Gayrimenkul HukukuBedeli Belli Olmayan Kira Sözleşmesinde Uyuşmazlık

Bedeli belirsiz kira sözleşmesinde uyuşmazlık, hukuk ileadil bir çözüm sağlanabilir. Süreç, sözleşmedeki hükümler ve kanunlar doğrultusunda ilerlemelidir.

  1. HD., E. 2015/8204 K. 2015/8841 T. 22.10.2015

“Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın kaldırılması ve tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava tahliye taahhüdü nedeniyle başlatılan icra takibine haksız itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesinde kira sözleşmesinin esaslı unsuru olan kira bedeli kararlaştırılmadığından kira ilişkisi kurulmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Takiple dayanılan ve karara esas alınan 2.12.2013 başlangıç tarihli ve 5 ay süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinde kira bedeli kararlaştırılmamıştır. Yine 2.12.2013 düzenleme ve 1.5.2014 tahliye tarihli tahliye taahhütnamesi davalı tarafından imzalanmış ve imzası inkar edilmemiştir. Kira sözleşmesini başlangıcında kira bedeli belirlenmese dahi tahliye taahhütnamesinde tahliye edeceği tarihe kadar olan bütün kira borcunu ödeyeceğini de taahhüt etmiştir. Kira sözleşmesinde salt kira bedelinin gösterilmemiş olması sözleşmenin kurulmadığı anlamına gelmez. Bu durumda davacının geçerli olan tahliye taahhütnamesine göre icra takibi başlatmasında ve dava açmasında bir usulsüzlük bulanmamaktadır. Mahkemece işin esası incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 22/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

SONUÇ: Kira bedeli belli olmayan ancak tahliye taahhütnamesi bulunan kira sözleşmesi için açılan uyuşmazlıkta, kira bedelinin belli olmaması sebebi ile kira sözleşmesinin kurulmadığı sonucu çıkartılamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap