Ceza HukukuSUÇU MESLEK EDİNME VE ŞARTLARI

Suçu meslek edinme, bireyin suç işlemeyi bir yaşam tarzı olarak benimsemiş olması ve bu yolla geçimini sağlaması durumunu ifade eder. Türk Ceza Kanunu’nda bu durum, toplum için ciddi bir tehlike arz eden ve suç işlemeye yüksek eğilim gösteren kişiler için özel olarak düzenlenmiştir. Bu yazıda, suçu meslek edinme kavramının tanımı, suçu meslek edinen kişi hakkındaki yasal düzenlemeleri, uygulanan cezai yaptırımlar ve Yargıtay kararları ışığında ele alınacak ve bu suç türünün toplumdaki etkileri üzerinde durulacaktır.

TEHLİKELİ SUÇLU

Tehlikeli suçlu”, gelecekte suç işleme ihtimali yüksek olan ve toplum için somut bir tehlike oluşturan kişi olarak tanımlanabilir. Türk Ceza Kanunu’nun 58. maddesi, suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçluları ele alır ve bu kişilere uygulanacak özel infaz rejimleri ile denetimli serbestlik tedbirlerini düzenler. Bu madde, önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suç işlenmesi halinde tekerrür hükümlerinin uygulanacağını belirtir.

Tehlikeli suçlu kavramı, suç işleme eğilimi devam eden ve bu nedenle toplum için özel bir risk oluşturan kişiler için kullanılır. Bu kişilerin cezaları, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu düzenlemeler, suç işleme eğiliminin kontrol altına alınmasını ve toplumun korunmasını amaçlar.

TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR

Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen “özel tehlikeli suçlular”,

  • itiyadi suçlu,
  • suçu meslek edinen kişi ve
  • örgüt mensubu suçlu olarak tanımlanmaktadır.

TCK’nın 58. maddesi, suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçluları düzenler. Bu maddeye göre, önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suç işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Tekerrür hükümleri, belirli bir süre geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adli para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmedilir.

Özel tehlikeli suçlular için, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanır ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanabilir. Bu düzenlemeler, toplum açısından tehlikeli görülen kişilerin ıslahını ve topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla getirilmiştir.

1.      İTİYADİ SUÇLU

İtiyadi suçlu” Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 6. maddesinin (h) bendinde tanımlanmıştır. Bu terim, kasıtlı bir suçun temel şeklini veya daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişiyi ifade eder. İtiyadi suç, belirli bir zaman dilimi içinde birçok kez işlenen suç sayılan fiildir. Bu tanım, suçun tekrarlanması ve suç işleme eğiliminin sürekliliği üzerine kuruludur.

2.      SUÇU MESLEK EDİNEN KİŞİ

Suçu meslek edinen kişi”, Türk Ceza Kanunu’na göre, suçtan elde ettiği kazançla geçimini sağlayan ve bu eylemi alışkanlık haline getiren kişidir. Bu kişiler, suç işlemeyi bir yaşam tarzı olarak benimsemiş ve suçtan elde ettikleri gelirle yaşamlarını sürdürmeye alışmışlardır. Suçu meslek edinen kişiler, toplum için özel bir tehlike arz ederler ve bu nedenle ceza hukukunda özel düzenlemelere tabi tutulurlar.

Suçu meslek edinen kişiler hakkında, genel olarak mükerrirlere özgü infaz rejimi ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirleri uygulanabilir. Bu durum, suç işleme eğiliminin devamlılığını ve toplum için oluşturduğu riski göz önünde bulundurarak, bu kişilere karşı daha sıkı tedbirlerin alınmasını amaçlar.

3.      ÖRGÜT MENSUBU SUÇLULAR

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 6. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde “örgüt mensubu suçlular” tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre, bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına suç işleyen kişiler bu kategoriye girer.

Örgüt mensubu suçlular hakkında, mükerrirlere özgü infaz rejimi ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirleri uygulanabilir. Bu, suç örgütü üyelerinin toplum için oluşturduğu tehlikeyi azaltmayı ve suç işleme eğilimlerini kontrol altına almayı amaçlar.

SUÇU MESLEK EDİNME

Suçu meslek edinme, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belirli şartlar altında tanımlanan ve suç işlemeyi bir yaşam tarzı olarak benimseyen kişiler için kullanılan bir terimdir. Bu kişiler, suçtan elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlamakta ve suç işlemeyi bir meslek olarak görmektedirler. Örneğin, yasadışı yollarla kazanç sağlayarak geçimini sürdüren ve bu eylemleri tekrarlayan bir kişi, “suçu meslek edinmiş” olarak kabul edilebilir. 

Suçu meslek edinen kişiler için, suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş olmaları ve suçtan elde ettikleri kazançla esas olarak geçimlerini sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu durum, kişinin başka gelir kaynaklarına sahip olsa bile, suç işlemeyi bir meslek olarak benimsediğini gösterir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarına göre, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında mükerrirlere özgü infaz rejimi ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik hükümleri uygulanabilir. Bu, suçu meslek edinen kişinin, suçtan elde ettiği kazançla hayatını sürdürme alışkanlığını kazanmış olduğunu ifade eder.

Suçu meslek edinen kişi ise, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 6. maddesinin 5. fıkrasının i bendinde belirtildiği üzere, suçu meslek edinmiş kişi, kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu, kişinin düzenli olarak suç işleyerek gelir elde ettiği ve bu gelirle yaşamını sürdürdüğü anlamına gelir. Bu tür kişilere karşı uygulanacak cezai yaptırımlar, genellikle daha ağır olabilir ve bu durum, suçun tekrar işlenmesini önlemek amacıyla caydırıcı bir etki yaratmayı amaçlar.

SUÇU MESLEK EDİNME ŞARTLARI

Suçu meslek edinme şartları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) belirli koşullar altında tanımlanmıştır. Suçu meslek edinen kişi olarak kabul edilebilmesi için, kişinin suçtan elde ettiği kazançla geçimini sağlamayı alışkanlık haline getirmiş olması ve bu kazançla esas olarak geçimini sağlıyor olması gerekmektedir. Yargıtay kararlarına göre de suçu meslek edinen kişi, başka kazanç kaynakları bulunsa dahi, temel ihtiyaçlarını gidermek ve geçimini sağlamak için suç işlemeyi meslek halinde getirmiş ve suç işleme konusunda uzmanlaşmış kişidir. Bu durum, suç işlemenin kişinin hayatında sıradan bir faaliyet haline geldiğini ve suç işleme faaliyetinin artık bir olay olmaktan çıktığını gösterir.

Bir kişinin suçu meslek edinmiş olarak kabul edilebilmesi için aynı suçtan önceki mahkumiyetlerin bulunması zorunlu değildir. Zira Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2013/7-399 Esas sayılı ve 2014/58 Karar sayılı ve 11.02.2014 tarihli kararında bir kimsenin suçu meslek edinen kişi olarak tanımlanabilmesi için aynı suçtan dolayı daha evvel aleyhinde mahkûmiyet kararı verilmiş olması şartının aranmayacağını belirtilmiştir. Bu kapsamda kişinin kısmen de olsa suçtan elde ettiği kazançlarla geçimini sağlamayı alışkanlık haline getirmesi ve kazanç sağlamak için her türlü suçu işlemesi halinde, suçu meslek edinen kişi olarak kabul edilir. Buna göre “suçu meslek edinme” şartları şunlardır:

  1. Geçimini Suçtan Sağlama: Kişinin geçimini kısmen veya tamamen suçtan elde ettiği kazançla sağlaması
  2. Alışkanlık Haline Getirme: Suç işlemeyi bir alışkanlık haline getirmiş olması ve bu eylemi düzenli olarak tekrarlaması

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda mahkemece sanığın suçu meslek edinen kişi kurumu kapsamına girip girmediğinin tespiti için; öncelikle somut olaya göre kişinin yaşam tarzı ve faaliyetlerine ilişkin araştırma yapılmalı, kısmen de olsa geçiminin işlemiş olduğu suçtan elde ettiği kazançla sağlayıp sağlamadığının ve bu durumun alışkanlık halini alıp almadığının incelenmesi gerekecektir

Bu şartlar, suç işlemenin kişinin yaşam tarzının bir parçası haline geldiğini ve toplum için özel bir tehlike oluşturduğunu gösterir. Bu nedenle, suçu meslek edinen kişilere karşı genellikle daha ağır cezai yaptırımlar ve özel infaz rejimleri uygulanır.

SUÇU MESLEK EDİNEN KİŞİ

Türk Ceza Kanunu (TCK) sistematiğinde “suçu meslek edinen kişi” kavramı, suç işlemeyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen ve bu yolla geçimini sağlayan kişileri ifade eder. TCK’nın 6/1-i maddesine göre, bu kişiler kısmen de olsa geçimlerini suçtan elde ettikleri kazançla sağlamaya alışmışlardır. Bu tanım, suç işlemenin sadece ara sıra gerçekleşen bir eylem olmaktan çıkıp, kişinin hayatını devam ettirmek için kullandığı bir meslek haline geldiğini gösterir.

Bu tür kişiler, suç işlemeyi bir meslek olarak benimsemiş ve bu faaliyeti sistemli bir şekilde yürüterek uzmanlaşmışlardır. Bu durum, suç işlemenin kişinin hayatındaki ana faaliyetlerden biri haline geldiğini ve bu kişilerin toplum için özel bir tehlike oluşturduğunu gösterir. Bu nedenle, TCK ve ilgili yasal düzenlemeler bu tür kişilere karşı özel tedbirler öngörür ve genellikle daha ağır cezai yaptırımlar uygular. Bu kişilerin cezaları, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

SUÇU MESLEK EDİNME VE TEKERRÜR                

Suçu meslek edinme, itiyadi suçluluk ve tekerrürden daha ileri bir durum olarak tanımlanır. Zira suç işlemeyi meslek edinen kişinin suç işlemeyi bir alışkanlık haline getirdiği ve suçtan elde ettiği gelirle yaşamını sürdürdüğü anlamına gelir. Suçu meslek edinen kişi, suç işlemeyi günlük bir rutin olarak görmekte ve bu faaliyetten elde ettiği gelirle geçimini sağlamaktadır. Bu durum, kişinin başka gelir kaynaklarına sahip olmasına rağmen, suç işlemeyi bir meslek olarak benimsediğini gösterir.

Mükerrir suçlu ise birden fazla suç işlemiş olsa da suç işleme faaliyeti onun hayatında sadece bir olay olarak kalır. Ancak suçu meslek edinen kişi için, suç işlemek hayatının olağan bir parçası haline gelmiştir ve bu faaliyet, onun temel yaşam tarzını oluşturur.

Suçu meslek edinme, tekerrürden farklı olarak değerlendirilir. Suçu meslek edinmiş kişiler, suç işlemeyi bir yaşam tarzı olarak benimsemiş ve geçimlerini bu yolla sağlamış kişilerdir. Bu durum, failin birden fazla suç işlemiş olmasının yanı sıra, suçtan elde ettiği gelirle yaşamını sürdürme alışkanlığı kazanmış olmasını da gerektirir.

Bu tür durumlar, her somut olayın özelliğine göre değerlendirilir. Failin yaşam tarzı, tavırları, işlediği suçların niteliği ve suçtan elde ettiği kazançla yaşamayı alışkanlık haline getirip getirmediği, geçimini esas olarak suçtan elde ettiği kazançla sağlayıp sağlamadığı gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Suçu meslek edinmiş kişiler için uygulanacak cezai yaptırımlar ve infaz rejimi, Türk Ceza Kanunu’nda belirli hükümlerle düzenlenmiştir. Bu hükümler, suç işleme eğilimi yüksek olan kişilere karşı toplumun korunmasını amaçlar ve bu kişilere yönelik özel tedbirleri içerir. Bu kişilerin cezaları, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

SUÇU MESLEK EDİNEN KİŞİ HAKKINDA UYGULANACAK İNFAZ REJİMİ

Suç işlemeye olan yüksek eğilimleri nedeniyle toplum için tehlike arz eden ve suçu meslek edinme düzeyinde gerçekleştiren faillere, Türk Ceza Kanunu’nda özel bir önem atfedilmiştir. Bu tür failler, özel tehlikeli suçlular olarak kabul edilir ve mükerrirlere özgü infaz rejimi ile cezanın infazından sonra uygulanacak denetimli serbestlik tedbirleri gibi özel yaptırımlar öngörülmüştür.

İnfaz Kanunu’nun 108. maddesi uyarınca, tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkum olan kişilerin cezalarının belirli bir kısmını iyi hâlli olarak çektikten sonra koşullu salıverilmeden yararlanabilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca, infaz hakimi mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak üzere denetim süresi belirleyebilir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarına göre, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına hükmedilebilir. Bu durum, suçu meslek edinen kişilerin cezalarının infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde uygulanacak denetim süresi içinde, belirli tedavi veya yükümlülüklerden bir veya birkaçına infaz hakimi tarafından karar verilmesini de içerebilir.

Bu düzenlemelerin amacı, suç işlemeye meyilli kişilerin toplum içindeki risklerini azaltmak ve suç işleme davranışlarını kontrol altına almak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamaktır. Özel tehlikeli suçlulara yönelik bu tedbirler, hem cezai yaptırımların caydırıcılığını artırmak hem de toplumun güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır.

YARGITAY KARARLARINDA SUÇU MESLEK EDİNME

Yargıtay kararlarında suçu meslek edinme ile ilgili olarak, suç işlemeyi bir yaşam tarzı olarak benimseyen ve suçtan elde ettiği kazançla geçimini sağlayan kişilerin durumlarını ele alınmıştır.

Yargıtay, suçu meslek edinen kişinin tanımını yaparken, kısmen de olsa suçtan elde ettiği kazançla geçimini sağlamaya alışmış kişiyi bu kategoriye dahil etmiştir. Başka kazanç kaynağı olsa da her türlü suçu kazanç sağlamak için işleyen kişi suçu meslek edinen kişi olarak kabul edilir. Aynı zamanda Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 22.05.2018 tarih ve 2017/888 E., 2018/235 K. sayılı kararında, suçu meslek edinme hükümlerinin uygulanması için önceden kesinleşmiş bir ceza mahkumiyetinin bulunmasının gerekli olmadığına karar verilmiştir. Bu kararda, sanığın geçimini suçtan elde ettiği gelirle sağladığını ve bunun uzun zamandan beri devam ettiğini ifade etmesi veya mahkemenin bu hususu belirlemesi, suçu meslek edinme hükümlerinin uygulanması için yeterli görülmüştür.

Yargıtay, bu tür kişilere uygulanacak cezai yaptırımlar ve infaz rejimi konusunda da çeşitli kararlar vermiştir. Örneğin, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bir kararında, bandrolsüz kitap satmak suçundan sanığın suç işlemeyi meslek edindiği anlaşıldığından, Türk Ceza Kanunu’nun 58/9. maddesi uyarınca sanığa verilen hapis cezalarının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezalarının infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU CEZA AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Ceza yargılamalarının karmaşıklığı, delillerin incelenmesi, tanıkların sorgulanması, hukuki prosedürlerin anlaşılması ve uygulanması oldukça teknik detaylar içeren bir süreçtir. Bu süreçte avukatlar müvekkillerinin haklarının korunması ve adil bir yargılanma sürecinin sağlanmasında yadsınamaz bir rol oynamaktadır.

Harbiye Hukuk Bürosu olarak ceza hukuku alanında uzman avukat kadromuzla müvekkillerinin haklarını korumak, adil bir yargılanma sürecini sağlamak için geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz.

SUÇU MESLEK EDİNME VE ŞARTLARI

SUÇU MESLEK EDİNME VE ŞARTLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR

Suçu meslek edinme nedir?

Suçu meslek edinme, suçtan elde edilen kazançla geçimini sağlamaya alışmış kişileri tanımlar. Bu kişiler, suç işlemeyi bir meslek faaliyeti olarak benimsemiş ve sistemli bilgi ve becerilere dayalı olarak bu alanda uzmanlaşmışlardır. Suçu meslek edinen kişiler, mükerrirlere özgü infaz rejimi ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirlerine tabi tutulabilirler.

Suçu Meslek Edinen Kişi Kimdir?

Suçu meslek edinen kişi, kısmen de olsa suçtan elde ettiği kazançla geçimini sağlamaya alışmış ve bu durumu alışkanlık haline getirmiş kişidir. Türk Ceza Kanunu’nun 58. maddesine göre, bu tür kişiler özel tehlikeli suçlu olarak kabul edilir ve mükerrirlere özgü infaz rejimi ile cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirleri uygulanabilir.

Suçu Meslek Edinme Şartları Nedir?           

Suçu meslek edinme şartları, Türk Ceza Kanunu’na göre belirlenmiştir. Bir kişinin suçu meslek edinen kişi olarak kabul edilebilmesi için, kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış olması ve bu durumu alışkanlık haline getirmiş olması gerekmektedir. Başka bir kazanç kaynağı olsa dahi, kazanç sağlamak için her türlü suçu işlemesi halinde de suçu meslek edinen kişi olarak kabulü gerekir. Ayrıca, aynı suçtan daha önce hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün bulunması şart değildir.

Her Suç İşleyen Kişi Suçu Meslek Edinen Kişi Kabul Edilir Mi?

Hayır, her suç işleyen kişi suçu meslek edinen kişi olarak kabul edilmez. Suçu meslek edinen kişi olarak kabul edilebilmesi için, kişinin kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış olması ve bu durumu alışkanlık haline getirmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, suçu meslek edinen kişinin tanımı, suçtan elde ettiği kazançla hayatını sürdürme alışkanlığını elde etmiş bir kişi olarak yapılır. Başka bir kazanç kaynağı olsa bile, kazanç sağlamak için her türlü suçu işlemeye devam eden kişi de suçu meslek edinen kişi olarak kabul edilir

Suçtan Elde Ettiği Kazançla Geçimini Sağlayan Kişi Kimdir?

Suçtan elde ettiği kazançla geçimini sağlayan kişi, suç işleyerek elde ettiği gelirle yaşamını sürdüren ve bu durumu alışkanlık haline getiren kişidir. Türk Ceza Kanunu’nda bu tür kişiler, suçu meslek edinen kişi olarak tanımlanır ve özel tehlikeli suçlu olarak kabul edilir. Bu kişiler, suç işlemeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemiş ve suçtan elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlamaya alışmışlardır.

Mükerrir Ne Demek?

Ceza hukukunda “mükerrir”, birden fazla suç işleyen ve bu suçlardan dolayı hüküm giydikten sonra kısa süre içinde tekrar suç işleyen kişiyi ifade eder.  Türk Ceza Kanunu’nda mükerrirler için özel hükümler bulunur ve bu kişilere “mükerrirlere özgü infaz rejimi” uygulanır.

Mükerrer Suç Ne Demek?

“Mükerrer suç”, Türk Ceza Kanunu’nda, aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunu ifade eder. Bir kişinin önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suç işlemesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bu durumda, suçu işleyen kişiye “mükerrir” denir ve mükerrirlere özgü özel usul hükümleri uygulanabilir. Mükerrer suçlar, suç işleme alışkanlığı olan ve tekrar suç işlemeye meyilli kişiler tarafından işlenen suçlardır ve infazı ayrıca düzenlenmiştir.

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Nedir?

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi, tekerrür durumu halinde uygulanacak olan infaz rejimidir. Türk Ceza Kanunu’nda ve İnfaz Kanunu’nda belirtilen, tekrar suç işleyen kişilere uygulanan özel bir infaz sistemidir. Bu sistem, daha önce işlenen bir suçun cezası kesinleştikten sonra belirli bir süre içinde ikinci bir suç işlenmesi durumunda uygulanır ve hükümlünün cezaevinde daha uzun süre kalmasını amaçlar. Hakkında tekerrüre ilişkin hükümler uygulanan mahkumlar, cezalarını “mükerrirlere özgü infaz rejimi” çerçevesinde infaz ederler.

Suçu Meslek Edinen Kişinin İnfazı Nasıl Olur?

Suçu meslek edinen kişinin infazı, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 58. maddesi uyarınca, suçta tekerrür durumunda özel bir infaz rejimine tabi olur. Bu durumda, kişinin daha önce işlediği suç nedeniyle kesinleşmiş bir cezaya mahkum edilmiş olması ve yeni bir suç işlemesi gerekmektedir. Yeniden suç işleyen kişiye mükerrir denir ve bu kişiler hakkında daha ağır cezai yaptırımlar ve sıkı infaz rejimleri öngörülür.

Mükerrir suçlular için, ceza hukuku sistemlerinde genellikle yargılanırken alacakları cezada belli oranda artırım yapılması veya ceza kesinleştikten sonra infazında cezaevinde kalacakları sürede belli oranda artırım yapılması düzenlenmiştir. Örneğin, suçta tekerrür durumunda uygulanacak mükerrirlere özgü infaz rejimi, sanığın önceki mahkumiyetinin kesinleştiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde yeni bir suç işlemesi halinde uygulanır ve bu durumda infaz süresi artırılabilir

Özel Tehlikeli Suçlular Kimlerdir?

Özel tehlikeli suçlular, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 58. maddesinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda, suçu meslek edinen kişi, itiyadi suçlu, örgüt mensubu suçlu, özel tehlikeli suçlular olarak kabul edilir. Bu düzenleme, suç işleme eğilimi gösteren ve toplum için tehlike arz eden kişilere uygulanacak özel önlemleri içerir. Özel tehlikeli suçlular için, mükerrerliğin şartları oluşmaksızın mükerrirlere özgü infaz rejimi ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması esası getirilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap