Gayrimenkul Hukuku

Kiracının kiralayana vermiş olduğu depozito bedelinin miktar yönü ile belli oranda güncellenerek kiracıya geri verilmesine ilişkin karar

HD., E. 2014/2287 K. 2014/4118 T. 1.4.2014

“Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davacı ve davalı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davacı şirket vekili Av. L.. K.. ve davalı şirket vekili Av. M.. G.. geldiler. Hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, depozitonun iadesi istemine ilişkindir. Mahkemece istemin kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere ve delillerin takdirinde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin ise aşağıdaki bendin dışındaki sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı vekilinin depozit bedelinin miktarına yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Davacı kiracı vekili, müvekkilinin davalı şirkete ait Atakule Alış Veriş Merkezindeki 325 numaralı bağımsız bölümü 16.10.1989 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiraladığını, kira sözleşmesinin 7.maddesinin (c) bölümü gereğince 8.200.000 TL (eski TL) depozitoyu davalıya ödediklerini, sözleşmenin taraflarca 01.09.2011 tarihinde karşılıklı olarak feshedildiğini, depozitonun iadesini talep etmiş olmalarına rağmen davalının iadeye yanaşmadığını, belirterek depozito bedelinin fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile güncel değeri olan 40.000 TL’nin tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı kiraya veren vekili ise; davalı şirket nezdinde davacıdan alınmış depozito ödemesinin bulunmadığını, belirterek davanın reddini istemiş, Mahkemece, davanın 95,23 TL üzerinden kabulüne karar verilmiştir.

Davaya dayanak olan 16.10.1989 başlangıç tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesi hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu sözleşmenin 7-c maddesinde “Kiracı, kira sözleşmesinden doğan borçlarının teminatını teşkil etmek üzere 8.200.000 TL yi ekli ödeme planında gösterildiği şekilde kiralayana depozito olarak ödemeyi, bu depozitoyu başka hiçbir teminat ile değiştirmemeyi özellikle teminat mektubu verme teklifinde bulunmamayı, ayrıca bu miktar depozitonun kiralayana rehnedilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder. Depozito, kira sözleşmesinin anlaşma ile veya süresinin dolması nedeniyle sona ermesi halinde, kiralayanın tek taraflı iradesi ile kiralanana verilen her türlü zarar ve ödenmemiş kira ile yönetim borçları mahsup edilerek, bakiyesi kiracıya TL. olarak ödeneceği” yazılmıştır. Davacı kira sözleşmesinin 01.09.2011 tarihinde feshedildiğini belirterek davalıda kalan depozitonun dava tarihindeki karşılığını istemiş, davalı ise davacının kira başlangıcında depozito ödemeyi taahhüt ettiğini ancak bu taahhüdünü yerine getirmediğini, ödenmeyen depozitonun iadesinin mümkün olmadığını savunmuştur. Kira sözleşmesi ekindeki ödeme planında depozito bedeli olan 8.200.000 TL’nin kiralayana nakden ödendiği belirtilmiştir. Davalı kiralananı sonradan iktisap etmiş olup yeni malik sıfatıyla önceki malik ve kiraya verenin halefi olduğu gözetildiğinde depozitoyu iade etmekle yükümlü olduğu kuşkusuzdur. Mahkemece iadesi gereken güncel depozito bedelinin tespiti yönünden gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılıp, sözleşmenin başlangıç tarihindeki kira bedelinin Türk Lirası karşılığı esas alınarak, depozitonun kira parasına olan oranı belirlendikten sonra, bu oran kira sözleşmesinin sona erdiği 01/01/2011 tarihindeki kira parasına tatbik edilerek elde edilecek güncel değer belirlenip, sonucu dairesinde alacak miktarının belirlenmesi gerekirken belirtilen bu hususlar üzerinde durulmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Yukarıda (2) No’lu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, Yargıtay duruşması için kendisini vekille temsil ettiren davacı yararına takdir olunan 1.100.-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 01/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

SONUÇ: Görüldüğü üzere kira sözleşmesinde kararlaştırılan depozito bedelini ödeyen kiracı, kira sözleşmesinin bitimi ile birlikte depozito bedelini geri alırken mahkemece gerekirse bilirkişinin atanması gerekir. Kira sözleşmesinin üzerinden uzun bir zaman geçmesi dolayısıyla eski para ile ödenen depozito bedelinde iade için depozitonun sözleşmenin başlangıç tarihindeki kira bedeline oranı alındıktan sonra kira sözleşmesinin sona erdiği tarihteki kira bedeline tekrar bir oranlama yapılarak ödenen depozito bedelinin iadesi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap