Dolandırıldım Ne Yapmam Gerekir? Haklarım Nelerdir? Başlıklı makalemiz dolandırıcılık suçlarının çoğaldığı günümüzde vatandaşlar tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır. Dolandırıcılık suçu, son zamanlarda çok fazla işlenen bir suç tipidir. Dolandırıcılık suçunda hileli davranışlar ile mağdurun rızası sakatlanmaktadır ve bunun sonucunda mağdurdan haksız menfaat elde edilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık suçu çok farklı biçimlerde işlenebilir hale gelmiştir. Bu nedenle her bir dolandırıcılık tipi için işlenen hukuki prosedür farklı olmaktadır. Dolandırıcılık suçunun mağduru için hileli davranışlarla iradesinin sakatlandığının kanıtlanabilmesi çok önemlidir. Delil olmadan yapılan savcılık şikayetleri sonucunda genellikle “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verilmektedir.

Dolandırıldım ne yapmalıyım sorusunun 2 tane cevabı vardır;

 1. En yakın karakola veya savcılığa giderek şikayetçi olmalısınız. Bu suçu ispatlar nitelikte kanıtlar ileri sürmeniz tavsiye edilir.
 2. Suç nedeniyle uğramış olduğunuz maddi ve manevi zararlarınızı hukuk mahkemelerinde açacağınız tazminat davası ile failden talep etmelisiniz.

DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM? DİYE SORUYORSANIZ VE BU KONUDA SORULARINIZ VAR İSE BURAYA TIKLAYARAK ALANINDA UZMAN CEZA AVUKATLARIMIZDAN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.

DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR?

Dolandırıcılık suçunun temel şekline “Basit Dolandırıcılık Suçu” denmektedir. Basit Dolandırıcılık Suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda şu şekilde tanımlanmıştır: Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlanması sonucunda dolandırıcılık suçu oluşur.

Dolandırıcılık suçu hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlanması demektir. Yani dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için hileli davranışlarla kişinin aldatılması ve yarar sağlanması gerekmektedir. Dolayısıyla hem hileli davranış ile aldatma hem de yarar sağlanması birlikte olması gerekmektedir.

Nitelikli dolandırıcılık suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’n 158. Maddesinde düzenlenmiştir. Dolandırıcılık suçunun bu maddede bentler halinde sayılan şekillerde işlenmesi halinde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu oluşacaktır. Basit dolandırıcılık suçunun aksine bu suçlar bakımından takibi şikayete tabi değillerdir. Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması re’sen yürütülür. Nitelikli dolandırıcılık suçunda şikayet yokluğu veya şikayetten vazgeçme faili cezadan kurtarmayacaktır. Nitelikli dolandırıcılık suçlarında görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3)  Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Hallerinden bir ya da birkaçı şeklinde İşlenmesi halinde nitelikli dolandırıcılık suçu oluşmaktadır.

DOLANDIRICILIK SUÇU NASIL OLUŞUR?

Basit Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur.

DOLANDIRICILAR KİMLİK BİLGİLERİMİZE NASIL ULAŞIYOR?

Son zamanlarda dolandırıcılık suçunun artması ile birlikte akıllara dolandırıcılar kimlik bilgilerimize nasıl ulaşıyor sorusu gelmektedir. Kullandığımız bazı internet sitelerinin bilgilerinizi satması veya çaldırması sonucunda kimlik bilgilerimiz çalınmaktadır. Ayrıca dolandırıcılar internette ya da sosyal medyada sahte linklerle ve içinde virüs barındıran sahte web siteleriyle GSM operatörü mağduru olup olmadığınızı teyit etmek için oluşturulan internet siteleri üzerinden bilgilerinizi çalmaktadırlar.  Bu linkleri tıkladığınız an kimlik avı tuzağına düşersiniz. Bu yüzden bu tarz sitelere çok dikkat edin ve güvenilir olmayan yerlere kimlik bilgileriniz ile giriş yapmayınız.

DOLANDIRILDIM SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİR MİYİM?

Dolandırılan kişi savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Dolandırıcılık suçu mağduru, fiil ve faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde suç duyurusunda bulunmalıdır. Suç duyurusunda bulunma hakkını kullanmazsa, dolandırıcılığın basit halinde failler aleyhine cezai işlem yapılmaz.

Bu nedenle dolandırılma olayının mağduru olunması halinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunulmalıdır. Bu şikayetler aynı zamanda kolluk birimlerine ve ilgili diğer kurumlara da yapabilir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu da “İhbar ve Şikayet” başlıklı 158.maddesinde düzenlediği hükümlerle yapılacak olan şikayetlerde bize yol göstermektedir. Anılan kanun maddesi şu hükümlere yer vermiştir:

 1. Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.
 2. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
 3. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikayette bulunulabilir.
 4. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikayet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
 5. İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.
 6. İhbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikayet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikayetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173 üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından görülebilir.
 7. Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçu şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikayetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur.

DOLANDIRILDIM NEREYE ŞİKAYETTE BULUNABİLİRİM?

 • Kural olarak, bir suça ilişkin şikayet etmek isteyenler Cumhuriyet Başsavcılığına veya karakola başvurur.
 • Valilik, kaymakamlık ve mahkemeye şikâyet de mümkündür. Bunlar şikayeti Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir.
 • Yurt dışındaki suçlarla ilgili şikayet, Türkiye’nin elçilik veya konsolosluklarına yapılır.
 • Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlenen suçlar ilgili kurum ve kuruluşa şikayet edilir. Şikayet, kurum tarafından gecikmeksizin Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirir.

DOLANDIRILDIM PARAMI NASIL ALIRIM?

Dolandırıcılık suçu mağdurlarının paralarını geri alabilmeleri için öncelikle suç duyurusunda bulunup dolandırıldıklarını ispatlamaları gerekir. Ayrıca dolandırıcılara karşı alacak davası veya icra takibi başlatmaları gereklidir. Bu şekilde dolandırıcıdan para geri alınabilir.

İNTERNETTEN DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

İnternet aracılığı ile gerçekleşen dolandırıcılık eylemleri failin tespitinin daha zor olduğu bir suç tipidir. Bu sebeple savcılığın IP bilgilerini doğru bir şekilde tespit edebilmesi için gönderinin ve ilgili yazışmaların gerçekleştiği saat ve tarih bilgilerinin kaydını tutmak çok önemlidir. Eğer internetten dolandırıldıysanız savcılığa şikayette bulunurken dolandırıcıyla iletişime geçtiğiniz tüm kayıtları ayrıntılı olarak sunmalısınız.

YASADIŞI BAHİS SİTELERİNDE DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

Bahis Sitesine Kredi Kartıyla Ödeme

Bahis sitesine kredi kartıyla ödeme yapılması halinde “chargeback (ters ibraz)” prosedürü uygulanır. Chargeback, kredi kartı sahibinin uluslararası chargeback kurallarına aykırılık halinde işlemi yapan kişiye tanınmış itiraz hakkıdır.

Chargeback prosedürü kısaca şu şekilde alt başlıklara ayrılmaktadır;

 • Kart sahibi, kredi kartını kullandığı bankasına chargebackitirazını iletmektedir.
 • Kartın sahibi banka,chargeback prosedür işlemlerinin gerçekleşmesi için yapılan bu itirazı işyeri bankasına iletmektedir.
 • İşyeri bankası ilgili chargebackitirazını işyerine sunmakta ve işlemle ilgili belgelerin işyerinden gönderilmesini talep etmektedir.
 • İşyeri ilgili belgeleri işyeri bankasına iletmektedir.
 • Chargeback itirazı en son değerlendirilerek itirazın haklılığına karar verilebilmektedir.
 • Chargeback itirazı en son değerlendirilerek itirazın reddine de karar verilebilmektedir.

Bahis Sitesine Havale/EFT İle Ödeme

Mağdur tarafından yapılan ödeme havale ya da EFT ile gerçekleştirildiği takdirde chargeback yöntemine başvurulamaz. Chargeback başvurusu yalnızca kredi kartları için geliştirilmiştir. Dolayısıyla havale ya da EFT ile yapılan ödemelerin iadesi İcra İflas Kanunu uyarınca başlatılan icra takibi ile mümkün olur.

FOREX SİTELERİNDE DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

Forex dolandırıcılığında, platform sahipleri insanların güvenini kazanarak sürekli olarak para akışı sağlarlar. Sisteme kaydolmak için para yatıran kişileri yüksek kar vaatleriyle kandırırlar. Gerçekten de yeni üyelere yüksek kazançlar sağlayarak güvenlerini kazanırlar. Daha sonrasında platform üyelerine para yatırmaları veya para çekmemeleri konusunda direktifler verilir. Üyelerin artık para kazanmasının mümkün olmadığı noktaya gelince üyeler dolandırıldıklarını anlarlar.

Forex firması tarafından kişiden haksız kazanç elde edilmesi TCK m. 158 hükmü uyarınca alan “Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi” nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur. Suçun mağduru savcılığa şikâyette bulunmalıdır. dolandırıldım ne yapmalıyım?

Dolandırılmamak için bu platformlara üye olmadan önce Forex şirketinin yasal olup olmadığını e-Devlet üzerinden sorgulatmalısınız.

KRİPTO SİTELERİNDE DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

Bitcoin’in nakit para gibi geçerliliği yoktur. Bu yüzden kimden kime aktarıldığı, tutarı, sanal olarak yapıldığı için hiçbir zaman net olarak saptanamaz. Bunun neticesi olarakta her türlü dolandırıcılık, bu sistem üzerinden kolay bir şekilde yapılır. Bitcoin Dolandırıcılığı ve Çeşitleri için kullanılan yöntemleriyse şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Sahte Site
 • Hayali Platformlar
 • Bitcoin Ver Ürün Al
 • Virüsler ile Sosyal Medyadan

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bitcoin’in ülkemiz içinde kullanımı hala yasal bir prosedüre oturtulamadı.

Suçun işleniş biçimine göre nitelikli dolandırıcılık ya da bilişim suçlarını kapsama alanına alan Bitcoin Dolandırıcılığı ve Cezası için mağdur, savcılığa şikâyette bulunmak suretiyle yargılama sürecinin başlamasını sağlayabilir. Bunun yanında mağdur olan kişilere maddi ve manevi tazminat ödeme gibi cezalarda olası olacaktır.

SOSYAL MEDYA DÜKKANLARINDA DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

Sosyal medya sitelerinin kullanımının artmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık suçları artış gösterdi. Bunlardan birisi de sosyal medya da mağaza hesabı açıp piyasa değerinden ucuza ürünler satıyormuş gibi göstererek insanların onlardan alışveriş yapmalarını sağlamaya çalışmaktır. Bu alışveriş sonucunda para transferi gerçekleştikten sonra istenilen ürünü ya hiç göndermemektedirler ya da o üründen tamamen bağımsız farklı ürünler göndermektedirler. Bu tarz bir dolandırıcılık yani Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp vb. sosyal medya uygulamaları üzerinden failin mağduru kandırarak kendisine haksız kazanç elde etmesi TCK m. 158 hükmü uyarınca nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur. Eğer bu suçun mağduruysanız zararın giderimi için derhal savcılığa şikayette bulunmalısınız.

DOLAP UYGULAMASINDA DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

Dolap uygulaması insanların ikinci el ürünlerini satmaları için kurulmuş bir uygulamadır. Dolap uygulamasına girip az kullanılmış bir ürünü sıfırından çok daha ucuz bir fiyata alabilirsiniz. Dolap uygulamasından dolandırılmak nasıl oluyor? Mesela siz dolap uygulamasından bir ürünü satıcının orijinal demesi üzerine satın alıyorsunuz. Daha sonra ürün geldiğinde satıcı site üzerinden ürünü onaylamanızı istiyor. Siz o ürünü onayladıktan sonra ürünün sahte olduğunu fark ediyorsunuz. Dolap uygulaması ise ürünü onayladığınız için iade kabul etmiyor. Böyle bir duruma maruz kaldıysanız ve paranızı geri almak istiyorsanız derhal savcılığa dolandırıcılık şikayetinde bulunmalısınız. Daha sonrasında satıcıya karşı hukuk davaları yoluna gidebilirsiniz.

SAHİBİNDEN.COM’DA DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

Sahibinden.com sitesi üzerinden bir ürün satın aldığınızda ürünün hiç gelmemesi ya da çok farklı bir ürün gelmesi durumunda dolandırılırmışsınız demektir.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin kararı şu şekildedir:

Sanığın, “sahibinden.com” isimli internet sitesine kiralık yazlık ilanı verdiği, katılan …’nın ilanda yazılı olan telefonu arayarak, sanıkla Bodrum’da bulunan evi günlüğü 150 TL’den onbeş günlüğüne kiralayacağı konusunda anlaştığı, katılanın sanığın bildirdiği hesaba kapora olarak 200 TL yolladığı; “sahibinden.com” isimli internet sitesine satılık araç ilanı verdiği, katılan …’ın ilanda yazılı olan telefonu arayarak, sanıkla aracı 25.000 TL’ye satın alacağı konusunda anlaştığı, katılanın sanığın bildirdiği hesaba kapora olarak 500 TL para yolladığı, dolandırıldım ne yapmalıyım

sanığın sonrasında aracı Alaplı’ya getireceğini söyleyerek önce 500 TL sonrasında yol parası olarak 250 TL istediği, katılanın bu şekilde iki kez daha para yolladığı; “sahibinden.com” isimli internet sitesine satılık araç ilanı verdiği, katılan …’un ilanda yazılı olan telefonu arayarak, sanıkla aracı 30.000 TL’ye satın alacağı konusunda anlaştığı, katılanın sanığın bildirdiği hesaba kapora olarak 175 TL para yolladığı; “sahibinden.com” isimli internet sitesine satılık araç ilanı verdiği, katılan …’ın ilanda yazılı olan telefonu arayarak, sanıkla aracı satın alacağı konusunda anlaştığı, dolandırıldım ne yapmalıyım

katılanın sanığın bildirdiği hesaba kapora olarak 200 TL para yolladığı; “sahibinden.com” isimli internet sitesine satılık araç ilanı verdiği, katılan …’nın ilanda yazılı olan telefonu arayarak, sanıkla aracı satın alacağı konusunda anlaştığı, sanığın 1.300 TL kapora istediği, katılanın sanığın bildirdiği hesaba kapora olarak 500 TL ve 800 TL para yolladığı ve sonrasında katılanların sanığa ulaşamadıkları; bu şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia ve kabul edildiği olaylarda; sanık savunması, katılan beyanları, havale örnekleri, banka yazı cevabı, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanığın nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.dolandırıldım ne yapmalıyım

Derhal ödeme yapılan banka ile iletişime geçmeli ve söz konusu işleme bloke talebinde bulunmalısınız. Ardından suçun işlendiği yerde bulunan savcılık ya da kolluk makamlarını durumdan haberdar etmeli ve şikayette bulunmalısınız. dolandırıldım ne yapmalıyım?

KAPARO BEDELİ ÜZERİNDEN DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

Sizden kaparo bedelini alıp sırra kadem basan kişiler için savcılığa gidip nitelikli dolandırıcılık suçundan şikayetçi olmalısınız. Bu konuyla ilgili bir Yargıtay kararı:

“Sanık, bir internet sitesi üzerinden araç satışı için ilan vermiş, mağdurun alıcı olarak araması üzerine önce kapora bedeli adı altında bir miktar parayı hesabına yatırtmış, daha sonra eşinin hastanede olması nedeniyle acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek mağdurdan tekrar para almış ancak daha sonra ortadan kaybolmuştur. Sanığın eylemi bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu teşkil etmektedir.” (Yargıtay 15. CD, 2012/31436K.)

EFT-HAVALE-FAST İLE PARA GÖNDERİP DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

EFT, Havale ya da FAST ile bir ya da birden fazla kişiye para gönderdikten sonra para gönderilmesini isteyen kişilerin iletişime geçtikleri telefon, WhatsApp, SMS veya diğer iletişim kanalları üzerinden engellendiyseniz muhtemelen dolandırılmışsınızdır. Bu durumda öncelikle kendi bankanız ile iletişime geçerek para gönderme işleminin engellenmesini sağlamaya çalışmalısınız. Daha sonra adli mercilerle görüşerek şikayette bulunmalısınız.

UZLAŞTIRMA “AVUKATI” TARAFINDAN DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

Uzlaştırmacı avukat olduğunu iddia edip arayan ve size karşı suç duyurusunda bulunulacak bu nedenle sizi suç duyurusundan kurtarmak, uzlaştırmak için belli miktar para göndermeniz gerekiyor, parayı göndermezseniz kişi suç duyurusunda bulunacak yüklü miktarda para ve hapis cezası alacaksınız gibi ifadeler kullanan kişilere para gönderilmektedir. dolandırıldım ne yapmalıyım?

Bu durumda kişilerin avukat değil dolandırıcı olduğunu fark etmek zor olabilir. Çünkü size kimlik kartını da gönderebilir. Başka bir avukatın adını ve fotoğrafını kullanabilir. Ancak kendisini avukat, uzlaştırmacı, arabulucu olarak tanıtıp para talep edenlere itibar etmemelisiniz çünkü hiçbir yargı mensubu, avukat, kamu görevlisi vatandaşlardan bu şekilde tehdit yoluyla para talep etmez. Başınıza böyle bir durum geldiğinde en yakın karakol ya da savcılığa başvurmalısınız.

SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARIM ÜZERİNDEN HAKKIMDA SUÇ DUYURUSU VAR DENİLEREK DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

Sosyal medyada yazdığınız kişi 16 yaşında ailesi size karşı suç duyurusunda bulunulacak bu nedenle sizi suç duyurusundan kurtarmak, uzlaştırmak için belli miktar para göndermeniz gerekiyor, parayı göndermezseniz aile suç duyurusunda bulunacak yüklü miktarda para ve hapis cezası alacaksınız gibi ifadeler kullanan kişilere para gönderilmektedir. dolandırıldım ne yapmalıyım?

Başınıza böyle bir durum geldiğinde en yakın karakol ya da savcılığa başvurmalısınız.

PAPARA ÜZERİNDEN DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

Papara üzerinden yapılan dolandırıcılık eylemleri “Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,” gerçekleştirildiği için TCK m.158 kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu meydana getirecektir. Bu yüzden adli mercilere şikayet başvurusunda bulunmalısınız. Ayrıca bu suç nitelikli dolandırıcılık olduğu için bir avukata başvurmanızı öneririz. dolandırıldım ne yapmalıyım?

TELEFON ÜZERİNDEN DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

Kendilerini polis, asker ya da savcı olarak tanıtarak para gibi maddi değeri olan altın ve sair isteğinde bulunulan telefon dolandırıcılığı yöntemi sık sık karşımıza çıkan dolandırıcılık yöntemlerindendir.

Bu dolandırıcılık yönetimi faillerin bilişim teknolojisini de kullanarak geliştirdikleri ikna yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Öncelikle dolandırıldığını düşünen kişi en kısa zamanda en yakın savcılığa veya karakola giderek suç duyurusunda bulunmalıdır. Dolandırılan bir kimse kredi kartından yapılan şüpheli bir işlem varsa hemen bankayla iletişime geçerek kredi kartını kullanıma kapattırmalıdır.

İNTERNET BANKACILIĞI ÜZERİNDEN DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

İnternet bankacılığı üzerinden dolandırıcılık Ios/Android sistemlerinde bulunan güvenlik açıkları nedeniyle veya cihaz güvenlik sorunları olmadan tam olarak cep telefonu kullanıcısının müşteri numarası, şifresi, cep telefonu numarası bilgileri üzerinden yaşanır.

Bilişim dolandırıcılığına bu aşamada vücut veren temel fiiller;

 • SIM Kart kopyalanması sonrasında, mağdurun Mobil Bankacılık kullanırken ve işlem yaparken rutin olarak alınan SMS Onay Kodu, mağdurun telefonuna değil, kopyalanarak kullanılmaya başlanan ikinci hattın takıldığı cihaza gitmektedir. Böylece yapılan bankacılık işlemine aslında mağdur değil dolandırıcılar onay vermektedir.
 • Telefon ve diğer akıllı cihazlara “Uzaktan Erişim Uygulamaları” ile bağlanarak, mağdurun fiziki kontrolü dışında mağdur telefonunda uygulama açarak, evvelden edinilen kullanıcı hesabı ve şifre bilgileri girilerek istenen işlem mağdur yapıyormuş gibi gerçekleştirilmektedir. dolandırıldım ne yapmalıyım?
 • Bankaların mobil ve internet sistemlerinin açıklarını önceden tespit eden dolandırıcılar, açık verilen sistem basamağına mağdurun telefonunu ya da e-mail doğrulamasını taklit ederek girilmektedir ve açık bulunan basamaktan para aktarımı sağlanabilecek basamağa ulaşılarak işlem yapılmaktadır. dolandırıldım ne yapmalıyım?
 • Phishing (olta) e-mailler, SMS ler ve link gömülü diğer yapılar mağdura ulaştırılmakta, mağdur gerçek amacı gizlenen link’e rızası ile bilgilerini girmekte ve dolandırıcı bu bilgilerle mobil ve internet bankacılığına erişmektedir.

Dolandırıldığınızı anladıktan sonra yapmanız gereken işlem, en yakın karakola veya suçüstü savcılığına başvuru yaparak başınıza gelen olayı anlatmak ve şikayetçi olmaktır.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDA UZLAŞMA

5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 253’üncü maddesi gereğince soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar ile soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanununda sayılı bazı suç tipleri için şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırma girişiminde bulunulur. Dolandırıcılık suçunda basit dolandırıcılık suçu uzlaşmaya da tabidir.

Basit dolandırıcılık suçunda, uzlaşmacı tarafların uzlaşıp uzlaşamayacağını sormaktadır. Tarafların uzlaşması halinde dosya uzlaşma nedeniyle sona erecektir.

Dolandırıcılık suçunun nitelikli hali ise uzlaşmaya tabi değildir. Yani taraflar anlaşsa dahi nitelikli hal durumlarında uzlaşma mümkün değildir.

DOLANDIRICILIK SUÇU SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Soruşturma Aşaması:

Dolandırıcılık suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu yüzden şikayet süresi yoktur. Dolandırıcılık suçunun soruşturma aşaması ihbar sonucu veya savcılığın re’sen harekete geçmesi sonucu başlar. Şikayetin geri çekilmesi soruşturmayı sonlandırmaz. Savcı yeterli şüpheyi oluşturacak delilleri topladığı zaman iddianame düzenleyecektir. Yeterli şüpheyi oluşturacak delillere ulaşamazsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir.

Kovuşturma Aşaması:

Dolandırıcılık suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Mağdurun veya müştekinin şikayetten vazgeçmesi halinde dava düşmeyecektir.

Savcılığın düzenlediği iddianame mahkeme tarafından kabul edilince kovuşturma aşamasına geçilmiş olunur. Dolandırıcılık suçunda ceza mahkemeleri görevli olur. Kovuşturma aşaması faile verilecek cezanın hükmolunması veya failin suçsuz bulunup beraat edilmesi ile biter.

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Dolandırıcılık suçunun basit halinin cezası, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve Beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerin gerçekleşmesi halinde ise üç yıldan on yıla kadar hapis ve Beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Türk Ceza Kanunu’nun yukarıda belirtildiği üzere madde 158/1- e,f,j,k,l bentlerinde sayılan hallerle işlenmesi durumunda hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacaktır.

Dolandırıcılık suçunun, bir hukuki alacağın tahsil edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olması halinde ise fail hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmedilecektir.

DİLARA GÜL ERBAŞ

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap