Ehliyetsiz araç kullanma cezası olan bir durum olmakla birlikte, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Sürücü belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 36’ ncı maddesi uyarınca motorlu araçların karayollarında kullanılması ancak sürücü belgesi, yani ehliyetin varlığı ile mümkündür hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. İlgili madde hükmü şu şekildedir:

“Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Buna göre;

1) Sürücü belgesi olmayanların, mahkemelerce veya cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanların,

2) Sürücü belgesi iptal edilenlerin, araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere … Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.”

İlgili maddede görüldüğü üzere sürücü belgesi olmayan, geri alınan ya da iptal edilen kişilerin ehliyetsiz araç kullanma hâlinde haklarında idari para cezası uygulanacaktır. Bu para cezasının miktarı ihlâlin niteliğinde göre değişmekte ve her yıl güncellenmektedir. Her ihlâl için ayrı ayrı olmak üzere bu para cezalarının miktarının ne kadar olduğu aşağıda ayrıca açıklanacaktır. Ehliyetsiz araç kullanma cezası, yeniden değerleme oranına göre 2024 yılı için 12.977 TL olarak belirlenmiştir.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası konusunda sorun yaşıyor ve hukuki yardım almak istiyorsanız buraya tıklayarak ceza avukatımıza mesaj yazıp sorunlarınızı anlatabilir veya iletişim bölümünden bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.

18 YAŞ ALTI EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NEDİR?

18 yaş altındaki kişilere, M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgelerini alabilmek için 16 yaşını bitirmiş olmak yeterlidir. Diğer sınıflar için ise en az 18 yaş (bazı sınıflarda daha yüksek yaş şartı) gerekmektedir.

Eğer kişi 16 yaşını bitirmişse, M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alma hakkına sahiptir. Ancak bu belgeleri almadan veya diğer sınıflara dahil araçları ehliyetsiz olarak kullandığı tespit edilen kişilere, ehliyetsiz araç kullanma sebebiyle 1228 TL (%25 indirimli 921 TL) idari para cezası uygulanacaktır.

Önemli bir husus olarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuklara herhangi bir idari para cezası uygulanamaz. Bu durumda olan çocuklar, yasal olarak ehliyet alamayacaklarından dolayı ehliyetsiz araç kullanma halinde araç sahipleri para cezasının muhatabı olacaktır.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASINA İTİRAZ NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına karşı yapılan başvurular için, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine itirazda bulunma hakkı mevcuttur. Başvurular, bizzat, kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır ve başvuru dilekçesi iki nüsha olarak sunulur. Dilekçe içinde trafik cezasına ilişkin bilgiler ve bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde belirtilir (5326 sayılı Kabahatler Kanunu, madde 27). Başvuru süresi içinde başvurunun yapılmamış olması durumunda ehliyetsiz araç kullanma sebebiyle tanzim edilen idari yaptırım kararı kesinleşir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ

……NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN                    : (İsim ve TC numarası yazılmalıdır.)

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

ADRES :

DAVALI İDARE :

İTİRAZ KONUSU KARAR:

İŞLEM TARİHİ                  : …/…/…

KONU                                   : Sürücü belgesinin …. süreyle geri alınması ve … TL para cezası kesilmesine ilişkin yaptırımın itirazen iptali istemidir.

AÇIKLAMALAR               :

…/…/… tarihinde saat …:…’da …………. gerekçesiyle müvekkil hakkında …… TL idari para cezası uygulanmış ve ayrıca sürücü belgesinin …… süreyle geri alınmasına karar verilmiştir. Bu karar usul ve yasaya aykırıdır, şöyle ki:

1-

2-

3-

HUKUKİ NEDENLER      :    2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (madde …), Karayolları Trafik Yönetmeliği (madde…)

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle idare tarafından müvekkil hakkında tesis edilmiş olan …/…/… tarihli …. TL idari para cezası ve sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin işlemin iptal edilmesini, ayrıca yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı idareye  yükletilmesi bilvekale arz ve talep olunur. …/…/…

İtirazda Bulunan Vekili

EKLER                                 :

1-)

2-)

3-)

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI TAKSİTLENDİRME

Ehliyetsiz araç kullanma durumunda şahsa kesilen idari para cezasının bir takım şartları haiz olması halinde ehliyetsiz araç kullanma para cezası taksitlendirilebilir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, trafik para cezasının yani ehliyetsiz araç kullanma cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, ehliyetsiz araç kullanma sebebiyle tanzim edilen idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir (5326 s. K.K, m. 17/3)

İKİNCİ KEZ EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır. (5326 s. K.K, m. 15/2)

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDIM ARAÇ BAĞLANIR MI?

Ehliyetsiz araç kullanma durumunda, aracın bağlanıp bağlanmayacağı konusu daha detaylı bir şekilde incelenebilir. Ehliyetinden men edilen kişi, aracın ruhsat sahibi olmadığı durumda, bu durum araç yetkilileri tarafından dikkate alınarak aracın bağlanması söz konusu olabilir. Ancak, aracın ruhsat sahibi başka bir kişi ise, ruhsat sahibinin bizzat belgelerle başvurusu durumunda araç tekrar sahibine teslim edilir.

Bağlanma durumu, genellikle ehliyetsiz araç kullanmanın ciddiyetine bağlı olarak karar verilen bir tedbir olup, trafik güvenliğini ve düzenini sağlamak amacını taşır. Bu süreçte ruhsat sahibi, mahkemeye başvurarak belgelerle durumu açıklayabilir ve aracın bağlanmasını önleyebilir. Ancak bu süreç, hukuki prosedür ve yerel düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NEDİR?

Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmanın her iki durumu da ayrı ayrı kabahat olarak değerlendirilmekte olup bu iki kabahati aynı anda işleyen sürücü için cezalarda bir katlanma uygulanmamaktadır. Ancak her iki kabahat için ayrı ayrı idari para cezası uygulanmaktadır. Alkollü araç kullanma cezası, sürücünün alkol düzeyine ve kaçıncı kez yakalandığına bağlı olarak belirlenmektedir.

İlk defa alkollü araç kullanma suçu işleyen sürücüye ek olarak, ehliyetsiz araç kullanma cezası da uygulanmaktadır. Ayrıca sürücünün aracı trafikten men edilmektedir, ve bu men cezası için kanunda belirtilen süre geçerlidir. 2023 yılında ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma cezası şu şekildedir:

  • İlk defa alkollü araç kullanmaktan dolayı 6.439 TL ceza uygulanmaktadır.
  • Eğer sürücünün ehliyeti yoksa toplam ceza ehliyetsiz araç kullanma cezası ile birlikte 19.416 TL olacaktır.

2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

Trafikteki kural ihlallerine engel olmak amacıyla uygulanan trafik cezaları 2024 yılı tutarları da belirlenmiştir. Buna göre kırmızı ışıkta geçme, kemer takmama, alkollü araç kullanma, hız sınırını geçme, drift atma gibi kural ihlallerine uygulanan para cezaları 2024 yılı ile birlikte güncellenecektir. 2024 ceza tutarlarını aşağıdaki tablomuzda karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

2024 TRAFİK PARA CEZALARI

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.439 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.977 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.452 TL
Aracı plakasız kullanma 10.917 TL
Çakar ya da siren kullanma cezası 6.439 TL
Drift atma cezası 32.233 TL
Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.380 TL
Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.977 TL
Emniyet kemeri takmama cezası 690 TL
Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.439 TL
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.506 TL
Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma 3.135 TL
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.439 TL
Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.506 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.506 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.647 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.506 TL
Sahte plaka kullanma cezası 32.170 TL
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.506 TL
Takip mesafesine uymama cezası 690 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 690 TL
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL
Yasak yerde sollama yapma cezası 1.506 TL
Yayalara geçiş hakkı vermemek 690 TL

Sultan Dilara Bardi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap