İdare HukukuEş Durumu Nedeniyle Tayin Talebinin Reddi Ve İptal Davası

EŞ DURUMU NEDENİYLE TAYİN TALEBİNİN REDDİ VE İPTAL DAVASI

Eş durumu nedeniyle tayin talebi memur ve kamu görevlilerinin başvurduğu bir anayasal haktır. Eş durumu nedeniyle tayin talebini karşılamak ise devletin; ailenin korunması, varlığını sürdürmesi ve çalışan eşlerin ayrı hayat sürmesini önlemek için sorumluluğudur.

EŞ DURUMU NEDENİYLE TAYİN TALEBİ HAKKI

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği kenar başlıklı 14.maddesinde eş durumu nedeniyle tayin talebi hakkı düzenlenmiştir.

Aile birliği mazeretine (eş durumu) dayanarak yer değişikliği memurun;

 1. Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,
 2. Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,
 3. Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
 4. Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
 5. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.

EŞ DURUMU NEDENİYLE TAYİN HAKKI TALEBİ USULÜ VE ŞARTLARI

Eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunabilmek için gerekli bazı şartların sağlanması koşuluyla eşlere tayin talebinde bulunabilme hakkı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. Maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir.

Eş Durumu Nedeniyle Tayin Talebi Şartları;

 • Yeniden veya yer değiştirme suretiyle bir atamanın yapılacak olması
 • Aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanması
 • Memur olan diğer eşin de isteğinin bulunması
 • Eşinin bulunduğu yere atanacak memurun atanacağı yerde atanacağı teşkilatın bulunması
 • Atanacak memurun atanacağı teşkilata olmakla birlikte niteliğine uygun bir görev bulunması
 • 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre sayılı şartların varlığı halinde eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunulabilecektir.

İDARE HUKUKU AVUKATI İLETİŞİM

EŞLERDEN BİRİNİN MEMUR OLMAMASI DURUMUNDA TAYİN HAKKI

Bilindiğinin aksine memurlar, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunması için eşinin memur olması zorunlu değildir. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği kenar başlıklı 14.maddesinin (d) fıkrasına göre, kamu personeli olmayan eşinin bulunduğu yere eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunulması için kamu personeli olmayan eşin bulunduğu yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödenmiş olmak suretiyle ve halen çalışıyor olması gereklidir.

Eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunan, atanmayı talep ettiği yerde kamu personeli olmayan eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına dair belge ve evlilik durumunu kanıtlayan belgeyi kurumuna ibraz etmelidir.

EŞ DURUMU TAYİNİ HANGİ EŞİN GÖREV YERİNE YAPILIR?

Kamu personeli olan eşin kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda tayin, bu kapsamdaki eşin görev yerine yapılır.

Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yerde görev yapan eşin bulunduğu yere tayin gerçekleştirilir.

Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yer tespit edilerek öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere göre tayin gerçekleştirilir.

Eşin, milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olması durumunda bu görevleri yürüten eşin bulunduğu yere tayin gerçekleştirilir.

EŞ DURUMU TAYİN TALEBİNİN REDDİ VE İTİRAZ

Tayin talebinin reddi halinde eş durumu tayin talebinin reddinin iptali davası açabilmek için gereken şartların yokluğunda eş durumu nedeniyle tayin talebi idare mahkemesi tarafından reddedilebilir. Danıştay, ailenin birliği ve aile yaşantısının korunmasının eşler için bir anayasal hak olduğu gerekçesiyle verdiği kararlarında, eş durumuyla tayin talebi için kanunda gözetilen şartların eksikliğinde idare tarafından reddedilen tayin taleplerinin hatalı olduğuna hükmettiği birçok kararı vardır. Bu nedenle idarenin ret kararının eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunan eşe tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde ret kararını veren idarenin bulunduğu yerdeki İdare mahkemesinde eş durumu tayin talebinin reddinin iptali davası açılarak idarenin vermiş olduğu kararın iptali sağlanabilir.

EŞ DURUMU NEDENİYLE TAYİN TALEBİNİN REDDİNİN İPTALİ DAVASI

Eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunan eşin kanunda sayılan şartları taşımadığı veya şartları taşımasına rağmen idare tarafından talebi reddedilebilir. Eş durumu tayin talebinin reddinin iptali davası için tayin talebinde bulunan eşe idare tarafından kararın tebliğ edilmesinden itibaren 60 günlük süre içerisinde kararı veren idarenin bulunduğu yer idare mahkemesinde eş durumu tayin talebinin reddinin iptali davası açabilmesi hakkı tanınmıştır.

TAYİN TALEBİNİN REDDİNİN İPTALİ DAVASINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

Eş durumu tayin talebinin reddinin iptali davası açılarak idare tarafından verilen ret kararının iptali talebi ile aynı zamanda yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Mahkeme; dava konusu idari işlemin açıkça hukuka aykırı olduğuna ve idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğmasını kuvvetle muhtemel gördüğü takdirde yürütmenin durdurulmasına karar verebilir. Yürütmenin durdurulması kararı ile mahkeme süreci sona erene kadar tayin talebi reddedilen eşin tayini sağlanır ve kesin karar mahkeme sürecinin sona ermesine bırakılır. Yürütmenin durdurulması talebi açılacak olan iptal davasıyla istenir. Ayrıca açılacak bir dava ile yürütmenin durdurulması talebinde bulunulamaz.

EŞ DURUMU TAYİN TALEBİNİN REDDİNİN İPTALİ DAVASINDA     SÜRELER

Eş durumu tayin talebinin reddinin iptali davası için, idare tarafından talebi reddedilen eşe yapılacak tebliğden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde eş durumu tayin talebinin reddinin iptali davası açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü nitelikte olup 60 gün içerisinde eş durumu tayin talebinin reddinin iptali davası açılmadığı takdirde bir daha tayin talebinin reddine karşı başvuruda bulunulamaz. Eş durumu tayin talebinin reddinin iptali eşedavasının, olumsuz sonuçlanması halinde kararın başvurucuya tebliğinden itibaren 30 günlük hak düşürücü süre içinde İstinaf kanun yoluna, İstinaf başvurusu da olumsuz sonuçlanan başvurucu, kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde Temyiz yolu olan Danıştay’a başvurabilir.

TAYİN TALEBİNİN REDDİNİN İPTALİ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Eş durumu tayin talebinin reddinin iptali davası için, ret kararı veren idarenin bulunduğu yer idare mahkemesine iptal davası açılmalıdır.

HARBİYE HUKUK BÜROSU İPTAL DAVASI HİZMETLERİMİZ

Eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunan memurların bazı durumlarda kanunda gerekli şartları taşımadığı bazen de şartları taşımaması nedeniyle tayin talepleri ilgili idare tarafından reddedilebilmektedir. Eş durumu tayin talebinin reddinin iptali davası ile idarenin diğer tüm işlemlerine karşı açılacak iptal davalarında Harbiye Hukuk Bürosu Avukatları, idarenin vermiş olduğu kararlara karşı idare mahkemesinde iptal davası sürecini müvekkilleri adına yürütmektedir.

Eş Durumu Nedeniyle Tayin Talebinin Reddi Ve İptal Davası

Eş Durumu Nedeniyle Tayin Talebinin Reddi Ve İptal Davası

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Eş Durumunda Tayin İsteme Şartları Nedir?

Eş durumu nedeniyle tayin talebinin reddi ve öncesi tüm süreçte 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda bazı şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar:

 • Yeniden veya yer değiştirme suretiyle bir atamanın yapılacak olması
 • aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanması,
 • memur olan diğer eşin de isteğinin bulunması,
 • eşinin bulunduğu yere atanacak memurun atanacağı yerde atanacağı teşkilatın bulunması,
 • atanacak memurun atanacağı teşkilata olmakla birlikte niteliğine uygun bir görev bulunması,
 • Kamu personeli olmayan eşin bulunduğu yere tayin talebinde bulunmak için; kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması.

2- Tayin Şartları Oluşmadığında Eşin İzin Hakkı Var Mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 72.maddesine göre, yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması durumlarında eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunan eşin, eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

 • Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara %60’ı,
 • Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %50’si,
 • Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %25’i,

kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir. Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

3- Eş Durumu Tayini İçin Kaç yıl Çalışmak Gerekir?

Eşlerin her ikisinin de kamu personeli olması durumunda Sözleşmeli kamu personelleri için fiilen en az 1 yıl çalışmış olmak, kadro almış kamu personelleri için en az 4 yıl çalışmış olunması durumunda eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunulabilir. Kamu personeli olmayan eşin bulunduğu yere eş durumu nedeniyle tayin tayin talebinde bulunacak kamu personelleri için ayrıca; kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması şarttır.

4- Eş Durumu Tayini Nasıl Yapılır?

Yukarıda bahsettiğimiz şartların varlığı halinde eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunulabilir. Tayin talebinin reddedilmesi halinde Eş durumu nedeniyle tayin talebinin reddinin İptali davası açılabilir.

5- Eş Durumu Tayini İçin Ne Kadar Süre Evli Olmak Gerekir?

Eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunmak için evliliğin süresinin önemi yoktur. Aile Cüzdanına sahip olan eşler şartları taşıdığı takdirde eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunabilecektir.

6- Eş Durumu Tayini Her Yıl İstenir Mi?

Sözleşmeli kamu personelleri için 1. Yılın sonunda kadroya ayrılmış kamu personelleri için 4.yılın sonunda eş durumu nedeniyle tayin talebi istenilebilir.

7- 360 Gün Prim Şartı Nedir?

Eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunacak kamu personeli eşin, kamu personeli olmayan eşinin bulunduğu yere tayin talebinde bulunabilmesi için, kamu personeli olmayan eşin bulunduğu yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödenmiş ve halen çalışıyor olması şartıdır.

8- Eş Durumu Tayini İçin Neler Gerekli?

Eş durumu nedeniyle tayin talebi için neler gerektiği sorusu tayin sürecinde eşlerin en çok sorduğu soruların başında gelmektedir. Eş durumu tayini için yukarıda sıraladığımız şartların varlığı gerekli ve yeterlidir.

9- Özel Sektörde Eş Durumundan Tayin Nasıl Olur?

Kamu personeli olan eş, özel sektörde çalışan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunabilir.

10- Eş Durumu Tayin Dilekçesi Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Eş durumu tayin dilekçesini ilgili kuruma ileten tayin talebinde bulunan, ortalama 15- 30 gün içerisinde tayin talebinin olumlu veya olumsuz sonuçlandığı öğrenebilecektir. İdarenin, tayin talebini reddetmesi halinde ilgiliye kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine iptal davası açılabilir. İdare mahkemesinin, itirazı reddetmesi halinde ilgiliye tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İstinaf’a başvurulabilir. İstinaf tarafından itirazı reddedilen ilgili, ret kararı kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Temyiz Yolu Danıştay’a başvurabilir.

11- Yeni Atanan Memur Eş Durumundan Tayin İsteyebilir Mi?

Yeni atanan memur, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunamayacaktır. Eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunulması için sözleşmeli memurlarda en az 1 yıl, kadroya ayrılmış memurlarda en az 4 yıl çalışmış olma şartı bulunmaktadır.

TALHA AVCI

1 Yorum

 1. Merhaba adalet bakanlığında eşim yeni sözleşmeli olarak göreve başladı. Eş durumundan 4 yıl sonra tayin isteyebilirsiniz diyorlar. 7433 sayılı kanunun 4 b maddesini öne sunuyorlar. 28.11.2022 sonrası girişli olduğu için 1 yılını doldurması değil 3 yıl doldurup 1 yıl çalışması lazım diyorlar. Sizin yazınızla çelişiyor durum karara itiraz edebilir miyiz?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap