Gayrimenkul HukukuEv Sahibi Anahtarları Almazsa Ne Olur?

KİRALANANIN TAHLİYESİ NEDİR?

kiraya konu olan evi boşaltması gerekir. Ancak kiracının yalnızca evi boşaltması yeterli olmayıp ayrıca evin anahtarlarını da kiralayana vermesi gerekir.

Bununla birlikte kiracının anahtarları verirken tutanak tutması, ileride karşılaşabileceği olası sorunlara karşı iyi bir önlem olacaktır. Zira tutanak tutulmaması halinde kiracı açısından birtakım ispat sorunları meydana gelebilir.

KİRAYA VEREN, ANAHTARI TESLİM ALMAKTAN KAÇINIRSA KİRACI NELER YAPABİLİR?

Kiracı evi boşalttıktan sonra anahtarları teslim etmek istediği halde, kiralayan teslim almaktan kaçınırsa, kiracı aşağıdaki yollara başvurabilir:

Sulh Hukuk Mahkemesi’ne Başvurabilir

Kiracı Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak tevdi mahali tayin edilmesini talep edebilir. Burada Sulh Hukuk Mahkemesi bir tevdi mahali tayin eder. Kiracı anahtarları tayin edilen yere tevdi edince de sorumluluktan kurtulur.

Anahtarlar Notere Teslim Edilebilir

Kiracı notere gidip kiralananın anahtarlarını notere teslim edebilir. Notere teslim gerçekleştikten sonra kiracı tarafından kiralayana, anahtarın notere teslim edildiğine ilişkin ihtar çekilir. İhtar neticesinde oluşturulan ve kiralayana gönderilen tebligatın kiralayana ulaştığı tarih, kiralananın tahliye tarihi olur.

ANAHTAR TESLİMİNDE İSPAT YÜKÜ KİMDEDİR?

Kiralananın tahliye edilmesi için yalnızca içinin boşaltılması değil, ayrıca anahtarların da teslim edilmesi gerektiğini söylemiştik. Anahtarların teslimine ilişkin ispat yükü ise kiracıya aittir. Örneğin kiracı anahtarı teslim ettiği halde kiralayan teslim almadığını iddia ettiğinde ispat külfeti kiracıya ait olur.

Kiracının evi boşaltmasının sonrasında anahtarları kiralayana teslim ettiğine ilişkin tutanak düzenlenmesi, ispat açısından kiracı için en rahat yol olabileceğini söylemiştik. Anahtarların teslim edildiğine ilişkin tutanak tutulması halinde kiracı tarafından tutanak ile ispat gerçekleştirilebilir.

Anahtarların teslim edildiğine ilişkin tutanak tutulmamış ise HMK m.200’e göre ikili bir ayrıma gidilir. Şayet yıllık kira bedeli tutarı, senetle ispat sınırının üzerinde kalan bir tutara ilişkin ise yalnızca senetle ispat edilebilir. Ancak karşı tarafın açık muvafakati halinde tanıkla ispat yoluna da gidilebilir.   

Senetle ispat sınırı her yıl değişmekte olduğu için daha detaylı bilgi için alanında uzman avukatlarımızdan yol haritası isteyebilirsiniz.

YARGITAY KARARI

  1. HD. E. 2013/14236 K. 2014/4953 T. 15.4.2014

“… Uyuşmazlık kiralananın tahliye edilerek anahtarının kiralayana ne zaman teslim edildiğine ilişkindir. Kural olarak anahtar teslim edilmediği sürece kiralananın kiracının kullanımında olduğunun kabulü gerekir. Yasal anahtar teslimi bizzat anahtarı kiralayana vermek suretiyle veya tevdi mahalli tayini suretiyle yapılır. Anahtar tesliminin davalı kiracı tarafından kanıtlanamaması halinde anahtar teslim tarihi davacıdan sorularak davacının bildirdiği tarih esas alınmak suretiyle bildirilen tarihe kadar kira alacağına hükmedilmesi gerekir. Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalı kiracı tarafından dava konusu kiralananın anahtarının Nisan ayı ortalarında apartman yöneticisine teslim edildiğini, beyan ettiğine göre, anahtarın davacı tarafından ne zaman teslim alındığı sorularak, anahtar teslim tarihine kadar olan süre için kira alacağı yönünden hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır….”

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap