İÇİNDEKİLER

ADLİ SİCİL NE DEMEKTİR?

Adli sicil kaydı kısaca kişilerin hukuki geçmişine dair bilgileri içeren resmi kayıtlardır. Adli sicilde suç işleyen kişilerin işledikleri suça dair kesinleşmiş mahkûmiyet kararları yer alır. Adli sicil ile bir kimsenin geçmişse hukuk normlarını ihlal ederek suç işleyip işlemediğini anlamak mümkündür. Adli sicil hem suç işleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hem de Türkiye’de suç işlemiş yabancı uyruklu kişiler için tutulur.

ADLİ SİCİL KAYDI/SABIKA KAYDI NE DEMEKTİR?

Adli sicil kaydı ya da halk arasında daha yaygın kullanılan adıyla sabıka kaydı, kişilerin suç geçmişini içeren adli sicillerinin tutulduğu kayıtlardır. Adli sicil kaydında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adlî sicil bilgileri yer alır. Adli sicil kaydı ya da sabıka kaydı, resmi kayıttır ve Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan Adli Sicil Müdürlükleri tarafından tutulur.

ADLİ SİCİL KAYDINA NEREDEN ULAŞILIR?

Adli sicil kaydına ulaşım oldukça kolaydır. Adli sicil kaydına ulaşmak isteyen kişiler E-Devlet sistemi üzerinden adli sicil kayıtlarına ulaşabilir ve bir örneğini alabilirler. E-Devlet sistemi üzerinden adli sicil belgesine ulaşmak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

 • İnternet tarayıcınızda e-devlet portalını arayın. E-Devlet resmî sitesine T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle giriş yapın (E-Devlet şifreniz size özeldir kimseyle paylaşmayın!).
 • E-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” yazıp çıkan sekmeye tıklayınız.
 • Karşınıza çıkan bilgilendirme ve onay ekranına onay verip sorgulama ekranına devam edin.
 • Sorgulama ekranında kurum türü, belgenin neden verileceği ve belgenin nereye verileceği butonlarında gereken seçimleri yaptıktan sonra “devam et” butonuna tıklayarak adli sicil kaydı sorgulama sonucuna ulaşacaksınız.

Adli sicil kaydınıza E-Devlet dışında adliyelerde yer alan adli sicil bürolarından da ulaşabilirsiniz. Adliyelerde yer alan adli sicil bürolarından adli sicil kaydınızın bir örneğini almak için kimliğinizle birlikte büroya bizzat müracaat etmeniz gerekmektedir. 5352 sayılı kanunda öngörüldüğü üzere cumhuriyet başsavcılıkları, kaymakamlıklar, yurtdışında konsolosluklar ve elçilikler adli sicil bilgilerini vermekle yetkili olan mercilerdir.

ADLİ SİCİL KAYDI NEREDE TUTULUR?

Adli sicil kayıtları ya da sabıka kayıtları, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 2’ye göre Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünde yer alan Merkezi Adli Sicilde tutulur. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün merkezi Ankara’da olup tüm il ve ilçelerde de müdürlükleri mevcuttur.

HANGİ SUÇLAR ADLİ SİCİL KAYDINA İŞLENİR?

Adli sicil kaydına işlenen bilgiler Adli Sicil Kanunu’nda açıkça düzenlenmiştir. Adli Sicil Kanunu’nda yer alan düzenlemeler dışında herhangi bir kişisel veri işlenemez, kaydı tutulamaz. Anayasa madde 20’de yer alan kişisel verilerin gizliliği ilkesi doğrultusunda bir kimsenin kişisel verileri ancak kanunda öngörülen hallerde işlenebilir.

Adli Sicil Kanunu Madde 4’e göre adli sicile kaydedilecek bilgiler şunlardır:

 • “Hapis cezasına mahkûmiyet kararı
 • Koşullu salıverilme kararı
 • Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
 • Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
 • Hapis cezasının infazının tamamlandığı bilgisi
 • Hapis cezasının ertelenmesi halinde denetim süresi
 • Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı bilgisi
 • Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar
 • Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü
 • Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği bilgisi
 • Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği bilgisi
 • Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği bilgisi
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar
 • Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
 • Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar
 • Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar
 • Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar
 • Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar
 • Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
 • Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar”

HANGİ BİLGİLER ADLİ SİCİL KAYDINA İŞLENMEZ?

Adli sicil kaydına işlenmeyen ve işlenmesi de gerekmeyen bilgiler Adli Sicil Kanunu’nda açıkça düzenlenmiştir. Adli Sicil Kanunu madde 5’e göre adli sicil kaydında yer alamayacak bilgiler şunlardır.

 • “Disiplin suçlarına ilişkin mahkûmiyet hükümleri
 • Sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri
 • Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar
 • İdarî para cezasına ilişkin kararlar”

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI NEDİR?

Adli sicil arşiv kaydı ya da kısaca arşiv kaydı arşive alınma koşulları oluşan yani yerine getirilmiş olan ama arşivden silme koşulları da oluşmamış olan kayıtların yer aldığı arşivdir. Adli sicil kaydında gösterilen cezalar infaz edildikten sonra arşiv kaydına alınır. Adli sicil arşiv kaydı, adli sicil kaydının silinmesi konusunda da gündeme gelmektedir. Eski kanuni düzenlemelerde adli sicil arşivinin silinmesi mümkün değilken 5352 sayılı yeni Adli Sicil Kanunu koşulların oluşması halinde arşiv kayıtlarının da silinmesine olanak sağlanmıştır.

ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNİR Mİ?

Sabıka kaydı olan kişilerin en çok merak ettikleri konu adli sicil kayıtlarının silinip silinemeyeceğidir. Adli sicil kaydı kişilerin hukuki geçmişlerinin bir dökümüdür. Adli sicil kaydına işlenen bilgilerin silinmesi mümkündür. Fakat adli sicil kaydının silinmesi kanunen bazı şartların gerçekleşmesine bağlı kılınmıştır.

Adli Sicil Kanunu madde 9’da düzenlendiğine göre adli sicilde yer alan bilgiler cezanın infazının tamamlanması, güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıracak nitelikte şikâyetten vazgeçme ve etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolması ve genel af ilan edilmesiyle silinir. Adli sicilden silinen bilgiler, adli sicil arşivine aktarılır.

ADLİ SİCİL KAYDI NASIL SİLİNİR?

Adli sicil kaydının silinebilmesi için, adli Sicil Kanunu madde 9’da yer alan nedenlerden birinin oluşması gerekmektedir. Kanunda sıralanan nedenlerden birinin varlığı halinde adli sicil kaydı silinecek ve adli sicil arşivine aktarılacaktır. Adli sicil kaydından silinen bilgilerin tamamen yok olması mümkün değildir. Tüm bu bilgiler adli sicil arşivinde varlığını sürdürmeye devam edecektir. Sabıka kaydının silinmesi için re’ sen silme koşulları oluşmamışsa ilgilinin veya varsa vekilinin başvuruda bulunması gerekmektedir.

ADLİ SİCİL KAYDINI SİLMEK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Adli sicil kaydı ile arşiv kaydı birbirinden farklı işlevleri olan kavramlardır. Adli sicil kaydında kişilerin henüz tamamlanmamış mahkumiyetleri ve aldığı cezalar yer alır. Bu cezaların tamamen infaz edilmesiyle de bu kayıttan silinirler. Oysa arşiv kaydında kişinin tamamlanmış tüm mahkumiyetleri yer alır. Yani geçmişse ceza alıp infazı tamamlanan suçlar arşiv kaydında görünmeye devam eder. Arşiv kaydının silinmesi için kişilerin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bizzat ya da avukatı aracılığıyla başvurması gerekmektedir.

SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ NE KADAR SÜRER?

Sabıka kayıtlarının silinmesi için yapılan başvurular kişinin tüm şartları taşıyıp taşımadığı ve başvuru evrakın eksiksiz olup olmadığının incelenmesi gerektiği için hemen sonuçlanmamaktadır. Özellikle merkezden değil de il müdürlüklerinden yapılan başvuruların sonuçlanması daha uzun sürebilmektedir. Sicil kaydının silinmesi işlemleri süreleri iş yoğunluğuna göre değiştiğinden net bir süre vermek doğru olmayacaktır. Fakat İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca kişilerin idareye yaptıkları her türlü yazılı başvuruya idarenin 30 gün içinde yanıt vermesi zorunludur.

ADLİ SİCİL KAYDI KENDİLİĞİNDEN SİLİNİR Mİ?

Adli sicil kayıtlarının genel silme kuralına göre ilgililerin bizzat başvuruları neticesinde silinmesi esastır. Fakat bazı hallerde adli sicil kayıtlarının re’ sen müdürlükçe silinmesi de mümkündür. Adli sicile kaydedilmemesi gerekirken sehven kaydedilmiş olan bilgiler başkaca bir işleme gerek olmaksızın fark edildiklerinde re’ sen silinirler. Disiplin suçlarına ilişkin cezalar, sırf askeri suçlara ilişkin cezalar, disiplin ve tazyik hapsi cezaları ile idari para cezaları adli sicile kaydedilmemesi gereken bilgilerdir ve sehven kaydedildikleri takdirde re’ sen silinirler.

Adli sicil kaydının re’ sen silindiği diğer durumlar adli sicil kaydının sahibi kişinin ölümü, adli sicil kaydına konu mahkûmiyet hükmündeki eylemin kanun koyucu tarafından suç olmaktan çıkarılması, kanun yolunda olup henüz kesinleşmemiş hükümlerin sicile kaydedilmesidir.

ADLİ SİCİL ARŞİVİ KAYITLARI SİLİNİR Mİ?

Kişilerin haklarında verilen mahkûmiyet hükümlerinin adli sicillerinden silinmesi, cezaların infaz edilmesinin tamamlanmasıyla mümkündür. Fakat adli sicilden silinen kayıtlar tamamen ortadan kalmamakta, arşiv kayıtlarına aktarılmaktadır. Tüm bilgiler arşiv kayıtlarında saklanır. Sabıka kayıtlarının arşiv kayıtlarından da silinmesi mümkündür fakat bunun gerçekleşebilmesi için kanunda öngörülen sürelerin dolması gerekmektedir.

Adli sicil kayıtlarının arşiv kaydından tamamen silinmesi eski kanunda mümkün değildi. Fakat yeni Adli Sicil Kanunu buna imkân tanımaktadır. Adli Sicil Kanunu madde 12’ye göre adli sicil arşiv kayıtlarının silinebilmesi ilginin ölümü ile kanunda öngörülen suç türleri bakımından 5 yıl, 15 yıl ve 3o yıllık sürelerin dolmasıyla mümkün olur.

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYITLARI HANGİ HALLERDE SİLİNİR?

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 12’ye göre adli sicil arşiv kaydının silindiği haller şunlardır:

 • İlgilinin ölümü
 • İstisna suçlar bakımından yasaklanmış hakların iadesi kararı varsa arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesi
 • İstisna suçlar bakımından yasaklanmış hakların iadesi kararı yoksa arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 30 yıl geçmesi
 • Diğer mahkumiyetler açısından arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 5 yıl geçmesi
 • Adli sicil kaydına neden olan suç fiilinin kanunla suç olmaktan çıkarılması
 • Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerinin infazının tamamlanması

Hallerinde adli sicil arşiv kayıtları tamamen silinir. Fiilin kanunen suç olmaktan çıkarılması halinde adli sicil arşiv kaydının silinmesi için talebe gerek yoktur. Sicil müdürlüğü re’ sen silme işlemini gerçekleştirmektedir.

SABIKA KAYDI ÇALIŞMAYA ENGEL Mİ?

Anayasamızda zorla çalıştırılma yani angarya yasaktır. Herkes hem çalışıp çalışmamakta hem de kimleri çalıştırıp çalıştırmayacağına karar vermekte özgürdür. Sabıka kaydı olan kişilerin de sırf bu sebeple çalışma haklarının kısıtlanması kabul edilemez. Fakat özellikle resmî kurumlar ve bazı özel nitelikler gerektiren işler, bu pozisyonlarda çalışacak kişilerin sabıka kayıtlarının ve arşiv kayıtlarının temiz olması koşulunu aramaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk kez işçi ya da memur olarak atanacak kişilerin adli sicil arşiv bilgilerinin kuruma ibraz edilmeleri gerekmektedir. Bunu ilgili kişinin bizzat yapmasına da gerek yoktur. Adli Sicil Kanunu madde 13’e göre “Kamu kurum ve kuruluşları, mevzuatın adli sicil ve arşiv kaydı alınmasını öngördüğü hallerde, Adalet Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kişiler hakkında adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapabilirler.

Bunun dışında kişilerin iş başvurularında adli sicil kayıtlarını ibraz etme zorunluluğu yoktur. Adli sicil arşiv kaydı olan ve bu kayıtların silinmesi için gereken asgari süreleri tamamlamış olan kişilerin mutlaka bir avukat aracılığıyla gereken başvuruları yapıp adli sicil arşiv kaydının sildirilmesini talep etmesi yerinde olacaktır.

GENEL BİLGİ TOPLAMA (GBT) NEDİR?

Genel bilgi toplama ya da halk arasında bilinen adıyla GBT, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan veri toplama faaliyetine verilen isimdir. Genel Bilgi Toplama faaliyetindeki asıl amaç hakkında yakalama emri, tutuklama kararı, yurt dışı çıkış yasağı ya da zorla getirme kararı verilmiş kişileri tespit etmektir. Genel bilgi toplama ya da kısaca GBT kayıtları, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı tarafından toplanmakta olup, GBT faaliyetleri başkanlığın çıkardığı Bilgi Toplama Yönergesinde yer alan usullere göre yürütülmektedir.

Genel Bilgi Toplama faaliyeti kapsamında kişilerin T.C. Kimlik numaraları, doğum tarihi, doğum yeri, haklarında açılmış dava ve hükümleri, haklarında verilmiş yakalama, zorla getirme gibi adli tedbir kararları ve şahıs erkekse askerlik yapıp yapmadığı bilgileri yer almakta ve görüntülenmektedir. Bilgi Toplama Yönergesi, mesleki hizmete özel gizlilik derecesi taşıdığı için Resmî Gazete ’de yayınlanmamıştır.

İDARİ PARA CEZALARI SABIKA KAYDINA İŞLENİR Mİ?

Kişilerin haklarında hükmolunan idari para cezaları, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 5’te düzenlendiğine göre adli sicil kaydına yani sabıka kaydına işlenmez. İdari para cezaları sicil kaydına sehven işlenmiş olsa dahi görüldüğünde re’ sen silinmesi gerekmektedir.

ADLİ PARA CEZALARI SABIKA KAYDINA İŞLENİR Mİ?

Kişilerin haklarında hükmolunan adli para cezaları 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 4’te düzenlendiğine göre adli sicil kaydına işlenen hususlar arasındadır. Adli para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü, adli para cezasının ödenmesi suretiyle infaz edildiği, adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği ve adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmesi suretiyle infaz edildiği hususları adli sicil kaydına işlenir.

DİSİPLİN SUÇLARI ADLİ SİCİL KAYDINA İŞLENİR Mİ?

Kişiler hakkında verilen disiplin suçlarına ilişkin mahkûmiyet kararları ve disiplin hapsine ilişkin kararlar 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 5 uyarınca adli sicile kaydedilmeyen hususlar arasında yer alır. Disiplin suçlarına ilişin mahkûmiyet kararları ve disiplin hapsine ilişkin kararlar sehven sabıka siciline kaydedilmiş olsa dahi, bu tür kayıtlar görüldüğünde sicil müdürlüğü tarafından re’ sen silinir.

GENEL AF ADLİ SİCİL KAYDINI SİLER Mİ?

Genel af, bir ülkedeki belirli suçları işleyen kişilerin cezalarının affedilmesini içeren geniş kapsamlı bir yasa değişikliğidir. Türk Ceza Kanunu’nda madde 65’te tanımlandığına göre genel af, kamu davasını düşüren ve hükmolunan cezaları bütün neticeleriyle ortadan kaldıran bir durumdur. Genel af çıkarmaya yetkili organ T.C. Anayasası madde 83’e göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Genel af, her suç bakımından değil sadece af kapsamında belirlenen suçlar bakımından hukuk düzeninde etki doğurur. Genel af kapsamında olan suçlara ilişkin kişilerin adli sicil kayıtlarının tamamen silineceği hususu, Adli Sicil Kanunu madde 9’da hükme bağlanmıştır. Genel af kapsamında olan suçlar bakımında sabıka kaydı silinir fakat, arşiv kaydına alınır. Arşiv kayında yer alan bilgilerin silinmesi için arşiv kaydı sildirme koşullarının gerçekleşmesi gerekmektedir.

ÖLÜM ADLİ SİCİL KAYDINI SİLER Mİ?

Sabıka kaydı olan ilgilinin ölümü halinde 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 12’ye göre adli sicil kaydı ve arşiv kaydı silinir. İlgilinin ölümü yalnızca sicil kaydını etkilemez aynı zamanda arşiv kaydını da etkileyerek kişi hakkındaki tüm bilgilerin tamamen silinmesini gerektirir. İlgilinin ölümü üzerine adli sicil kaydının silinmesi, re’ sen yapılan sicil düzeltme işlemlerindendir.

ADLİ SİCİL KAYDINI SİLDİRMEK İÇİN AVUKAT GEREKLİ Mİ?

Adli sicil kaydının silinmesi konusunda kesin bilgi almak için güncel yasal düzenlemeleri incelemek, yerel hukuk uzmanlarına danışmak veya Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden bilgi edinmek önemlidir. Hukuki süreçler karmaşık olabilir, bu nedenle bir avukatın yardımı, sürecin daha etkili ve düzenli ilerlemesine yardımcı olabilir.

Bazı durumlarda, adli sicil kaydını sildirmek için mahkeme kararı almak gerekebilir ve bu süreçte bir avukatın danışmanlığı faydalı olabilir. Avukat, başvurulan mahkemede gereken belgelerin düzenlenmesine ve sürecin doğru şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır. Ancak, bazı durumlarda adli sicil kaydını sildirmek için özel bir mahkeme kararına gerek olmayabilir. Bu tür durumlarda, kişiler doğrudan ilgili makamlara başvurabilirler.

ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME DİLEKÇESİ NEDİR?

Adli sicil kaydı sildirme işlemleri kural olarak ilgililerin başvurusu üzerine yapılır. Adli sicil müdürlüğünün re’ sen yaptığı silme ve düzletme işlemleri istisna arz eden durumlardır ve sadece kanunun izin verdiği durumlarda yapılır. Adli sicil kaydını sildirmek isteyen kişilerin matbu formda yer alan “Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi” edinip usulüne uygun doldurması gerekmektedir. İdari makamlar bireyler hakkında var olan işlemi kaldırma, düzeltme ya da yeni işlem tesis etme işlemlerini ancak ilgililerin başvurusu üzerine yapabilmektedir.

ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME DİLEKÇESİ NEREYE VERİLİR?

Usulüne uygun olarak hazırlanmış adli sicil sildirme dilekçesi, ilgili kişi tarafından bizzat ya da avukatı aracılığıyla Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne verilir. Genel müdürlük kendilerine yapılan bu başvuruyu, adli sicil kaydı sildirme koşullarının oluşup oluşmadığı hususunda incelemeye tabi tutar, gerekirse mahkemeden ilgili şahısın dosyasının bir örneğini ister, belgelerin tam ve eksiksiz olup olmadığına bakar ve sicilin silinip silinmeyeceğine karar verir.

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Posta Adresi: Devlet Mahallesi, Vekaletler Caddesi, 06420 Çankaya/Ankara

E-DEVLET ÜZERİNDEN ADLİ SİCİL SİLDİRME BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ?

Türkiye’de bireyler pek çok işlem E-Devlet portalı üzerinden rahatlıkla yapılabilmektedir. Kişiler sabıka kayıtlarına E-Devlet üzerinden kolaylıkla ulaşabilmektedir. Adalet Bakanlığının E-Devlet üzerinden verdiği hizmetlerden biri de Adli Sicil Kaydı Düzletme ve Silme Talebinde bulunma hizmetidir. Bu hizmeti kullanarak, adli sicil kaydınızın silinmesini, arşiv kaydına alınmasını veya düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

E-Devlet portalı üzerinden arşiv kaydının silinmesi talebinde bulunmak için şu adımları takip etmeniz gerekmektedir:

 • İnternet tarayıcınızda e-devlet portalını arayın. E-Devlet resmî sitesine T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle giriş yapın (E-Devlet şifreniz size özeldir kimseyle paylaşmayın!).
 • E-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna “Adli Sicil Silme ve Düzletme Talebi” yazıp çıkan sekmeye tıklayınız.
 • Karşınıza çıkan sayfada sağ üst köşede yer alan yeşil renkteki “yeni başvuru” butonuna tıklayınız.
 • Açılan bilgilendirme ve onay sayfasına onayınızı vererek devam ediniz.
 • Bir sonraki sayfada karşınıza çıkacak Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurunuz ve başvuru belgenizin oluşturulduğu bir sonraki sayfaya devam ediniz. Dilerseniz başvuru formunu bir örneğini alabilirsiniz.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ADLİ SİCİL KAYDINA ULAŞABİLİR Mİ?

Arşiv bilgilerinin ve adli sicil kayıtlarının istenmesi Adli Sicil Kanunu madde 10’da düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan düzenlemeye göre ne için kullanacağını belirtmek koşuluyla kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili, bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemeler adli sicil arşiv kayıtlarını isteyebilirler.

Fakat kamu kurum ve kuruşlarının adli sicil arşiv kayıtlarını isteme yetkileri 5352 sayılı kanunun 10/1-d maddesinde sınırlandırılmıştır. Buna göre ilgili kamu kurum ve kuruluşları ancak özel kanunlarda gösterilen hallerde arşiv kayıtlarını isteyebilirler. Örneğin kamu kurumlarında işçi veya memur olarak ilk kez atanacak kişiler hakkında arşiv bilgileri ilgili kamu kurumunca istenebilmektedir.

 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 10 fıkra 3’e göre, yaşı küçüklerle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtları sadece soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemeler tarafından istenebilir.

ADLİ SİCİL KAYDINA YURT DIŞINDAN ULAŞILABİLİR Mİ?

Yurtdışında yaşayan vatandaşların E-Devlet sistemini aktive etmiş olmaları halinde rahatlıkla E-Devlet üzerinden e-imzalı adli sicil kaydına ulaşmaları mümkündür. E-Devlet sistemine erişimleri olmamaları halinde ise Adli Sicil Kanunu madde 8’de yer alan düzenlemeye göre yurtdışında yer alan elçilikler ve konsolosluklardan da adli sicil belgelerini temin etmeleri mümkündür. Fakat kişilerin belgenin ne için kullanılacağını bildirmeleri gerekmektedir.

Yabancı devletlerin adli sicil arşiv kaydı bilgilerini isteyebilmeleri ise, Adli Sicil Kanunu madde 7’de düzenlendiğine göre mütekabiliyet yani karşılıklılık esasına bağlıdır ve mütekabiliyet esasına göre verilecektir.

ÇOCUKLARIN ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ

Yaşı küçüklerin (çocukların) adli sicil kayıtları, suç tarihinde 18 yaşından küçük oldukları durumlar hariç, adli sicil ve arşiv sorgularında görüntülenmez. Yaşı 18’den küçük olanların adli sicil ve arşiv kayıtları, suç tarihinden itibaren belirli koşullara göre silinebilir. Ertelenmiş bir hüküm söz konusu ise, karar tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra tüm kayıtlar silinir. Ayrıca, suç tarihinde yaşı 15’ten küçük olan mahkûmiyetin ertelemesi 2253 sayılı Kanunun 38. maddesine göre yapıldıysa, karar tarihinden itibaren en fazla 3 yıl sonra silinir.

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 10 fıkra 3’e göre, yaşı küçüklerle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtları sadece soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemeler tarafından istenebilir.

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu, çocuklara ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesine dair spesifik bir düzenleme içermemektedir. Ancak mülga 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu döneminde bu konuda özel düzenlemeler vardı. Bu huşular göz önünde tutularak çocuklara ilişkin kayıtların silinmesinde 5352 sayılı Kanun m. 13/A’daki yasaklanmış hakların iadesi kararı aranmayacağı ve suç türüne bakılmaksızın kayıtların 5352 sayılı Kanun m. 12/1-c uyarınca en fazla 5 yıl içinde silinebileceği savunulmaktadır.

HARBİYE HUKUK BÜROSU ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME HİZMETLERİ

Adli sicil kaydının ve arşiv kaydının silinmesi süresi hukuki prosedüre tabidir. Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi konusunda avukatın yardımı önemli olabilir. İlgili yasal süreçlere ve mevzuata hâkim bir avukat müvekkilinin durumuna en uygun adımları atmasına yardımcı olabilir.

Harbiye Hukuk Bürosu, alanında uzman avukat-arabulucu kadrosuyla müvekkillerine adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı sildirme işlemlerinde tüm belgeleri hazırlamak ve gerekirse mahkeme kararı almak konularında profesyonel hukuki hizmet vermektedir. Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı silinmesi konusunda daha fazla hukuki yardım için sitemizi ziyaret edebilir ya da ofisimizden randevu talep edebilirsiniz.

Merve Sara Muğlu

2024 ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İNDİR (WORD -PDF)

ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME DİLEKÇESİ

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap