Yabancılar HukukuÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİ HALİNDE HANGİ YOLLARA BAŞVURULABİLİR?

ÇALIŞMA İZNİ HANGİ SEBEPLERLE İPTAL EDİLİR?

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 56.maddesinde çalışma izninin hangi sebeplerden iptal edileceği düzenlenmiştir. Bu sebepler şu şekilde sıralanabilir:

Yabancının veya işverenin talebi dışında çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, yabancının;

 1. a) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin başlangıç tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmemesi,
 2. b) İçişleri veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması durumu hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,
 3. c) Kanun ve bu Yönetmelikte düzenlenen hükümlere aykırı olarak çalıştığının tespiti,

ç) Bir işverene bağlı olarak verilen çalışma izni bakımından çalışmasının herhangi bir nedenle sona erdiğinin tespit edilmesi,

 1. d) Bağımsız veya süresiz çalışma izni bakımından sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında çalışmasının aralıksız olarak üç aydan veya bir yıl içerisinde toplam altı aydan fazla süreyle kesintiye uğradığının tespit edilmesi,
 2. e) Başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle veya değerlendirme kriterlerinin karşılanması amacıyla muvazaalı bir şekilde yapıldığının sonradan tespiti,
 3. f) Kanunun 11 inci maddesi kapsamında olması ve geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması,
 4. g) Türkiye’ye girmelerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınmış yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,

ğ) Milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi,

 1. h) Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında bir işverene bağlı olarak verilen çalışma izinlerinde aralıksız olarak altı aydan, bağımsız veya süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak bir yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması,

ı) 25 inci madde uyarınca çalışmaya başlamaması,

 1. i) 30 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma izninin askıya alınmasını gerektirir durumunun süresi içerisinde bildirilmediğinin veya çalışma izninin doksan günden fazla süreyle askıda kaldığının tespiti,
 2. j) 32’nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında Genel Müdürlükçe talep edilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde sunmaması veya taahhütlerinin gerçekleştirilmeyeceğinin değerlendirilmesi,
 3. k) 36’ncı madde kapsamında verilen çalışma izni bakımından, anlaşmalı evlilik yaptığının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi,
 4. l) Uluslararası koruma başvurusunun geri çekildiğinin veya geri çekilmiş sayıldığının, uluslararası koruma statüsünün sona erdiğinin veya uluslararası koruma statüsünün iptal edildiğinin İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,
 5. m) 43’üncü madde kapsamında verilen çalışma izni bakımından, öğrenci ikamet izninin iptal edilmesi,
 6. n) Çalışma izni başvurusunda beyan edilen ücret tutarının altında bir ücret almasını veya tam süreli çalışmanın kısmi süreli çalışmaya dönüştürülmesini öngören iş veya hizmet sözleşmesi değişikliğinin çalışma izninin düzenlenmesinden sonra yapıldığının tespit edilmesi veya 60’ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen haller dışında sosyal güvenlik yükümlülüklerinin eksik şekilde yerine getirildiğinin tespit edilmesi,
 7. o) Sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespiti,

ö) Süresiz çalışma izninin kesintisiz olarak bir yıldan daha uzun süreyle askıda kaldığının tespiti, durumlarında iptal edilir.

 

ÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİ HALİNDE HANGİ YOLLARA BAŞVURULABİLİR?

ÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİ HALİNDE HANGİ YOLLARA BAŞVURULABİLİR?

ÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİ HALİNDE HANGİ YOLLARA BAŞVURULABİLİR?

Çalışma izninin iptaline Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karar verileceği için ilgili yabancı ilk olarak Bakanlığa itirazda bulunabilir. Bu itiraz iptal kararının yabancıya tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. 

İtiraz edilmesi sonucunda Bakanlık tarafından ret kararı verilmişse, her idari işlemde olduğu gibi idari yargı mercilerine başvurulabilir. Başvuru sonucunda idari işlemin iptaline karar verilirse çalışma izni iptal edilmemiş olur. Bu başvuru yapılan idari işlemin iptali niteliğindedir. İdari yargılama usulü, genel yargılama usulünden farklı bir alan olduğundan bu konuda işinin ehli bir avukattan hukuki destek alınmalıdır. 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap