Gayrimenkul HukukuGEÇİT HAKKI NEDİR ŞARTLARI

Geçit hakkı davası, taşınmaz maliklerinin genel yola çıkmak için yeterli bir geçidi olmayan durumlarda, komşu taşınmaz üzerinden geçiş yapabilme hakkını elde etmek amacıyla açtıkları hukuki süreçtir. Bu dava, Türk Medeni Kanunu’nun 747. maddesine dayanarak, malikin taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli bir geçidi bulunmaması halinde, tam bir bedel karşılığında komşularından geçit hakkı talep etme imkanını tanır. Geçit hakkı davası, hem taşınmaz maliklerinin mülkiyet haklarını tam anlamıyla kullanabilmeleri hem de komşuluk ilişkilerinde adil bir denge kurulması açısından önemlidir.

GEÇİT HAKKI NEDİR?

Geçit hakkı, genel yola doğrudan bağlantısı olmayan bir taşınmazın malikinin, komşu taşınmaz üzerinden, tam bir bedel karşılığında genel yola çıkış yapabilmesi için tanınan bir haktır. Bu hak, Türk Medeni Kanunu’nun 747. maddesinde düzenlenmiş olup, zorunlu geçit hakkı olarak da bilinir. Geçit hakkı, taşınmaz maliklerinin arasındaki anlaşma veya mahkeme kararı ile tesis edilebilir ve tapu siciline tescil edilerek resmiyet kazanır.

Eğer bir taşınmazın genel yola çıkışı yoksa veya mevcut yol yeterli değilse, malik komşu taşınmazdan geçit hakkı talep edebilir. Bu durumda, geçit hakkının kurulması için gerekli şartlar ve bedel, her iki tarafın menfaatleri gözetilerek belirlenir ve bu hak tapu siciline işlenir. Geçit hakkı hem taşınmaz lehine hem de şahıs lehine kurulabilir ve taşınmazın malikleri değişse bile hak devam eder.

ZORUNLU GEÇİT HAKKI ŞARTLARI NELERDİR?              

Zorunlu geçit hakkı, taşınmaz maliklerinin genel yola çıkışlarının olmadığı durumlarda, komşu taşınmaz üzerinden geçiş yapabilmeleri için tanınan bir haktır. Türk Medeni Kanunu’nun 747. maddesine göre zorunlu geçit hakkının şartları şunlardır:

 1. Tapuya Kayıtlı ve Özel Mülkiyete Tabi Olma: Geçit hakkının üzerine kurulacağı taşınmazın tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olması gerekir. Ayrıca, sadece zilyet olarak hakim olunan taşınmazlar lehine zorunlu geçit hakkı kurulamaz. Tapu tescili bulunmayan taşınmazın konu olduğu zorunlu geçit hakkı davasında tescil davası açılarak, zorunlu geçit hakkı davası için bekletici mesele yapılabilir.
 2. Geçit İhtiyacının Olması: Taşınmazdan ana yola çıkmak için gerekli yeterlilikte geçit bulunmamalı veya mevcut geçit yetersiz olmalıdır. Bu ihtiyaç, mutlak geçit ihtiyacı veya nisbi geçit ihtiyacı olarak değerlendirilir. Mutlak geçit hakkı, hiçbir bağlantısı olmayan durumlarda, nisbi geçit hakkı ise mevcut geçidin yetersiz olduğu durumlarda talep edili
 3. Geçit Hakkı Bedelinin Ödenmesi: Geçit hakkı kullanılacak kişi, komşu taşınmaz malikine, geçit hakkı için tam bir bedel ödemek zorundadır.

Bu şartların yanında geçit hakkının kullanılması sırasında, her iki tarafın menfaatleri dikkate alınarak bir denge kurulmalıdır. Bu şartlar yerine getirildiğinde, zorunlu geçit hakkı davası açılabilir ve mahkeme kararıyla geçit hakkı tesis edilebilir.

ZORUNLU GEÇİT HAKKININ TARAFLARI

Zorunlu geçit hakkının tarafları, genellikle bir taşınmaz malikinin, kendi taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli bir geçidi olmadığı durumlarda, komşu taşınmaz malikleri olacaktır. Zorunlu geçit hakkı, taşınmaz malikinin genel yola çıkışını sağlamak amacıyla komşu taşınmaz üzerinden geçiş yapabilmesi için tanınan bir irtifak hakkıdır.

 • Geçit Hakkı Talebinde Bulunan Malik: Genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan taşınmazın maliki, zorunlu geçit hakkı talebinde bulunabilir. Lehinde zorunlu geçit kurulan malik, bu hak karşılığında taşınmazından yararlandığı komşusuna bir bedel ödemesi gerekir.
 • Komşu Taşınmaz Malikleri: Geçit hakkı talebinde bulunan malikin taşınmazından genel yola çıkışını sağlayacak komşu taşınmaz malikleri, zorunlu geçit hakkının aleyhine taraflarıdır

Zorunlu geçit hakkı, genellikle mahkeme kararı ile tesis edilir ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için hukuki bir süreç gerektirir. Bu süreçte, her iki tarafın menfaatleri dikkate alınarak adil bir denge kurulması amaçlanır

GEÇİT HAKKININ KURULMA YOLLARI

Geçit hakkı, Türk Medeni Kanunu’na göre, taşınmaz maliklerinin genel yola çıkmak için yeterli bir geçidi olmadığı durumlarda talep edebilecekleri bir haktır. Geçit hakkının kurulması için iki temel yol bulunmaktadır:

 1. Rızai Yol: Taşınmaz maliklerinin kendi aralarında anlaşarak, bir taşınmaz üzerinden diğer bir taşınmaza geçiş hakkı oluşturdukları bir sözleşmedir. Bu tür bir sözleşme, tarafların rızasıyla ve bir mahkeme kararına gerek kalmadan tapuda resmi olarak tesis edilir. Taraflar, geçit hakkının şartları ve bedeli konusunda anlaşmaya varır. Anlaşma şartlarına göre bir geçit irtifakı sözleşmesi hazırlanır. Geçit irtifakı tapu siciline tescil edilerek resmiyet kazanır. Bu süreç, tarafların karşılıklı rızasıyla ve uygun bir bedel karşılığında gerçekleşir ve geçit hakkı tapu kayıtlarına işlenir. Böylece, geçit hakkı yasal bir geçerlilik kazanır ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmiş olur
 2. Mahkeme Kararı: Eğer taşınmaz malikleri arasında bir anlaşma sağlanamıyorsa, mahkeme kararıyla geçit hakkı kurulabilir. Geçit hakkı davası, ana yola çıkışı olmayan taşınmaz malikinin komşu parsellerden geçiş yapabilme hakkını talep ettiği bir hukuki yoldur. Geçit hakkı davası taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır ve yetki kesindir. Geçit hakkı tesis edilirken, taşınmazın önceki durumuna ve zeminde mevcut fiilen kullanılan mevcut yola öncelik tanınmalıdır. Eğer bu şart uygulanamıyorsa, geçit hakkı davasında, eğer taşınmazın ana yola doğrudan erişimi mümkün değilse, mahkeme tarafından en az zarar verecek şekilde bir geçit hakkı tesis edilir. Bu süreçte, mahkemenin önceliği, lehine geçit hakkı kurulacak taşınmaz malikinin en kısa ve en ekonomik güzergahı bulması yerine, aleyhine geçit hakkı kurulacak taşınmaz maliklerine objektif olarak en az zarar verecek yolu belirlemektir. Bu hem adil bir çözüm sağlamak hem de komşuluk ilişkilerini korumak için önemlidir.

GEÇİT HAKKININ SONA ERME HALLERİ

Geçit hakkının sona erme halleri, Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenmiştir. İşte bu haller:

 • Terkin: Geçit hakkı, tescilin tapu kaydından silinmesi ile sona erer. Yani tapuda geçit hakkının kaydının silinmesi durumunda bu hak sona erer.
 • Yüklü veya Yararlanan Taşınmazın Yok Olması: Geçit hakkı, yüklü veya yararlanan taşınmazın yok olmasıyla da sona erer. Eğer bu taşınmazlar yok olursa, geçit hakkı da otomatik olarak sona erer.
 • Aynı Kişinin Malik Olması Durumu: Yüklü ve yararlanan taşınmazlara aynı kişi malik olursa, bu kişi geçit hakkını terkin ettirebilir. Yani aynı kişi hem yüklü taşınmazın sahibi hem de yararlanan taşınmazın sahibi ise geçit hakkı sona erer.

Bu haller, geçit hakkının sona ermesi için önemlidir ve taşınmaz malikleri arasında bu hakla ilgili anlaşmazlık yaşanması durumunda mahkemeye başvurulabilir.

GEÇİT HAKKININ ENGELLENMESİ

Geçit hakkının engellenmesi, taşınmaz malikinin, komşu taşınmaz üzerinden genel yola çıkışını sağlayan zorunlu geçit hakkının kullanılmasının bir şekilde engellenmesi durumudur. Bu durum, genellikle komşu taşınmaz malikinin geçit hakkını kullanmaya izin vermemesi veya geçit yolunu kapatarak kullanılamaz hale getirmesi gibi eylemlerle gerçekleşir.

Geçit hakkının engellenmesi, Türk Medeni Kanunu’na göre yasaktır ve geçit hakkına sahip olan malikin, bu hakkını kullanamaması nedeniyle uğradığı zararların tazmin edilmesini gerektirebilir. Ayrıca, geçit hakkının engellenmesi durumunda, hak sahibi malik, hakkının iadesi ve engelleyen tarafın eylemlerinin durdurulması için dava açabilir.

GEÇİT BEDELİ

Geçit bedeli, zorunlu geçit hakkı kurulurken, yararlanan taşınmazın malikinin, yükümlü taşınmazın malikine ödemekle yükümlü olduğu bedeldir. Bu bedel, genellikle mahkeme tarafından belirlenir ve yükümlü taşınmazın malikinin uğradığı zararı göz önünde bulundurarak hesaplanır. Geçit hakkının kullanılması sonucunda yükümlü taşınmazın değerinde bir azalma olursa, bu azalmanın karşılanması için yararlanan taşınmazın malikinin ödemesi gereken miktar, geçit bedeli olarak adlandırılır.

Geçit bedelinin hesaplanmasında dikkate alınacak hususlar şunlardır:

 • Taşınmazın Değerindeki Azalma: Yükümlü taşınmazın değerindeki azalma miktarı, geçit hakkının kullanılması nedeniyle oluşan değer kaybını yansıtır.
 • Yolun Kullanım Sıklığı: Geçit hakkının kullanım sıklığı ve yoğunluğu, bedelin belirlenmesinde önemli bir faktördür.
 • Yolun Genişliği ve Niteliği: Geçit olarak kullanılacak yolun genişliği ve niteliği, bedelin hesaplanmasında etkili olabilir.
 • Bölgesel Faktörler: Taşınmazın bulunduğu bölgenin özellikleri ve emlak piyasasındaki durumu da geçit bedelinin belirlenmesinde rol oynar.

Eğer dava aşamasına geçilmeden tarafların anlaşması halinde artık anlaşılan bedel geçerli olacaktır. Ancak uyuşmazlık dava yoluna götürülmüş ise mahkeme hakiminin görevlendirecek olduğu bilirkişi tarafından hesaplama yapılarak yol geçit bedeli tespit edilir.

Bu süreçte, genellikle bir bilirkişi tarafından keşif yapılır ve taşınmazın değeri, geçit hakkının kullanımından etkilenen alan, yolun durumu gibi faktörler göz önünde bulundurularak bir bedel belirlenir. Bu bedel, hem yararlanan taşınmazın malikinin ödeyeceği miktarı hem de yükümlü taşınmazın malikinin alacağı tazminatı ifade eder.

Geçit bedeli, taraflar arasında anlaşmazlık durumunda mahkeme kararıyla belirlenebilir ve bu bedel, geçit hakkının tapuya tescil edilmesiyle resmiyet kazanır.

GEÇİT HAKKI DAVASI

Geçit hakkı davası, bir taşınmaz malikinin, genel yola çıkışı olmayan veya mevcut yolu yetersiz olan taşınmazına ulaşım sağlamak için komşu taşınmaz üzerinden geçiş hakkı talep ettiği bir hukuki süreçtir. Geçit hakkı davası, Türk Medeni Kanunu’nun 747. maddesine dayanarak açılır ve genellikle zorunlu geçit hakkının tesis edilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Geçit hakkı davasının tarafları şunlardır:

 • Davacı: Lehine geçit hakkı tahsis edilmek istenen taşınmazın tapu kaydındaki gerçek veya tüzel kişi malikidir.
 • Davalı: Aleyhine geçit hakkı kurulacak taşınmazın malikleri olup, genellikle komşu taşınmaz malikleridir.

Geçit hakkı davasında, mahkeme tarafından bir bilirkişi atanarak, geçit hakkının kurulması için gerekli şartların incelenmesi ve bir bedelin belirlenmesi süreci işletilir. Geçit hakkı davası sonucunda, eğer geçit hakkı talebi haklı bulunursa, mahkeme kararı ile geçit hakkı tesis edilir ve bu hak tapuya tescil edilir.

Mahkeme, konuyla ilgili bilirkişiler aracılığıyla bir keşif yapılmasını sağlar. Bu keşif sırasında, geçit hakkının kurulmasının taşınmaz üzerindeki etkileri ve geçit hakkı için ödenecek bedel belirlenir.  Mahkeme, tarafların menfaatlerini ve hakkaniyet prensiplerini gözeterek bir karar verir. Eğer geçit hakkı talebi uygun bulunursa, mahkeme geçit hakkının kurulmasına karar verir. Mahkeme kararıyla geçit hakkı kurulduktan sonra, bu hak tapu siciline tescil edilir. Böylece geçit hakkı resmiyet kazanır ve taşınmazın yeni maliklerine de geçer.

GEÇİT HAKKI DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Geçit hakkı davasında yetkili ve görevli mahkeme, genellikle taşınmazın bulunduğu yerin Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Bu tür davalarda, davanın konusu taşınmazın aynına ilişkin olduğundan, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkili mahkemedir. Yani, lehinde zorunlu geçit kurulmak istenen taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi hem yetkili hem de görevli mahkemedir.

Bu durum, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 12. maddesi uyarınca belirlenmiştir ve taşınmazın aynına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğunu hükme bağlamıştır. Geçit hakkı davaları, taşınmazın aynına ilişkin olduğundan, bu tür davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir ve bu yetki kesindir.

GEÇİT HAKKI DAVASINDA GEÇİT HAKKI BEDELİNİN BELİRLENMESİ    

Geçit hakkı davasında geçit hakkı bedelinin belirlenmesi, taşınmaz malikinin genel yola çıkışını sağlamak için komşu taşınmaz üzerinden geçiş yapabilmesi için tanınan zorunlu geçit hakkı karşılığında ödenecek bedelin tespit edilmesi sürecidir. Bu süreç, genellikle mahkeme tarafından yürütülür ve bir bilirkişi raporu ile desteklenir.

Geçit hakkı bedelinin belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

 • Taşınmazın Değerindeki Azalma: Yükümlü taşınmazın değerindeki azalma miktarı, geçit hakkının kullanılması nedeniyle oluşan değer kaybını yansıtır.
 • Yolun Kullanım Sıklığı: Geçit hakkının kullanım sıklığı ve yoğunluğu, bedelin belirlenmesinde önemli bir faktördür.
 • Yolun Genişliği ve Niteliği: Geçit olarak kullanılacak yolun genişliği ve niteliği, bedelin hesaplanmasında etkili olabilir.
 • Bölgesel Faktörler: Taşınmazın bulunduğu bölgenin özellikleri ve emlak piyasasındaki durumu da geçit bedelinin belirlenmesinde rol oynar.

Geçit hakkı bedelinin belirlenmesi sürecinde, genellikle bir bilirkişi tarafından keşif yapılır ve taşınmazın değeri, geçit hakkının kullanımından etkilenen alan, yolun durumu gibi faktörler göz önünde bulundurularak bir bedel belirlenir. Bu bedel, hem yararlanan taşınmazın malikinin ödeyeceği miktarı hem de yükümlü taşınmazın malikinin alacağı tazminatı ifade eder.

Ayrıca, geçit hakkı bedelinin belirlenmesinde, bilirkişi raporuyla saptanacak geçit bedeli hükümden önce davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilmelidir. Bedel depo ettirilmeden geçit hakkı tesisine dair hüküm kurulursa bozma sebebidir. Geçit bedelinin güncellenmesi de gerekebilir, çünkü bedelin saptanmasından sonra hüküm tarihine kadar geçen sürede değer değişiklikleri olabilir.    

GEÇİT HAKKI DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRET

Yargılama giderleri ve vekalet ücreti, davanın sonucuna göre belirlenir ve genellikle dava masrafları ve avukatlık ücretleri, davanın kazanan tarafından karşılanır. Mahkeme, davanın niteliğine göre yargılama giderlerini ve vekalet ücretini kimin ödeyeceğine karar verir. Ancak, geçit hakkı davalarında bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Geçit hakkı davasını açan kişi, genellikle davanın açılmasına sebebiyet verdiğinden, dava kazanılsa bile yargılama giderleri ve davalı vekalet ücreti davacının üzerine bırakılabilir. Yani, davanın mahiyeti gereği yargılama giderleri ve avukatlık vekalet ücreti, davacı üzerinde bırakılır ve davanın kabulü halinde bile davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmez.

GEÇİT HAKKI NEDİR ŞARTLARI

GEÇİT HAKKI NEDİR ŞARTLARI

HARBİYE HUKUK BÜROSU GAYRİMENKUL AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu, gayrimenkul hukuku alanında bilgi ve deneyime sahip avukat kadrosu ile müvekkillerine kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Gayrimenkul hukukunun önemli konularından biri olan geçit hakkı davasında da müvekkillerimizin haklarını korumak ve en iyi sonucu elde etmek için titizlikle çalışıyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

 • Taşınmaz maliklerine, genel yola çıkmak için yeterli bir geçidi olmayan durumlarda geçit hakkı talep etme süreçleri hakkında hukuki danışmanlık
 • Geçit hakkı davasının açılması, yürütülmesi ve takibi konusunda hukuki destek ve vekillik hizmetleri
 • Mahkeme sürecinde gerekli olan bilirkişi raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Mahkeme kararıyla geçit hakkının kurulması sonrasında tapu işlemleri

Geçit hakkı, genellikle karmaşık hukuki süreçler içerebilir ve taraflar arasında anlaşmazlık durumunda geçit hakkı davası açılarak mahkeme kararıyla çözülür. Bu nedenle, geçit hakkı davası açmayı düşünen kişilerin, konu hakkında detaylı bilgi almak ve süreci doğru yönetmek için alanında uzman bir gayrimenkul avukatına danışmaları tavsiye edilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Zorunlu Geçit Hakkı Yol Genişliği En Az Kaç Metre Olmalıdır?

Geçit hakkı, genel olarak araç ve yaya geçişine uygun olacak şekilde tasarlanmalı ve en az 2-3 metre genişlikte olması önerilmektedir. Bu ölçü, araçların sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilmesini ve mülk sahipleri arasında ihtilaf çıkmamasını temin etmek için kritik öneme sahiptir. Ancak, geçit hakkının genişliği, taşınmazın özelliği ve ihtiyacın nasıl karşılanacağı gibi faktörlere göre değişebilir ve mahkeme kararıyla belirlenebilir.

Geçit Hakkından Kimler Yararlanabilir?

Anayola ve benzeri alanlara geçişi engellenen kişiler geçit hakkı talebinde bulunur. Oluşturulan bu talep sonrasında bireylere ve mülklere zorunlu geçit hakkı tanınır. Geçit hakkı davası tarafları ise anayola ulaşımı bulunmayan taşınmaz sahibi ve bu taşınmaza sınırdaş olan taşınmaz sahibi ya da sahipleridir.

Geçit Hakkı İçin Para Ödenir Mi?

Evet, geçit hakkı için bir bedel ödenir. Geçit hakkı, genel yola çıkmak için yeterli bir yolu bulunmayan taşınmaz malikine, bedel karşılığında komşulardan birinin veya birkaçının taşınmazı üzerinde kurulan ayni bir haktır. Lehine geçit hakkı tesis edilecek olan taşınmaz maliki, aleyhine tesis edilecek olan malike belirli bir bedel ödemekle yükümlüdür. Geçit hakkı bedeli mahkemece belirlenirken aleyhine geçit hakkı kurulan malikin uğradığı zarar dikkate alınır. Geçit hakkı için ödenen bedel, genellikle mahkeme tarafından belirlenen bir miktar olup, yükümlü taşınmazın malikine ödenen bir tazminat niteliğindedir. Bu bedel, yükümlü taşınmazın değerindeki azalma ve geçit hakkının kullanımından kaynaklanan diğer etkileri dikkate alarak hesaplanır.

Komşu Tarla Yol Vermiyorsa Ne Yapılır?

Komşu tarlanız yol vermiyorsa ve taşınmazınız genel yola çıkmak için uygun bir geçide sahip değilse, Türk Medeni Kanunu’na göre Komşu taşınmaz maliklerinden uygun bir geçit verilmesini talep edebilirsiniz. Eğer komşu taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamıyorsa, geçit hakkı kurulması için yetkili asliye hukuk mahkemesinde geçit hakkı davası açabilirsiniz.

Geçit Hakkı Hangi Durumlarda Verilir?

Taşınmazın genel yola çıkmak için yeterli bir geçidi olmayan malik, tam bir bedel karşılığında komşulardan birinin taşınmazı üzerinde geçit hakkı talep edebilir. Bu durumda geçit hakkı verilir.

Geçit Hakkı Nasıl Kazanılır?

Taşınmazın genel yola çıkmak için yeterli bir geçidi olmayan malik geçit hakkını iki yolla kazanabilir:

 1. Serbest İradelerle Geçit İrtifakı Sözleşmesi: Taşınmaz maliklerinin kendi aralarında anlaşarak, bir taşınmaz üzerinden diğer bir taşınmaza geçiş hakkı oluşturdukları bir sözleşmedir. Bu tür bir sözleşme, tarafların rızasıyla ve herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmadan tapuda resmi olarak tesis edilir.
 2. Mahkeme Kararıyla Geçit Hakkı: Gerekli yasal ve uygulamaya özgü koşullar gerçekleştiğinde, bir mahkeme kararı sonucunda da geçit hakkı kurulabilir. Bu durumda, genellikle zorunlu geçit hakkı talep eden taraf mahkemeye başvurarak geçit hakkı davası açar. Mahkeme kararı sonucuyla geçit hakkı kazanılır.

Geçit Hakkını Herkes Kullanabilir Mi?

Geçit hakkı, genel yola çıkmak için yeterli bir geçidi olmayan taşınmaz malikine, bedel karşılığında komşulardan birinin veya birkaçının taşınmazı üzerinde kurulan ayni bir haktır. Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılır. Zorunlu geçit hakkı her iki tarafın da menfaatleri gözetilerek belirlenir.

Geçit Hakkı Bedeli Neye Göre Hesaplanır?

Geçit hakkı bedeli, taraflar arasında yapılan anlaşmaya bağlı olarak belirlenebilir. Geçit hakkı bedelinin belirlenmesi sürecinde, genellikle bir bilirkişi tarafından keşif yapılır ve taşınmazın değeri, geçit hakkının kullanımından etkilenen alan, yolun durumu gibi faktörler göz önünde bulundurularak bir bedel belirlenir. Bu bedel, hem yararlanan taşınmazın malikinin ödeyeceği miktarı hem de yükümlü taşınmazın malikinin alacağı tazminatı ifade eder.

Geçit Hakkı Davası Ne Kadar Sürer?           

Geçit hakkı davası, mahkemenin yoğunluğuna ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, geçit hakkı davaları nispeten hızlı yargılanan davalar arasında yer alır. Net bir süre vermek zor olsa da mahkemenin yoğunluğuna göre en fazla bir yıl içerisinde geçit hakkı davalarının karara bağlanabileceği belirtilmektedir. Ancak, her davanın kendine özgü koşulları olduğundan ve yargılama sürecinde ortaya çıkabilecek farklı durumlar nedeniyle bu süre uzayabilir veya kısalabilir.

GEÇİT HAKKI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI               : 

VEKİLİ                : 

DAVALI                : 

KONU                   : Geçit hakkı tesisi talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ    : … TL

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimin mülkiyetinde bulunan taşınmaz, … İli, … İlçesi, … Ada, … Parsel olarak kayıtlıdır. Ancak, söz konusu taşınmazın genel yola çıkabilmesi için uygun bir yol bulunmamaktadır.
 2. Müvekkil genel yola çıkabilmek için davalıların taşınmazından geçen fiili yolu kullanmak zorunda kaldığından davalılara uygun bedel karşılığında geçit hakkı tanınmasını talep etmiş ancak davalılar talebi kabul etmeyerek fiili yolun kullanımını da engellemişlerdir.
 3. Müvekkilin bu mağduriyetinin giderilmesi amacıyla davalılara ait olan … ada … parsel ile diğer davalılara ait olan … ada … ve … parsel sayılı taşınmazlardan geçit hakkı tesis edilmesi gerekmektedir.
 4. Bu nedenle, müvekkil tarafından mahkemeye başvurularak geçit hakkının tesis edilmesi talep edilmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri, Tapu ve Kadastro Kayıtları ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda izah edilen nedenler ve yargılama aşamasında ortaya çıkacak durumlar karşısında mahkeme tarafından uygun görülecek bedel karşılığında davalılara ait olan … ada … parsel ile diğer davalılara ait olan … ada … ve … parsel sayılı taşınmazlar üzerinde geçit irtifakı kurularak tapu siciline tescil edilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ederiz …/…/…

DAVACI VEKİLİ

Av.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap