Fahri Trafik Müfettişi Cezasına İtiraz, cezanın tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak gerçekleştirilmektedir. Fahri Trafik Müfettişi Cezasına İtirazda esas dilekçenin yanında ek olarak haklı olduğunuzu gösteren delilleri de mahkemeye sunmanız haklılığınızı ispatlama açısından faydalı olacaktır. Böylelikle hakimin vereceği kararda deliller de dikkate alınarak basit yargılama usulü ile itiraz sonuçlanmaktadır. Şayet itiraz yapılmaz ise ceza kesinleşecektir. Kesinleşen cezayı sürücünün ödeme zorunluluğu vardır.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ KİMDİR?

Karayolları Trafik Kanunu ek madde 6 kapsamında fahri trafik müfettişinin kim olduğu açıklanmıştır.

Ek Madde 6 – ”Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere yardımcı olmak üzere Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunca önerilen ve Karayolu Trafik Güvenliği Üst Kurulunca uygun görülen kişilere, valilerce “fahri trafik müfettişliği” görevi verilir.” denilmektedir.

Fahri Trafik Müfettişliği Görev Ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca ise madde 5 kapsamında ise fahri müfettiş olabilmek için gerekli şartlar sıralanmıştır. Bunlar ;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az kırk yaşında olmak,

c) En az yüksekokul mezunu olmak

d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e) Hakkında 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılmamış olması veya düzenlendiği tarihten itibaren herhangi bir nedenle sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmamış/iptal edilmemiş olması,

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

İzah edildiği üzere yönetmelik uyarınca gerekli şartları sağlayan kişiler, trafikte kurallarına uygun davranılıp davranılmadığını denetlemek ve yetkililere yardımcı olabilmek için fahri trafik müfettişliği görevini idame ettirebilmektedirler.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİNİN YETKİLERİ

Fahri Trafik Müfettişliği Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde yetki hususu müfettişlerin görev ve yetkileri başlığı altında düzenlenmiş olup şu şekildedir:

Madde 9 : Müfettişler ;

a) Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak; fiziki ortamda düzenledikleri tutanakları herhangi bir trafik ekip veya kuruluşuna elden, elektronik ortamda düzenledikleri tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim ederler.

b) Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.

c) Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.

d) Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.

e) Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.

Anlaşıldığı üzere fahri trafik müfettişi, trafik kuralının ihlalini tutanak haline getirip aracın tescilli olduğu kuruluşa teslim eder. Trafik memurundan farklı olarak sürücüleri durdurmaz ve kontrol yapmazlar.

Ek olarak Karayolları Trafik Kanunu ek madde 6/2 kapsamında yetki hususuna değinilmiştir.

Ek Madde 6  : Fahri trafik müfettişleri; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünce kendilerine verilen tutanağı düzenlemek ve bunları aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek üzere en geç bir hafta içerisinde herhangi bir trafik kuruluşuna teslim etmek zorundadırlar.

Sonuç olarak Fahri Trafik Müfettişi, trafik kuralı ihlalinin tespitini yaptıktan sonra 1 hafta içinde elektronik ortamda ve ülkenin herhangi bir yerinde düzenlenen, görüş ve önerilerini de içerebilen objektif tutanağı Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden teslim eder. Bu işlemleri yaparken sürücülerle diyaloğa geçilmez. Doğrudan sistem üzerinden işlemler yürütülmektedir.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİNİN YAZDIĞI CEZALARIN İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ

Fahri Trafik Müfettişi cezasına itiraz mümkün olup itirazın kabulü halinde cezanın iptali de mümkün olmaktadır. Bu iptalin gerçekleşmesi için başvurulacak merci Sulh ceza hakimliğidir. Sulh Ceza Hakimliğine yapılacak Fahri Trafik Müfettişi Cezasına İtiraz ile birlikte cezanın haksız yere yazıldığını gösteren, lehe olan ve kural ihlali yapmadığını gösteren deliller de eklenirse Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezası iptal edilebilmektedir. Ancak unutulmaması gereken husus şu dur ki cezaya itiraz etmek cezanın ödenmeyeceği veya erteleneceği anlamına gelmemektedir.

Fahri Trafik Müfettişi Cezasına itiraz  süresinde yapılırsa %25 indirimli hali ile ödeme yapılır. İndirimli hali eğer ceza iptal edilirse yani davanın kabulüne karar verilirse yatırılan ücret  geri ödenecektir ancak davanın reddine karar verilirse geri ödenmeyecek ve Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezası bedelinin tamamının yatırılması gerekecektir.  İtiraz süresinin  tebliğden itibaren 15 gün olduğu unutulmamalıdır. Fahri Trafik Müfettişi cezasına itiraz yapılmadığı halde veya itirazın reddi halinde Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezası kesinleşecektir.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ TRAFİK CEZASINA İTİRAZ

Fahri Trafik Müfettişi cezasına itiraz Sulh Ceza Hakimliğine yapılacak olup itiraz süresi tutanağın tebliğ edilmesiyle 15 gündür. Sulh Ceza Hakimliğine yapılacak olan Fahri Trafik Müfettişi cezasına itiraz dilekçesi ile birlikte haklı olduğunuzu gösteren yani Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezasının haksız yere yazıldığını gösteren delillerin ek olarak dilekçe ile birlikte sunulması ile davanın kabulü daha mümkün hale gelmektedir.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ CEZASINA İTİRAZ SÜRESİ

Fahri Trafik Müfettişi cezasına itiraz edilecekse bu süre tebliğin yapılmasından itibaren 15 gündür. 15 gün içinde Fahri Trafik Müfettişi cezasına itiraz yapılmaz ise bu halde cezanın tamamı ödenmelidir. Ancak yukarıda izah ettiğimiz üzere erken ceza ödemesi yapılırsa bu durumda %25 indirimli olacaktır.

Süre konusunda merak edilen bir husus ise ceza tutanağının tebliğ edilmiş görünmesi ancak asıl cezanın yazıldığı kişinin olumsuz şartların bir araya gelmesiyle bir şekilde tebliğden haberinin olmaması halidir. Bu durumda asıl muhatap yani trafik cezasına itiraz edecek olan kişi, tebliğin usule uygun yapılmadığını veya örneğin hastalık durumu nedeniyle Fahri Trafik Müfettişi cezasına itiraz yapamadığını dilekçesinde ileri sürerek ve bunu deliller ile destekleyerek Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezasına itiraz dilekçesini oluşturup itirazını yapabilecektir. Çünkü burada önemli olan vatandaşın hak kaybına uğramasını önlemektir. Yeterli ve kapsamlı yapılan usulsüz tebliğ açıklaması ile itirazın süresi kaçmış olsa bile hakim tarafından değerlendirmeye alınması muhtemeldir.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ CEZALARINA İTİRAZ MERCİİ

Fahri Trafik Müfettişi Cezasına itiraz için görevli mahkeme Sulh Ceza Hakimliğidir. Şayet Fahri Trafik Müfettişi Cezasına itiraz Sulh Ceza Hakimliğine değil de başka bir mahkemeye yapılırsa görevsizlik kararı verilecektir.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ CEZA İTİRAZINA EKLENECEK BELGELER

Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezasına itiraz ederken en önemli hususlardan birisi de haklı olduğunuzu yani Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezasının haksız yere yazıldığını, herhangi bir trafik kuralı ihlalinin tarafınızca yapılmadığını destekler nitelikteki delillerdir. Bunlara örnek vermek gerekirse cezanın yazıldığı konumun google maps görüntüsü olabilmektedir veya izah ettiğimiz üzere Fahri Trafik  Müfettişi sürücü ile muhatap olamaz, aracı durduramaz, bu şekilde görev tanımına uymayacak şekilde trafik cezası kesilmiş ise işbu usulsüzlüğün ileri sürülmesi ve kayıtlarla desteklenmesi ispatı kolaylaştıracaktır.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİNİN YAZDIĞI TRAFİK CEZASINA İTİRAZIN SONUÇLANMASI

Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezasını yazdıktan ve tebliğ edildikten sonra süresinde Sulh Ceza Hakimliğine yapılan Fahri Trafik Müfettişi Cezasına itiraz başvurusu ile iki sonuç karşımıza çıkmaktadır.

İtirazın kabulü   ; Fahri Trafik Müfettişi Cezasına itirazın kabulü halinde ceza yazılan sürücünün cezası iptal edilmektedir. İtirazda bulunurken %25 indirimli halini ödeme yapmış ise bu ödeme de geri yapılacaktır. Mahkeme tarafından  verilen kararın yerine getirilebilmesi için kararla beraber vergi dairesine başvurmak gerekmektedir.

İtirazın reddi; Fahri Trafik Müfettişi Cezasına itirazın reddi halinde ceza yazılan sürücünün cezası iptal edilmemekte ve % 25 indirimli yapılan ödemenin geri kalanını da ödemesi gerekecektir. Ancak bu karara itiraz yolu açık olup tekrar başvuruda bulunulabilmektedir.

YÖNETMELİKTE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLERLE GETİRİLEN YENİLİKLER

09.05.2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle; müfettişlere eğitimlere katılma zorunluluğu getirilmiş, toplantılara katılmayanların tutanak düzenleme yetkilerinin askıya alınacağı kararlaştırılmış, 70 yaşını geçenlerin fahri trafik müfettişliği yapamayacağı kararlaştırılmış, Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabileceği düzenlenmiş ve hangi trafik ihlallerine tutanak düzenleyebileceklerinin Emniyet Genel Müdürlüğünce belirleneceği kararlaştırılmıştır. Ayrıca fahri trafik müfettişlerinin kişisel bilgilerinin gizliliğinin esas olacağı ve 3. Kişilerle paylaşılmamasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınacağı düzenlenmiştir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU TRAFİK CEZASINA İTİRAZ HİZMETLERİMİZ

Haksız ve hukuka aykırı olduğu düşünülen trafik cezasına itiraz etme sürecinde avukat desteği almak, sürecin daha hızlı ve etkin yürütülmesine yardımcı olacaktır. Harbiye Hukuk Bürosu trafik cezasına itiraz konusunda uzmanlaşmış ekibi ile bu konuda her türlü sorununuzda hukuki destek sağlamaktadır. İtiraz sürecinde; itiraz için gerekli evrakların hazırlanmasında, görevli ve yetkili mahkemeye başvurulmasında ve itiraz dilekçesinin profesyonel şekilde yazılmasında yardımcı olarak tüm hukuki süreci titizlikle takip etmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Fahri Trafik Müfettişi Cezasına İtiraz Edilebilir Mi?

Fahri Trafik Müfettişi Cezasına İtiraz mümkündür. Tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebilmektedir. İtiraz edilirken en önemli unsur yazılan cezanın haksız olduğunu ispatlayabileceğiniz delillerin varlığıdır.

Fahri Trafik Müfettişi Sürücülere Nasıl Ceza Keser?

Fahri Trafik Müfettişi, trafik kuralı ihlalinin tespitini yaptıktan sonra 1 hafta içinde elektronik ortamda ve ülkenin herhangi bir yerinde düzenlenen, görüş ve önerilerini de içerebilen objektif tutanağı Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden teslim eder. Bu işlemleri yaparken sürücülerle diyaloğa geçilmez. Doğrudan sistem üzerinden işlemler yürütülmektedir. Sonuç olarak Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezasının tutanağı kişiye tebliğ edilir.

Fahri Trafik Müfettişi Cezasına İtiraz Masrafları Ne Kadar 2024?

Fahri Trafik Müfettişi Cezasına İtirazda bulunurken herhangi bir ücret alınmamaktadır. Şayet Fahri Trafik Müfettişi Cezasına İtiraz hakim tarafından haklı görülürse harca tabi olmayacaktır ancak reddedilirse çoğunlukla mahkemeler tarafından harç masraflarının ödenmesine karar verilmektedir.

Fahri Trafik Müfettişi Cezasına Kaç Gün İçinde İtiraz Edilmelidir?

Fahri Trafik Müfettişi Cezasına tebliğ edildikten 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulunarak itiraz edilmesi gerekmektedir. Şayet süresinde tebliğ yapılmazsa ceza kesinleşecek ve cezayı yiyen kişi tamamını ödemek zorunda kalacaktır.

Fahri Trafik Müfettişi Cezasına İtiraz Nereye Yapılır?

Fahri Trafik Müfettişi Cezasına İtiraz yetkili Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır. Başka bir mahkemeye başvurulduğunda görevsizlik kararı verilecektir.

Fahri Trafik Müfettişinin Yazdığı Cezaya İtiraz Edilmese Ne Olur?

Fahri Trafik Müfettişi Cezasına İtiraz edilmez ise ceza kesinleşir ve kesinleşen cezayı sürücü ödemek zorundadır.

 

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

İTİRAZ EDEN            : .….   …… TC: ……

 

VEKİLİ                        :Av. …..  ……

 

KONU                                    : ………… Numaralı  fahri trafik müfettişi tarafından tanzim edilen                                       ….,…. TL trafik cezasına itirazımızı içerir.

 

TANZİM TARİHİ        :../../….

 

TEBLİĞ TARİHİ        : ../../…..

 

AÇIKLAMALAR        :

Müvekkilimiz adına ../../….. Tarihinde ……… Adresinde .. .. … Plakalı aracına …. TL fahri trafik müfettişi tarafından park yapılmaması gereken iş yeri önüne aracını park etmesi nedeniyle ceza yazılmış olup işbu ceza usule aykırıdır. Bu nedenle cezaya itiraz etmek zaruri olmuştur. Şöyle ki;

Müvekkil daha evvel herhangi bir ceza almamış olup trafik kurallarına uyan bir vatandaştır. Nitekim aracını … İş yerinin önüne park ederken herhangi bir parkın yasak olduğunu gösteren tabela bulunmamaktadır. Google maps görüntüleri ekte sunulmaktadır.

Haksız yere yazılan para cezasının %25i ödenmiş olup ödeme dekontu ekte sunulmuştur.

Haksız yere yazılan cezaya itirazlarımızın kabulü ve cezanın iptalini talep etmekteyiz.

 

HUKUKİ NEDENLER           : HMK, KTK ve ilgili sair delil.

 

NETİCE-İ TALEP      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü itirazımızın kabulüne ve cezanın iptaline karar verilmesini mahkemenizden arz ve talep etmekteyiz.

İTİRAZ EDEN VEKİLİ  

                                                                                                                    Av. …. ……

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap