Miras HukukuÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ VE ŞARTLARI

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakım borçlusu, bakıma muhtaç olan bakım alacaklısını ölene kadar bakma yükümlülüğüne; bakım alacaklısı ise sözleşme kararlaştırılan malvarlığını ona devretme yükümlülüğüne girer.

Türk Borçlar Kanununun 611.maddesinde, “Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir.” Denilerek sözleşme tanımlanmış olup ileriki maddelerde ise aşağıda açıklayacağımız üzere sözleşmenin geçerliliği ve şartları düzenlenmiştir.

İstanbul Miras Avukatı

İÇİNDEKİLER

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Sözleşmenin kurulması ile bakıma muhtaç kişiye bakım borcu altına giren kişi ona özellikle uygun gıda ve konut sağlamak, hastalığında gerekli özenle bakmak ve onu tedavi ettirmek yükümlülüğüne girer.  Bakıma muhtaç olan bakım alacaklısı da sözleşmeyle kararlaştırılan malvarlığı değerini bakım borçlusuna devretme yükümlülüğüne girer.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tarafları;

 1. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakım borçlusuna malvarlığı değerini devretmekle yükümlü olan bakıma muhtaç durumdaki bakım alacaklısı.
 2. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakım borcu altına girerek bakıma muhtaç kişinin ölümüne kadar bakımını üstlenen kişi.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NASIL DÜZENLENİR?

Ölünceye kadar bakma anlaşmasının nasıl düzenleneceği Türk Borçlar Kanununun 612.maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile miras sözleşmesi şeklinde yapılmalıdır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak ve yazılı bir şekilde yapılması şartıyla sözleşmenin geçerliliği yeterli ve kabul edilmiştir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

 1. Tapu Müdürlükleri Tarafından Düzenlenen Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar

Tapu müdürlükleri sadece taşınmazın devrini içeren sağlar arası ölünceye kadar bakma sözleşmesini düzenleyebilir. Yani bakıma muhtaç olan bakım borçlusunun ölümü sonrasında malvarlığının devri için tapu müdürlüğüne başvurulamaz. Tapu müdürlüklerince ölünceye kadar bakma sözleşmesi için resmi senet düzenlenir. Ardından sözleşmenin taraflarına ait ikişer adet vesikalık fotoğrafı, T.C. Kimlikleri, ilgili belediyeden temin edilecek emlak beyanının varlığı halinde ve T.C. Kimlikleri ile hazır bulunan iki tanık huzurunda sözleşme gerçekleştirilir. Taşınmazın, ölünceye kadar bakma sözleşmesi gereğince bakım borçlusu adına tescilinden sonra bakım borçlusu taşınmaz üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Bakım borçlusunun ölümü halinde taşınmaz mirasçılarına intikal eder.

 1. Noterler ve Sulh Hakimleri Tarafından Düzenlenen Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar

Noterler tarafından düzenlenen ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım alacaklısı, sözleşmenin kurulmasından sonra taşınmazın mülkiyetini devretmeyi taahhüt etmişse bakım alacaklısının talebi ile taşınmaz bakım borçlusu adına tescil edilir. Bakım alacaklısı tescil talebinde bulunmaz ise taşınmazın bakım borçlusu adına tescili mahkeme kararı ile mümkündür. Ancak, ölünceye kadar bakma sözleşmesinde, bakım borçlusuna bakım alacaklısı hayatta iken tek başına tescil yetkisi vermiş ise bakım borçlusunun talebi ile de taşınmazın tescili sağlanır. Taşınmazın tescili sağlanılmadan bakım alacaklısı ölmüş ise bakım borçlusu taşınmazın tescilini mirasçılardan talep eder.

Mirasçılar, tescile izin vermezse tescil için mahkeme kararının ibrazı gerekir. Ayrıca sözleşmenin aslı veya noterliklerce aslı gibidir onaylı örneği, bakım borçlusunun vesikalık fotoğrafı, devredilecek taşınmaz için ilgili belediyeden temin edilecek emlak beyanı gerekli olan diğer evraklardır.

ÖLÜNCEYE KADARA BAKMA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI

 • Ölünceye kadar bakma akdi genel hükümler çerçevesinde karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamaları ile kurulmuş olmalıdır.
 • Bakım borçlusu ve bakım alacaklısının, sözleşme sırasında fiil ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Mirasçı atanmasını içermese bile miras sözleşmesi şeklinde memur ve iki tanık huzurunda yapılmalıdır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi eğer devletçe tanınmış bir bakım kurumu ile yapılmaktaysa yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak ve yazılı olarak yapılması yeterli olacaktır.
 • Ölünceye kadar bakma akdi ile devredilmesi kararlaştırılan malvarlıklarının bakıma muhtaç olan bakım alacaklısına ait olmalıdır.
 • Bakım borçlusunun bakım alacaklısı ile ölünceye kadar bakma sözleşmesi süresince aynı evde yaşaması zorunludur. Ancak sözleşme ile bu zorunluluk kaldırılabilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN SONUÇLARI

 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakım alacaklısına ait malvarlığı bakım borçlusuna devredilmiş olur. Sözleşme ile bakım borçlusuna devredilecek malvarlığının tescili konusunda uyuşmazlık ortaya çıkabilir. Eğer ki bakım alacaklısı, sözleşmenin kurulmasından sonra taşınmazın mülkiyetini devretmeyi taahhüt etmişse bakım alacaklısının talebi ile taşınmaz bakım borçlusu adına tescil edilir. Bakım alacaklısı tescil talebinde bulunmaz ise bakım borçlusu, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açacağı tapu iptali ve tescil davası ile taşınmazın kendisi adına tescilini sağlayabilir.
 • Ancak, ölünceye kadar bakma sözleşmesinde, bakım borçlusuna bakım alacaklısı hayatta iken tek başına tescil yetkisi vermiş ise bakım borçlusunun talebi ile de taşınmazın tescili sağlanır. Taşınmazın tescili sağlanılmadan bakım alacaklısı ölmüş ise bakım borçlusu taşınmazın tescilini mirasçılardan talep eder. Mirasçılar, tescile izin vermezse tescil için mahkeme kararının ibrazı gerekir.
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakıma muhtaç olan bakım alacaklısının bakım borçlusuna devredeceği malvarlığı nedeniyle kendilerinden mal kaçırdığını düşünen mirasçılar; muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açabileceği gibi saklı paylarının (kanun gereği miras ile elde edilecek asgari pay) ihlal edildiği gerekçesiyle bakım borçlusuna karşı tenkis davası da açabilecektir.

SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ

 • Türk borçlar kanununun 612 maddesi uyarınca ölünceye kadar bakma sözleşmesi resmi vasiyetname şeklinde miras sözleşmesi gibi yapılmak durumundadır. Kanunda belirtilen bu şekil şartına uyulmadan yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmeleri geçersizdir.
 • Ölünceye kadar bakma akdi, bakıma muhtaç olan bakım alacaklısı ile devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yapılması halinde sözleşmenin yazılı şekilde yapılması yeterli ve zorunludur. Aksi halde sözleşme, şekil şartına uyulmadan yapıldığı için geçersiz olacaktır.
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin kanundaki genel hükümlere aykırılığı halinde de geçersizliği mümkündür. (Sözleşmenin karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla kurulmuş olmaması, tarafların sözleşme sırasında fiil ehliyetine sahip olmaması durumlarında sözleşme geçersiz olacaktır.)

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 • Önel Verilerek Fesih

Önel verilerek fesih, karşı tarafa önceden bildirimde bulunularak sözleşmenin sona erdirileceğinin açıklanmasıdır. Tarafların edimleri arasında önemli ölçüde oransızlık bulunur ve fazla alan taraf kendisine bağışta bulunulma amacı güdüldüğünü ispat edemezse diğer taraf, 6 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Bu oransızlığın tespitinde, ilgili sosyal güvenlik kurumunca, bakım borçlusuna verilenin değerine denk düşen anapara değeri ile bağlanacak irat arasındaki fark esas alınır. Sözleşmenin sona erdirilmesi anına kadar geçen sürede ifa edilmiş edimler, anapara ve faiziyle birlikte değerlendirilerek, denkleştirme sonucunda alacaklı çıkan tarafa geri verilir.

 • Önel Verilmeksizin Fesih

Önel verilmeksizin fesih; sözleşmeden doğan borçlara aykırı davranılması sebebiyle sözleşmenin devamının kendisi için çekilmez hale gelen, ya da başkaca önemli sebeplerin sözleşmenin devamını imkansız hale getirmesi durumlarında taraflardan birinin, bu sebeplere dayanarak diğer tarafa önceden bildirimde bulunmadan sözleşmeyi feshetmesi durumudur. Mesela bakım borçlusu, bakım alacaklısına karşı uygun gıda, konut sağlamak onu tedavi ettirmek gibi yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde bakım alacaklısı önel vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme önemli sebeplerden birine dayanılarak feshedildiği takdirde kusurlu taraf, aldığı şeyi geri verir ve kusursuz tarafa, bu yüzden uğradığı zarara karşılık uygun bir tazminat ödemekle yükümlü olur.

 • Bakım Borçlusunun Ölümü

Bakım borçlusu ölürse bakım alacaklısı, 1 yıl içinde sözleşmenin feshini isteyebilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İPTALİ SEBEPLERİ

Türk Borçlar Kanunu 615.maddesinde bakım alacaklısının, ölünceye kadar bakma sözleşmesi yüzünden kanuna göre nafaka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getirme imkânını kaybetmesi halinde nafakadan yoksun kalanların sözleşmenin iptalini isteyebileceği düzenlenmiştir.

Sözleşme ile bakım alacaklısının kendilerinden mal kaçırdığını iddia eden mirasçıları, sözleşmenin iptalini isteyebilecektir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ VE SAKLI PAYIN İHLALİ

Saklı pay; kanun gereği saklı pay mirasçılarının mirastan doğal olarak hak ettiği asgari paydır. Türk Medeni Kanununun 506.maddesine göre saklı pay oranları şöyledir:

 • Altsoy için yasal miras payının yarısı,
 • Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,
 • Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.

Bakım alacaklısının mirasçıları, saklı paylarının ihlal edildiği gerekçesiyle bakım borçlusuna karşı tenkis davası açabilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ VE MUVAZAA

Muvazaa; tarafların yapmak istemedikleri bir sözleşmeyi üçüncü kişileri aldatmak amacıyla yapmaları veyahut tarafların yapmak istedikleri sözleşmeyi gizleyerek aslında istemedikleri görünürdeki sözleşmeyi yapmaları durumuna denir.

Bakıma muhtaç olan bakım alacaklısı, bakım borçlusuna bağışlamak istediği malvarlığı nedeniyle aslında yapmak istediği bağışlama sözleşmesini gizleyerek ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapıp saklı pay mirasçılarının miras hakkını görünürdeki ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakım borçlusuna devredebilir. Bu durumda kendilerinden mal kaçırdığını düşünen mirasçılar muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptali ve tescil davası veya tenkis davası açabilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İPTAL DAVASI

 1. Bakım alacaklısı sözleşmeye konu taşınmaz malvarlığı için tescil talebinde bulunmaz ise bakım borçlusu, açacağı tapu iptali ve tescil davası ile taşınmazın kendisi üzerine tescilini sağlayabilir.
 2. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakıma muhtaç olan bakım alacaklısının bakım borçlusuna devredeceği malvarlığı nedeniyle kendilerinden mal kaçırdığını düşünen mirasçılar muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptali ve tescil davası veya tenkis davası açabilir.
 3. Bakım alacaklısının, ölünceye kadar bakma akdi yüzünden kanuna göre nafaka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getirme imkânını kaybetmesi halinde nafakadan yoksun kalanların sözleşmenin iptalini dava edebilecektir.

İPTAL DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde devredilmesi kararlaştırılan malvarlığının bulunduğu yer Asliye Hukuk mahkemesi, iptal davasında görevli ve yetkili mahkemedir.

İPTAL DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

 • Bakım alacaklısı tescil talebinde bulunmaz ise bakım borçlusu veya onun mirasçıları, tapu iptali ve tescil davası açabilir.
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle kendilerinden mal kaçırıldığını düşünen bakım alacaklısının mirasçıları tapu iptali ve tescil davası açabilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İPTALİ ZAMANAŞIMI

Bakım alacaklısın sözleşme kapsamında devretmeyi üstlendiği malvarlığı için zamanaşımı süresi genel hükümler çerçevesinde 10 yıldır. Ancak sözleşme nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davalarında herhangi bir hak düşürücü veya zamanaşımı süresi söz konusu değildir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI

Bakım alacaklısının saklı pay mirasçılarının açacakları tapu iptali ve tescil davası veya tenkis davası sonucunda sözleşme konusu mal varlığının bakım borçlusuna devredilmesi engellenmiş olur.

Bakım alacaklısının sözleşme kapsamında devretmekle yükümlü olduğu mal varlığının tescilini bakım borçlusu adına sağlamadığı takdirde bakım borçlusu veya onun mirasçıları tarafından açılacak tapu iptali ve tescil davası ile söz konusu taşınmazın tescili bakım borçlusu veya mirasçıları adına sağlanmış olur.

İPTAL DAVASI NE KADAR SÜRER?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi sebebiyle açılacak iptal davası kesin olmamakla birlikte ortalama 18 ay sürecektir.

İPTAL DAVASI 2024 YILI HARÇ VE MASRAFLARI

Ölünceye kadar bakma akdi sebebiyle açılacak iptal davalarında 2024 yılı harç ve masraf ücreti yaklaşık 6.000,00 TL tutarındadır.

ECRİMİSİL DAVASI 2024 YILI İSTANBUL BAROSU AVUKATLIK ÜCRETLERİ

Ecrimisil davası, malik olmayan veya kullanma, yararlanma, tasarruf hakkı gibi yetkilere sahip sınırlı ayni hak sahibi olmayan kişinin taşınmaz üzerindeki işgali neticesinde malik tarafından haksız işgal sebebine dayanarak açtığı tazminat davasıdır. İstanbul Barosu tarafından yayımlanan 2024 yılı avukatlık asgari ücret tarifesine göre ecrimisil davasının Avukat ile yürütülmesi durumunda Avukatlık ücreti 78.000,00 TL değerindedir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU MİRAS AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Ölünceye Kadar Bakma akdi yukarıda da bahsettiğimiz üzere miras sözleşmesi gibi yapılması gereken kanunda geçerliliği için bazı şekil şartlarına tabi tutulan sözleşmedir. Sözleşmenin iptaline dayanarak açılan tapu iptali ve tescil davasının, sürece hakim olan Miras Avukatı ile yürütülmesi elbette müvekkillerin menfaatine olacaktır. Harbiye Hukuk Bürosu Avukatları miras hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Ölünceye Kadar Bakma Şartıyla Tapu Devri Bozulur Mu?

Ölünceye kadar bakma ile taşınmazların devri sağlanabilir. Bakım borçlusu, sözleşme gereğince yükümlülüklerini yerine getirmezse tapu devri bozulabilir. Yine bakım alacaklısının, sözleşmeyi mirastan mal kaçırmak amacı ile yaptığının anlaşılması halinde devir işlemi bozulabilir.

2- Ölünceye Kadar Bakma Akdi Mirasçılar Tarafından Bozulabilir Mi?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakıma muhtaç olan bakım alacaklısının bakım borçlusuna devredeceği malvarlığı nedeniyle kendilerinden mal kaçırdığını düşünen mirasçılar muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptali ve tescil davası veya tenkis davası açarak akdin bozulmasını sağlayabilir.

3- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Kaç Yıl Geçerli?

Bakım alacaklısının ölümü, sözleşmenin feshi halleri, bakım borçlusunun ölümü halinde 1 yıl içinde bakım alacaklısı tarafından sözleşmenin feshedilmesi, bakım alacaklısının mirasçılarının sözleşmenin iptali için açacakları dava ile ölünceye kadar bakma sözleşmesi iptal edilebilir. Bu gibi durumlar dışında sözleşmenin varlığı herhangi bir süreyle sınırlandırılmaz.

4- Ölünceye Kadar Bakma Akdi Olan Tapu Satılır Mı?

Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir. Bakım alacaklısı, devrettiği taşınmazını daha sonra tapu müdürlüğüne giderek taşınmaz üzerindeki ipotek hakkını kullanabilir. İpotekli taşınmazın bakım borçlusu tarafından üçüncü kişiye satılabilmesi mümkündür. Ancak üçüncü kişi, tapu kayıtlarında ipotekli olan taşınmazın ipotek hakkı sahibi bakım alacaklısı tarafından kendisine karşı hak iddia edebileceğini bilmesi ve unutmaması menfaatinedir.

5- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Hangi Durumlarda İptal Olur?

 • Bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi yüzünden kanuna göre nafaka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getirme imkânını kaybediyorsa, bundan yoksun kalanlar sözleşmenin iptalini mahkemeden isteyebilir ve sözleşmenin iptali gerçekleşebilir.
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakıma muhtaç olan bakım alacaklısının bakım borçlusuna devredeceği malvarlığı nedeniyle kendilerinden mal kaçırdığını düşünen mirasçılar muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle sözleşmenin iptalini mahkemeden talep edebilir.

6- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Noterde Nasıl Yapılır?

Taşınmazın tescili sağlanılmadan bakım alacaklısı ölmüş ise bakım borçlusu taşınmazın tescilini mirasçılardan talep eder. Mirasçılar, tescile izin vermezse tescil için mahkeme kararının ibrazı gerekir ayrıca sözleşmenin aslı veya noterliklerce aslı gibidir onaylı örneği, bakım borçlusunun vesikalık fotoğrafı, devredilecek taşınmaz ise ilgi belediyeden temin edilecek emlak beyanı notere sunulmalıdır.

7- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Tapu Harcı Ne Kadar?

Taşınmaz malların ölünceye kadar bakma akdine dayanarak devir ve iktisabında, emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden, bakım borçlusu ve bakım alacaklısından ayrı ayrı binde 16,5 oranında tapu harcı tahsil edilir.

8- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesini Kim Hazırlar?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 10.12.1952 tarihli kararı gereğince noter, sulh hakimi ve tapu müdürlükleri tarafından düzenlenebilmektedir.

9- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Taşınmaz Ne Zaman Devredilir?

Sözleşmenin kurulmasından sonra bakım alacaklısının talebi ile taşınmazı bakım borçlusuna devredilebilir. Bakım alacaklısı sözleşmeden sonra taşınmazı devretmezse taşınmazın devri mahkeme kararı ile mümkündür. Taşınmazın devri sağlanılmadan bakım alacaklısı ölmüş ise bakım borçlusu taşınmazın devrini mirasçılardan da talep edebilir.

TALHA AVCI

KAYNAKÇA

https://trtapukadastro.com/2022/07/17/2022-3-olunceye-kadar-bakma-sozlesmesi-ve-miras-hukuku-uygulamalari/

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6098.pdf

http://www.ardesen.gov.tr/tapu-islemleri#:~:text=Ta%C5%9F%C4%B1nmaz%20mallar%C4%B1n%20%C3%B6l%C3%BCnceye%20kadar%20bakma,oran%C4%B1nda%20tapu%20harc%C4%B1%20tahsil%20edilir

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4721.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-10.pdf

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap