Boşanmak için gerekli evraklar boşanma türüne göre değişkenlik gösterir.

 • Anlaşmalı boşanmak için gereken evraklar:
 • Çekişmeli boşanmak için gereken evraklar:

Boşanmak için gerekli evraklar konusunda sorun yaşıyor ve boşanma konusunda hukuki yardım almak istiyorsanız buraya tıklayarak avukatlarımıza mesaj yazıp sorunlarınızı anlatabilir veya iletişim bölümünden bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Anlaşmalı Boşanmak için gerekli evraklar;

 • Her iki tarafın kimlik belgeleri,
 • Tarafların kendi aralarında yaptıkları anlaşma protokolü
 • Protokolde geçen; araç, ev ve diğer taşınmazlara ait resmi belgeler

Öncelikle boşanmak isteyen taraflar boşanmak istediklerini gösteren bir dilekçe hazırlamakla yükümlüdürler. Bu dilekçeyi davacı hazırlar ve altına da kendi imzasını atar. Söz konusu dilekçenin 2 örneği olması da zorunludur. Bunun yanında eğer taraflar bir avukatla bu davayı sürdürmeyeceklerse dava dosyasına kimlik fotokopisi de eklenmelidir. Aksi durumda, yani davayı bir avukatla sürdüreceklerse avukatın davaya müdahil olabilmesi için noterden vekaletname alınması da gerekmektedir.

Boşanmak için gerekli evraklar arasında Bu dilekçeye ek olarak bir anlaşma protokolü de düzenlenmelidir.  Anlaşmalı protokolde tarafların imzalarına yer verilmeli ve bu imzanın ıslak imzalı olarak atılması gerekmektedir. Ayrıca, 1 adet dava dosyası,1 adet pul ve dava harcını ödendiğine dair alınmış olan belgenin de eklenmesi zorunludur. Tüm bunların yanında, mal paylaşımı ya da devir işlemi varsa bunu gösteren belgeler, eğer ki tarafların bu evlilik birliğinden çocuk ya da çocukları varsa bu çocuklara ait kimlik belgeleri de eklenmelidir. Son olarak protokolde ev, araba ya da diğer taşınmazlarla ilgili hususlardan bahsedilmişse bunlara ait resmi belgelerin de sunulması gerekmektedir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Çekişmeli boşanma davaları açısından ise, tarafların davayı kendileri yürütmeyi tercih ettikleri takdirde 2 adet vesikalık fotoğraf getirmeleri ve kimlik fotokopisi sunmaları ya da davayı bir avukat aracılığıyla yürütmek isteyeceklerse noter üzerinden avukata vekaletname vermelerini gerekecektir. Ayrıca dava masrafı ve harçları mahkeme kaleminin veznesine yatırılmak zorunda olup bunun yatırıldığında dair makbuz da alınmalıdır.

Bunlara ek olarak çekişmeli boşanmalarda ispatın sağlanması maksadıyla; tanık listesi, delil listesi, kredi kartı ekstreleri, sosyal platformlardaki paylaşımlar, yazışmalar, telefon mesajları, arama kayıtları, darp raporu, GSM operatörlerinden alınan birtakım dökümler, uçak ve otel rezervasyonları gibi birtakım belgelerin de sunulması gerekmektedir.

Burada tarafların Boşanmak için gerekli evrakların yanında bu belgeleri sunarken dikkat etmeleri gereken nokta bunları hukuka uygun şekilde elde etmiş olmalarıdır. Aksi halde bu deliller hakim tarafından hukuka aykırı olarak değerlendirilecek ve bunun sonucunda ispat aracı olarak bu belgelere başvurulması söz konusu olamayacaktır.

Boşanmak için gerekli evraklar;

 • Dava dilekçesi, 
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Dava için istenen harçların ödendiğine dair dekontlar,
 • Varsa çocukların kimlik belgeleri
 • Tarafların iddialarına ait delil listesi,
 • Kredi kartı ve banka hesaplarının döküm listeleri,
 • Telefon operatörlerinden alınacak olan arama dökümleri,
 • Telefon mesajları,
 • Eğer varsa darp raporu,
 • Eğer eşler arasında daha önceden adli vaka meydana gelmişse, bu vakaya ait ifade tutanakları
 • Sosyal medya paylaşımları,
 • Tarafların maddi ve manevi tazminat talepleri,
 • Tarafların nafaka talepleri

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Türk Hukuku’nda anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere 2 tür boşanma davası vardır. Açılacak boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olarak bu şekilde gruplandırılması davanın açılış şekli bakımından birtakım prosedürel farklılıklar gösterebilmektedir. Nitekim, anlaşmalı boşanma halinde, taraflar ilk önce kendi aralarında anlaştıklarını belirten bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamakla yükümlüdürler. Bu protokolün geçerli olabilmesi için ise her iki tarafın da imzasının var olması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için Türk Medeni Kanunu 166.maddesinde birtakım hususların varlığı aranmaktadır. Bu hükme göre, tarafların en az 1 yıl evli kalmış olması, boşanmanın sonuçları hakkında ve varsa çocukların durumu hakkında kendi aralarında anlaşma yapmış olmaları gerekmektedir. Taraflar eğer ki tüm bu hususları sağlamaktaysa anlaşmalı protokolü ve bir dava dilekçesiyle adliyelerdeki tevzi bürosuna başvurarak bu davayı açabilmektedirler. Buradaki memurlar taraflardan kimliklerini istemekte, dava masrafları ve harç talep etmektedirler. Harç yatırılmasına müteakip anlaşmalı boşanma davasının tevzi olduğu mahkeme tenkis zaptı ya da diğer bir ifadeyle tensip tutanağı denilen bir tutanak hazırlar. Boşanmak için gerekli evraklar.

Ve böylece duruşma günü tayin edilerek mahkemenin yapılacağı uygun gün de belirlenmiş olur. Duruşma günü gelene kadar taraflar tarafından hazırlanmış ve imzalanmış olan anlaşma protokolünün aslının mahkemeye sunulması da gerekmektedir. Bununla birlikte duruşma günü geldiğinde ise anlaşmalı boşanmak isteyen her iki eş de duruşma saatinde hazır bulunmak zorundadır. Bir diğer boşanma davası türü de çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davasında, taraflar boşanmanın sebepleri hususunda bir anlaşmazlığa düşmekte, taraflar ortak bir paydada buluşamamaktadırlar.

Çekişmeli boşanma davasında esasen yazılı yargılama usulü uygulandığından taraflar bu davayı açarken bir dilekçe ile mahkemeye başvurmakla yükümlüdür. Ancak şuna dikkat edilmelidir ki çekişmeli boşanmada dava açacak olan tarafın tam kusursuz ya da diğer eşe göre daha az kusurlu olması gerekmektedir. Nitekim bu şart gerçekleşmediğinde davanın reddedilmesi söz konusu olacaktır. Burada dilekçe değişim sürecinin başlaması gündeme gelecektir. İlk önce davacı bir dava dilekçesi hazırlayacak karşı taraf da bu dilekçeye 2 hafta süre içerisinde bir cevap dilekçesi hazırlayacaktır.

Daha sonrasında davacı cevaba cevap dilekçesi hazırlayacak ve davalının da cevaba cevaba cevap dilekçesi hazırlamasıyla beraber bu dilekçe değişim süreci tamamlanmış olacaktır. 2 haftalık süre dilekçe değişim sürecinin her aşamasında dikkate alınacaktır. Söz konusu dilekçelerin mahkemeye sunulması ve harçların ödenmesiyle beraber çekişmeli boşanma davası da açılmış olacaktır.

BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR?

Boşanma davasının türüne göre boşanma davasının nerede açılacağı da birtakım farklılıklar göstermektedir. Örneğin anlaşmalı boşanma davasını Boşanmak için gerekli evraklar tamamlandıktan sonra herhangi bir yerdeki aile mahkemesinde açabiliyorken, boşanma davası için tarafların açabileceği mahkemeler Türk Medeni Kanunu’nun 168.maddesinde özel olarak belirlenmiştir.

Söz konusu maddeye göre; Boşanmak için gerekli evrakların verileceği yer boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olarak düzenlenmiştir. Maddeyi incelediğimizde boşanma davasını açacak olan tarafa seçim yapma imkanı tanınmıştır. Buna göre; davacı  3 yerde boşanma davasını açabilecektir:

 • Boşanmak istediği eşinin yerleşim yeri mahkemesi,
 • son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi,
 • ikametgahını değiştirdiği takdirde ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap