Aile Hukukuİstanbul Boşanma Davası

İstanbul Boşanma Davası

İstanbul Boşanma Davası

İstanbul’da boşanma davası açma süreci, evliliği sonlandırmak isteyen çiftler için önemli ve karmaşık bir hukuki süreçtir. Bu makalede, İstanbul’da boşanma davası açma adımlarını, gerekli belgeleri, mahkeme sürecini ve önemli detayları ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Boşanma Nedir?

Boşanma Nedir?

Boşanma, sağlar arası gerçekleşebilen bir işlem olup belli bir sebebe dayanarak, eşlerden birinin açacağı bir dava neticesinde, evlilik birliğine mahkeme kararı ile son verilmesidir. Boşanma, Türk Medeni Kanunu’nda ölüm, gaiplik, cinsiyet değişikliği ve diğer hükümsüzlük halleri gibi, evliliği ortadan kaldıran nedenlerden biridir. Boşanma konusu fazlaca tartışılan ve kamuoyunun dikkatini üzerine toplamış önemli konulardan birisidir. 

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nda sınırlı olarak belirtilmiş olmakla beraber 161 ve 166 numaralı maddeler arasında bu sebepler yer almaktadır. Doktrinsel açıdan incelendiğinde bu sebepler özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak bir başka ayrıma göre de mutlak boşanma sebepleri ve nispi boşanma sebepleri olarak ayrıma tâbi tutulmuştur. Mutlak boşanma sebebi, kanunda sayılan boşanma sebeplerinden birinin varlığının ispat edilmesinin yeterli olduğu ve hâkimin, bu boşanma sebebinin varlığının diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediğini araştırmak zorunda kalmadan boşanmaya karar verebileceği, boşanma sebebidir. Nisbi boşanma sebebi ise, kanunca öngörülmüş sebebin varlığının ispatının yeterli olmadığı, boşanmaya karar verilebilmesi için hâkimin ayrıca ispatlanmış sebebin diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediğini araştırması ve ancak bu şart da gerçekleşmişse boşanmaya karar verebileceği boşanma sebebidir. Bu sebepleri incelemek, boşanma davası açılmadan önce sebeplerin yeterli olduğunu bilmek açısından önem taşır ve bu nedenle, bu sebepleri incelerken bir boşanma avukatı ile çalışmak önem taşımaktadır.

Özel boşanma sebepleri sırası ile zina, hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. Bu sebeplerden birinin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak, yani kanununa göre bu sebeplerin şartlarını incelemek açılacak olan boşanma davası açısından önem taşımaktadır. 

Özel Boşanma Sebepleri

Özel Boşanma Sebepleri

 1. Zina Sebebiyle Boşanma

Türk Medeni Kanunu’nun 161 maddesinde düzenlenmiş olan zina kavramı, bu maddenin 1 Fıkrasında; “eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir” cümlesi ile hüküm altına alınmıştır. Buradan anlamamız gereken evli çiftten kadın, kocasını başka bir erkekle veya evli çiftten erkek, karısını başka bir kadın ile isteyerek cinsel ilişkide bulunmak suretiyle aldatırsa zina gerçekleşmiş sayılır. Burada kanunun sözünden, zinanın gerçekleşmesi için 3 şart olduğunu anlamaktayız, bu şartlar; evlilik ilişkisinin bulunması, başkasıyla cinsel ilişkide bulunma ve zina edenin kusurlu olmasıdır. Zina mutlak boşanma sebeplerindendir.

 1. Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesinde düzenlenmiş olan bu hüküm iki boşanma sebebini bünyesinde bulundurur. Bunlar hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranıştır. Hayata kast, bir eş tarafından diğerinin hayatına karşı gerçekleştirilmiş acı netice doğurucu davranışlardır. Bu davranışlara örnek olarak, eşini öldürme teşebbüsünde bulunma, intihara zorlama ya da teşvik etme gibi kasıtlı davranışlardır. Hayata kast bir mutlak boşanma sebebidir.

Pek kötü veya onur kırıcı davranış ise diğer eşe çektirilen her türlü eziyetler, eşin fiziki ve ruhani sıhhatini tehlikeli duruma sokacak hareketler, eşi hürriyetinden alıkoyma, aç ve susuz bırakma, fiziksel şiddet ve anormal cinsel münasebete zorlamak gibi ağır hareketlerdir. Bu hareketler de kusura dayalı sebeplerden olduğundan, pek kötü veya onur kırıcı davranış da mutlak boşanma sebeplerindendir.

 1. Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma

Türk Medeni Kanunu’nun 163 üncü maddesinde düzenlenmiş bu özel boşanma nedeni de iki ayrı boşanma sebbebini beraberinde bulundurmaktadır. Bunlardan ilki suç işlemedir. Buna göre eşlerden biri, kanunun boşanma sebebi saydığı, yani küçük düşürücü, utanç verici ya da yüz kızartıcı nitelikteki suçları işlerse diğer eş her zaman boşanma davası açabilecektir. Bunlara örnek olarak, dolandırma suçu, hırsızlık suçu, ırza geçme suçu, güveni kötüye kullanma suçu, kalpazanlık suçu, livata suçu, zimmet suçu, kaçakçılık suçu gibi suçlar gösterilebilir. Suç işleme nisbi bir boşanma sebebidir.

Haysiyetsiz hayat sürme ise aynı maddede düzenlenen bir diğer sebep olup, toplumsal örf adet ve ahlak kurallarıyla şekillenmiş olmakla beraber, sürekli olarak haysiyetsiz biçimde yaşamaktır. Buna örnek olarak ise alkol düşkünlüğü, kumarbazlık, uyuşturucu düşkünlüğü örnek verilebilir. Bu sebep de nisbi bir sebeptir.

 1. Terk Sebebiyle Boşanma

 Bir diğer özel sebep olan terk 164’üncü maddenin birinci fıkrasına göre hükme bağlanmış olup, buna göre eşlerden birinin ortak hayata devam etmemek üzere ortak konuttan ayrılarak diğer eşi bırakıp gitmesi veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönememesidir. Ortada terkin varlığı için bu fiilin ortak hayata son verecek şekilde gerçekleştirilmesi, haklı bir sebep olmaksızın yahut evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getimeme amacı ile gerçekleştirilmesi, ayrı yaşamanın en az altı ay sürmüş ve devam etmekte olması, son olarak ise terk eden eşe terkin gerçekleştiği andan itibaren dördüncü ayın sonundan sonra ihtarda bulunulmuş olması şartları aranır. Terk de mutlak boşanma sebeplerindendir.

 1. Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

 Nisbi ve özel boşanma sebebi olarak düzenlenmiş olan bu boşanma sebebiyle boşanma davası açılabilmesinde temel şart, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Diğer şartlar ise; eşlerden birinin evlenme sonrasında akıl hastası olması, hastalığın iyileşmesinin olanaksız bulunması ve ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olmasıdır.

Genel Boşanma Sebepleri

Genel Boşanma Sebepleri

 1. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma 

 166’ncı maddenin ilk fıkrasına göre “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir”. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre ise “Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir” denilmiştir. Birinci hüküm incelediğinde, evlilik birliğinin sarsılması sebebinin gerçekleşmiş olması için gereken şartlar, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması, ortak hayatın çekilmez hale gelmiş bulunması şartlarıdır.

 1. Eşlerin Anlaşması Sebebiyle Boşanma 

  Anlaşmalı boşanma olarak nitelendirilen bu sebep yoluyla boşanmaya karar verilebilmesi için; evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin bir diğerinin davasını kabul etmesi ve bu durumda kanunen evlilik birliğinin temelden sarsılmış sayılması, hâkimin tarafları bizzat dinlemesi ve son olarak hakimin tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin düzenlemelerini uygun bulması gerekmektedir.

 1. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Boşanma 

Türk Medeni Kanunu’nun 166 ıncı maddesine göre; reddine kesin olarak karar verilen ve boşanma sebeplerinden herhangi birisiyle açılmış olan davanın, kesin red tarihi üzerinden üç yıl geçmesi durumunda, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği yine temelinden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilecektir.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, Türk Hukuku’na göre bir evli çiftin evlilik birliğini hukuk önünde sona erdirmek maksadıyla mahkemeye başvurduğu hukuki süreci ifade etmektedir. Bu dava bir avukat ile yürütülebileceği gibi avukatsız olarak da yürütülebilmektedir. Boşanma davaları, çeşitli maddi veya manevi sonuçlar doğurabilir. Bu davalarda, yetkili aile mahkemesine sunulacak bir boşanma dava dilekçesiyle süreç başlamış olur. Yargılamalar genel itibariyle Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6284 Sayılı Kanun gibi mevzuatlar çerçevesinde yapılır. 

Eksiksiz ve yasalara uygun biçimde gerçekleştirilemeyen boşanma davaları, önemli maddi sonuçları beraberinde getirebilmektedir. Nafaka ödemeleri, mal paylaşımı, velayet hakkı ve diğer tazminatlar gibi hususlar, doğru şekilde ele alınmadığında taraflar arasında ciddi uyuşmazlıklar meydana gelebilir. Bu sebeple, bir avukatın profesyonel rehberliği, davanın sorunsuz biçimde yürütülmesi ve tarafların haklarının korunması açısından çok önemlidir. Ortak konutun kullanılamaması, çocuklarla görüşme sınırlamaları gibi durumlar, tarafların duygusal açıdan zorlayıcı bir süreç yaşamalarına sebep olabilmektedir. 

Netice itibariyle, doğru bir şekilde yürütülmesi azami biçimde önem taşıyan boşanma davaları, taraflar üzerindeki maddi ve manevi etkilerini minimuma indirmek ve hakların korunmasını sağlamak açısından profesyonel destek almak mantıklı bir yaklaşım olabilir.

Boşanmanın Ferileri Ne Demektir?

Boşanmanın Ferileri Ne Demektir?

Boşanmanın ferileri, boşanma davası neticesinde evliliğin sona ermesiyle ortaya çıkması mümkün olan hukuki sonuçları karşılayan bir terimdir. Boşanma neticesinde, çok fazla maddi ve hukuki sonuç doğabilmekte ve bu sonuçlar Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmektedir. Boşanmanın ferileri olarak nitelenebilecek bazı sonuçlar: Tazminatlar, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve taşınmaz malların paylaşımı gibi hak kayıplarının önlenmesi için dava sonucunda hüküm verilmesi gereken neticelerdir.

1-) Tazminatlar

Boşanma davası neticesinde, bir eş diğerine karşı tazminat talep edebilir. Boşanma esnasında yaşanan haksız hareketler ya da zararlar sebebiyle tazminat talebi yapılması mümkündür.

2-) Mal Paylaşımı

Boşanma davası neticesinde, evlilik birliği içinde edinilen mal varlığı, çiftlerin mal rejimi ve mahkeme kararlarına bağlı olarak farklılık gösterebilmekle beraber, eşler arasında adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. 

3-) Nafaka

 Boşanma davası neticesinde, mali bakımdan daha zayıf olan eşe, diğer eş tarafından nafaka ödenmesinin gerekli olduğu durumların varlığı söz konusu olabilmektedir. Nafaka, eşler arasındaki gelir farklılıklarını, çocuğun çıkarını gözetmek suretiyle dengeleyerek hakkaniyete uygun biçimde eşlerin ve çocuğun yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.

4-) Velayet

 Çocukları olan eşlerin, boşanma neticesinde çocuklarının velayetinin kimde olacağı belirlenmelidir. Bu hak, çocuğun bakımını, gözetimini ve eğitimini hangi eşin üstleneceğini ifade etmektedir. Çocuğun çıkarları gözetilmekte olup hakimce en iyi sonuca hükmedilmelidir.

5-) Taşınmaz Malların Paylaşımı

Çiftlerin müştereken edindiği aile konutunun ve taşınmaz malların paylaştırılması da önem taşıyan bir diğer boşanma ferisidir. Bu malların hangi biçimde bölüneceği ve eşlerden hangisinin ne kadarına hak kazandığı hususu mahkemece belirlenmektedir.

İstanbul Boşanma Davası Ücreti 2023 

İstanbul Boşanma Davası Ücreti 2023 

İstanbul Boşanma Avukatı Ücreti davanın niteliğine göre avukat ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak İstanbul boşanma avukatları isterlerse İstanbul Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabililirler. 

İstanbul Boşanma Avukatı En Az Ücret Baro Tarifesi şu şekildedir:

 • Anlaşmalı Boşanma Davaları 28.500,00 TL
 • Çekişmeli Boşanma Davaları 44.500,00 TL
 • Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb. 44.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

Bu tarifeler, asgari olarak İstanbul’daki boşanma davaları bakımından önemli bir rehber niteliğindedir. Buna rağmen unutulmamalıdır ki her boşanma davası farklıdır ve çiftler, avukatlarıyla veya hukuk bürolarıyla özel olarak görüşerek özel durumlarını değerlendirmelidirler. Belirlenen ücretler, çokça farklı etkenden etkilenebilmekte ve davalarda ortaya çıkabilecek özel şartlarla ilintili olarak değişebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları, özellikle anlaşmalı boşanma davalarına göre daha karmaşık yapıda olabilmektedir ve bu sebepten dolayı, çekişmeli boşanma davaları için daha yüksek ücretler söz konusu olabilmektedir. Müvekkillerin yapacağı maddi ve manevi tazminat davaları gibi ek talepler de benzer şekilde davaların karmaşıklığına göre ücretleri etkileyebilmektedir.

İstanbul Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Özellikle boşanma gibi hassas bir konu söz konusuyken, bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, boşanma davaları mali açıdan ciddi bir yük olabilmektedir, ancak doğru bir boşanma avukatıyla ve doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından İstanbul’daki boşanma avukatları için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

İstanbul Boşanma Davası Harç Ve Masrafları

İstanbul Boşanma Davası Harç Ve Masrafları

Boşanma davası harçları her sene değişkenlik göstermektedirler. Bu harçlar maktu (sabit) harçlardandır. 2023 yılı harçlarına göre mahkemeye ödenmesi gereken boşanma davasının, maddi ve manevi tazminat davasının, nafaka ve velayet taleplerinin tümü için geçerli olup harç, avans ve masrafları için takriben 2500 TL civarında ödenmesi gerekmektedir. Boşanma davasının devamında mahkemece istenecek başka giderler olabileceği gibi üst mahkemeye itiraz ve karşı vekalet ücretlerinin olacağı da bilinmelidir.

Boşanma Davasında Ücretsiz Avukat Tutmak Mümkün Mü?

Boşanma Davasında Ücretsiz Avukat Tutmak Mümkün Mü?

İstanbul boşanma avukatlık hizmetleri maalesef ki ücretsiz değildir. Bazı illerde kişilerin ekonomik durumlarına göre barolar tarafından ücretsiz İstanbul boşanma avukatı yardımı mümkün olmakla beraber genel anlamda ücretsiz avukat yardımı sadece adli yardım almaya hak kazanmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği bir hizmettir. Bunun gerçekleşebilmesi için ise mal varlığının ya hiç olmaması ya da gelirin yoksulluk sınırı dahilinde olması gerekmektedir. 

https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=16446&Desc=Adli-Yard%C4%B1m-B%C3%BCrosu-i%C3%A7in-Online-Dilek%C3%A7e-ve-Belge-G%C3%B6nderme-

Bununla beraber İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmaları kapsamında kadınlar için ücretsiz boşanma avukatı desteği verilmektedir. Bununla ilgili detaylı bilgi almak adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesini ziyaret etmeniz uygun olacaktır.

İstanbul Boşanma Avukatına Nasıl Ulaşılabilir?

İstanbul Boşanma Avukatına Nasıl Ulaşılabilir?

İstanbul Barosu‘na bağlı olan tüm avukatların iletişim bilgileri İstanbul Baro levhasında yer almakta olup web sitesinden ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. İstanbul’da bir boşanma avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden avukatların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ancak, burada yer alan bilgiler sadece iletişim bilgilerini sağlanmakta olup hangi avukatın hangi alanda uzmanlaşmış olduğunu veya aktif faaliyet gösterip göstermediğini belirtmemektedir.

İstanbul Boşanma Avukatları Harbiye Hukuk & Danışmanlık’ta

İstanbul boşanma avukatlarının en tecrübeli ve çetrefilli olayları kısa zamanda çözen uzmanları Harbiye Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunmaktadır. En iyi İstanbul boşanma avukatları için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden İstanbul boşanma avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

İlgili İçerikler

 1. Boşanmada Kusur Sayılan Haller
 2. 50 Soruda Boşanma Davası
 3. Anlaşmalı Boşanma
 4. Boşanma Davalarında Çocuk Kimde Kalır?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap