Ceza HukukuTEHDİT SUÇU NEDİR? TELEFON VE MESAJ YOLUYLA TEHDİT SUÇU (TCK 106. MADDE)

Tehdit suçu, failin bir başkasını, kendisine veya yakınına yönelik bir saldırı gerçekleştireceği, vücut ve cinsel dokunulmazlığına karşı sair bir kötülük yapacağını konusunda uyarması ile gerçekleşir.  Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. Maddesinde düzenlenmiştir.

Tehdit 

Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle:12/5/2022-7406/6 md.) Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

(2) Tehdidin; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. 

TEHDİT SUÇU NEDİR?

TEHDİT SUÇU NEDİR?

Tehdit suçu, bir kimsenin kendisinin veya yakının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden söz edilmesiyle gerçekleşir. Kişiler malvarlıkları üzerinden de tehdit edilebilirler. Malvarlığı üzerinden tehdit suçu saldırıdan değil de büyük bir zarardan bahsedilmektedir. Bu yüzden kişiler, kendi malvarlıklarına büyük bir zarar geleceği yönünden tehdit edilebilirler. Ancak bir kimse başka birisinin malvarlığına zarar geleceği yönünden tehdit edildiğinde tehdit suçu oluşmaz. Kişiler sadece kendi malvarlıkları üzerinden tehdit edildiklerinde tehdit suçu oluşur. Bir kimseye kardeşinin dükkanını ateşe vereceğim denirse tehdit suçu oluşmaz ancak senin dükkanını ateşe vereceğim denirse tehdit suçu oluşur. Bir kimse yakınının hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlığı üzerinden tehdit edilirse tehdit suçu oluşur. Örneğin kardeşini öldüreceği denirse tehdit suçu oluşur.

Tehdit suçu yüz yüze işlenmeli gibi bir şart bulunmamaktadır. Bir kimseye ağır ve haksız bir zarara uğrayacağı bildirildiği an tehdit suçu oluşur. Yani sadece bildirilmesi yeterlidir, yazılı sözlü veya işaret ile olması fark etmez. Tehdit suçu bildirildiği an oluşur.

TEHDİT SUÇUNUN MAĞDURU VE FAİLİ

TEHDİT SUÇUNUN MAĞDURU VE FAİLİ

Tehdit suçunun faili: tehdit suçunun faili herkes olabilir. Kanunda özel bir hal aranmamıştır. 

Tehdit suçunun mağduru: Tehdit suçunun mağduru tehdidi algılayabilecek kapasitede olan herkes olabilir. Yani tehdit suçunun mağduru olabilmek için olayları algılama yeteneğinin olması gerekir. Ancak algılama yeteneği gelişmemiş kişilere karşı yapılan tehdit suç oluşturmasa bile eğer yakınları bu tehditten dolayı korku ve endişeye kapılırsa tehdit suçu oluşur.

Karşılıklı işlenen tehdit suçlarında eğer birisi kendisini savunmak için tehdit suçunda bulunduysa koşullar oluştuğu takdirde meşru müdafaa veya haksız tahrik hükümlerinden yararlanabilir.

TEHDİT SUÇU NASIL OLUŞUR?

TEHDİT SUÇU NASIL OLUŞUR?

Tehdit suçu bir başkasının kendisinin veya bir yakının vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı olacağından bahsedilmesi ve bu kişilere bildirilmesi sonucu oluşur. Saldırı haksız olmalıdır. Malvarlığına verilecek zararın büyük olması aranmıştır.

TEHDİT SUÇU NASIL İŞLENİR?

TEHDİT SUÇU NASIL İŞLENİR?

Tehdit suçu genel kast ile işlenir.  Suçun bilerek ve isteyerek işlenmesi gerekir. Bu nedenle saikin bir önemi yoktur. Karşı tarafın üzerinde yarattığı etki önemli değildir. Yani karşı taraf korkmasa bile suç oluşur. Şaka amaçlı yapılan tehditler suç oluşturmaz.

TEHDİT SUÇUNDA TEŞEBBÜS MÜMKÜN MÜDÜR?

TEHDİT SUÇUNDA TEŞEBBÜS MÜMKÜN MÜDÜR?

Tehdit suçunda teşebbüs mümkündür. Tehdit kişiye mesaj yoluyla gönderilmişse ve kişiye ulaşmamışsa tehdit suçu teşebbüs aşamasında kalır. Tehdit suçunda faillik, azmettirme, yardım etme eylemlerinin hepsi mümkündür. Fail bir kişiyi aynı suçu işleme saiki ile birden fazla kez tehdit etmiş ise veya tek bir eylem ile birden fazla kişiyi tehdit etmiş ise zincirleme suç hükümleri uygulanır.

Hukuka Aykırılık

Tehdit suçunda hukuka aykırı bir saldırının olması gerekir.

TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

Tehdit suçunun nitelikli halleri yani cezayı arttıran halleri Türk ceza kanununun 106. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılmıştır. Buna göre;

(2) Tehdidin; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya 

özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

TEHDİT SUÇUNUN TELEFON VE MESAJ YOLUYLA İŞLENMESİ

Tehdit suçu telefon ve mesaj yoluyla da işlenebilir. Tehdit suçunun telefonla işlenmesi ile yüz yüze işlenmesi arasında hukuki bir fark bulunmaz. Aynı şekilde cezalandırılır. 

GİZLİ NUMARA İLE İŞLENEN TEHDİT SUÇU

GİZLİ NUMARA İLE İŞLENEN TEHDİT SUÇU

Tehdit suçu eğer gizli bir numara ile aranarak veya mesaj atılarak gerçekleşirse bu TCK m.106 f.2’deki kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması sureti ile işlenen tehdit suçuna girecektir. Bu yüzden cezada arttırım olacaktır ve fail iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolacaktır. 

İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEN TEHDİT SUÇU 

İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEN TEHDİT SUÇU 

Teknolojinin gelişmesi ile tehdit suçu internet üzerinden de işlenebilir hale geldi. Kişiler tehdit etmek istediği insanlara internet üzerinden ulaşıp tehdit edebilir hale geldi. İnternet üzerinden tehdit suçu ile yüz yüze tehdit suçu arasında bir fark var mı? İnternet üzerinden işlenen tehdit suçu ile yüz yüze işlenen tehdit suçu arasında hukuken hiçbir fark bulunmamaktadır. İkisi de Türk Ceza Kanunu’nun 106. Maddesinin kapsam alanına girer. 

İnternet üzerinden işlenen tehdit suçu doğrudan ve dolaylı yoldan işlenebilir. Tehdit suçu mağdura doğrudan iletilebileceği gibi bir başkasına ilettirilmesi suretiyle de gerçekleşebilir. 

İnternet üzerinden tehdit suçu instagram, twitter, facebook gibi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapılması suretiyle işlenebilir. 

TELEGRAM, WHATSAPP VEYA İNSTAGRAM, TWİTTER, FACEBOOK VB. SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DM ARACIYLA İŞLENEN TEHDİT SUÇU

TELEGRAM, WHATSAPP VEYA İNSTAGRAM, TWİTTER, FACEBOOK VB. SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DM ARACIYLA İŞLENEN TEHDİT SUÇU

Sosyal medya araçlarından mesaj atmak sureti ile işlenen tehdit suçunun kanıtlanması çok daha kolaydır. Unutmayalım ki internete yazılan her şeyin kaydı tutulur. Sosyal medya araçları ile mesaj yoluyla tehdit edinildiğinde ekran görüntüsü alarak ispat yoluna gidilebilir. Örneğin whatsapptan bir gruptan size hakaret eden bir kişinin mesajları ekran görüntüsü alınarak delil olarak sunulabilir. Sosyal medya araçları kullanılarak işlenen tehdit suçunun cezası da Türk ceza kanununun 106. Maddesine tabidir.

SOSYAL MEDYADA SAHTE HESAP KULLANARAK İŞLENEN TEHDİT SUÇU

SOSYAL MEDYADA SAHTE HESAP KULLANARAK İŞLENEN TEHDİT SUÇU

Günümüzde insanlar sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar ile herkese istediklerini söyleyebileceklerini düşünüyorlar. Sahte hesap kullanarak yapılan tehdit de suç oluşturur. Sahte hesap kullanılarak işlenen tehdit suçunda kişiler suçun nitelikli halini işlemiş olacaktır. TCK m.106 f.2’ye göre kişinin kendisini tanınmayacak bir halr koyması sureti ile işlenen tehdit suçu sonucu iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Burada da sahte hesap açma kişinin kendisini tanınmayacak hale koyması şartını gerçekleştirdiği için cezada arttırıma gidilir.

TEHDİT SUÇUNDA SES KAYDI HUKUKA UYGUN DELİL MİDİR?

TEHDİT SUÇUNDA SES KAYDI HUKUKA UYGUN DELİL MİDİR?

Yargıtay’a göre tehdit suçu işlenirken etrafta şahit olacak tanıklar bulunmamaktaysa ve mağdurun bir daha kanıt elde edebilme şansı yoksa ve mağdur başka kanıt bulamadıysa ses kaydı almak suretiyle delil elde etmesi hukuka uygundur.

TEHDİT SUÇUNDA ŞİKÂYET NASIL YAPILIR?

TEHDİT SUÇUNDA ŞİKÂYET NASIL YAPILIR?

Tehdit suçu kişinin malvarlığının büyük bir zarara uğratılacağından bahisle yapılıyorsa şikâyete bağlı olup mağdurun şikayetçi olması sonucu soruşturma ve kovuşturma yapılabilir. Savcı resen hareket etmez. Şikâyet süresi 6 aydır.

Ancak tehdit kişinin kendisinin veya bir yakının vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı olacağına yönelik ise savcı resen harekete geçer. Kişinin şikâyeti aranmaz. 

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Tehdit suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Tehdit suçunda yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

TEHDİT SUÇUNUN CEZASI

TEHDİT SUÇUNUN CEZASI

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Bu suç bakımından nitelikli haller bulunması durumunda ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

YARGITAY KARARLARI

YARGITAY KARARLARI

“Sanığın söylediği iddia ve kabul edilen ‘işlerini başına yıkarım’ şeklindeki sözlerin TCK’nın 106/1-2. fıkra ve cümlesinde tanımlanan sair tehdit suçunu oluşturacağı hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması” Yarg. 9. CD. E. 2010/1224, K. 2012/368, KT. 09.01.2012 

“Sanığın söylediği belirtilen ‘seni mahkeme bile kurtaramaz, mahkeme seni şimdi benden kurtaracak mı…’ sözlerinin TCK’nın 106/1 fıkrasının 2. cümlesi maddesindeki ‘sair tehdit’ kapsamında kaldığı göz önüne alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması” Yarg. 3. CD. E. 2009/20226, K. 2012/6233, KT. 22.02.2012

“Sanığın, mağduru ‘sen bu adamı hangi hakla eve alıyorsun, başına gelecekleri bilmiyorsun, sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim’ şeklindeki tehdit eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 106/1 madde ve fıkrasının ikinci cümlesinde tanımlanan sair kötülük niteliğinde ol- duğu gözetilmeden, aynı maddenin birinci fıkrası ile hükümlülük kararı verilmesi” Yarg . 4 . CD. E. 2012/14422, 2012/18113, KT. 24.09.2012 

 “Oluşa ve müştekinin beyanı ile mevcut şehadete göre; sanık tarafından, kavga sırasında fevren söylendiği anlaşılan sözlerde, tehdit suçunun taammüt unsurlarının bulunmadığı gö- zetilmeden sanığın yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” Yarg. 4. CD. E. 6627, K. 6965, KT. 27.12.1983.

“Tehdit suçunda, sanık tarafından söylenen sözlerin, objektif değerlendirmeye göre ciddi bir korku ve endişe meydana getirmeye elverişli, yeterli ve uygun olması gerektiği, suçun oluşa- bilmesinin, tehdidin muhatabı üzerindeki etkisine bağlı bulunmadığı, suçun manevi unsuru- nun varlığı açısından, tasarlama olarak adlandırılan en yoğun biçiminde gerçekleşmesinin zorunlu olmadığı ve öfkenin suç kastını ortadan kaldırmayacağı gözetilmeden, sanık tara- fından söylendiği kabul edilen ‘iki tane çocuğum var önce onlara sıkarım sonra da başkana sıkarım’ biçimindeki sözlerin Belediye başkanı olan mağdur üzerinde ciddi korku ve endişe meydana getirecek elverişlilikte bulunmadığı şeklindeki yetersiz gerekçe ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” Yarg. 4. CD. E. 2008/22639, K. 2011/371, KT. 25.01.2011. 

 “Sanık Hasan Karadeniz’in yakınan Beşir Ural’ı kavga sırasında tehdit ettiğinin olay ve kabulden anlaşılması karşısında öfkenin tehdit kastını kaldırmayacağı gözetilmeden, genel kastla işlenen tehdit suçunda özel kast arayan ve yasal dayanaktan yoksun gerekçeyle bera- at hükmü kurulması…” Yarg. 4. CD. 14025/16090, KT. 05.11.2002.

 

5237 Sayılı Kanun

HARBİYE HUKUK BÜROSU

Dilara Gül ERBAŞ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap