Sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar, birçok kişinin karşılaştığı yaygın sorunlardan biridir. Peki, sigorta şirketiyle yaşadığınız anlaşmazlıkları uzun süren mahkeme süreçlerine girmeden çözmenin bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? Sigorta Tahkim Komisyonu, tam da bu noktada devreye giriyor. Bu blog yazısında, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve sigorta uyuşmazlıklarını nasıl çözdüğünü inceleyeceğiz. Sigorta Tahkim Komisyonu ile haklarınızı korumanın ve hızlı sonuçlar almanın yollarını keşfedin!

SİGORTA TAHKİMİ NEDİR?

Sigorta tahkimi, sigorta sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümünde kullanılan alternatif bir çözüm yoludur. Taraflar arasında meydana gelen anlaşmazlıkların, mahkemeler yerine bağımsız ve tarafsız bir tahkim kuruluşu veya tahkimciler tarafından karara bağlanması esasına dayanır.

Sigorta tahkiminde, sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıklar, genellikle poliçe hükümleri, tazminat talepleri, prim iadesi, sigorta kapsamı gibi konuları kapsar. Taraflar, önceden belirlenmiş tahkim prosedürlerine ve kurallarına uyarak anlaşmazlıklarını çözmek için bir tahkim paneline başvururlar.

Sigorta tahkimi, mahkemelerin iş yükünü hafifletmeye ve anlaşmazlıkların daha hızlı ve maliyet-etkin bir şekilde çözülmesine olanak tanır. Tahkim kararları, mahkeme kararları gibi yasal olarak bağlayıcıdır ve uygulanabilirler. Bu nedenle, sigorta tahkimi, sigorta anlaşmazlıklarının etkin bir şekilde çözülmesine yardımcı olan önemli bir alternatif çözüm yoludur.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU NEDİR?

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta anlaşmazlıklarını çözmek için kurulan bir tahkim kuruluşudur. Bu komisyon, sigorta poliçelerinden kaynaklanan ihtilafları çözmek için taraflar arasında bağımsız ve tarafsız bir platform sağlar. Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıkları ele alır ve tahkim paneli veya tahkimciler aracılığıyla çözüm sağlar. Bu şekilde, Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sektöründeki anlaşmazlıkların adil ve etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olur.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NUN GÖREVLERİ NELERDİR?

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta anlaşmazlıklarının çözümünde önemli bir rol oynar. Bu komisyonun başlıca görevleri şunlardır:

 1. Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta poliçelerinden kaynaklanan ihtilafları bağımsız ve tarafsız bir şekilde çözmek için kurulmuştur. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, komisyon bünyesindeki tahkim paneli veya tahkimciler aracılığıyla ele alınır ve karara bağlanır.
 2. Sigorta tahkim komisyonu, sigorta poliçelerinde yer alan hükümlerin yorumlanması ve uygulanmasıyla ilgili ihtilafları çözer. Bu çerçevede, sigorta kapsamı, tazminat talepleri, prim iadesi gibi konuları değerlendirir ve karar verir.
 3. Sigorta Tahkim Komisyonu, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların adil ve hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. Bu sayede, mahkeme süreçlerinin uzaması ve maliyetlerin artması gibi sorunlar önlenerek etkili bir çözüm sunulur.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU ÇALIŞMA USULÜ NEDİR?

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde alternatif bir yol sunar ve sigorta sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıkları hızlı ve etkili bir şekilde çözmeyi amaçlar. Türkiye’deki Sigorta Tahkim Komisyonu’nun çalışma usulü aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 1. Başvuru: Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunmak için öncelikle sigorta şirketine yazılı olarak başvuru yapılmalı ve bu başvurudan sonuç alınamaması gerekmektedir. Şirketin başvuruyu reddetmesi veya 15 gün içinde cevap vermemesi durumunda tahkime başvurulabilir. Başvurular, yazılı olarak ya da elektronik ortamda yapılabilir.
 2. Başvuru Ücretleri: Başvurunun işleme alınabilmesi için belirli bir başvuru ücreti ödenmelidir. Bu ücret, uyuşmazlığın türüne ve miktarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 3. Hakem Atanması: Başvurunun kabul edilmesi durumunda, Komisyon tarafından uyuşmazlığı çözmek için bir veya birden fazla hakem atanır. Hakemler, uyuşmazlığın konusuna ve tarafların taleplerine göre seçilir.
 4. Dosyanın İncelenmesi: Hakem, taraflardan ek bilgi ve belgeler talep edebilir ve dosya üzerinden incelemeler yapar. Gerekli gördüğünde, tarafları dinlemek üzere duruşma yapabilir.
 5. Karar: Hakem, başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren 4 ay içinde kararını vermelidir. Karar, taraflara yazılı olarak bildirilir.
 6. Kararın Bağlayıcılığı ve İtiraz: Hakem kararı, taraflar açısından bağlayıcıdır ve mahkeme kararı niteliğindedir. Ancak, taraflar hakem kararına karşı, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz, Komisyon tarafından oluşturulan İtiraz Hakem Heyeti tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.
 7. Yargı Yolu: Sigorta Tahkim Komisyonu’nda verilen kararlara karşı yargı yolu açıktır. Taraflar, hakem kararının iptali için mahkemeye başvurabilirler.

Bu süreçler, sigorta uyuşmazlıklarının çözümünde hem zaman hem de maliyet açısından daha avantajlı bir yol sunar. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun bu şekilde çalışması, tarafların haklarını korurken, hızlı ve etkin bir çözüm sağlar.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KARARLARI BAĞLAYICI MIDIR?

Sigorta Tahkim Komisyonu kararları bağlayıcıdır. Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta anlaşmazlıklarını çözmek için kurulmuş bir tahkim kuruluşudur. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde tahkim paneli veya tahkimciler tarafından verilen kararlar, sigorta poliçesinde belirtilen hükümlere, ilgili yasalara ve genel hukuk prensiplerine uygun olarak verilir. Bu nedenle, Sigorta Tahkim Komisyonu kararları taraflar arasında bağlayıcıdır ve uygulanır. Taraflar, bu kararlara uymakla yükümlüdürler ve kararların uygulanması genellikle sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KARARLARINA İTİRAZ USULÜ NEDİR?

Sigorta Tahkim Komisyonu kararlarına itiraz usulü, Türkiye’deki ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir ve aşağıdaki adımları içerir:

 1. İtiraz Süresi: Taraflar, hakem kararının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde itiraz edebilirler. Bu süre, kararın taraflara yazılı olarak ulaştığı tarihten itibaren başlar.
 2. İtirazın Yapılması: İtiraz, Sigorta Tahkim Komisyonu’na yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesinde, kararın hangi nedenlerle hukuka aykırı olduğu belirtilmelidir.
 3. İtiraz Ücreti: İtiraz başvurusu yapılırken belirli bir itiraz ücreti ödenmelidir. Bu ücret, başvurunun değerlendirilmesi için gereklidir.
 4. İtiraz Hakem Heyeti: İtiraz başvurusu, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından oluşturulan İtiraz Hakem Heyeti tarafından incelenir. Bu heyet, ilk kararı veren hakemden bağımsız olarak oluşturulur.
 5. İtirazın İncelenmesi: İtiraz Hakem Heyeti, itiraz dilekçesini ve dosyayı inceleyerek karar verir. Gerektiğinde, taraflardan ek bilgi ve belgeler talep edebilir veya tarafları dinleyebilir.
 6. İtiraz Kararı: İtiraz Hakem Heyeti, itiraz başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren 2 ay içinde kararını verir. Bu karar, itirazın kabulü, kısmen kabulü veya reddi şeklinde olabilir.
 7. Kararın Tebliği: İtiraz kararı, taraflara yazılı olarak tebliğ edilir.
 8. Yargı Yolu: İtiraz Hakem Heyeti’nin kararlarına karşı da yargı yolu açıktır. Taraflar, İtiraz Hakem Heyeti kararının iptali için genel mahkemelerde dava açabilirler. Bu dava, kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde açılmalıdır.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU HAKEM HEYETİNE İTİRAZ EDİLİR Mİ?

Sigorta Tahkim Komisyonu kararlarına itiraz edilmesi durumunda, bu itirazlar genellikle Sigorta Tahkim Komisyonu hakem heyetine yapılmaz. Bunun yerine, itirazlar genellikle bağımsız bir yargı merciine, genellikle yetkili bir mahkemeye yapılmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta anlaşmazlıklarını çözmek için bir tahkim kuruluşu olarak faaliyet gösterir. Kararlarını bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde verir. Ancak, tahkim panelinin veya tahkimcilerin kararlarına karşı yapılan itirazlar, genellikle yargı yoluna başvurularak incelenir ve değerlendirilir.

Bu nedenle, Sigorta Tahkim Komisyonu kararlarına doğrudan itiraz edilmez, ancak bu kararlara karşı yargı yoluyla itiraz edilebilir. Yargı mercii, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun kararını değerlendirirken, ilgili yasal düzenlemelere, kanunlara ve tarafların argümanlarına dikkatle bakar ve sonuçlandırır.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA KİM BAŞVURABİLİR?

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilecek kişiler, sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar konusunda haklarını aramak isteyen gerçek ve tüzel kişilerdir. Başvuruda bulunabilecek kişiler şu şekildedir:

 1. Sigorta Ettirenler ve Sigortalılar: Sigorta poliçesi kapsamında sigortalanan kişilerdir. Poliçe sahibi olarak sigorta şirketi ile yaşadıkları uyuşmazlıkları çözmek için başvurabilirler.
 2. Lehdarlar: Sigorta poliçesinden fayda sağlayan, ancak sigorta ettiren ya da sigortalı olmayan üçüncü kişilerdir. Örneğin, hayat sigortası poliçesinde belirtilen kişi, lehdar olabilir ve haklarının korunması amacıyla tahkime başvurabilir.
 3. Zarar Gören Üçüncü Kişiler: Trafik kazası gibi durumlarda, kazaya karışan tarafın sigortasından zarar gören kişiler de Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilirler. Örneğin, bir trafik kazasında maddi veya bedeni zarar gören üçüncü şahıslar, sigorta şirketinden tazminat alamadıklarında tahkime başvurarak haklarını arayabilirler.
 4. Sigorta Şirketleri: Sigorta şirketleri de kendi aralarındaki uyuşmazlıklarda Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilirler. Örneğin, reasürans sözleşmeleri ile ilgili uyuşmazlıklar için.
 5. Aracı Kuruluşlar: Sigorta işlemlerinde aracı olarak görev alan ve sigorta şirketi ile müşterileri arasında anlaşmazlık yaşayan aracı kuruluşlar da tahkim yoluna başvurabilirler.

Başvuru yapmadan önce, sigorta şirketine yazılı olarak başvuru yapılmış ve bu başvurudan sonuç alınamamış olması gerekmektedir. Sigorta şirketinin başvuruyu reddetmesi veya 15 gün içinde cevap vermemesi durumunda, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilir. Başvurular, komisyonun belirlediği prosedürlere uygun olarak yapılmalıdır.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA NASIL BAŞVURULUR? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADARDIR?

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmak için belirli adımları izlemek ve gerekli başvuru ücretini ödemek gerekmektedir. İşte bu sürecin detayları:

Başvuru Adımları

 1. Sigorta Şirketine Başvuru:

– Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmadan önce, öncelikle sigorta şirketine yazılı olarak başvuruda bulunulmalıdır.

– Şirketin başvuruyu reddetmesi veya 15 gün içinde cevap vermemesi durumunda tahkime başvurma hakkı doğar.

 1. Başvuru Dilekçesi Hazırlama:

– Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede uyuşmazlığın konusu, talepler, sigorta poliçesi bilgileri ve başvuru gerekçeleri yer almalıdır.

 1. Başvuru Belgelerinin Tamamlanması:

– Sigorta poliçesi, sigorta şirketine yapılan başvurunun bir örneği, sigorta şirketinden alınan cevap (varsa), olayla ilgili belgeler (tutanaklar, fotoğraflar, raporlar vb.) dilekçeye eklenmelidir.

 1. Başvurunun Yapılması:

– Hazırlanan dilekçe ve ek belgeler, Sigorta Tahkim Komisyonu’na posta yoluyla veya elden teslim edilerek gönderilebilir. Başvurular ayrıca elektronik ortamda da yapılabilmektedir.

 1. Başvuru Ücretinin Ödenmesi:

– Başvurunun işleme alınabilmesi için belirli bir başvuru ücreti ödenmelidir. Bu ücretin dekontu başvuru belgelerine eklenmelidir.

Başvuru Ücreti

Başvuru ücreti, uyuşmazlığın tutarına ve başvurunun niteliğine göre değişiklik gösterebilir. 2023 yılı itibarıyla genel başvuru ücretleri şu şekildedir:

– 10.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda: Başvuru ücreti 150 TL’dir.

– 10.000 TL ile 100.000 TL arası uyuşmazlıklarda: Başvuru ücreti 300 TL’dir.

– 100.000 TL üzerinde olan uyuşmazlıklarda: Başvuru ücreti 500 TL’dir.

Bu ücretler yıllık olarak güncellenebileceğinden, başvuru yapmadan önce güncel başvuru ücretlerini kontrol etmek önemlidir.

Başvuru Ücretinin Ödenmesi

Başvuru ücreti, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun belirlediği banka hesabına yatırılır. Ödeme yapıldıktan sonra, dekontun bir örneği başvuru belgelerine eklenmelidir.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Başvurunuz, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından değerlendirilir ve kabul edilmesi durumunda hakem atanarak inceleme süreci başlatılır. Hakem, gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi ve belgeler talep edebilir ve tarafları dinlemek üzere duruşma yapabilir. Karar, başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren 4 ay içinde verilir ve taraflara yazılı olarak bildirilir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU SİGORTA TAHKİM VEKİLLİĞİ HİZMETLERİMİZ

Sigorta uyuşmazlıklarında hızlı ve etkili çözümler için Harbiye Hukuk Bürosu yanınızda! Alanında uzman avukatlarımızla, Sigorta Tahkim Komisyonu’nda haklarınızı güvence altına alıyoruz. Başvuru sürecinden, karar aşamasına kadar sizin için tüm adımları profesyonellikle yönetiyor, en iyi sonucu elde etmenizi sağlıyoruz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sigorta Tahkim Komisyonu Ne İş Yapar?

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkları çözmek için kurulan bir tahkim kuruluşudur. Anlaşmazlıkları dinler, delilleri değerlendirir ve taraflar arasında adil bir karar verir. Bu kararlar bağlayıcıdır ve taraflar arasında hızlı ve maliyet-etkin bir çözüm sağlar. Bu şekilde, sigorta sektöründeki ihtilafların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olur.

Sigorta Tahkim Komisyonu Hangi Uyuşmazlıklara Bakar?

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara bakar. Bu uyuşmazlıklar arasında sigorta poliçesinin kapsamı, tazminat talepleri, prim iadeleri ve sigorta şartlarının yorumlanması gibi konular yer alır. Komisyon, tarafları dinler, delilleri değerlendirir ve bağımsız bir karar verir. Bu kararlar taraflar arasında bağlayıcıdır ve sigorta sektöründeki çeşitli uyuşmazlıkların adil ve etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olur.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun Verdiği Kararlar Kesin Mi?

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun verdiği kararlar genellikle kesindir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde bağımsız ve tarafsız bir rol oynarlar. Kararlar, tarafları dinleyerek, delilleri değerlendirerek ve ilgili yasalara uygun olarak verilir. Bu kararlar taraflar arasında bağlayıcıdır ve nadiren yargı mercilerine başvurularak itiraz edilebilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun Verdiği Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun verdiği kararlar genellikle kararın açıklandığı tarihten itibaren kesinleşir. Tarafların dinlenmesi, delillerin değerlendirilmesi ve kararın verilmesi gibi süreçler tamamlandıktan sonra, karar taraflara bildirilir ve bu noktadan itibaren taraflar için bağlayıcı hale gelir. Tarafların, kararı yargı mercilerine itiraz etme süresi olabilir, ancak bu durum kararın kesinleşmesini etkilemez.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Online Başvuru Yapılır Mı?

Sigorta Tahkim Komisyonu’na online başvuru yapılabilmektedir. Sigorta Tahkim Komisyonu, başvuru sürecini kolaylaştırmak ve daha erişilebilir hale getirmek amacıyla çevrimiçi başvuru sistemleri sunmaktadır. Başvurular genellikle resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Bu şekilde, başvuranlar başvuru sürecini daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlayabilirler.

Sigorta Tahkim Komisyonu Kimlerden Oluşur?

Sigorta Tahkim Komisyonu, genellikle sigorta sektöründe deneyimli ve çeşitli uzmanlıklara sahip kişilerden oluşur. Bu kişiler, hukuk, sigortacılık, finans ve benzeri alanlarda uzmanlaşmıştır. Komisyon, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları adil ve tarafsız bir şekilde çözmek için bu uzmanlıkları bir araya getirir. Tahkim paneli veya tahkimciler, tarafları dinler, delilleri inceler ve bağımsız bir karar verirler. Bu sayede, Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sektöründeki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap