar en geç 48 saat içinde alınır. 48 saatlik süre, Yabancının, güvenlik güçleri tarafından yakalanıp geri gönderme merkezlerine götürülmesi yahut yabancının göç idaresi müdürlüğüne gelmesi ile başlar.

Hakkında deport kararı verilen her yabancı için terke davet prosedürü uygulanmamaktadır. Bazı yabancı gruplarında, sınır dışı kararının verilmesi ile yabancının direkt olarak geri gönderme merkezlerine gönderilir. Doğrudan geri gönderme merkezine gönderilerek idari gözetim altına alınacak kişiler şunlardır:

 1. Kaçma veya kaybolma riski bulunan yabancılar,
 2. Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış kurallarını ihlal edenler,
 3. Sahte belge kullananlar,
 4. Asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlar veya aldığı tespit edilenler,
 5. Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında idari gözetim kararı alınacaktır.

Yabancının, verilen sürenin dışında ülkeyi terk etmesi halinde, yabancıya ülkeye giriş yasağı da getirilmektedir. Ancak, ikamet izni ve vize ihlalinden doğan para cezalarını sınır kapılarında ödeyen yabancılara giriş yasağı uygulanmamaktadır.

İDARİ GÖZETİM KARARI NEDİR?

Sınır dışı (deport) kararı etmek üzere İl Göç İdaresi tarafından idari gözetim kararı da alınabilecektir. İdari gözetim kararı bir tedbir yöntemidir. İdari gözetim, sınırdan geri çevirme ve sınır dışı kararının uygulanabilmesi ve bununla birlikte uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişilerin başvurularının değerlendirilmesi için uygulanır.

Sınır dışı (deport) kararı alınan kişilerden kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında idari gözetim kararı uygulanır. İdari gözetim kararı alınan kişi, geri gönderme merkezinde bulundurulur.

KİMLER HAKKINDA İDARİ GÖZETİM KARARI VERİLİR?

Sınır dışı etme kararı alınanlardan aşağıda sayılanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır:

 1. Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
 2. Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
 3. Sahte ya da asılsız belge kullananlar,
 4. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,
 5. Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.
 6. Haklarında idari gözetim kararı alınanlar Geri Gönderme Merkezlerinde (GGM) tutulurlar.

GGM’ndeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez.

İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır. Bu yabancılara kanunun 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

6458 sayılı YUKK’un 57’nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan yabancılara ya da idari gözetimi sonlandırılan yabancılara aşağıdaki idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilebilir.

 1. Belirli adreste ikamet etme
 2. Bildirimde bulunma
 3. Aile temelli geri dönüş
 4. Geri dönüş danışmanlığı
 5. Kamu yararına hizmetlerde gönülülük esasıyla görev alma
 6. Teminat
 7. Elektronik izleme

Yabancıya idari gözetime alternatif yükümlülülerden bir veya bir kaçının getirilmesi durumunda, bu süre 24 ayı geçemez.

İdari gözetime alternatif tedbirlere uygmayan yabancılar idari gözetim altına alınabilir.

Elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı bu karara karşı Sulh Ceza Hakimine başvurabilir. Başvuru yabancının tabi tutulduğu idari yükümlülüğü durdurmaz. Sulh Ceza Hakimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh Ceza Hakiminin kararı kesindir.

İDARİ GÖZETİM KARARI VERİLEN YABANCI NEREDE TUTULUR?

İdari gözetimin süresi 6 (altı) ayı geçemeyecek olup, idari gözetime alınmış olan yabancılar bu süre boyunca geri gönderme merkezine gönderilerek burada tutulurlar. İdari gözetimin süresi 6 (altı) ayı geçemeyecek olmasına rağmen, kararı veren idare tarafından sınır dışı edilecek yabancıdan kaynaklanan nedenler sebebiyle sınır dışı edilememesi durumunda kararı veren idare tarafından en fazla 6 (altı) ay süre daha uzatılabilir.

Aynı zamanda kararı veren idare, her ay kendiliğinden idari gözetim şartlarının ortadan kalkıp kalkmamış olmasıyla ilgili değerlendirme yapar ve değerlendirmenin sonucunu yabancıya veya yasal temsilcisine bildirir. İdari gözetim kararını vermiş olan idare, incelemesi sonunda yabancının idari gözetim altında tutulmasının artık gerekli olmadığını düşünerek itiraza gerek olmaksızın kendiliğinden yabancının salıverilmesine karar verme yetkisine sahiptir.

İdari gözetim altında tutulan yabancının idari gözetim kararına karşı idari gözetim kararını veren veya idari gözetim kararını veren idarenin bulunduğu ilden sevk edilmiş olduğu geri gönderme merkezinin yargı çevresindeki sulh ceza hakimliğine idari gözetim kararının kaldırılması ve serbest bırakılma talebiyle itiraz edebilir.

Yabancının asil olarak veya avukatının vekaleten yapmış olduğu başvuruyu sulh ceza hakimliği en fazla 5 (beş) gün içinde sonuçlandırır. Yapılmış olan bu başvuru idari gözetimi durdurmayacak olup, idari gözetim altına alınmış olan yabancı itiraz sonuçlanıncaya kadar idari gözetim altında tutulmaya devam edecektir.

İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Terke davet edilmeyen yabancılar ile terke davet prosedürü işletilen ve kendisine verilen süre içinde sınır dışına çıkmayan yabancılar, geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınır. Kolluk güçleri tarafından yakalanan yabancılar en geç 48 saat içinde geri gönderme merkezlerine götürülür.

İdari gözetim süresi en fazla 6 ay olabilir. Ancak, yabancının idari makamlar ile iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle sınır dışı işlemlerinin tamamlanamaması hâlinde, bu süre 6 ay daha uzatılabilmektedir.

Geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınan yabancılar, bu karara karşı itiraz yoluna başvurabilmektedir. İdari gözetim kararına itirazlar, Sulh Ceza Hakimliğine yapılır.

Ancak, idari gözetim kararına itiraz edilmesi sınır dışı işlemlerini durdurmamaktadır. Dolayısıyla, idari gözetim kararı kaldırılan bir yabancının da sınır dışı edilmesi mümkündür. Sınır dışı işlemeleri yabancıların, idari gözetim kararına itirazdan ayrı olarak, sınır dışı kararına karşı iptal davası açması ile durdurulur.

İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ NE KADAR ZAMANDA SONUÇLANIR?

İdari gözetim kararı 48 saat içerisinde ilgili Valilik tarafından verilmeli ve yabancıya veya varsa vekiline tebliğ edilmelidir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 57. maddesinin 6. fıkrasına göre ; idari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimine başvurabilir, Sulh ceza hakiminin kararı kesindir ve 5 gün içerisinde bu inceleme sonuçlandırılmalıdır.

İdari gözetim altına alınan kişi veya avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hakimine başvurabilir. Bu hususta bir sınırlama söz konusu değildir.

Tüm başvuruların reddedilmesi halinde dahi idari gözetim kararını veren Valilik, her ay düzenli olarak idari gözetim kararının devam edip etmemesi gerektiğini inceleyecektir. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhal sonlandırılacaktır.

İDARİ GÖZETİME ALTERNATİF YÜKÜMLÜLÜKLER

Hakkında idari gözetim kararı alınabilecek kişiler açısından, valilikler tarafından idari gözetime alternatif yükümlülükler de getirilebilmektedir. Yabancının, alternatif yükümlülüğün yanında ayrıca idari gözetim altına alınması gerekmez. Bahsi geçen alternatif yükümlülükler şunlardır:

 1. Belirli sürelerde İl Göç İdaresine giderek imza atma,
 2. Belirli adreste ikamet etme,
 3. Bildirimde bulunma,
 4. Aile temelli geri dönüş,
 5. Geri dönüş danışmanlığı,
 6. Kamu yararına ilişkin hizmetlerde gönüllü olarak görev alma,
 7. Teminat yatırma,
 8. Elektronik izlenme.

Yukarıda yer alan yükümlülüklerden bir ya da birkaç tanesi idari gözetim kararı yerine getirilebilmektedir. Getirilen yükümlülüklerin uygulanma süresi en fazla 24 ay olabilmektedir. Yabancının alternatif yükümlülüklerine tabi tutulması halinde de bu karar yabancıya tebliğ edilmektedir. Elektronik izleme kararına karşı Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunmak mümkündür.

Yabancının, valilik tarafından getirilen alternatif yükümlülüklere uymaması halinde, idari gözetim kararı verilebilmektedir.

GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDEKİ YABANCILARIN HAKLARI

Türkiye’de Geri Gönderme Merkezlerinde tutulan yabancıların hakları “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ve ilgili yönetmelikler ile belirlenmiştir. Geri Gönderme Merkezlerinde kalan yabancıların bazı temel hakları şunlardır:

 1. Bilgilendirme Hakkı; Yabancılara, neden Geri Gönderme Merkezinde tutuldukları ve hakları hakkında, anlayabilecekleri bir dilde talepleri halinde tercüman eşliğinde bilgi verilir.
 2. Hukuki Yardım Hakkı; Yabancılar, hukuki yardım alabilirler. Özellikle sınır dışı etme kararına karşı yapılacak itirazlar için bu hakkı kullanabilirler.
 3. Sağlık Hizmetlerine Erişim; Merkezde kalan yabancılara, temel sağlık hizmetleri sağlanır. Acil tıbbi durumlar için gerekli müdahaleler yapılır.
 4. Dini İbadet Özgürlüğü; Yabancılar, dini inançlarına uygun olarak ibadet edebilirler.
 5. Kişisel Güvenlik; Merkezde kalan yabancıların kişisel güvenliği sağlanmalıdır. Fiziksel şiddet, kötü muamele veya ayrımcılığa uğramamaları için gerekli tedbirler alınır.
 6. Aile Birliği; Aynı aileden olan bireylerin, mümkünse aynı merkezde kalmasına özen gösterilir.
 7. Eğitim Hakkı; Merkezde kalan 18 yaşından küçük çocukların temel eğitim hakkı vardır.
 8. İletişim Hakkı; Yabancılar, dışarıyla iletişim kurma hakkına sahiptir. Bu hem avukatlarıyla hem de aileleriyle iletişim kurmalarını içerir.
 9. İşkence ve Kötü Muamele Yasağı; Yabancılar, işkenceye, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamazlar.
 10. Kıymetli eşyalarını emanete verme ve psikolojik destek talep etme gibi hakları da vardır. Ayrıca arzu ettikleri takdirde vatandaşı olduğu ülkenin konsolosluk yetkilileriyle de görüşebilme imkanından yararlanabilmektedir.

Bu haklar, uluslararası anlaşmalara, insan haklarına ve uluslararası koruma ilkesine dayanarak belirlenmiştir.

Başvurular Kaç Günde Açıklanmalı ve Kararlar Kesin Mi?

İdari gözetim altında tutulan yabancının idari gözetim kararına karşı idari gözetim kararını veren veya idari gözetim kararını veren idarenin bulunduğu ilden sevk edilmiş olduğu geri gönderme merkezinin yargı çevresindeki sulh ceza hakimliğine idari gözetim kararının kaldırılması ve serbest bırakılma talebiyle itiraz edebilir.

Yabancının asil olarak veya avukatının vekaleten yapmış olduğu başvuruyu sulh ceza hakimliği en fazla 5 (beş) gün içinde sonuçlandırır. Yapılmış olan bu başvuru idari gözetimi durdurmayacak olup, idari gözetim altına alınmış olan yabancı itiraz sonuçlanıncaya kadar idari gözetim altında tutulmaya devam edecektir.

Sulh Ceza Hakimine Başvuru

 1. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 2. Başvuru idari gözetimi durdurmaz.
 3. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır.
 4. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır.
 5. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir.
 6. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 7. İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvuranlardan, avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayanlara, talepleri hâlinde 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.

Geri Gönderme Merkezlerinde Kaç Gün Tutulur?

Yabancı, en fazla 6 ay boyunca geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutulabilir. Ancak bu süre, yabancının sınır dışı etme işlemlerinin çeşitli sebeplerle tamamlanamaması sebebiyle 6 ay daha uzatılabilmektedir.

6 aylık sürenin uzatılabilmesi için sınır dışı işlemlerinin yabancı tarafından kaynaklanan sebeplerle tamamlanamaması gerekmektedir. Bu sebepler, yabancının yetkili makamlar ile iş birliği yapmaması ve ülkesi hakkında istenen bilgi ve belgeleri vermemesidir.

GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ NEREDE?

Adana Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Adana Geri Gönderme Merkezi, Dağcı Mahallesi, 5909 Cadde, 110. Sokak No: 41 Sarıçam /ADANA adresinde olup 0322 346 35 61 – 0322 22 43 nolu telefonlar aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Ağrı Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Ağrı Geri Gönderme Merkezi, Aşkale Köyü, No:238 Merkez/AĞRI adresinde yer almakta olup; 0472 215 33 25 /İl Müd. nolu telefonlar aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Ankara Geri Gönderme Merkezi, Yeşiltepe Mahallesi Çankırı Bulvarı No:395 Akyurt/ANKARA adresinde yer almakta olup; 0312 439 40 40 nolu telefonlar aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Antalya Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Antalya Geri Gönderme Merkezi, Altınkale Mah. Nazım Hikmet cad. No:90 Döşemealtı/ANTALYA adresinde yer almakta olup; 0242 237 95 80 nolu telefonlar aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Aydın Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Aydın Geri Gönderme Merkezi, Çeştepe Mahallesi, Çeştepe Ovası Sokağı No:49 Efeler/AYDIN adresinde yer almakta olup; 0256 211 63 73 nolu telefonlar aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Balıkesir Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Balıkesir Geri Gönderme Merkezi, Edincik Mahallesi, Yortan Deresi Caddesi, No:68 (Çanakkale Yolu 12. km) Bandırma/ BALIKESİR adresinde yer almakta olup; 0266 727 18 18 nolu telefonlar aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Bursa Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Bursa Geri Gönderme Merkezi, Veysel Karani Mahallesi Sevgi Caddesi No:2/1 Osmangazi/BURSA (Eski Sevgi Köyü) adresinde yer almakta olup; 0224 361 05 07 nolu telefonlar aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Çanakkale Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Çanakkale Geri Gönderme Merkezi, Hamdibey mah. İnönü caddesi Malazgirt sokak No:1 Ayvacık/ÇANAKKALE adresinde yer almakta olup; 0286 712 34 00 nolu telefonlar aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Çankırı Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Çankırı Geri Gönderme Merkezii Abdülhalik Renda mahallesi, Ankara caddesi No:363 Merkez/ÇANKIRI (Süleymanlı köyü mevki) adresinde yer almakta olup; 0376 213 05 49 nolu telefonlar aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Edirne Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Edirne Geri Gönderme Merkezi, Yeni İmaret Mah.2.Beyazıt Caddesi Sarayiçi/EDİRNE adresinde yer almakta olup; 0284 224 10 12 nolu telefonlar aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Erzurum Aşkale 1 Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Erzurum Aşkale 1 Geri Gönderme Merkezi, İstasyon Mahallesi, Tugay Caddesi No:136/1 Aşkale/ERZURUM adresinde yer almakta olup; 0442 415 25 50 nolu telefonlar aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Erzurum Aşkale 2 Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Erzurum Aşkale 2 Geri Gönderme Merkezi, İstasyon Mahallesi, Tugay Caddesi No:136/2 Aşkale/ERZURUM adresinde yer almakta olup; 0442 215 47 02/ İl Müd. nolu telefonlar aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Gaziantep Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Gaziantep Geri Gönderme Merkezi, Güllük Mahallesi, Direkli Yolu, Füme Evleri No:11 Oğuzeli /GAZİANTEP adresinde yer almakta olup; 0342 571 38 00 nolu telefonlar aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi, Aşağı Erhacı Köyü, No:728 Merkez/IĞDIR adresinde yer almakta olup; 0476 227 70 40 numaralı telefonlar aracılığı ile İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul Binkılıç Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

İstanbul Binkılıç Geri Gönderme Merkezi, Eski Kırklareli Yolu, Menekşe Sokak, Binkılıç Çatalca/İSTANBUL adresinde konumlanmıştır. İletişim için 0212 499 40 00 numaralı telefonları kullanabilirsiniz.

İstanbul Göçmen İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezi, Akfırat Mah. Süleymaniye Bulvarı 140.Cadde No:65 Tuzla/İSTANBUL adresinde bulunmaktadır. İletişim için 0212 499 40 00 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

İstanbul Silivri Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

İstanbul Silivri Geri Gönderme Merkezi, Selimpaşa Merkez Mahallesi 2124 Sokak No:10 Silivri/İSTANBUL adresindedir. İletişim bilgisi olarak 0212 499 40 00 numarasını kullanabilirsiniz.

İzmir Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

İzmir Geri Gönderme Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi, Harmandalı Mevkii, 9685. Sokak No:2 Çiğli/İZMİR adresine sahiptir. İletişim için 0232 402 44 62/ 5008 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Kayseri Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Kayseri Geri Gönderme Merkezi, Sivas Yolu 25. km, Gömeç Mevkii, Kocasinan/KAYSERİ adresinde konumlanmıştır. İletişim için 0352 220 01 57 numarasını kullanabilirsiniz.

Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Kırklareli Geri Gönderme Merkezi, Kazımdirik Mahallesi, Edirne Caddesi No:51 Pehlivanköy/KIRKLARELİ adresindedir. İletişim bilgisi olarak 0288 212 00 72 numarasını kullanabilirsiniz.

Kocaeli (İzmit Gündoğdu) Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Kocaeli (İzmit) Geri Gönderme Merkezi, Ayazma Mahallesi, 17 Ağustos Bulvarı, Gündoğdu Semti, No:126/1 İzmit/KOCAELİ adresinde yer almaktadır. İletişim için 0262 329 41 80 numarasını arayabilirsiniz.

Kütahya Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Kütahya Geri Gönderme Merkezi, İnköy Mah., Göçeri Sok. No:6 Merkez/KÜTAHYA adresindedir. İletişim bilgisi olarak 0272 225 17 79 numarasını kullanabilirsiniz.

Malatya 1 Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Malatya 1 Geri Gönderme Merkezi, Fatih Mah, Türkmen Sokak, No:57/1 Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunmaktadır. İletişim için 0422 322 33 32 numarasını kullanabilirsiniz.

Malatya 2 Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Malatya 2 Geri Gönderme Merkezi, Fatih Mah., Türkmen Sokak No:57/1 Yeşilyurt/MALATYA adresindedir. İletişim için 0422 322 33 32 numarasını arayabilirsiniz.

Muğla Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Muğla Geri Gönderme Merkezi, Alpaslan Mahallesi Gökalp Gündüz Caddesi No:78 Ula/MUĞLA adresine sahiptir. İletişim için 0252 242 13 13 numaralı telefonları kullanabilirsiniz.

Niğde Bor Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Niğde Geri Gönderme Merkezi, Sıra Söğütler Mah. Pınarbaşı Caddesi, 43.Sokak No:45 Bor/NİĞDE adresindedir. İletişim için 0388 213 10 64/5000 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Urfa Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Urfa Geri Gönderme Merkezi, Büyükhan Mahallesi, 156 Ada, 1 parsel (Eski havaalanı arsası) Eyyübiye/ŞANLIURFA adresinde bulunmaktadır. İletişim için 0414 313 86 58 numaralı telefonları kullanabilirsiniz.

Van Geri Gönderme Merkezi İletişim Adresi ve Telefon

Van Geri Gönderme Merkezi, Kurubaş Mah. Hakkari Yolu Üzeri 7. km Tekstil Kent Yanı Edremit/VAN adresindedir. İletişim için 0432 223 33 35 numarasını arayabilirsiniz.

TÜRKİYE’YE GİRİŞTE VERİLEN TAHDİT KODLARI NEDENİYLE ÜLKEYE ALINMAMA

Ülkemize girişlerde özellikle pasaport kontrollerinde birçok yerli- yabancı uyruklu kişiler Tahdit kodları ile ülkeye girişte problemler yaşamakta , Göç Müdürlüğünde işlemlere tabi tutulmaktadır. Verilen tahdit kodları ve anlamı;

 • V-69 Tahdit kodu (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler),
 • V-71 Tahdit kodu (Adreste bulunamayan yabancı kişiler),
 • V-70 Tahdit kodu (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler),
 • V-77 Tahdit kodu (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler),
 • V-84 Tahdit kodu (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler),
 • G-78 Tahdit kodu (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler),
 • G-87 Tahdit kodu (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler),
 • Ç-113 Tahdit kodu (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler),
 • Ç-114 Tahdit kodu (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler),
 • Ç-115 Tahdit kodu (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler),
 • Ç-116 Tahdit kodu (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler),
 • Ç-117 Tahdit kodu (Kaçak çalışan yabancı kişiler),
 • Ç-118 Tahdit kodu (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler),
 • Ç-119 Tahdit kodu (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu),
 • Ç-120 Tahdit kodu (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu),
 • Ç-135 Tahdit kodu (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler),
 • Ç-136 Tahdit kodu (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler),
 • Ç-137 Tahdit kodu (Terke davet edilen yabancı kişiler),
 • Ç-138 Tahdit kodu (INAD yolcu / Inadmissible Passenger),
 • Ç-141 Tahdit kodu (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler),
 • K  Tahdit kodu (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler),
 • N-99 Tahdit kodu (Interpol kodu),
 • O-100 Tahdit kodu (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı),
 • N-82 Tahdit kodu (İstihzan kodu / Girişi öz izine bağlı olan yabancı kişiler)

TAHDİT KODLARI NASIL KALDIRILABİLİR?

Bu sorun ile karşı karşıya kalan kişiler üzerlerinde TAHDİT kodu olduğunu öğrendikten sonra kaldırılabilmesi için önlerinde 2 yol bulunmaktadır.

 1. Göç İdaresi Müdürlüğü’ne Başvuru; Türkiye’de bulunan Uluslararası havalimanlarının hepsinde Göç merkezleri bulunmaktadır. Bunlar havaalanının bulunduğu İl Göç İdaresine bağlı bulunmaktadır. Burada tahditin öğrenilmesi üzerine dilekçe ile başvurularak idari işlemin kaldırılması talep edilebilir. Tahdit kodu kaldırma konusunda mutlaka bir uzman ile çalışmanız, yol haritasını doğru şekilde çıkarmak bakımından oldukça önemlidir. Zira ilgili dilekçenin geçerli ulusal mevzuata uygun olması son derece önemlidir.
 2. İdari Dava; İdari para cezası verilmesi, sınır dışı edilme ve ülkeye giriş yasağı konulması durumunda bu işlemlerin iptali istemiyle birlikte tahdit kodu da dava konusu yapılabilir. Dava ile tahdit kodunun değil, tahdit koduna dayanılarak yapılan işlemin; idari para cezasının, sınır dışı etme işleminin ya da ülkeye giriş yasağının iptali istenmelidir.

İREM BUDAK

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap