İdare HukukuİDARİ PARA CEZASININ İPTALİ

Günümüzde vatandaşların en çok karşılaştığı hukuki meselelerden biri de idari para cezalarıdır. Trafikten çevre düzenlemelerine, iş yeri açma ve çalıştırma kurallarından sosyal güvenlik yükümlülüklerine kadar geniş bir yelpazede uygulanan bu cezalar, bireylerin günlük yaşamını doğrudan etkileyebilmektedir. Ancak her idari para cezası, kanun önünde haklı ve geçerli değildir. İdari işlemlerin hukuka uygunluğu, Anayasa’nın temel hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu yazımızda, idari para cezasına itiraz sürecini, idari para cezasının iptali için izlenmesi gereken yolları ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususları ele alacağız.

İDARİ PARA CEZASI NEDİR?

İdari para cezası, devletin idari kurumları tarafından, genellikle vatandaşların kabahat niteliğindeki fiillerine karşı verilen para cezalarıdır.

Hukuk sistemimizde, kamu idaresi tarafından kanunen uygulanması öngörülmüş yaptırımlara “idari yaptırım” denir. Kabahat işleyen kişilere uygulanan idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirler şeklinde iki ana kategoriye ayrılır.

İdari Para Cezaları, genellikle yargı organlarının müdahalesine gerek kalmadan, doğrudan idari merciler tarafından hükmedilen cezalardır. Bu cezalar, belirli nizamlara aykırılık durumunda uygulanır ve idari düzenin korunmasını amaçlar. Devlet, idari organlara bu yetkiyi verirken, kamu düzenini bozacak hareketler ve neticeler ile bunlara karşı uygulanacak yaptırımları önceden belirler. İdari para cezalarına ilişkin genel hükümler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda yer alır ve bu kanun, tüm idari para cezaları için genel esasları belirler.

Bu yaptırımlar, idari düzenin sağlanması ve korunması için önemlidir. İdari para cezaları, genellikle trafik ihlalleri, çevre kirliliği gibi kabahatler için uygulanır ve bu cezaların ödenmemesi durumunda icra işlemleri başlatılabilir.

İDARİ PARA CEZASINI GEREKTİREN HALLER NELERDİR?

İdari para cezasını gerektiren haller, genellikle idari düzenin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla belirlenir. İdari para cezaları, çeşitli kanun ve yönetmeliklerde belirtilen durumlar için uygulanır. İdari para cezasını gerektiren durumlara şunlar örnek verilebilir:

 • Trafik İhlalleri: Hız sınırlarının aşılması, kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri takmama gibi trafik kurallarına uymama durumları.
 • Çevre Kanunu’na Aykırılık: Çevreyi kirletme, gürültü yapma, atık yönetimine uymama gibi çevre koruma kurallarına aykırı davranışlar.
 • Belediye Yönetmeliklerine Aykırılık: Emre aykırı davranış, dilencilik, işgal, afiş asma gibi belediye yönetmeliklerine aykırı fiiller.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İhlalleri: Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesi, eksik veya yanlış bilgi verilmesi gibi SGK mevzuatına aykırı hareketler.
 • Kabahatler Kanununa Aykırılık: Gürültü yapma, rahatsız etme, tütün mamullerinin yasaklanmış alanlarda tüketilmesi gibi Kabahatler Kanunu’nda belirtilen eylemler.

Bu örnekler, idari para cezası uygulanmasını gerektiren durumların sadece bir kısmını oluşturmaktadır ve daha birçok farklı durum idari para cezası gerektirebilir. İdari para cezaları, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen miktarlarda ve usullerde uygulanır.

İDARİ PARA CEZASI VERMEYE YETKİLİ KAMU TÜZEL KİŞİLERİ KİMLERDİR?

Devlet kamu tüzel kişiliği içinde idari para cezası vermeye yetkili kişililer şunlardır:

Mülki Amirler: İdari para cezası vermeye yetkili makamlar, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22. maddesinin 2. fıkrasına göre, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amirleridir. Kabahatin işlendiği yerdeki en büyük mülki idari amir olan vali veya kaymakam, idari para cezası vermeye yetkilidir.

Kolluk: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun belirli maddeleri kapsamında kolluk kuvvetlerine idari para cezası verme yetkisi tanınmıştır. Bu maddeler, kabahat işlendiği zaman kolluk kuvvetlerinin doğrudan idari para cezası uygulayabilmesi için gerekli hukuki çerçeveyi oluşturur. Örneğin, trafik düzenini sağlamak, çevre koruma kurallarını uygulamak ve genel kamu düzenini korumak gibi durumlarda kolluk kuvvetleri, ilgili kanunlarda belirtilen miktarlarda idari para cezası verebilir.

Kolluk kuvvetlerinin idari para cezası verme yetkisi, genellikle Kabahatler Kanunu’nun yanı sıra diğer özel kanunlar ve yönetmeliklerle de detaylandırılmıştır. Bu yetki, kamu düzeninin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması amacıyla kullanılır

Zabıta Görevlileri: Zabıta görevlileri, belediyelerin düzen ve disiplinini sağlamakla yükümlü kolluk kuvvetleridir ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre belirli kabahatlerde idari para cezası vermeye yetkilidirler. Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 4. maddesi “b” ve “ı” fıkralarında bu yetkiler tanımlanmıştır. Örneğin, dilencilikle ilgili olarak Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca hem kolluk kuvvetleri hem de belediye zabıta görevlileri idari para cezası vermeye yetkilendirilmiştir.

Cumhuriyet Savcıları: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 23. maddesinin 1. fıkrasına göre, Cumhuriyet savcıları da belirli durumlarda idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir. Bu durumlar kanunda açıkça belirtilmiş olup, Cumhuriyet savcıları, idari yaptırım kararlarını, kanunun kendilerine verdiği yetki çerçevesinde ve hukuka uygun şekilde verebilirler.

Özel Kanunlarda Düzenlenen Kurul ve Makamlar: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22. maddesinin 1. fıkrası, kabahatlerle ilgili idari yaptırım vermeye yetkili kurul, makam veya kamu görevlilerini belirtir. Bu fıkra, özel kanunlarda belirtilen durumlar için özel kurul ve makamların idari yaptırım kararı verme yetkisine sahip olduğunu ifade eder. Örneğin:

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 21. maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca belediyeler veya en büyük mülki amir, idari para cezası vermeye yetkilendirilmiştir.

İDARİ PARA CEZASI İLE ADLİ PARA CEZASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

 

İdari Para Cezası Adli Para Cezası
İdari kurumlar tarafından verilir. Yalnızca mahkemeler tarafından verilir ve bir suçun cezası olarak uygulanır.

 

Kabahat niteliğindeki fiillere karşı uygulanır.

 

Ödenmediği takdirde hapis cezasına dönüşebilir.

 

Ödenmediği zaman hapis cezasına çevrilemez, sadece icra yoluyla tahsil edilebilir.

 

Hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesi gereken bir meblağdır.

 

Adli sicil kaydına işlenmez.

 

Adli sicil kaydına işlenir ve kişinin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak miktarı belirlenir.

 

 

Bu farklar, her iki ceza türünün uygulama alanını ve hukuki sonuçlarını belirgin bir şekilde ayırt eder. İdari para cezaları genellikle trafik ihlalleri, çevre kirliliği gibi düzeni sağlamak amacıyla uygulanırken, adli para cezaları daha ciddi suçlar için ve mahkeme kararıyla uygulanır.

İDARİ PARA CEZASI KİME ÖDENİR?

İdari para cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca devlet hazinesine ödenir.

İdari para cezası, genellikle ilgili idari kurumlar tarafından tahsil edilir. Örneğin, trafik cezaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, SGK cezaları ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilebilir. Ayrıca, bazı durumlarda idari para cezaları doğrudan mal müdürlüklerine veya vergi dairelerine ödenir. İdari para cezasının nereye ödeneceği, kişiye tebliğ edilen tutanakta belirtilir. Eğer bu bilgi tutanakta yer almıyorsa, genel olarak ilçelerde mal müdürlüklerine, illerde ise vergi dairelerine ödeme yapılması gerekmektedir.

İDARİ PARA CEZASI ÖDENMEZSE NE OLUR?

İdari para cezası ödenmezse, cezanın tahsili için borçlu kişi hakkında icra takip işlemleri başlatılabilir. Bu durumda, kişinin mülklerine veya banka hesaplarına haciz konulabilir, ancak idari para cezası hapis cezasına çevrilemez. İdari para cezası, suç karşılığında verilen bir ceza olmadığı için adli sicil kaydına da işlenmez. Eğer idari para cezası ödenmezse ve borçlu kişinin ekonomik durumu müsait değilse, cezanın ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesine karar verilebilir. Taksitler zamanında ve tam olarak ödenmezse, idari para cezasının kalan kısmı tam olarak tahsil edilir.

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Evet, idari para cezasına itiraz edilebilir. Genel olarak, idari para cezasının iptali için cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulması gerekmektedir. Ancak, bazı durumlarda itiraz süresi ve mercii farklılık gösterebilir. İdari para cezasına itiraz dilekçesinde cezanın haksız olduğuna dair açıklamalar ve hukuki dayanaklar bulunmalıdır.

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

Bir idari yaptırım sonucu verilen idari para cezasına itiraz, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılmalıdır. Eğer idari para cezasının yanı sıra ek bir yaptırım kararı da varsa (örneğin, işyerinin kapatılması gibi), idari para cezasına itiraz için yetkili mahkeme İdare Mahkemesi olacaktır. Bu durumda, idari para cezasının iptali için İdare Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir. Bazı idari kurumlar tarafından verilen cezalar, özel kanun hükümleri gereğince doğrudan İdare Mahkemesi’nde idari para cezasının iptali için iptal davası açılmasını gerektirebilir. Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen idari para cezaları bu kapsamdadır.

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ USULÜ NEDİR?

İdari para cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde idari para cezasına itiraz edilmesi gerekmektedir. İtiraz, genellikle Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılır. Ancak, bazı özel durumlarda veya özel kanunlar gereği doğrudan İdare Mahkemesi’ne idari para cezasının iptali için iptal davası açılması gerekebilir. İdari para cezasına itirazın yazılı olarak ve gerekli hukuki formatta bir dilekçe ile yapılması önemlidir. Dilekçede, idari para cezasına itirazın gerekçeleri ve hukuki dayanaklar belirtilmelidir. İtiraz, ilgili mahkeme tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Mahkeme, itirazı kabul edebilir, reddedebilir veya duruşma tarihi belirleyebilir.

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ SÜRESİ NEDİR?

İdari para cezasına itiraz süresi, genellikle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre 15 gündür. İtiraz süresi, idari para cezasının ilgili kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.

İDARİ PARA CEZASI İPTAL NEDENLERİ

Bir idari yaptırım sonucu verilen idari para cezasına itiraz etmek için açılacak olan idari para cezasının iptali davasında belirli hukuki nedenlerle dayanılması gerekmektedir. Genel olarak idari para cezasının iptali nedenleri şunlardır:

 • Yetki ve Usul Hataları: İdari para cezasını veren kurumun yetkisiz olması veya cezanın usule uygun olarak verilmemesi.
 • Kanunilik İlkesine Aykırılık: Cezanın, kanunlarda belirtilen haller dışında verilmesi.
 • Maktu ve Nispi Cezaların Yanlış Uygulanması: Kanunda belirtilen alt ve üst sınırların dikkate alınmaması.
 • Zamanaşımı: İdari para cezasının uygulanması için belirlenen zamanaşımı süresinin dolması.
 • Hatalı Tespit: İdari para cezasına konu olan fiilin yanlış tespit edilmesi veya olayın yanlış değerlendirilmesi.
 • Mücbir Sebepler: Olağanüstü durumlar (ağır hastalık, doğal afetler vb.) nedeniyle itirazın belirlenen süre içinde yapılamaması.

Bu nedenlerin varlığı halinde idari para cezasının iptali için, cezanın hukuka aykırı olduğunu düşünen kişiler, cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edebilirler. Ancak, özel kanunlarda farklı itiraz mercileri ve süreleri belirlenmiş olabilir, bu nedenle her bir idari para cezası için somut duruma göre değerlendirme yapılması gerekmektedir.

SGK İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ

SGK’nın uyguladığı idari para cezalarına karşı, kanunun belirlediği özel bir itiraz yolu bulunmaktadır. Bu yola göre, doğrudan mahkemeye başvurmadan önce idari itiraz yollarının tüketilmesi gerekiyor. İdari para cezası alan kişi veya kurum, SGK bünyesinde oluşturulan İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu’na, cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edebilir. Bu itiraz, bizzat veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılabilir. Eğer İtiraz Komisyonu itirazı reddederse, red kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde İdare Mahkemesi’ne dava açılabilir.

Ayrıca, sigortasız çalıştırma, eksik gün veya kazanç bildirimi gibi nedenlerle SGK tarafından prim borcu tahakkuk ettirilen işverenler, bu durumun tebliğinden itibaren 1 ay içinde, prim borcunu tahakkuk ettiren SGK ünitesinin Ünite Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonu’na itiraz edebilirler.

TRAFİK İDARİ PARA CEZASINA VE ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İTİRAZ

Trafik idari para cezasına itiraz etmek için, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde itirazın yapılması gerekir. İtiraz, cezanın uygulandığı yerde bulunan Sulh Ceza Hakimliği’ne yazılı bir dilekçe ile sunulmalıdır. Dilekçede, itirazın gerekçeleri ve kanuni dayanakları belirtilmelidir. İtiraz dilekçesini hazırlarken, kimlik, ehliyet ve araç ruhsatı fotokopisi, trafik idari para cezası karar tutanağı fotokopisi ve tebligatı fotokopisi gibi gerekli evraklar da eklenmelidir.

Eğer trafik idari para cezasıyla birlikte araç trafikten men edilmişse, bu karara itiraz için yetkili İdare Mahkemesi’ne başvurulması gerekmektedir. İtiraz süresi, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün olarak belirlenmiştir.

ONLİNE İDARİ PARA CEZASI SORGULAMA

Online idari para cezası sorgulaması yapmak için e-Devlet sistemi veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Dijital Vergi Dairesi platformunu kullanabilirsiniz.

 1. e-Devlet Üzerinden Sorgulama:
 • e-Devlet Kapısıüzerinden “Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme” hizmetine giriş yapın.
 • Kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak sisteme giriş yapmanız gerekmektedir (e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı, İnternet Bankacılığı).
 1. Dijital Vergi Dairesi Üzerinden Sorgulama:
 • Dijital Vergi Dairesiplatformuna gidin.
 • “MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme” bölümünden sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz.
 • Sorgulama için plaka numarası ve diğer gerekli bilgileri girmeniz istenecektir.

Bu platformlar, idari para cezalarınızı sorgulamanıza ve gerekirse ödemenize olanak tanır.

HARBİYE HUKUK BÜROSU İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ HİZMETLERİMİZ

İdari para cezası, idari düzene aykırılık nedeniyle idari mercilerce verilen yaptırım kararlarıdır ve bu idari para cezasının iptali için belirli hukuki süreçlerin takip edilmesi gerekmektedir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak, idari para cezasının iptali konusunda uzman avukat kadrosuyla hizmet sunuyoruz.

 • İtiraz Sürecinin Yönetimi: İdari para cezası kararının tebliğinden itibaren belirli bir süre içinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bu süreçte, idari para cezasına itiraz dilekçesi hazırlanması ve ilgili mercilere sunulması konusunda destek sağlıyoruz.
 • Hukuki Danışmanlık: İdari para cezasına itiraz etme hakkınızın yanı sıra, idari para cezasının iptali için dava açma hakkınız da bulunmaktadır. Bu süreçte, hukuki danışmanlık hizmeti vererek en doğru adımların atılmasına yardımcı oluyoruz.
 • Dava Takibi: Verilen idari para cezasının iptali için idare mahkemesinde dava açılması ve dava sürecinin her aşamasında yanınızda olarak, haklarınızın korunmasına öncülük ediyoruz.

Bu hizmetlerimizle, idari para cezası kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendiriyor ve haklarınızın tam anlamıyla korunması için çalışıyoruz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İdari Para Cezası Sicile İşler Mi?

Hayır, idari para cezaları mahkeme tarafından verilen cezalar olmadığı için adli sicile işlenmez. Bu tür cezalar, mahkeme kararı olmaksızın idari kurumlarca verilir ve adli sicile işlenme durumu söz konusu değildir. Örneğin, trafik cezaları veya belediye tarafından verilen cezalar gibi idari para cezaları, adli sicil kaydınıza girmez. Bu cezaların ödenmemesi durumunda hapis cezasına çevrilmesi gibi bir durum da bulunmamaktadır.

1 Günlük İdari Para Cezası Ne Kadar?

İdari para cezaları adli para cezalarında olduğu gibi gün üzerinden hesaplanmaz.

Maktu idari para cezaları, belirli bir olay için kanunda önceden belirlenmiş sabit bir tutardır. Örneğin, trafikte kırmızı ışık ihlali gibi belirli bir kabahat için kanunda belirtilen sabit bir ceza miktarı vardır.

Nispi idari para cezaları ise, her somut olayın özelliğine göre belirlenir ve miktarı değişkendir. Bu tür cezalar, genellikle kabahatin ağırlığına veya etkisine göre hesaplanır ve yasada belirtilen bir oran veya birim üzerinden uygulanır. Örneğin, bir iş yerinin belirli bir sağlık ve güvenlik standardını karşılamaması durumunda, iş yerinin yıllık cirosunun bir yüzdesi olarak ceza uygulanabilir.

İdari Para Cezası Mirasçılara İntikal Eder Mi?

Hayır, idari para cezaları mirasçılara intikal etmez. Türk Ceza Kanunu ve Anayasaya göre, “ceza sorumluluğu şahsidir” ilkesi gereği, kişinin ölümü halinde, daha önceden hükmedilmiş cezalar düşer ve mirasçılar, miras bırakanın adli ve idari para cezalarından sorumlu olmayacaklardır. Eğer mirasçılara bu tür bir ceza ile ilgili ödeme emri veya ihbarname gibi belgeler gönderilirse, mirasçılar idari para cezasının iptali için  dava açarak bu hukuka aykırı işlemi iptal ettirebilirler.

İdari Para Cezası İptal Edilebilir Mi?

Evet, idari para cezasının iptali söz konusu olabilir. İdari para cezaları, idari düzene aykırılık nedeniyle idari mercilerce verilen yaptırım kararlarıdır ve kanunda açıkça izin verilmesine bağlıdır. İdari para cezası ile karşı karşıya kalan kişiler, cezanın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorlarsa, Kabahatler Kanunu kapsamında verilen cezalar için ceza kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak idari para cezasına itiraz edebilir. İdari para cezasına itiraz süreci ve mercii, cezanın türüne ve uygulanan kanuna göre değişiklik gösterebilir.

İdari Para Cezasının Affı Olur Mu?

Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılan düzenlemelere bağlı olarak idari para cezaları için af veya yapılandırma gibi haklar verilebiliyor. Ancak bu tür bir affın ne zaman ve hangi şartlarda uygulanacağı, ilgili yasal düzenlemelerle belirlenir ve genellikle belirli dönemlerde çıkarılan torba yasalarla gerçekleştirilir. İdari para cezası affı konusunda her sene farklı gelişmeler yaşanabiliyor ve bu durum, o yılın yasal düzenlemelerine ve TBMM’nin kararlarına göre değişiklik gösterebilir.

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Nereye Verilir?      

İdari para cezasına itiraz dilekçesi, cezanın türüne ve uygulanan kanuna göre değişiklik gösteren ilgili mercilere verilir. Genel olarak, Kabahatler Kanunu kapsamında verilen cezalar için kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak idari para cezasına itiraz edilir. Ancak bazı durumlarda ise idare mahkemesinde idari para cezasının iptali için iptal davası açılması gerekebilir.

İdari Para Cezası İndirimi Ne Kadar?     

İdari para cezası indirimleri, cezanın türüne ve ödeme zamanına göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde idari para cezalarında en az %25 oranında bir indirim uygulanır. Ancak, bazı durumlarda bu indirim oranı daha da fazla olabilir. Örneğin, 2024 yılı için SGK tarafından uygulanacak idari para cezalarında, cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde %25 peşin ödeme indirimi yapılırken, bazı özel durumlarda %75’e kadar indirimler de söz konusu olabilmektedir.

İdari Para Cezasına İtiraz Ödemeyi Durdurur Mu?

Evet, idari para cezasına itiraz etmek, cezanın tahsilat işlemlerini geçici olarak durdurur. İtiraz süreci boyunca, idari para cezası kesinleşmez ve bu nedenle tahsilat işlemi yürütülemez. Ancak, idari para cezasına itirazın reddedilmesi ve ret kararının tebliğ edilmesi ile ceza kesinleşir ve tahsilat işlemleri başlatılabilir. Bu durumda, yetkili idare mahkemesine idari para cezasının iptali için dava açarken, özellikle “yürütmeyi durdurma kararı” talep edilmesi gerekebilir. Aksi takdirde, dava sürerken banka hesaplarına haciz işlemi yapılabilir.

İdari Para Cezasının İptali Davası Nerede Açılır?

Bir idari yaptırım sonucu verilen idari para cezasına itiraz etmek için açılan idari para cezasının iptali davası, cezanın türüne ve uygulanan kanuna göre değişiklik gösteren ilgili mahkemelerde açılır. Genel olarak, idari para cezasına itiraz için cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulması gerekmektedir. Ancak, bazı kanunlarda itiraz mercii ayrıca düzenlenmiş olup idari para cezasının iptali davası kanunda belirtilen idare mahkemesinde açılması gerekir. Dolayısıyla her bir idari para cezasının iptali için açılacak iptal davasında somut duruma göre değerlendirme yapılması gerekmektedir.

İdari Para Cezası Ödenmezse Faiz İşler Mi?

Hayır, idari para cezaları ödenmezse faiz işlemez. İdari para cezalarında faiz uygulaması bulunmamaktadır. Ancak, ödenmeyen idari para cezaları için icra takibi başlatılabilir ve borçlunun mal varlığına haciz konulması gibi işlemler yapılabilir. Ödeme süresinin geciktirilmesi halinde de faiz uygulaması olmadığı belirtilmiştir. İdari para cezası ödenmediğinde hapis cezasına çevrilmesi gibi bir durum söz konusu olmaz, yalnızca icra-haciz işlemleri yapılabilir.

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

… SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

İTİRAZ EDEN                           :

ADRES                                       :

VEKİLİ                                       :

İTİRAZA KONU TUTANAK   : Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …/…/… Tarih, MA Seri,  … Sıra Numaralı … TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı

TUTANAK TANZİM TARİHİ   : …/…/…

TUTANAK TEBLİĞ TARİHİ   : …/…/…

İTİRAZ KONUSU                    :   Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …/…/… Tarih, MA Seri, … Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı idari para cezasının iptali talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR                          :

1-) Müvekkil adına kayıtlı ……………tescil plakalı hususi otomobilin “Yasak Sabit Park” fiilinden bahisle müvekkilin gıyabında kesilen ekte sunulu …/…/… tarihli, toplam … TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenmiştir.

2-) Müvekkil adına tanzim edilen ve “Yasak Sabit Park” iddiasına dayanan bu ceza tutanağı, yasal gereklilikleri karşılamamaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’na göre, bir ceza tutanağında ihlalin türü, tarihi ve yeri eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtilmelidir. Ancak, mevcut tutanakta ihlalin gerçekleştiği yer “… Caddesi girişi” olarak belirsiz bir şekilde ifade edilmiştir.

3-) İhlal iddiası, herhangi bir somut kanıta dayanmamakta ve müvekkilim tarafından gerçekleştirilmemiştir. İlgili tarihte, müvekkil  … Caddesi’nde bulunmamıştır ve bu nedenle tutanağın yanlışlıkla düzenlendiği açıktır.

4-) Ayrıca, müvekkilimin aracının park yasağını ihlal ettiğini gösteren herhangi bir görüntü kaydı da tutanakla birlikte sunulmamıştır. Bu eksiklik, tutanağın usulüne uygun olmadığını göstermektedir.

5-) Karayolları Trafik Kanunu`na dayanılarak uygulanan trafik cezası yasaya ve usule aykırı olup haksız yere kesilmiş olması nedeniyle işbu ceza ve tutanağın iptalini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER  : Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen …/…/… Tarih, MA Seri,  … Sıra Numaralı … TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, bilirkişi incelemesi ve sair deliller

HUKUKİ SEBEPLER  : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve sair ilgili diğer mevzuat

SONUÇ VE TALEP    :Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itiraz talebinin kabulü ile kanuna aykırı olarak düzenlenmiş bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …/…/… Tarih, MA Seri,  … Sıra Numaralı … TL Toplam Tutarlı İdari Para Cezası Karar Tutanağı’nın ve idari  para cezasının iptali kararı verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

 

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

İMZA

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap