HaberlerHukuk Bürosu Nedir? Hukuk Bürosu Açma Şartları

Hukuk Bürosu Nedir?

Hukuk Bürosu Nedir?

Hukuk bürosu; vatandaş veya yabancı gerçek kişiler ile kamu veya özel tüzel kişilerin kimi zaman hakkını elde etmesi için kimi zaman ise elindeki haklarını koruma altına tutması için mutlaka başvurmaları gereken, hukukçuların hizmet verdiği ofisler, mekânlardır. Harbiye Hukuk Bürosu işini titizlik ve güvenle yapan bir hukuk bürosudur.

Hukuk Bürosu Açmanın Şartları Nelerdir?

Hukuk Bürosu Açmanın Şartları Nelerdir?

Hukuk bürosu açabilmek için avukatlık ruhsatı almak şarttır. Avukatlık ruhsatı alabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak ve 1 yıl avukatlık stajı yapma şartının da yerine getirilmesi gerekmektedir. Avukatlık stajı bittikten sonra istenilen bir baroya kayıt yapılarak hukuk bürosu açılabilir. 

İstanbul’da Hukuk Bürosu Açmak

Türkiye’nin en büyük barosu İstanbul Barosu’dur. İstanbul avukat sayısı bakımından dünyanın da en büyük barolarından biridir. Bu durumda beraberinde İstanbul hukuk bürosu sayısı ve avukat yetkinliği konusunda da Türkiye’de bir merkez konumunda olmasını doğurmaktadır.

İstanbul avukatları, genellikle adliyeye yakın ofislerde hukuk bürosu faaliyetlerini yürütürler. İstanbul’da üç büyük adliye bulunmaktadır. Bu adliyeler; İstanbul Anadolu Adliyesi, İstanbul Çağlayan Adliyesi ve Bakırköy Adliyesi’dir. 

Avukatlık ve Uzmanlık Alanları

Avukatlık ve Uzmanlık Alanları

Hukuk, toplumların yaşamında önemli bir yere sahiptir. Kişilerin haklarını korumak, adaleti sağlamak ve düzeni korumak için hukuk sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, hukuk alanında hizmet veren avukatlar oldukça değerlidir. 

Uzman Avukatlarla Çalışmanın Avantajları; Hukuk alanında uzmanlaşmış avukatlar, müşterilerine daha iyi hizmet sunarlar. Bu avukatlar, hukukun farklı alt alanlarında uzman oldukları için müşterilerinin davalarını daha iyi anlarlar ve daha başarılı sonuçlar elde edebilirler. Ayrıca, uzman avukatlar, hukukun güncel gelişmeleri hakkında da bilgi sahibi olurlar ve müşterilerine bu konuda danışmanlık yapabilirler.

Uzman Avukat Nasıl Bulunur? Hukuk alanında uzman avukatlar, genellikle mesleklerinde başarılı olmuş ve tecrübe sahibi olan avukatlardır. İnternet aracılığıyla veya tanıdıklarınızın önerisiyle hukuk bürolarını araştırarak, uzman avukatlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 

Hukuk alanında uzmanlaşmış avukatlar, müşterilerinin davalarında daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olabilirler. Bu sebeple, hukuk alanında hizmet veren avukatları araştırırken uzmanlaştıkları alanları da göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu sayede, müşteriler hukuki konularda daha iyi sonuçlar elde edebilir. 

Hukuk Bürolarının Görev ve Sorumlulukları

Hukuk Bürolarının Görev ve Sorumlulukları

Hukuk büroları, her türlü hukuki çalışmayı yaparken bağımsız hareket etmek zorundadır. Mesleki faaliyetini icra eden avukatlara hiçbir kurum telkinde bulunamaz. Avukat müvekkilinin talimatlarıyla bağlı olmasına rağmen, mesleğini nasıl icra edeceği konusunda avukatlık meslek ilkeleri çerçevesinde müvekkilinden bağımsız hareket etmek zorundadır. 

Hukuk bürosu, müvekkili ile şeffaf bir ilişki kurmalıdır. Avukatlık meslek ilkelerine göre avukat, yaptığı işi müvekkiline anlatmalı ve yapılacak işi anlamasını sağlamalıdır. Avukat, müvekkilini her aşamada bilgilendirmelidir. 

Avukat, müvekkile dair bilgileri gizli tutmalıdır. Avukat, mesleğini bırakmak zorunda kalsa dahi müvekkillerine dair sır saklama yükümlülüğü hayatının sonuna kadar devam eder. Hukuk bürosu, menfaatleri tamamen birbirine zıt kişilerin davasına bakamaz. Davasına baktığı kişilerden bazılarının menfaati birbiriyle çelişiyorsa, derhal birini tercih ederek diğer kişilerin avukatlığından istifa edilmesi gerekir. 

Hukuk Bürolarının Görev Alanları

Avukatlık faaliyetleri şunlardır:

İş Hukuku Avukatı ve Hukuk Bürosu

İş Hukuku Avukatı ve Hukuk Bürosu

İş hukuku ve buna bağlı olarak İş Kanunu işveren ile arasındaki iş sözleşmesine dayanarak çalışan işçilerin çalışma şartlarını düzenler. Bununla birlikte işçilerin çalışma ortamına ilişkin haklarını ve sorumluluklarını da kanuni güvence altına alır. Bu kanun faaliyet konusunu önem arz etmeksizin tüm işyerlerinde işveren, işçi ve işveren vekillerine uygulanır.

 • İşçiyi koruma ilkesi güçlüye karşı zayıfın korunması anlayışıyla işverene karşı işçi korunma altına alınmıştır. Hem sosyal hem de ekonomik durumları itibariyle devlet tarafından işçiler kanuni güvenceye kavuşturulmuştur.
 • İşçi yararına yorum yapma ilkesi uyarınca yeterince açık olmayan bir hükmün işçi lehine yorumlanması gerektiği kabul edilmiştir. Bu husus işçinin haksız olduğu durumlarda korunması anlamını taşımamaktadır.
 • Eşit davranma ilkesi uyarınca iş ilişkisinde taraflar cinsiyet, dil, din, ırk, siyasi düşünce gibi hiçbir ayrıma tabi tutulamaz. Haklı sebepler olmadıkça çalışma süresinde işçiler arasında ayrımlar yapılamaz.

Ceza Hukuku Avukatı ve Hukuk Bürosu

Ceza Hukuku Avukatı ve Hukuk Bürosu

Hukuk; toplumsal düzeni sağlamaya amaçlayan ve yaptırımlarla desteklenen kurallar bütünüdür. Hukuk sistemi sosyal ilişkilerin karmaşıklığı ve çok yönlülüğü ile birçok alt dala ayrılmaktadır. Türk Ceza Kanunu, adaletsizliği ve hukuksuzluğu oluşturan insan fiillerinden hangilerinin suç veya kabahat olarak tanımlanacağını düzenleyen ve yaptırımlara bağlayan hukuk dalıdır. Ayrıca yapılan suç ve kabahatlere hangi yaptırımların uygulanacağını da belirler. Toplum huzuru ve barışını sağlamak amacıyla oluşturulan hukuk kurallarıdır. 

Gayrimenkul Hukuku Avukatı ve Hukuk Bürosu

Gayrimenkul Hukuku Avukatı ve Hukuk Bürosu

Gayrimenkul hukuku, taşınmazlar konusunda meydana gelebilecek olumsuzlukları ve anlaşmazlıkları engelleyen, taşınmaz üzerindeki hakları düzenleyen ve belirleyen bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku Eşya hukukunun bir alt dalıdır. Gayrimenkul Hukuku; arsaları, arazileri, binaları, konutları vb. söz gelimi konusu taşınmaz mal olan tüm mevzuatı kapsayan bir hukuk dalıdır.

 • Kira tespit davaları,
 • Kiracı tahliyesine ilişkin davalar,
 • İstihkak davaları
 • Tapu davaları
 • Kamulaştırma davaları,
 •  İzale-i Şuyu davaları,
 • Tapu iptali ve tescile ilişkin davalar,
 • Tasarruf iptali davaları,
 • Taşınmazara ilişkin sözleşmeden meydana gelen uyuşmazlıklara ilişkin,
 • Müdahalenin men’i davası,
 • Kâr irtifakı davaları,
 • Geçit hakkı davaları,
 • Zilyetliğin korunmasına dair davalar,
 • Ecrimsil davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi ve yolsuz tescilin düzeltilmesi,
 • İpotek ve rehin davaları gayrimenkul hukukuna konu olarak açılan dava türleridir.

Aile Hukuku Avukatı ve Hukuk Bürosu

Aile Hukuku Avukatı ve Hukuk Bürosu

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır.

Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içinde yer almaktadır.

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu’nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar Aile Mahkemelerinde görülmektedir.

Tazminat Hukuku Avukatı ve Hukuk Büroları

Tazminat Hukuku Avukatı ve Hukuk Büroları

Tazminat hukuku çok geniş bir hukuk alanıdır. Maddi manevi tazminat davası, tazminat Meydana gelen haksız fiil ya da herhangi başka bir sebepten dolayı oluşan tazminat anlaşmazlıkları, Tazminat Hukuku çerçevesinde incelenir.

Genel olarak;

 • Maddi Tazminat Davası
 • Manevi Tazminat Davası bulunur.

Maddi ve manevi tazminat davaları ise; Borçlar Hukuku kapsamı içinde, yapılan sözleşmenin ihlal edilmesi, iş kazası sonrasında yaralanma ya da ölüm, trafik kazası sonrası yaralanma ya da ölüm, boşanma davası gibi çoğu farklı hukuki açıdan önem arz eden davaları kapsar.

Açılan tazminat davalarına bakan avukatların halk arasındaki adı ise çoğunlukla tazminat avukatı olarak geçer. 

Hukuk bürosu, avukatların kamu hizmeti niteliğinde olan mesleki faaliyetlerini sürdürdüğü temel çalışma mekanıdır. Hukuk büroları, Avukatlık Kanunu ile özel bir hukuki koruma altındadır.

İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir, Antalya’da faaliyetlerine devam eden Harbiye Hukuk Bürosu’na İstanbul İşçi Avukatı, İstanbul Boşanma Avukatı, İstanbul Gayrimenkul Avukatı, İstanbul Ceza Avukatı, İstanbul Gayrimenkul Avukatı, İstanbul Tazminat Avukatı, Ankara İşçi Avukatı, Ankara Boşanma Avukatı, Ankara Gayrimenkul Avukatı, Ankara Ceza Avukatı, Ankara Gayrimenkul Avukatı, Ankara Tazminat Avukatı, Kayseri İşçi Avukatı, Kayseri Boşanma Avukatı, Kayseri Gayrimenkul Avukatı, Kayseri Ceza Avukatı, Kayseri Gayrimenkul Avukatı, Kayseri Tazminat Avukatı, İzmir İşçi Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Gayrimenkul Avukatı, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Gayrimenkul Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, Antalya İşçi Avukatı, Antalya Boşanma Avukatı, Antalya Gayrimenkul Avukatı, Antalya Ceza Avukatı, Antalya Gayrimenkul Avukatı, Antalya Tazminat Avukatı için avukat kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap