ARAÇ DEĞER KAYBI TALEBİ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Araç değer kaybı, hasar gören bir aracın serbest piyasadaki ikinci el rayicinde hasar nedeniyle meydana gelen değer düşüklüğü olarak tanımlanabilir. Zira araç, hasar sonrasında ne kadar iyi onarılmış olursa olsun TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) kaydında kaza kaydı oluşacağından ikinci el piyasasında mutlak bir düşüş meydana gelecektir. Bu durumda hasarı meydana getiren kazada taraflar kazanın oluşmasındaki kusurları oranında haksız fiil hükümleri çerçevesinde karşı taraf araç sürücüsünden, aracın işleticisinden, varsa araç işleticisi teşebbüsten, karşı taraf araç trafik sigortacısından veya varsa karşı taraf ihtiyari mali mesuliyet sigortacısından kendi aracında oluşan değer kaybını talep edebilecektir.

Araç değer kaybı iki veya daha çok taraflı meydana gelen trafik kazaları sonucunda maliki olduğunuz aracın bu kaza yaşanmadan önceki piyasa değerinden kaza yaşandıktan sonraki yeni piyasa değerinden çıkartılarak bulunan değere verilen addır.

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Araç değer kaybı tazminatı talebinde bulunulabilmesi için şu şartların birlikte bulunması gerekmektedir:

 • Çift taraflı bir kaza meydana gelmiş olmalıdır.

Değer kaybı talebinde bulunulabilmesi için öncelikle kazanın çift taraflı trafik kazası olması gerekmektedir. Dolayısıyla kişinin ikinci bir tarafın dahli olmadan kendi başına yaptığı kazalarda değer kaybı talep edilemeyecektir.

 • Kazanın oluşmasında tam kusurlu olunmaması gerekmektedir.

Araç değer kaybı tazminatının belirlenmesinde kullanılan temel unsurlardan biri de çift taraflı trafik kazasının oluşmasında tarafların ne oranda kusurlu olduğu hususudur. Araç değer kaybı talebinde bulunacak tarafın kazanın oluşmasında %100 kusurlu olmaması gerekmektedir. Kişi ancak karşı tarafın kusuru oranında değer kaybı tazminatı talep edebilecektir.

 • Gerçekleşen kaza nedeniyle araçta bir hasar oluşmalı ve bu hasar onarılmalıdır.

Gerçekleşen çift taraflı trafik kazası sonrasında kazanın oluşumunda %100 kusurlu olmayan tarafın aracında bir hasar meydana gelmeli ve söz konusu hasar giderilmelidir ki değer kaybı talebinde bulunulabilsin. Zira kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybının ne boyutta olacağını etkileyen temel faktörlerden biri de kazada hangi parçaların hasar aldığı ve onarım bedelinin ne olduğudur.

 • Kaza nedeniyle hasar gören aksam ve parçalar daha önce başkaca bir kazada hasar görmemiş olmalıdır.

Yukarıda bahsedildiği üzere araçta oluşan değer kaybının boyutu, hasar gören parçaların neler olduğuna ve onarım bedeline bağlıdır. Daha önceki tarihli bir kaza nedeniyle hasar gören parça ve aksamlar nedeniyle halihazırda değer kaybetmiş bir araçta aynı parça ve aksamların sonraki tarihli bir kazada tekrar hasar görmesi halinde değer kaybı oluşmayacaktır. Ancak gerçekleşen kazada daha önceki hasardan farklı veya ilave parça ve aksamların hasar görmesi halinde bunlar nedeniyle araçta değer kaybı oluşabilecektir.

Araç değer kaybı tazminatı kimlerden talep edilebilir?

Çift taraflı trafik kazası nedeniyle aracında hasar meydana gelen ruhsat sahibi, söz konusu zararı;

 • Karşı taraf araç sürücüsünden
 • Karşı taraf araç ruhsat sahibinden
 • Karşı taraf araç işleticisinden
 • Karşı taraf araç zorunlu mali mesuliyet sigortacısından (trafik sigortacısı)
 • Zorunlu mali mesuliyet sigorta (trafik sigortası) teminat limitlerini aşan kısım için var ise karşı taraf ihtiyari mali mesuliyet sigortacısından

talep edebilecektir. Aracında hasar meydana gelen ruhsat sahibi, yukarıda sayılanların her birinden aracında meydana gelen değer kaybını talep edebilecektir. Zira karşı taraf araç sürücüsü, ruhsat sahibi, işleticisi ve trafik sigortacısı meydana gelen zarardan müştereken ve müteselsilden sorumludurlar.

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL TALEP EDİLİR?

Değer kaybı talep etmenin birden çok hukuki yolu bulunmaktadır ancak hangi yargı müessesini tercih edeceğiniz fark etmeksizin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. Maddesi ilk cümlesi mucibince öncelikle karşı tarafın sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunmak zorunludur.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ nun 97. Madde 1. Cümle :

“Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir.

Yazılı başvuruda bulunurken dikkat edilmesi gereken ana husus sigorta kuruluşu ile irtibata geçmektir. Akabinde tarafınızdan istenilen belgeleri talep dilekçenizin ekine ekleyerek ilgili sigorta kuruluşuna iletmeniz gerekmektedir. Ayrıca tarafınıza ödenecek değer kaybı değerinden kusurunuz oranında kesinti yapılacaktır.

HANGİ HALLERDE ARAÇ DEĞER KAYBI İSTENEMEZ?

– Araç değer kaybını talep edecek taraf %100 kusurlu ise,

– Kaza tek taraflı ise, (Örneğin aracınızla seyir halindeyken duvara vurduğunuzda bu tek taraflı bir kaza olarak adlandırılacaktır ve araç değer kaybı talep etme hakkınız bulunmayacaktır.)

– Araç değer kaybı talebine konu hasar gören parçaların daha önce başka bir kaza sebebiyle hasar görmüş ise,

– Yalnızca araç mini hasar onarımı yapıldı ise, (Örneğin Boyasız araç kaportası göçüğü düzeltme, Araç döşemesinde meydana gelen yanıklar, yırtılmalar, deforme olmaların onarımı ve ön cam onarımı mini onarım kapsamındadır.)

– Çekme, hurda belgeli araç ise,

– Tekerlekli, paletli, zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, itfaiye araçları ve yol süpürme aracı ise,

– Yabancı plakalı araçlar Türkiye’de kaza yapar ise,

DEĞER KAYBI İSTENEMEZ.

SİGORTA KURULUŞUNUN CEVAP VERME SÜRESİ NEDİR?

12918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesinin devamında sigorta kuruluşu için verilen süre yer almaktadır. Şöyle ki:

“Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.”

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere sigorta kuruluşları en geç 15 gün içinde yazılı olarak başvurana dönüş yapmalıdır. Eğer sigorta kuruluşu başvurunuza olumlu yanıt vermemiş veya hiç yanıt vermemişse artık sigorta kuruluşuna zorunlu başvuru şartını gerçekleştirdiğiniz için sigorta kuruluşuna karşı çeşitli yargı yollarına başvurabilirsiniz. Bu yargı yollarından Sigorta – Tahkim Komisyonu’na başvurabilir, dava ikame edebilir veya icra takibi yolunu seçebilirsiniz.

Ayrıca sigorta kuruluşuna başvurduğunuzda tarafınıza yapılan dönüşte ifa ettikleri miktarı hatalı, eksik vb. bulursanız yine Sigorta – Tahkim Komisyonu’na başvurmanıza, dava ikame etmenize veya icra takibi yolunu seçmenizde herhangi bir yasal engel yoktur.

SİGORTA KURULUŞUNUN TARAFINIZA CEVAP VERMEMESİ YA DA EKSİK MİKTARDA ÖDEME YAPTIĞI HALLERDE HANGİ YOLLARA BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Sigorta kuruluşunun 15 günlük süreyi ihlal ederek tarafınıza cevap vermediği hallerde, olumsuz yanıt verdiklerinde ya da yaptıkları ödemenin tarafınızı tatmin etmemesi durumunda Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilir, dava yoluyla değer kaybınızın tazminini talep edebilir ya da ilamsız icra takibi yoluna başvurabilirsiniz.

Bu yollardan genel anlamda en kısa olanı ve en merak edileni sigorta tahkim komisyonudur. Yazımızda da yoğun olarak Sigorta Tahkim Komisyonu ve komisyona başvuru süreci anlatılacaktır.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU NEDİR?

Sigorta Tahkim Komisyonu; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinden doğmaktadır.

İlgili madde uyarınca: “Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden veya Hesaptan faydalanacak kişiler ile Hesap arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik nezdinde Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulur.”

Ayrıca belirtmekte fayda var; sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanabilmektedir.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA NASIL BAŞVURULUR?

Sigorta Tahkim Komisyonuna online veya fiziksel olarak başvurabilirsiniz.

Komisyon başvurularının, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin m.16/f.1 mucibince başvuru formuyla birlikte yapılması zorunludur. Başvuru formu ile birlikte yapılmayan başvurular, Komisyon tarafından değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca herhangi bir hak kaybına uğramak istemiyorsanız başvuru formunu tam, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.

Bir avukat tarafından temsil ediliyorsanız kendinize ait (başvuru sahibine) özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine dair açık rıza beyanı adlı formu ıslak imzalı olarak vekilinize teslim etmeniz gerekmektedir.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KARARLARINI NE KADAR SÜREDE VERİR? KOMİSYONUN KARARLARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ? KOMİSYON KARARLARI NASIL İCRA EDİLİR?

Sigorta Tahkim Komisyonuna talebiniz ulaştıktan sonra 15 gün içerisinde ön incelenmesi sona erer. Bu süreçte başvurunuzun sigorta hakemlerine iletilip iletilmeyeceği yönünde karar verilir. İletilmesi halinde komisyon tarafından hakem listesinden bağımsız hakemler seçilir ve kendilerine iletilir. Hakemler en geç 4 ay içerisinde bu incelemeyi tamamlar ve kararlarını taraflara bildirir.

6.2- Tutarı 8.000-TL’ye kadar olan uyuşmazlıklara dair kararlar kesindir. Tutarı 8.000-TL ve üzeri uyuşmazlıklarda ise sigorta hakemi kararlarına karşı bildirimden itibaren 10 gün içinde sadece bir kerelik itiraz edilebilir. Hakem itirazları da en geç 2 ay içerisinde karara bağlanır. Uyuşmazlık konusu ihtilaf 107.000-TL ve üzerindeyse verilen kararlar temyiz edilebilir niteliktedir.

6.3- Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen kararlar ilam niteliğine haizdir. Bu sebeple verilen kararların kesinleşmesiyle ilamlı icraya konu edilebilmektedir.

DEĞER KAYBI TALEBİNİN DAVA YOLUYLA İSTENMESİNDE YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Araç değer kaybında maddi tazminatın dava yolu ile istenmesi halinde görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi’dir.

Yetkili mahkeme ise davalı tarafın ikametgahı veya sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yerdir.

ARAÇ DEĞER KAYBINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR?

Araç değer kaybı taleplerine ilişkin zamanaşımı süresi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 72. Maddesinde düzenlenmiştir.

“Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.”

İlgili kanun maddesine göre, araç değer kayıplarına dair taleplerde aracınızın zararını ve tazminat yükümlüsünün (ödemekle yükümlü) öğrenildiği tarihten başlamak suretiyle 2 yıl ve kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde zamanaşımına uğramaktadır.

İSTANBUL ARAÇ DEĞER KAYBI AVUKATI

İstanbul Araç Değer Kaybı Avukatı olarak sizlere Araç Değer Kaybı hukuku konusunda hizmet veriyoruz. Araç Değer Kaybı hukuku, genellikle karmaşık ve hassas bir durum olması nedeniyle, bu alanda uzman bir avukatın desteği büyük önem taşır. Bu noktada, sizlere deneyimli ve bilgili bir Araç Değer Kaybı avukatı olarak yardımcı olabiliriz.

İstanbul da yer alan hukuk büromuzda, Araç Değer Kaybı hukukunun her noktasında geniş bir yelpazede danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz.

İstanbul Araç Değer Kaybı Avukatı olarak, size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Araç Değer Kaybı hukuku konusunda herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize ulaşınız. Size yardımcı olmak için buradayız. Hukuki süreçlerin zorluğunu ve karmaşıklığını anlıyorum ve bu süreçte size rehberlik etmek için elimizden geleni yapacağız.

SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA VERDİĞİMİZ HUKUKİ HİZMETLER

 • Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi
 • Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili
 • Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi
 • Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi
 • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri
 • Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi
 • Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar
 • Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması
 • Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla sigorta avukatımız tarafından dava açılması ve sonuçlandırılması

DEĞER KAYBI TAHKİM BAŞVURU DİLEKÇESİ

                                                     SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BAŞVURUCU :  

VEKİLİ :    

SİGORTA ŞİRKETİ 

KONU : Değer kaybı tazminatı talebimizdir.

AÇIKLAMALAR      :

………….. tarihinde karşı taraf sigorta şirketi tarafından …………… poliçe numarası ile zorunlu trafik sigortası yapılan …………..’nın sevk ve idaresindeki ………… plakalı araç, ………..ili …….ilçesi …………….Caddesinde ……………İstikametine ilerlerken park halinde bulunan müvekkil ………………..’e ait ……………plakalı araca arka tarafından çarpmış ve bu suretle maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu kazanın oluşmasında karşı taraf sigorta şirketi tarafından zorunlu trafik sigortası yapılan aracın sürücüsü ……………, müvekkile ait park halindeki araca  arkadan çarpması nedeniyle KTK gereğince %100 oranında kusurludur.

Kaza nedeniyle müvekkilin aracında ………….. TL hasar meydana gelmiştir.Müvekkilin aracı kaza tarihi itibariyle ……….. model …………….. marka  olup, tramer kaydı da yoktur. Bu nedenle aracın emsallerine göre 2.el rayicinde azalma meydana gelmiştir.

Kaza nedeniyle tarafımızca …………. tarihinde değer kaybı talepli başvuru yapılmışsada sigorta şirketince yasal süresinde tarafımıza herhangi bir bildirimde bulunulmadığı gibi herhangi bir ödeme de yapılmamıştır.  

Bilindiği üzere Sigortacılık mevzuatı ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatları aracın kaza nedeniyle ikinci el rayiç piyasa değerinin düşmesi nedeniyle sigorta şirketinin sorumlu olduğu şeklinde düzenlemeleri havidir. İlgili mevzuat ve uygulama gereği müvekkil aracının 2.el değerinin emsal ücret ve modeli de dikkate alınarak azaldığı izahtan varestedir. Bu nedenle işbu başvurumuz ile davacı müvekkilin aracında meydana gelen değer kaybı tazminatının talep edilmesi gerekmiştir. 

 

NETİCE-İ TALEP   :

Arz ve izah ettiğimiz nedenlerle ve tarafınızca resen dikkate alınacak nedenlerle sigorta şirketince sigortalı araç sürücüsünün %100 kusuru ile meydana gelen kaza sonucunda fazlaya dair dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil aracında meydana gelen:

 • Şimdilik 100,00 TL değer kaybı tazminatı sigortaya başvuru tarihi olan …………. tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte karşı yan sigorta şirketinden tahsili ile tarafımıza ödenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                                                                                                          Talep Eden Vekili

Ekler 

 • Kaza Tespit Tutanağı 
 • Kaza ve Onarım Fotoğrafları
 • Ekspertiz Raporu
 • Sigortalıya Ait ZMMS Poliçesi
 • Hasar Onarım Faturası
 • Taraflar Ehliyet-Ruhsat
 • Sigorta Şirketi Müracaat Belgesi
 • Vekaletname Sureti

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap