2024 Yılı asgari ücretin net 17.002 TL olmasıyla birlikte 2024 yılı kıdem tazminatı tavanı işçi ve işverenler tarafından en çok merak edilen konudur. Kıdem tazminatı tavan ücreti TUİK’in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarına ve memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. Memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisi 3 OCAK 2024 tarihinde %37,57 OLARAK AÇIKLANMIŞTIR. Bununla birlikte 2024 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti 35.058,57 TL olmuştur. Dolayısıyla 2024 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti 35.058,57 TL (otuz beş bin elli sekiz Türk lirası elli yedi kuruş) OLARAK BELİRLENMİŞTİR. KIDEM TAZMİNATINIZI BURAYA TIKLAYARAK HESAPLAYABİLİRSİNİZ.

İşyerinizle tazminat konusunda sorun yaşıyor ve hukuki yardım almak istiyorsanız buraya tıklayarak avukatlarımıza mesaj yazıp sorunlarınızı anlatabilir veya iletişim bölümünden bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NEDİR?

1475 sayılı İş kanunun 14. Maddesinde “ Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.”  Düzenlemesi ile Kıdem tazminatının belirlenmesi ve bu belirlenen tazminatın işçilere ödenmesi hükümleri düzenlenmiştir.

Aynı kanunun 14.maddesindeki devam hükümlerinde ise; “Ancak, bu tazminatın T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.” Denilerek kıdem tazminatı miktarının bir üst sınırı bulunduğu düzenlenmiştir. Uygulamada kıdem tazminatı tavanı olarak adlandırılan bu durum işçinin kıdem tazminatına esas ücreti miktarının ne kadar yüksek olsa da bu tavanı aşamayacağı yani çalışanın aldığı kıdem tazminatına esas ücretin tavan ücreti aşması durumunda kıdem tazminatının hesaplanmasında bu tavan ücretin esas alınacağı demektir.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ KİM BELİRLER

1475 sayılı kanununda açıkça belirtildiği üzere Kıdem tazminatı tavanı Ücreti, Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kıdem tazminatı tavanı ücret tutarı “Ocak-Haziran” ve “Temmuz-Aralık” olmak üzere senede iki kere şeklinde belirlenmektedir. 2024 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti 35.058,57 TL olarak belirlenmiştir..

 2024 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI ÜCRETİ NE KADARDIR? KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR.

Kanun maddesi kapsamında kıdem tazminatı tavanı ücreti açıklanan artış oranlarına göre değişmekte olup bu artış oranlarına göre de tavan ücret hesaplaması yeniden yapılmaktadır.

Mevcut ve yürürlükte olan son düzenleme için 01.07.2023 tarihi itibariyle Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :

1 – Aylık Gösterge X Aylık katsayısı

2 – Ek Gösterge X Aylık katsayısı

3 – Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı

4 – Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı

5 – En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar,

Bu itibarla en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır . 01.07.2023 tarihi itibariyle bu tazminatın belirlenmesinde esas alınacak tablo şu şekildedir;

01.07.2023 tarihi itibariyle:
1 – Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı: 0,509796
1500 x 0,509796 = 764,69
2- Ek Göstergesi: 8000, Aylık Katsayısı: 0,509796
8000 x 0,509796 = 4.078,37
3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi: 500, Aylık Katsayısı: 0,509796
500 x 0,509796 = 254,90
4- Taban Aylığı Göstergesi: 1000, Taban Aylık Katsayısı:
1000 x 7,979285 = 7.979,29
5- (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15 (% 215)
1500 + 8000 = 9500,000
9500 x 0,509796 = 4.843,06
4.843,062 x 2,15 (% 215) = 10.412,58
= 764,694 4.078,368 254,898 7.979,285 10.412,583
= 23.489,83₺

YILLARA GÖRE KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ TABLOSU

1475 sayılı kanun kapsamında belirlenen kıdem tazminatı tavanı ücreti konusunda geçmiş yıllara ve mevcut yasal artışlara göre belirlenecek kıdem tazminatı tavanı her yıl belirlenen artışlara göre hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda geçmiş yılların ve güncel kıdem tazminatına esas ücret tavanı ektedir. 2024 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti 35.058,57 TL olarak belirlenmiştir..

01.09.2015-31.12.2015 ₺3.828,37
01.01.2016-30.06.2016 ₺4.092,53
01.07.2016-31.12.2016 ₺4.297,21
01.01.2017-30.06.2017 ₺4.426,16
01.07.2017-31.12.2017 ₺4.732,48
01.01.2018-30.06.2018 ₺5.001,76
01.07.2018-31.12.2018 ₺5.434,42
01.01.2019-30.06.2019 ₺6.017,60
01.07.2019-31.12.2019 ₺6.379,86
01.01.2020-30.06.2020 ₺6.730,15
01.07.2020-31.12.2020 ₺7.117,17
01.01.2021-30.06.2021 ₺7.638,96
01.07.2021-31.12.2021 ₺8.284,50
01.01.2022-30.06.2022 ₺10.484,59
01.07.2022-31.12.2022 ₺15.371,40
01.01.2023-30.06.2023 ₺19.982,83
01.07.2023-31.12.2023 ₺23.489,83
01.01.2024-30.06.2024 ₺35.058,57

2024 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI ÜZERİNDEN KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Mülga 1475 sayılı İş Kanununun yürürlükte bulunan 14. maddesinde, kıdem tazminatı ile ilgili olarak her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti üzerinden kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmiştir.  Bu doğrultuda belirlenecek kıdem tazminatının bir örnek üzerinden izahını şu şekilde yapmak mümkündür;

Çalışanın 1 yıl 5 ay 15 gün çalışma süresinin olduğu varsayımında davacının belirlenecek kıdem tazminatı tavanı ücretinden kıdem tazminatı hesabı şu şekildedir;

 a) Kıdem Tazminatı hesabı;
        35.058,57 TL / x 1 Yıl =      35.058,57 TL
        35.058,57 TL / 12 x 5 ay =      14.607,74 TL
        35.058,57 TL / 365 x 15 gün =        1.440,76 TL
 Vergiden muaf Brüt Kıdem tazminatı tutarı =      51.107,07 TL Brüt
 Damga resmi tenzili =          387,90 TL
 Net kıdem tazminatı =     50.719,17 TL Net

Örnek üzerinden de izah ettiğimiz üzere davacının bir yıllık çalışma karşılığı için işçiye 30 günlük ücret üzerinden yani 1 aylık ücret üzerinden kıdem tazminatı ödemesi yapılacağından bu ücretin karşılığı da 1 yıllık kıdem tazminatına tekabül etmektedir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANINDA HANGİ DÖNEM ÜCRETİ ESAS ALINIR ?

1475 sayılı kanunun 14. Maddesinde; “ Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.” Düzenlenmiştir.

İşçinin kıdem tazminatının belirlenmesinde, yani kıdem tazminatına esas ücret tespitinde akdin feshi tarihindeki son giydirilmiş brüt ücret esas alınır.  Bu doğrultuda kıdem tazminatı tavanı ücreti de işçinin işten ayrıldığı yada haklı nedenle iş akdini feshettiği tarihteki ücrete göre belirlenecektir.

“Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücretidir. Başka bir anlatımla, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. İhbar süresi tanınmak suretiyle yapılan fesihte sürenin bittiği tarihte fesih gerçekleştiğinden, sürenin bittiği tarihteki ücret esas alınmalıdır. Bildirim süresi tanınmaksızın ve ihbar tazminatı da ödenmeden (tam olarak ödenmeden) işverence yapılan fesih durumunda ise, bildirim süresi sonuna kadar işyerinde uygulamaya konulan ücret artışından, iş sözleşmesi feshedilen işçinin de yararlanması ve tazminatının bu artan ücret esas alınarak hesaplanması gerekir.”  Yargıtay 22. Hukuk Dairesi – 2014/26692 E., 2014/33025 K., Tarihi: 24.11.2014

2024 yılında işten ayrılacak çalışanlar için de kıdem tazminatı tavanı ücreti, 35.058,57 TL olarak belirlenmiş olup bu tavan ücretin üzerinden kıdem tazminatı hesaplaması yapılamayacaktır.

KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET TAVANINDAN FAZLA MAAŞ ALAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINDAN HANGİ ÜCRET ESAS ALINIR?

Bir çalışanın kıdem tazminatının esas ücretinin  1475 sayılı  İş kanunun 14. Maddesinde giydirilmiş brüt ücretine göre tespit edileceği bu ücretin ise her yıl belirlenen tavan ücretin üzerinde olamayacağı yine aynı kanunda belirtilmiştir. Bu doğrultuda çalışan işçinin brüt ücretinin kanunda belirlenen tavan ücretin üzerinde olması halinde çalışanının kıdem tazminatına esas ücretinin kanunda belirtilen tavan üzerinde olamayacağı kanunda belirtilmiştir.

Her ne kadar kanunda kıdem tazminatı hesabında tavan ücretin bulunduğu ve çalışanın maaşının bu ücret üzerinde olması durumunda kıdem tazminatının tavan ücret üzerinde olduğu kanunda belirtilmiştir.  Bu düzenlemenin emredici düzenleme olduğu bu sözleşmenin aksine kıdem tazminatı tavanı ücretinin sözleşme ile veya toplu iş sözleşmesi ile değiştirilmesinin mümkün olamayacağı da Yargıtay tarafından kabul edilmiş ve içtihat haline getirilmiştir.

“4857 sayılı İş Kanununun yürürlüğü öncesinde, 1475 sayılı Yasanın 98/D maddesi uyarınca, kıdem tazminatının yasaya aykırı olarak ödenmesi cezai yaptırıma bağlanmıştı. Sözü edilen hüküm 4857 sayılı İş Kanunu döneminde yürürlükten kaldırılmış olsa da, tavanı öngören 14 üncü madde halen yürürlüktedir. Buna göre kıdem tazminatı tavanını öngören kuralın mutlak emredici olduğu kabul edilmelidir. Öğretide kıdem tazminatı tavanını bertaraf eden sözleşme hükmünün batıl olduğu görüşü ileri sürülmüştür (Akyiğit, Ercan: İş Kanunu Şerhi, 2. Baskı Ankara 2006 s. 2486; Mollamahmutoğlu, Hamdi: İş Hukuku, 3. bası, Ankara 2008, s. 838; Çelik, Nuri: İş Hukuku Dersleri, 21.bası, s. 316. ; Şahlanan, Fevzi: Kıdem tazminatı tavanının Mutlak Emrediciliği, Sicil, Sayı 12, s. 44).

Dairemizce de kıdem tazminatı tavanının yasada emredici şekilde düzenlendiği ve işçi yararına olsa da tavanı arttıran ya da tümüyle ortadan kaldıran sözleşme hükümlerinin geçerli olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak yasayla aksine imkan veren hallerde tavanın aşılması, geçersizlik sonucunu doğurmaz. Örneğin 22.10.2003 tarihinde yürürlüğe giren 5004 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinde, bazı kurumlar yönünden belli bir süre içinde kendi isteği ile işten ayrılacak olanlara ve işverence iş sözleşmesi belli bir zaman dilimi içinde feshedilmiş olanlara kıdem tazminatının %20 fazlasıyla ödeneceği kurala bağlanmış olmakla, % 20 fazlasıyla ödeme yönünde açık kural sebebiyle kıdem tazminatının aşıldığı sonucuna varılamaz.

Yine, 406 sayılı Yasanın geçici 4 üncü maddesine göre, kıdem tazminatının % 30 fazlasıyla ödeneceğine dair kurallar kıdem tazminatı genel tavanının uygulanmasının istisnasını oluşturur.”  Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2013/16781 E., 2014/3765 K., Yargıtay 7. Hukuk Dairesi   2015/25098 E.,  2016/1048 K., , Yargıtay 22. Hukuk Dairesi         2016/28495 E.  ,  2020/755 K.

Emsal Yargıtay kararlarında her ne kadar çalışan bir kişinin ücretinin kıdem tazminatı tavanı ücreti üzerinde olması durumunda bu ücretin üzerinde kıdem tazminatı ödenmesinin iş sözleşmesi veya TİS ile belirlenemeyeceği belirtilmişse de kanunda belirtilen özel durumların varlığı halinde kıdem tazminatı tavanı ücretinin belirlenmesinde kanunda belirlenen düzenlemelerin dikkate alınabileceği de belirtilmiştir.

Kanunda ayrıca bir düzenleme olmayan durumlarda ise kıdem tazminatı tava ücretinin aksine iş sözleşmesinde düzenleme veya TİS bir düzenleme yapılmamış dahi olsa İşverenin kıdem tazminatı tavanı ücreti üzerinden ödeme yapması durumunda bu ödemenin geçersiz olduğu yada bu ödemelerin iptali gerektiğine dair bir düzenleme mevcut olmadığından işveren tarafından kıdem tazminatı tavanını aşan ücretlerin ödemesinin de geçerli olacağı görüşündeyiz. Bu noktada aksi bir kanuni düzenlemenin mevcut olmaması ve bu ödemenin işveren tarafından iradesi ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2024 KIDEM TAZMİNAT TAVANI

2024 yılında belirlenecek kıdem tazminatı ücretinin hesaplanması da memur maaşlarına yapılacak zamdan sonra emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktarda yapılacak artış üzerine  tespit edilecektir. 2024 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti 35.058,57 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

2024 YILINA KADAR BELİRLENCEK 1 YILLIK KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Kıdem tazminatı hesabı konusunda yaptığımız açıklamalar doğrultusunda bir çalışanın 2024 yılından önce işten ayrıldığı değerlendirilerek 1 yıl için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı 30 günlük ücret karşılığı olacaktır. Bu nedenle 2024 yılından önce işten ayrılan bir çalışan için belirlenecek en yüksek kıdem tazminatı yani kıdem tazminatı tavanını şu şekilde hesaplama yapmak mümkündür:

Örneğin 01.01.2024 tarihinden önce işten ayrılan ve en son 2023 yılında çalışan bir kişinin giydirilmiş brüt ücretinin kıdem tazminatı tavanı ücretinin üzerinde olması durumunda 1 ile 10 yıl arasındaki hizmet süresine göre alabileceği kıdem tazminatlarının hesabı şu şekildedir; HESAPLAMALARIN TAMAMI BRÜT KIDEM TAZMİNATIDIR.

 • 1 YILLIK KIDEM TAZMİNATI 35.058,57 TL DİR.

2024 YILINDA 2 YILLIK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NE KADAR?

2 yıl boyunca aralıksız olarak çalışmış olduğu iş yerinden kıdem tazminatı şartları oluşarak ayrılan işçinin 2 yıllık tazminatı ne kadar olduğu sıklıkla sorulmaktadır.

 • 2 YILLIK KIDEM TAZMİNATI 35.058,57*2 = 70.117,14 TL DİR.

2024 YILINDA 3 YILLIK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NE KADAR?

3 yıl boyunca aralıksız olarak çalışmış olduğu iş yerinden kıdem tazminatı şartları oluşarak ayrılan işçinin 3 yıllık tazminatı ne kadar olduğu sıklıkla sorulmaktadır.

 • 3 YILLIK KIDEM TAZMİNATI 35.058,57*3 = 105.175,71TL DİR.

2024 YILINDA 4 YILLIK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NE KADAR?

4 yıl boyunca aralıksız olarak çalışmış olduğu iş yerinden kıdem tazminatı şartları oluşarak ayrılan işçinin 4 yıllık tazminatı ne kadar olduğu sıklıkla sorulmaktadır.

 • 4 YILLIK KIDEM TAZMİNATI 35.058,57*4 = 140.234,28TL DİR.

2024 YILINDA 5 YILLIK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NE KADAR?

5 yıl boyunca aralıksız olarak çalışmış olduğu iş yerinden kıdem tazminatı şartları oluşarak ayrılan işçinin 5 yıllık tazminatı ne kadar olduğu sıklıkla sorulmaktadır.

 • 5 YILLIK KIDEM TAZMİNATI 35.058,57*5 = 175.292,85 TL DİR.

2024 YILINDA 6 YILLIK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NE KADAR?

6 yıl boyunca aralıksız olarak çalışmış olduğu iş yerinden kıdem tazminatı şartları oluşarak ayrılan işçinin 6 yıllık tazminatı ne kadar olduğu sıklıkla sorulmaktadır.

 • 6 YILLIK KIDEM TAZMİNATI 35.058,57*6 = 210.351,42 TL DİR.

2024 YILINDA 7 YILLIK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NE KADAR?

7 yıl boyunca aralıksız olarak çalışmış olduğu iş yerinden kıdem tazminatı şartları oluşarak ayrılan işçinin 7 yıllık tazminatı ne kadar olduğu sıklıkla sorulmaktadır.

 • 7 YILLIK KIDEM TAZMİNATI 35.058,57*7 = 245.409,99TL DİR.

2024 YILINDA 8 YILLIK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NE KADAR?

8 yıl boyunca aralıksız olarak çalışmış olduğu iş yerinden kıdem tazminatı şartları oluşarak ayrılan işçinin 8 yıllık tazminatı ne kadar olduğu sıklıkla sorulmaktadır.

 • 8 YILLIK KIDEM TAZMİNATI 35.058,57*8 = 280.468,56 TL DİR.

2024 YILINDA 9 YILLIK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NE KADAR?

9 yıl boyunca aralıksız olarak çalışmış olduğu iş yerinden kıdem tazminatı şartları oluşarak ayrılan işçinin 9 yıllık tazminatı ne kadar olduğu sıklıkla sorulmaktadır.

 • 9 YILLIK KIDEM TAZMİNATI 35.058,57*9 = 315.527,13 TL DİR.

2024 YILINDA 10 YILLIK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NE KADAR?

10 yıl boyunca aralıksız olarak çalışmış olduğu iş yerinden kıdem tazminatı şartları oluşarak ayrılan işçinin 10 yıllık tazminatı ne kadar olduğu sıklıkla sorulmaktadır.

 • 10 YILLIK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 35.058,57*10 = 350.587,70 TL DİR.

Kıdem Tazminatı Tavanı Aşılabilir Mi?

Kıdem tazminatı tavanı konusunda tartışılan konuların başında tavan miktarının aşılıp aşılamayacağı gelmektedir. Mülga 1475 sayılı İş Kanunu ile kıdem tazminatı tavan miktarına uyulmaması ağır cezai yaptırımlara neden olmaktaydı.

Kanun değişti ceza kalktı

 • 1475 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi haricinde diğer maddeleri 4875 sayılı İş Kanunu ile kaldırılmış olması sonucu kıdem tazminatı tavanı tutarı üzerinde tazminatın ödenmesi halinde uygulanacak cezai müeyyideler de kalkmış oldu.
 • Dolayısıyla işverenlerin kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde tazminat ödemesinde herhangi bir engel yoktur.

Kıdem tazminat sadece damga vergisi tabidir.

 • Kıdem tazminatı çalışanların yıllar boyunca sarf ettiği emeğin karşılığı olması neticesinde gelir vergisi ve SGK primleri açısından istisna kapsamındadır.
 • Kıdem tazminatının hesaplanması neticesinde işçiye ödenmesi öncesi sadece damga vergisi (binde 7,59) kesintisi yapılmaktadır.

Aşan kısım gelir vergisine tabi

 • Kıdem tazminatının tavan miktarı üzerinde ödenebileceği ve bunun cezai bir yaptırımının olmayacağı ifade edilmişti.
 • İşveren tarafından kıdem tazminatı tavan miktarının üzerinde bir ödeme yapılması halinde tavan miktarını aşan kısmı için gelir vergisi ve sigorta priminin hesaplanması gerekmektedir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 • En yüksek devlet memuruna yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline kıdem tazminatı tavanı denir.
 • Kıdem tazminatı tavanı tutarı üzerinde tazminatın ödenmesinde bir sakınca yoktur.
 • İşveren tarafından kıdem tazminatı tavan miktarının üzerinde bir ödeme yapılması halinde tavan miktarı aşan kısmı için gelir vergisi ve sigorta priminin hesaplanması gerekmektedir.
 • Kıdem tazminatı almaya hak kazanarak işten ayrılan işçinin son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücret kıdem tazminatı tavan tutarının üstünde ise kıdem tazminatı tavan tutarıaltında ise giydirilmiş aylık brüt ücreti esas alınır.
 • Kıdem tazminatı tavanı tutarının belirlenmesinde esas olan tutar en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye tutarıdır.
 • Gemi adamlarının kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
 • Basın çalışanları için kıdem tazminatı hesaplamalarında kıdem tazminatı tavanı bulunmamaktadır.

2024 KIDEM TAZMİNAT TAVAN ÜCRETİ İHBAR TAZMİNATININ HESABINDA DİKKATE ALINIR MI?

1475 sayılı iş kanunun yürürlüğü devam eden hükümlerinde belirlenen kıdem tazminatı tavanı ücreti yani kıdem tazminatının tavan uygulaması yalnızca kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır. Yani bir kişinin ücretinin kıdem tazminatının tavan ücretinin üzerinde olması durumunda ödenecek ihbar tazminatında tavan uygulaması olmadığı için o kişinin son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ihbar tazminatı ödemesi gerekmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse;

A kişisinin 50.000,00 TL giydirilmiş ücreti ve 1 yıl hizmet süresinin olduğu kabul edilirse bu kişinin kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması şu şekilde olacaktır:

 a) Kıdem Tazminatı hesabı;
        35.058,57 TL / x 1 Yıl =      35.058,57 TL
        35.058,57 TL / 12 x 0 ay =                 –   TL
        35.058,57 TL / 365 x 0 gün =                 –   TL
 Vergiden muaf Brüt Kıdem tazminatı tutarı =      35.058,57 TL Brüt
 Damga resmi tenzili =          266,09 TL
 Net kıdem tazminatı =     34.792,48 TL Net
 b)İhbar Tazminatı hesabı;
        50.000,00 TL / 30 x 28 gün =      46.666,67 TL Brüt
 Gelir vergisi ve damga resmi tenzili =        7.354,20 TL
 Net ihbar tazminatı =     39.312,47 TL Net

Av. Haşim ELMAS

1 Yorum

 1. 2017 yılı Ekim ayı 23 de işe girdim 2024 yili mart ayı 1 de işten ayrilsam toplam alacagim kidem ve ihbar toplami ne kadar olur

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap