Estetik ameliyatların yaygınlaşmasıyla birlikte estetik ameliyat hatası sebebiyle açılan tazminat davalarının sayısı da giderek artmaktadır. Diğer operasyonların aksine, burun estetiği, meme estetiği, yağ aldırma, gerdirme gibi operasyonlarda hekim sonuç taahhüdünde bulunmaktadır. Bu kapsamda hekimin gerekli özeni göstermesi yeterli olmayıp ayrıca taahhüt edilen sonuca uygun olarak borcunu ifa etmesi gerekir. Hekim bu borcunu yerine getiremediğinde veya hatalı yerine getirdiğinde ise hekimin eser sözleşmesinden kaynaklı sorumluluğu doğar. Yazımızda estetik ameliyat hatası nedeniyle tazminat davasını detaylıca inceleyeceğiz.

İÇİNDEKİLER

ESTETİK AMELİYAT HATASI NEDİR?

Doktorun estetik ameliyatı hastanın yararına olacak şekilde ve ona hiçbir zarar vermeden meydana getirmesi, doktorun hem sadakat hem de özen borcunu kapsar. Burada belli bir sonucun ortaya çıkması amaçlanır. Meydana getirilen eserin hastanın beklentisini karşılamaması halinde ise, sözleşmedeki yarar dengesi hasta aleyhine bozulmuş olur. Estetik ameliyat hatası yapan doktor, ortaya çıkan ayıp ve eksiklerden sadakat ve özen borcu nedeniyle sorumludur. Doktor, hangi yöntemi kullanırsa kullansın ameliyatı ayıpsız olarak yapması gerekmekte olup, diğer bir deyişle eser sözleşmesinin niteliği gereği doktor estetik işlemin sonucunun garanti etmektedir.

Hasta estetik amaçlı olarak hekime başvurmuş olduğuna göre, estetik ameliyat yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan amaca uygun güzel bir görünüm sağlanması ve sürecin sağlıklı bir şekilde neticelendirilmesi hususlarının taraflar arasındaki eser sözleşmesinin konusu olduğu açıktır. Doktor estetik ameliyatı belirlenenin aksine hatalı bir şekilde yerine getirdiğinde estetik ameliyat hatası meydana gelmiş olur. Bu estetik ameliyat hatasından doktorun eser sözleşmesi gereği sorumluluğu doğar.

ESTETİK AMELİYAT SONRASI HASTANIN HAKLARI NELERDİR?

Estetik ameliyatta, doktorun hatası sonucu olumsuz sonuçlanan bir durum var ise ve estetik hatası meydana gelmiş ise, zarar gören hasta psikolojisinin bozulduğunu ileri sürerek maddi ve manevi tazminat isteyebilir.
Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 03.11.1999 tarihli kararında bu konuya ilişkin şu ifadeler yer almaktadır: “Bir diş doktorunun, kanal tedavisi değil de, takma diş yapması (protez) işi ve bir cerrahın tedavi değil de güzellik amacıyla insan vücudu üzerindeki tıbbi müdahalesi (olayımızda olduğu gibi) işi, Borçlar Kanununun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş bulunan istisna (eser) sözleşmesinin konusunu oluşturur.

Eser sözleşmesi uyarınca davalı doktorun tedavi niteliği olmayan tıbbi müdahalede bulunması ifa yönünden yeterli değildir. Yaptığı işin, hangi yöntemi kullanırsa kullansın ayıpsız (kusursuz) olarak ortaya çıkması da gerekir. Davacının kolundaki dövmeyi estetik amaçla silmek için müdahalede bulunan doktor, aynı zamanda, izi tamamen yok etmeyi de, eser sözleşmesinin niteliği itibariyle taahhüt etmiş sayılır. Oysa, dosya kapsamına ve fotoğraflara göre, davacının kolundaki eski durumu aratırcasına, sağlıksız ve çirkin görünümlü yeni bir iz, cerrahi müdahalenin izi olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan iş, BK.nun 360. maddesi gereğince, kabule icbar edilemeyecek derecede ayıplı bir iştir.”

HATALI ESTETİK AMELİYATTA DOKTOR VE HASTANENİN SORUMLULUĞU

Estetik ameliyatlarda doktorun ve hastanenin sözleşmeden doğan sorumluluğu meydana gelebilir.

Estetik ameliyat hatası nedeniyle doktorun sözleşmeden doğan sorumluluğunun doğması için, doktor ile hasta arasında sözleşme ilişkisinin bulunması gerekir. Hasta ile arasındaki sözleşmede doktorun yükümlülüğü, hastanın talebi doğrultusunda hastasının vücudundaki güzelleşmenin sağlanması, hastanın yükümlülüğü ise, ücretin ödenmesidir. Doktorun asıl yükümlülüğünün yanında yan edim borçları da vardır. Bunlar; hastayı tedavi sonucunda meydana gelebilecek durumlarla ilgili bilgilendirme, hastanın açık rızasını alma, müdahaleyi özen yükümlülüğüne uygun olarak bizzat gerçekleştirme gibi yükümlülüklerdir.

Doktorun hastalığın teşhisi ve tedavisi, müdahaleyi bizzat gerçekleştirme, talimata uyma, hesap verme, hastayı aydınlatma, sadakat ve özen gösterme, tıbbi kayıtları eksiksiz tutma gibi borçlarını yerine getirmesi gerekir. Doktor bu borçlarını yerine getirmediği takdirde sözleşmeye aykırılık oluşur ve doktorun sorumluluğu gündeme gelir. Doktorun, hatası nedeniyle gerçekleşen kusurlu müdahaleden zarar gören hasta, şartları varsa maddi/manevi tazminat davası açabilir.

HATALI ESTETİK AMELİYATI NEDENİYLE AÇILABİLECEK DAVALAR

Estetik ameliyat hatası nedeniyle açılabilecek estetik ameliyat davaları şunlardır:

 1. Ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
 2. Geçici veya kalıcı bedensel zararlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
 3. Yanlış tanı ve tedavi yüzünden uğranılan zararlar için maddi ve manevi tazminat,
 4. Tedavinin olağandan fazla ve gereksiz yere uzatılması nedeniyle tazminat,
 5. Gereksiz ameliyat ve tedavi nedeniyle tazminat,
 6. Hastayı aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, hastanın ve yakınlarının onamı alınmadan tedaviye başlanması ve ameliyat yapılması nedeniyle tazminat,
 7. Sır saklama yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle tazminat,
 8. Acil yardım gerektiren durumlarda hekimin görevini yapmayarak hastanın ölümüne veya sakat kalmasına neden olmasından dolayı maddi ve manevi tazminat,
 9. Önemli ve ilk yardım hizmetini yerine getirmeyerek ağır yaralıyı veya hastayı kapıdan geri çeviren hastane yönetimine karşı maddi ve manevi tazminat,
 10. Gereksiz tedavi masrafları yaptırılması ve aşırı ücret alınması nedeniyle tazminat.

ESTETİK AMELİYAT HATASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI VE YARGILAMA SÜRECİ

Estetik ameliyat hatası nedeniyle zarar meydana gelmesi halinde bu durum estetik ameliyat kaynaklı maddi ve manevi tazminat davasına konu edilebilir.

Maddi ve manevi tazminat talebi ile açılan bir estetik ameliyat davasında mahkeme tüm hasta evrakını temin ettikten, tarafları ve tanıklarını dinledikten sonra dosyayı alanında uzman bir bilirkişiye veya bilirkişi heyetine gönderir. Bilirkişi yapılan işlemlerde bir hatalı uygulama yani tıbbi malpraktis bulunup bulunmadığı konusunda mahkemeye rapor düzenler. En son hakim tüm delilleri değerlendirdikten sonra tazminat miktarına hükmeder ya da etmez.

HATALI ESTETİK DAVASINDA TAZMİNAT TUTARININ BELİRLENMESİ

1.      HATALI ESTETİK NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT VE KAPSAMI

Maddi zararların tazmini için maddi tazminat davası açılabilir.

 • Estetik operasyon karşılığında ödenmiş olan bedel,
 • Hatalı sonucun ortadan kaldırılması için ileride yapılması zorunlu olan masraf,
 • Ameliyat sonucunda hastada işgücü kaybı meydana gelmişse bu durumun yarattığı kazanç kaybı maddi zarar olarak kabul edilir.

2.      HATALI ESTETİK NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

Manevi zararların tazmini için manevi tazminat davası açılabilir.

 • Ameliyat nedeniyle ortaya çıkan kötü görüntünün hastada yarattığı psikolojik sarsıntı,
 • Bu kötü görünümün toplum hayatında kendisine yaratacağı olumsuzluklar ve sosyal kayıplar,
 • Hastanın yaşadığı fiziksel acılar ise manevi zarar olarak kabul edilir.

ESTETİK AMELİYAT NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ÖNCESİ ZORUNU ARABULUCULUK

Tüketici hukuku uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurmak dava şartıdır. Bu şart yerine getirilmeden açılan davalar, dava şartı yokluğundan reddedilir.

Özel hastanelerde gerçekleşen gerek tedavi gerekse de estetik amaçlı uygulamalara ilişkin davalar tüketici hukuku uyuşmazlığı kabul edilir.

Bu nedenle estetik ameliyat nedeniyle tazminat davası açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Taraflar öncelikle arabuluculuk sürecinde uzlaşmaya çalışır, bu süreçte anlaşma mümkün olmazsa dava yoluna başvurabilir. Tarafların arabuluculuk yolunda anlaşması halinde bu anlaşma mahkeme hükmü niteliğinde olur. Bu durumda anlaşma konusu uyuşmazlıkla ilgili bir daha dava açılamaz. Anlaşma sağlanamazsa arabulucu, anlaşma olmadığına ilişkin tutanak tutar ve bu tutanakla birlikte tazminat davası açılabilir.

ESTETİK AMELİYAT NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ

Bir doktorun güzellik amacıyla insan vücudu üzerindeki tıbbi müdahalesi Borçlar Kanunu’nun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş bulunan eser sözleşmesinin konusunu oluşturur. Estetik ameliyat hatası nedeniyle açılan estetik ameliyat davasının hukuki niteliği eser sözleşmesi kapsamındadır.

ESTETİK AMELİYAT HATASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ZAMANAŞIMI

Estetik ameliyat hatası nedeniyle açılacak tazminat davalarında eser sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Eser sözleşmesine aykırılık nedeniyle açılacak tazminat davasında zamanaşımı süresi Borçlar Kanunu madde 147 uyarınca 5 yıldır. Doktorun tıbbi uygulamada ağır kusuru varsa zamanaşımı süresi Borçlar Kanunu madde 478 uyarınca 20 yıl olacaktır. Hekimin hatalı uygulaması aynı zamanda suç teşkil ediyorsa, bu durumda Ceza Kanununda bu suç için öngörülen zamanaşımı geçerli olacaktır. Buna uzatılmış zamanaşımı denir.

ESTETİK AMELİYAT HATASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Estetik ameliyat hatası nedeniyle açılacak olan estetik amleiyat tazminat davasında görevli mahkeme tüketici mahkemesidir. Tüketici mahkemesinin bulunmadığı yerlerde bu davalar, tüketici mahkemesi yerine asliye hukuk mahkemesi tarafından görülmektedir. Bu davayı açacak hak sahibine yetkili mahkeme açısından seçimlik hak tanınmıştır. Davacı; kendi yerleşim yeri mahkemesinde, karşı tarafın yerleşim yeri mahkemesinde, hatalı işlemin gerçekleştiği yer mahkemesinde bu davayı açabilme hakkına sahiptir.

ESTETİK AMELİYAT HATASI NEDENİYLE SAVCILIK ŞİKAYETİ VE CEZAİ SÜREÇ

Estetik ameliyat hatası yapılması sonucunda doktorların veya diğer sağlık çalışanlarının kusuru veya ihmali ile zarar gören hasta veya hasta yakınları, doktorların veya sağlık çalışanlarının cezai sorumluluğundan hareketle Cumhuriyet Savcılıklarına şikayette bulunabilirler.

Estetik ameliyat hatası (malpraktis) nedeniyle şikayet sonucu doktorların veya sağlık çalışanlarının görevleriyle ilgili işledikleri suçlar kapsamında ilgili savcılık, öncelikle memurun bağlı olduğu kuruma yani idareye soruşturma izni için başvurmalıdır.

Zira suç isnadı için eylemin gerçekleştiği tarihinde kamu görevini ifa eden hekim hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma işlemlerinin başlatılması idarenin onayına tabidir.

Savcılık ilgili makam tarafından soruşturma izni verilmesi ile, suç ve delil araştırması yaparak soruşturmayı tamamlar. Bu aşamada savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) verilebilir. Ancak savcılık yeterli suç şüphesinin varlığını tespit ettiği takdirde iddaname hazırlayarak mahkemeye sunar.

İddianame mahkeme tarafından kabul edildiğinde yargılama aşamasına geçilir. Bu şekilde soruşturma aşaması tamamlanmış ve kovuşturma aşamasına geçilmiş olunur. Burada delilleri etraflıca değerlendirecek olan mahkeme suçun tespit ederse cezaya veya güvenlik tedbirlerine hükmeder. Ancak mahkeme sanık tarafından suçun işlenmediğine kanaat getirirse sanık hakkında beraat kararı verir.

HARBİYE HUKUK ESTETİK AMELİYAT NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI HİZMETLERİMİZ

Estetik ameliyat nedeniyle tazminat davası gerçekten de karmaşık ve teknik detaylarla dolu bir süreçtir. Avukatların bu süreçteki rolü, müvekkillerinin haklarını korumak ve adil bir yargılanma sürecinin sağlanmasında kritik öneme sahiptir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak Malpraktis alanında uzman avukat kadromuzla sunduğumuz hizmetler, müvekkillerin haklarını etkin bir şekilde savunmalarına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış olup yargılama sürecinin her aşamasında müvekkillere rehberlik ederek, onların haklarını en iyi şekilde temsil eder.

HATALI ESTETİK AMELİYATI YARGITAY KARAR ÖRNEKLERİ

1.      BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/479 E., 2018/1458 K. sayılı kararı “İçtihat Metni”

Mahkemesi:Asliye Hukuk Mahkemesi “…

Uyuşmazlık burun estetiğinden kaynaklanmaktadır. Davacı, yapılan ameliyat sonrası burnunda çökme meydana geldiğini , bu sebeple de yeniden ameliyat olması gerektiğini ileri sürerek maddi tazminat talebinde de bulunmuş olup, Adli Tıp Kurumu’nun 10.09.2014 tarihli raporunda, burundaki septum deviasyonu, nedeniyle yapılan ameliyatlarının cerrahi normlara uygun olduğu, davacının ameliyat sonrasında burnunda şekil bozukluğu ve çökme yakınması olduğu, ortaya çıkan sonucu gösterilecek özen ve dikkate rağmen kusur izafe edilemeyen bir komplikasyon olarak değerlendirildiği, bu durumun yapılacak sekonder rinoplasti girişimi ile düzeltilebileceği, davalı hekime atfı kabil ihmal ya da kusur bulunmadığı bildirilmiştir.Eser sözleşmesi niteliği gereği tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Eserde iş sahibinin borcu bedelin yükleniciye ödenmesi, yüklenicinin borcu ise, iş sahibinin amacına uygun, fen ve sanata uygun imal ve teslim yükümlülüğü bulunmaktadır. Estetik operasyonlarda da yüklenici yani estetik operasyonu yerine getiren doktorun edimini, iş sahibinin yani hastanın amacına ve isteğine uygun şekilde yerine getirmesi zorunludur.

Davacının burnundaki şekil bozukluğunun tıbben komplikasyon olarak tanımlanmakla birlikte eser sözleşmesinin niteliği sonucu garanti etmesi nedeniyle gereği burnundaki şekil bozukluğunun 2. bir operasyonla düzeltilmesi gerektiği dosyada bulunan bilgi ve raporlardan anlaşıldığından dosyada mevcut bulunan 10.07.2015 günlü belge ekinde sunulan bilgi ve belgeler ile 25.07.2014 tarihli fatura da gözetilerek davacının yeniden ameliyat olması nedeniyle ödediği bedelin kadri maruf olup olmadığı konusunda son bilirkişi kurulundan ek rapor alınıp bu bedelin hüküm altına alınması gerekirken tümden maddi tazminat isteminin reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

 • Göğüs Estetiği Ameliyatı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/182 E., 2019/930 K. sayılı kararı “İçtihat Metni”

Mahkemesi :Tüketici Mahkemesi “…

… Taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu tarih itibariyle yürürlükte bulunan 6098 sayılı TBK’nın 470 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi bulunduğu uyuşmazlık konusu değildir. Sözleşme ile davacıya estetik müdahalelerde bulunulması kararlaştırılmıştır. Davacı ile davalı arasındaki sözleşmenin niteliği itibariyle hekim ile hasta arasında tedaviye ilişkin sözleşmeden farklı olduğu ve eser sözleşmesi hükümlerinin uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır. Eser sözleşmesini düzenleyen TBK’nın 470. maddesi uyarınca yüklenicinin edimi bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin edimi ise, karşılığında bedel ödemeyi üstlenmesidir. Eser sözleşmesinin niteliği gereği yüklenici sonucu garanti etmektedir. Davacı, daha düzgün ve dik durması için göğüslerine slikon taktırmak şeklinde estetik gayeyle davalıya başvurmuş olduğuna göre, estetik ameliyat yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan amaca uygun güzel bir görünüm sağlanmasının taraflar arasındaki eser sözleşmesinin konusu olduğu açıktır. Burada sözleşme yapılmasının nedeni belli bir sonucun ortaya çıkmasıdır. Eser yüklenicinin sanat ve becerisini gerektiren bir emek sarfı ile gerçekleşen sonuç olup, yüklenici eseri iş sahibinin yararına olacak şekilde ve ona hiçbir zarar vermeden meydana getirmek yükümlülüğü altındadır. Diğer yandan yüklenicinin borçları TBK’nın 471. maddesinde düzenlenmiş olup, “Yüklenici, üstlendiği edimleri iş sahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır. Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır.” Denilmiş olup, yüklenici olan hekimin de bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere edimini sadakat ve özenle ifa etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunda benzer alanlardaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kuralların esas alınacağı da açıklanmıştır. Yine eser sözleşmesinin niteliği gereği yüklenici sonucu garanti etmiş sayılmalıdır. Komplikasyonlarda ise aydınlatma yükümlülüğü ve komplikasyon yönetiminin doğru yapılması yine yüklenicinin (hekimin) sorumluluğundadır. Mahkemece alınan … Raporunda, davacının sol göğüs üst medialde ele gelen ağrılı kitlesinin olduğu, sağ göğüs alt bölgede ele gelen ağrılı sert kitle, her iki göğüs altında 3’er cm’lik ameliyat skarları bulunduğu, sol göğüs daha büyük görünümde, sağ göğüs sola göre daha sarkık görünümde olduğunun izlendiği belirtilmiştir. Somut olay değerlendirildiğinde, davacıya yapılan estetik müdahalenin sonucu itibariyle davacı iş sahibi yararına sonuç vermediği, memede başlangıçta amaçlandığı şekilde estetik açıdan daha düzgün ve dik durma olgusunun gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı hekimin edimini sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirmediğinden ödenen bedel olan 5.178,00 TL’nin iadesi ile uygun görülecek oranda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur. …

 • Yüz Gerdirme, Kadın Bölgesinde Liposuction(Yağ Alma)

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/5312 E., 2019/139 K. sayılı kararı “İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi “…

… Davacı, burun estetiği, yüz gerdirme ve karnında yağ alma gayesiyle yani estetik amaçla davalıya başvurmuş olduğuna göre, estetik ameliyat yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan amaca uygun güzel bir görünüm sağlanmasının taraflar arasındaki eser sözleşmesinin konusu olduğu açıktır. Burada sözleşme yapılmasının nedeni belli bir sonucun ortaya çıkmasıdır. Eser yüklenicinin sanat ve becerisini gerektiren bir emek sarfı ile gerçekleşen sonuç olup, yüklenici eseri iş sahibinin yararına olacak şekilde ve ona hiçbir zarar vermeden meydana getirmek yükümlülüğü altındadır. Somut olayda ise; mahkemece alınan … Kurumu’nun 17.08.2015 tarihli raporunda, “28.4.2012 tarihinde davalı hastanede … tarafından aynı seansta abdominoplasti, endoscopik idface lift, liposuçtion rinoplasti ameliyatı yapıldığı, 07.05.2012 tarihinde yapılan kontrol muayenesinde sorun gözlenmediği, 04.06.2012 tarihinde kontrol muayenesinde, sağ hafif derecede skleral show, abdomende seroma saptandığı, kişinin tedaviyi kabul etmediği, kurulca yapılan muayenesinde, saptanan inzisyon konumlarına göre kişiye orta yüz germe septorinoplasti ve mini abdominaplasti yapıldığının anlaşıldığı, bu ameliyatlardan sonra ameliyat bölgelerinde subjektif hissizlik yakınması olmasının yapılan ameliyatların doğal sonucu olarak kabul edildiği, aynı seansta yapılan operasyonların niceliği ve niteliği göz önüne alındığında ameliyat süresinin ve yapılan ameliyatların tıbben uygun olduğu, bu duruma göre ilgili hekimin eylemlerinin tıp kurallarına uygun olduğu ve atfı kabil bir kusur bulunmadığı belirtilmiş ve mahkemece de bu rapor gözetilerek dava reddedilmiş ise de;

Taraflar arasındaki sözleşmenin eser sözleşmesi niteliğinde olduğu ve yukarıda yapılan açıklamalar gözetildiğinde davacı yanın gerek burun gerekse yüz germe ve yağ dokusu alınması ile ilgili isteminin davalı doktor tarafından daha güzel bir görünüme kavuşturulacağı yönünde bir garanti verilmesi niteliğinde olduğu gözetildiğinde, hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun olduğu yönündeki görüş yeterli olmayıp, ayrıca davacının isteklerinin karşılanıp karşılanmadığı, ayıplı olduğu iddia edilen yüz germe ve karından yağ dokusu alma ile ilgili olarak; hekimin edimini yerine getirip getirmediği ya da komplikasyon olup olmadığı ve komplikasyon konusunda aydınlatma görevinin yerine getirilip getirilmediği ve komplikasyon yönetiminin doğru yapılıp yapılmadığı hususları tartışılıp değerlendirilmek üzere, aralarında akademik kariyere sahip üniversitelerden seçilecek Estetik Plastik ve Rekonstrüktif cerrahisi konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi kurulu oluşturulmak suretiyle gerektiğinde muayene edilmek suretiyle, dosyadaki belge ve bilgiler incelenerek alınacak rapora yapılacak itirazlar da dikkate alınıp hekim ve istihdam eden sıfatıyla davalı hastane işleticisinin sorumluluğu saptanıp, hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ve yetersiz rapora dayanılarak karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

HARBİYE HUKUK BÜROSU HATALI ESTETİK AVUKATI HİZMETLERİMİZ

SIKÇA SORULAN SORULAR

Doktor Yanlış Ameliyat Yaparsa Ne Olur?

Doktorun ihmali veya kastı sonucu yanlış ameliyat yapmasından dolayı hukuki sorumluluğu doğar. Doktora karşı malpraktisten kaynaklı ceza davası ve tazminat davası açılabilir.

Estetik Şikayeti Nereye Yapılır?

Estetik ameliyat hatası sonucu doktoru şikayet etmek için savcılığa veya karakola başvurulabilir.

Estetik Doktoru Savcılığa Nasıl Şikayet Edilir?

En yakın karakola veya savcılığa giderek şikayetçi olduğunuzu elinizde deliller varsa onlarla birlikte söyleyebilirsiniz.

Burun Doktoruna Dava Açılır Mı?

Doktorun ihmali veya kastı sonucu burnunuzda bir sorun oluştuysa burun doktoruna malpraktsiten kaynaklı dava açabilirsiniz.

Doktora Tazminat Davası Ne Kadar Tutar?

Doktora tazminat davası sonucu sigortadan ödenecek tazminat tutarı  200 bin lira ile 800 bin lira arasına değişmektedir.

Estetik Nedeniyle Doktora Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

Estetik ameliyat hatası nedeniyle doktora açılacak dava 5 yıl içerisinde açılmalıdır.

Estetik Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Estetik ameliyat davası için eser sözleşmesi hükümleri uygulanacağı için hatalı estetik ameliyat nedeniyle açılacak tazminat davalarında görevli mahkeme tüketici mahkemesidir.

Estetik Mağdurları Ne Yapmalı?

Doktorun ihmali veya kastı sonucu estetik mağduru olduysanız doktorunuza malpraktisten kaynaklı dava açabilirsiniz.

Burun Estetiği Mağdurunun Hakları Nelerdir?

Estetik ameliyatta, doktorun hatası sonucu olumsuz sonuçlanan bir durum var ise ve istenmeyen bir durum meydana gelmiş ise, zarar gören hasta psikolojisinin bozulduğunu ileri sürerek maddi ve manevi tazminat isteyebilir.

Yanlış tedavi uygulayan doktor nereye şikayet edilir?

Hatalı estetik işlem sonucu doktoru şikayet etmek için savcılığa veya karakola başvurulabilir.

 

Dilara Gül Erbaş

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap