Ceza HukukuBİLİŞİM SUÇLARI ŞİKAYETİ NASIL YAPILIR

Bilişim suçları şikayeti, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Onuncu Bölümü’nde yer alan Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında yer alan suçlar hakkındaki şikayetleri ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bilişim alanında yer alan suçlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Bilişim sistemine girme (TCK 243)
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK 244)
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (TCK 245)
 • Yasak cihaz veya programlar (TCK 245/A)

Bilişim suçları tek bunlardan ibaret olmayıp Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen birçok başka suç tipi de bilişim suçları içinde zaman zaman değerlendirilebilir. Örneğin; Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık (TCK 142/2-e), Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık (TCK 158/1-f) bunlara örnek olarak gösterilebilir.

BİLİŞİM SUÇU NEDİR?

Bilişim suçları siber suçlar olarak da adlandırılır ve bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suçlar bilişim suçlarıdır. Bilişim suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Onuncu Bölümü’nde yer alan Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir ve bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Bilişim sistemine girme (TCK 243)
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK 244)
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (TCK 245)
 • Yasak cihaz veya programlar (TCK 245/A)

EN ÇOK KARŞILAŞILAN BİLİŞİM SUÇLARI

Bilişim suçları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Onuncu Bölümü’nde yer alan Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir ve uygulamada en çok karşılaşılan bilişim suçları aşağıdaki gibidir:

 • Kredi kartı suçları,
 • Hakaret ,
 • Bilgi hırsızlığı,
 • Sahte belge oluşturmak,
 • E-mail adresinin çalınması,
 • Kişisel bilgilerin çalınması,
 • Veri hırsızlığı,
 • Yetkisiz dinleme,
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal,
 • Kişisel konuşmaların kayda alınması ve dinlenmesi,
 • Suçu ve suçluyu övme,
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama,
 • Cumhurbaşkanına hakaret,
 • Cinsel taciz,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal,
 • Yasak cihaz veya program kullanma.

BİLİŞİM SUÇLARI NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Bilişim suçları şikayeti Cumhuriyet Başsavcılıklarına, kolluk birimlerine, mahkemelere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER)  yapılabilir. Dahası, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bilişim suçları ile mücadele maksadına yönelik olarak Siber Suçlarla Mücadele birimi de kurulmuştur.

BİLİŞİM SUÇLARI ŞİKAYETİ NASIL YAPILIR?

Bilişim suçları şikayeti, dilekçe yoluyla ya da suç duyurusu yoluyla yapılabilir. Bilişim suçları şikayeti yapabilmek için 6 aylık süre vardır. Bu sürenin suçun işlendiği andan ve failin de öğrenildiği andan itibaren 6 ay içinde kullanılması gerekir. Bilişim suçları şikayeti ayrıca bir tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak da yapılabilir. Bilişim suçları şikayeti dilekçesi Türk Ceza Kanunu gereğince Cumhuriyet Savcılığı’na ya da kolluğa teslim edilir. Ayrıca; Bilişim suçları şikayeti valiliklere, kaymakamlıklara, mahkemelere ve bu suçun yurt dışında işlendiği tespit olunduğu takdirde Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da  başvuruda bulunulabilir.

BİLİŞİM SUÇLARI ŞİKAYET DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR? DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bilişim suçları şikayeti dilekçesinde bulunması ve Bilişim suçları şikayeti dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 1. Bilişim suçları şikayeti dilekçesinin başına, dilekçenin gönderileceği Cumhuriyet Başsavcılığı yazılmalıdır.
 2. Bilişim suçları şikayeti dilekçesinde şikayet edenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adres bilgilerini dilekçede belirlenmelidir.
 3. Bilişim suçları şikayeti dilekçesinde eğer şikayetçi tarafından biliniyorsa, bilişim suçunun failinin ismi ve soyadı dilekçede belirtilmelidir.
 4. Bilişim suçları şikayeti  dilekçesinde, hangi bilişim suçunun işlendiği belirtilmelidir.
 5. Bilişim suçları şikayeti dilekçesinde suçun işlendiği tarih de belirtilmelidir.
 6. Bilişim suçları şikayeti dilekçesinde şikayete konu olayın detayları ve şüpheli hakkında bilinen bilgiler dilekçede detaylıca açıklanmalıdır.
 7. Bilişim suçları şikayeti dilekçesinde ileri sürülecek hukuki deliller belirtilmelidir.
 8. Bilişim suçları şikayeti dilekçesinin sonunda talep edilen istemler; şikayetin kabul edilmesi, şüphelinin kimlik tespiti, soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması gibi istemler yazılmalıdır.
 9. Bilişim suçları şikayeti dilekçesine tarih yazılmalı ve imza da atılmalıdır.

BİLİŞİM SUÇLARI ŞİKAYET DİLEKÇESİNE EKLENECEK DELİLLER

Bilişim suçları şikayeti dilekçesinde şu deliller kullanılabilir:

 1. Ekran görüntüsü,
 2. Tanık,
 3. Yemin,
 4. Video kaydı,
 5. Fotoğraflar,
 6. Mesajlar,
 7. Mail.

BİLİŞİM SUÇU TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Bilişim suçlarında suçun tespiti çoğunlukla, suçun işlendiği esnasında kullanılan bilişim sistemi aracının  (bilgisayar, tablet telefon vs.) tespit edilmesi ile yapılır. Bilişim sistemi aracı vasıtasıyla, şüphelinin ve şüphelinin konumunun bulunması için IP adresinin belirlenmesi gerekir. IP adresi belirlemesi yapılırken adres, tarih saat gibi hususlarda oldukça detaylı bir inceleme yapılmalıdır.  Bu şekilde işlenen suç ve faili bulunmuş olunur. Ayrıca alınan ekran görüntüleri, mailler de bilişim suçunun tespit edilmesinde delil olarak kullanılabilir.

BİLİŞİM SUÇLARI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Bilişim suçlarının temel şekli ile nitelikli ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış halinin yargılaması açısından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.  Bilişim suçlarının temel şekli ile nitelikli ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış halinin yargılaması açısından  yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

BİLİŞİM SUÇLARI ŞİKAYET ZAMANAŞIMI

Türk Ceza Kanunu’nun 66’ıncı maddesi dava açılmak için kaçırılmaması gereken süreleri göstermiştir. Bu hükme göre, beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda dava zamanaşımı süresinin 8 yıl olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla bilişim suçları da bu gruba girdiğinden dava zamanaşımı süresi fiilin işlendiği tarihten itibaren 8 yıldır. Bilişim suçları şikayeti için 8 yıl geçtikten sonra herhangi şikayet yapılamayacak ve dolayısı ile dava da açılamayacaktır.

BİLİŞİM SUÇLARINDA VERİLEN CEZALAR NELERDİR?

Türk Ceza Kanunu 243.maddesinde düzenlenen bilişim sistemine girme suçunda verilecek ceza bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır ve maddede tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ayrıca bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nun 244.maddesinde düzenlenen Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunda ceza bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi ise, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Türk Ceza Kanunu’nun 245.maddesinde düzenlenen Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun cezası ise üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

 1. Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
 2. Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
 3. Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

BİLİŞİM SUÇLARINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemler şunlardır:

 • Kişisel şifreler kesinlikle paylaşılmamalı,
 • Tüm hesaplarda aynı şifre kullanılmamalı,
 • Şifreler hiçbir yere not alınmamalı,
 • Şifreler belli aralıklar ile değiştirilmeli,
 • Şifreler sosyal ağ ve web sitelerinde aracılığı ile kimseye verilmemeli,
 • Lisansı olmayan yazılımlar kullanılmamalı,
 • İçeriği değiştirilmiş yazılımlar kullanılmamalı,
 • Mümkün olduğunca güncellenmeler yapılmalı,
 • Kişisel bilgileri isteyenlere bu bilgiler verilmemeli,
 • Telif hakkı olan içerikleri korsan olarak kopyalanmamalı,
 • Şifre dışında daha iyi güvenlikler kullanılmalı (Örneğin: parmak izi),

Bilişim suçları şikayeti bu önlemler alınarak azaltılabilecektir.

BİLİŞİM SUÇLARI AVUKATI

Bilişim suçları avukatı, internet üzerinden işlenen bilişim suçları ve bilişim sistemlerinin kullanıldığı uyuşmazlıklarla ilgilenen avukatları tanımlamak için kullanılır. Bilişim suçu avukatı, bilişim araçlarıyla işlenmiş olan suçlarla karşı karşıya kalan insanlara, bu suç tipine karışan faillere gerekli hukuki yardım sağlar ve onlara destek olur. Bilişim suçları avukatı başlıca aşağıdaki görevleri de yapar:

 • Bilişim hukuku teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri takip eder,
 • Lisanslama ve hakların korunması kapsamındaki işlemlerin takibini yapar,
 • İnternet ortamında oluşabilecek suçlar ile ilgili dava süreçleri ile ilgilenir,
 • Banka veya kredi kartı bilgilerinin kötüye kullanılmasından doğan davaların takibini yapar,
 • Bilişim sistemine sızma  suçlarından doğan davaların takibini yapar,
 • İnternet üzerinden satış yapan işletmelere yönelik hukuki danışmanlık hizmeti verir,
 • E-ticaret ve e-imza uygulamalarına yönelik sorunlar için hukuki danışmanlık hizmeti verir,
 • Oluşturulan sahte içerik veya sahte sosyal medya hesaplarının kapatılmasına yönelik hukuki süreçlerin takibini yapar,
 • Yasak program veya cihaz kullanma suçundan doğan dava süreçlerini yönetir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU CEZA AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Bilişim suçları şikayeti hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

BİLİŞİM SUÇLARI ŞİKAYETİ NASIL YAPILIR

BİLİŞİM SUÇLARI ŞİKAYETİ NASIL YAPILIR

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİLİŞİM SUÇLARINDA SAVCILIK ŞİKAYETİ NASIL YAPILIR?

Bilişim suçlarında savcılığa yapılan şikayetler suç duyurusu şeklinde veya şikâyet dilekçesi oluşturularak yapılmaktadır. Bilişim suçları şikayeti dilekçesi, olayın gerçekleştiği yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına veya Cumhuriyet Savcılığına verilir ve bu şekilde şikayet yapılmış olur.

BİLİŞİM SUÇLARI ŞİKAYETE BAĞLI MIDIR?

Şikayete ilişkin esaslar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 73. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

 1. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.
 2. Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.
 3. Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.
 4. Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.
 5. İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.
 6. Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.
 7. Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

Bilişim suçları şikayeti hakkında da bu esaslar  aynen geçerlidir. Yani, bilişim suçu da şikayete tabi bir suçtur.

BİLİŞİM SUÇLARI NASIL TESPİT EDİLİR?

Bilişim suçlarında suçun tespiti çoğunlukla, suçun işlendiği esnasında kullanılan bilişim sistemi aracının  (bilgisayar, tablet telefon vs.) tespit edilmesi ile yapılır. Bilişim sistemi aracı vasıtasıyla, şüphelinin ve şüphelinin konumunun bulunması için IP adresinin belirlenmesi gerekir. IP adresi belirlemesi yapılırken adres, tarih saat gibi hususlarda oldukça detaylı bir inceleme yapılmalıdır.  Bu şekilde işlenen suç ve faili bulunmuş olunur. Ayrıca gönderilen fotoğraflardan, mesajlardan, e-maillerden de bilişim suçunun tespiti yapılabilir.

BİLİŞİM SUÇLARINA VERİLEN CEZALAR NELERDİR?

Türk Ceza Kanunu 243.maddesinde düzenlenen bilişim sistemine girme suçunda verilecek ceza bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır ve maddede tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ayrıca bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nun 244.maddesinde düzenlenen Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunda ceza bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi ise, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Türk Ceza Kanunu’nun 245.maddesinde düzenlenen Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun cezası ise üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

 1. Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
 2. Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
 3. Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

BİLİŞİM SUÇLARINA ÖRNEKLER NELERDİR?

Bilişim suçlarına şunlar örnek verilebilir:

 • Kredi kartı suçları,
 • Hakaret ,
 • Bilgi hırsızlığı,
 • Sahte belge oluşturmak,
 • E-mail adresinin çalınması,
 • Kişisel bilgilerin çalınması,
 • Veri hırsızlığı,
 • Yetkisiz dinleme,
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal,
 • Kişisel konuşmaların kayda alınması ve dinlenmesi,
 • Suçu ve suçluyu övme,
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama,
 • Cumhurbaşkanına hakaret,
 • Cinsel taciz,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal,
 • Yasak cihaz veya program kullanma.

Bilişim suçları şikayeti yukarıdaki olaylardan biri sebebi ile yapılabilmektedir.

SAVCILIK IP ADRESİNİ BULUR MU?

IP adresinin internet servis sağlayıcısından veya internet servis sağlayıcı bilgilerinin toplandığı BTK’dan sorgulanması gerekir. Söz konusu IP adres sorgulama işlemi soruşturma aşamasında ise cumhuriyet savcılıklarınca yapılmaktadır.

BİLİŞİM SUÇLARI PARAYA ÇEVRİLİR Mİ?

Türk Ceza Kanunu 243.maddesinde düzenlenen bilişim sistemine girme suçunda verilecek ceza bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır ve maddede tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ayrıca bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nun 244.maddesinde düzenlenen Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunda ceza bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi ise, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Türk Ceza Kanunu’nun 245.maddesinde düzenlenen Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun cezası ise üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

 1. a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
 2. b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
 3. c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

Dolayısı ile belli durumlarda bilişim suçları da paraya çevrilebilir.

SİBER DOLANDIRICILAR NASIL ŞİKAYET EDİLİR?

İnternet dolandırıcılığı suçunun ihbar kolluk kuvvetlerine (Polis, Jandarma) veya cumhuriyet savcılıklarına başvuru yapılarak gerçekleştirilebilmektedir. Bilişim suçları şikayetinden biri olabilecek olan siber dolandırıcılar yakalanmış olur.

BİLİŞİM SUÇLARI NE KADAR SÜREDE TESPİT EDİLİR?

Bilişim suçlarında davanın sonuçlanması Adalet Bakanlığının belirlediği süreye göre değişse de genel olarak 300 veya 390 gün aralığında sonuçlanmaktadır.

BİLİŞİM SUÇLARI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


    ………………… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

 

MÜŞTEKİNİN;

ADI, SOYADI                  :

T.C KİMLİK NUMARASI :

ADRESİ                             :

 

ŞÜPHELİNİN;

ADI, SOYADI                   :

T.C KİMLİK NUMARASI  :

ADRESİ                            :

SUÇ TARİHİ:  …../…. /………

SUÇUN KONUSU:

1- Yukarıda belirtilen suç tarihinde …….. adlı internet sitesinin …………. adlı kullanıcısı olarak ……………… ismindeki kişisel hesabıma; yine söz konusu internet sitesinin ……………… adlı ve ……………. İsmindeki ……. hesabından ………………………………………. Şeklinde cinsel içerikli bir fotoğraf gönderilmiştir.

2- Şüphelinin söz konusu hesap üzerinde belirttiği cep telefonu numarası ve e-mail adresi ….dur.

3-Tarafıma yönelik cinsel içerikli eylemi gerçekleştiren kişinin cezalandırılmasını talep ederim.

HUKUKİ DELİLLER:

TELEFON NUMARASI, KİŞİSEL HESABINDA YER ALAN İLETİŞİM BİLGİLERİ, FOTOĞRAF

NETİCE-İ TALEP: Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak suç delillerinin tespiti için iddianame düzenlenmek suretiyle kovuşturmanın yapılarak şüphelinin eylemine uyan TCK veya sair mevzuat gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. …../…../……….

                                                                                                              AD-SOYAD

                                                                                                                 İMZA

Bilişim suçları şikayeti hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

 

 

İnternet Ve Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Suçu Ve Cezası 

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI NEDİR? NASIL YAPILIYOR? 

YOUTUBE’DAN VİDEO KALDIRMA VE SİLME

MASAK BLOKESİ NASIL KALDIRILIR?

 

                                                                                                                NİSANUR CEBECİ

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap