İfadeye çağrılmak veya ifade vermek ceza yargılamasında ilk aşamayı oluşturan kavramlardır. makalemizde sizlerle İfadeye çağrılmak nedir? ifade vermek nedir? İfade verirken nelere dikkat etmeliyiz vb. birçok konu başlığını cevaplandırmaya çalıştık.

İFADE VERMEK NE DEMEKTİR?

İfade vermek veya ifadeye çağrılmak şüphelinin polis veya jandarma yani kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma dosyası açılmış bir konu ile ilgili dinlenmesine denir.

İfade alma CMK 2. Madde aynı şekilde tanımlanmıştır. İfade vermekle ilgili madde: “Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini”

İfade almayı savcı kendisi yapabileceği gibi savcının talimatıyla kolluk da yapabilir. Savcının ifade alma zorunluluğu yoktur. Savcı yalnızca kolluk tarafından alınan ifade üzerine veya şüpheli/sanığın ifadesini hiç almadan da iddianame düzenleyebilir.

İFADEYE ÇAĞRILMAK NE ANLAMA GELİR?

İfadeye çağrılmak veya ifade vermek günümüz şartlarında Ülkemizde yaşanan adli vakalara dahili olan herkesin karşılaşacağı bir durumdur. Kolluk, herhangi bir şekilde suç teşkil eden fiilin işlendiğine dair bir haber aldığı veya kendisi bu bilgiye ulaştığı andan itibaren derhal gerekli araştırmalara başlar. Soruşturma evresi, suç teşkil eden olayın kovuşturma evresinde çözüme kavuşturulabilmesi için gerekli delillerin toplandığı aşamadır. Cumhuriyet savcısı veya kolluk tarafından alınan ifade, ele geçirilen bilgileri ayıklamak, tasnif etmek ve şüphelinin vermiş olduğu ifadeye göre yargılama aşamasının ilerlemesi bakımından önemlidir.

İfadesi alınan kişi, ceza muhakemesinin ilerleyen aşamalarında sanık veya tanık sıfatını alabilir. Belirli kişi veya kişiler üzerinde, olguya dayanan basit şüphenin yoğunlaşmasıyla “şüpheli” kavramı; bu şüpheliye yönelik zannın kuvvetlenmesi ve belirli bir dereceye ulaşmasıyla da “sanık” sıfatı meydana gelmektedir.

İfade verme süreci oldukça önemlidir ve dikkat edilmesi gereken bir çok durum söz konusudur. Unutulmamalıdır ki suça konu olayda vereceğiniz ilk ifade dosyanın durumundaki en önemli etken olacaktır. Karakolda İfade vermek her ne kadar çok büyütülmese de kişinin söylediği her söz kayıt altına alınır. Bu nedenle de soruşturma dosyasında delil sayılacaktır.

İFADEYE NASIL ÇAĞRILIR?

İfadeye çağrılmak uygulamada davetiye ile gerçekleşir. Bu davetiyeden kişinin ifade vereceği yer, tarih ve saat açıkça belirtilir. Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte karakoldan veya savcılıktan telefonla aranarak da ifadeye çağrılma durumu yaygınlaşmış davetiye ile çağrılma nadir hale gelmiştir.

 • İfadeye çağrılma işleminin usulü şu şekildedir : Öncelikle şüpheli/sanık davetiye ile çağırılır (CMK m.145).
 • İfadenin verileceği ve ifadenin alınacağı yer ve zaman, ayrıca gelmediği takdirde zorla getirileceği bu davetiyede yazılır. Ancak kişi bu davete icabet etmiyorsa hakkında zorla getirme/ihzar (CMK m.146-98) kararı uygulanır.
 • Şüpheli/sanık zorla getirildikten sonra ifade verme ve sorgu işlemi yapılırken işlemin hukuka uygun olması için 147. maddedeki sınırlamalara uyulmuş olması lazımdır.

KARAKOLDAN VEYA SAVCILIKTAN İFADEYE ÇAĞRILMA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN ŞEYLER?

Kişinin çağrıldığı an gitme gibi bir zorunluluğu bulunmamakta ancak uygun bir süre içerisinde ifade vermeye gitmesi gerekmektedir. Aksi durumda savcılık tarafından yakalama ya da zorla getirme emri çıkartılabilir ki bu durumlarda kişi kolluk kuvvetlerince zorla ifadeye götürülür.

İfade vermeye gitmeden önce bir avukata danışılarak nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında bilgi almak ve ifade vereceği konu ile alakalı tüm süreci detaylı değerlendirmek kişinin lehine olan bir durumdur.

İFADE NASIL ALINIR?

Polis; yapılan soruşturma esnasında ifadelerine başvurulacak şahısları çağırır ve kendilerine lüzumu olan şeyleri sorar (PVSK m.15/1).

 Polis, şüpheli, müşteki veya tanıklara lüzumu olan şeyleri sorabilir, ancak polisin istediği hususları sorması veya tutanağa istediği hususları geçirmesi şeklinde yapılan uygulamaların kanuni dayanağı yoktur.

Kolluk ifade alırken takdir hakkına sahip olmadığı gibi değerlendirme mercii de değildir. Kolluk, tüm ifadeleri olayın özelliğine uygun alarak aynen ifade tutanağına geçirmek zorundadır.

Savcılık veya kolluk tarafından yapılan ifade alma veya hakim/mahkeme tarafından yapılan sorgu işlemi şüpheli veya sanık haklarına riayet edilerek aşağıdaki esaslara göre yerine getirilir:

 • Kimlik Tespiti Yapılması: İfade veya sorguya başlamadan önce şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür (CMK m.147/1-a).
 • Suç İsnadının Anlatılması: Şüpheli veya sanığa ifade almaya veya sorguya başlamadan önce kendisine yöneltilen suçlama anlatılmalıdır (CMK m.147/1-b).
 • Avukat Tutma Hakkının Hatırlatılması: Şüpheli veya sanığın ifadesinin alınmasından veya sorgusunun yapılmasından önce bir avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkı olduğu kendisine anlatılmalıdır.
 • Susma Hakkının Hatırlatılması: Susma hakkı, şüpheli veya sanığın en temel savunma hakkıdır. Şüpheli veya sanığa ifade verme veya sorgudan önce yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının, yani susma hakkının kanunî hakkı olduğu söylenir (CMK 147/1-e
 • Şüpheli veya Sanığın Delillerinin Toplanmasını İsteme Hakkı: Şüpheli veya sanığın soruşturma veya kovuşturma aşamasında delil gösterme ve bu delillerin toplanmasını isteme hakkı vardır. İfade verme veya sorgu işlemi sırasında şüpheli ve sanığa şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağı tanınır (CMK m.147/1-f).
 • Kişisel ve Ekonomik Durumunun Sorulması: Şüpheli veya sanığa kişisel ve ekonomik durumu, ifade alma veya sorguya çekme işleminden önce kendilerine sorulmalıdır. Kişisel ve ekonomik duruma ilişkin verilen bilgiler, mahkeme tarafından kişiselleştirme kurumlarının uygulanmasında dikkate alınmaktadır.

İFADE VEREN KİŞİNİN HAKLARI

 • Kendisine yüklenen suç anlatılır. Şüpheli veya sanığa ifade alınmaya başlamadan önce kendisine yöneltilen suç anlatılmalıdır.
 • Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafinin ifade verilirken veya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.
 • Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu söylenir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere sanık veya şüpheliye yüklenen suç hakkında susma hakkının olduğu hatırlatılmalıdır. Susma hakkının kullanılması sanık veya şüphelinin aleyhine bir durum olarak kullanılamaz.
 • Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağı tanınır. Şüpheli veya sanığın delillerin toplanmasını isteme hakkı güvence altına alınmıştır.

İFADE VERMEK ZORUNLU MU?

CMK ‘deki düzenlemeye göre kişi şüpheli veya müşteki sıfatıyla çağrıldığını ifade için ifade verme zorunluluğuna sahip değildir. Yani sorulan sorulara hiçbir şekilde cevap vermeme SUSMA hakkı bulunur. Ancak bu ifadeye girmememe hakkı anlamına gelmemelidir. İfadeye gidip susma hakkını kişi kullanabilir. İfadeye çağrıldığında kişi gitmez ise zorla getirme veya yakalama kararı çıkartılabilir.

İFADE VERMEYE GİDERKEN AVUKATINDA YANINDA OLMASININ ÖNEMİ?

İstanbul’da ifade avukatı hizmeti veren Harbiye Hukuk avukatları; ifade sırasında, şüpheli veya sanığın özgür iradesiyle beyanda bulunmasını, şüpheli veya sanığın özgür iradesiyle beyanda bulunmasına mâni olacak yaşanmaması adına hukuki destek sağlar.

İstanbul’da ifade avukatı olarak faaliyet gösteren Harbiye Hukuk avukatları, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.148’de hüküm altına alınan İfade Alma ve Sorguda Yasal Usuller düzenlemelerinin tam ve eksiksiz uygulanmasını sağlar. Bu itibarla, ifade alma sürecinin yetkin ve uzman bir avukat nezaretinde tamamlanması, kişi adına oldukça yararlı olacaktır.

5271 sayılı Kanunun 148/3-4 hükmü, şüpheliye karşı yasak usuller uygulamak suretiyle alınmış ifade, şüphelinin rızası kapsamında alınmış olsa da delil kapsamında değerlendirilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Avukat hazır bulunmaksızın şüpheliden alınan ifade, şüpheli ya da sanık tarafından mahkeme veya hâkim huzurunda onaylanmadığı takdirde, hükme esas teşkil etmeyecektir.

İstanbul’da ifade avukatı olarak mesleğini icra eden Harbiye Hukuk avukatları; suç nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında suç şüphesi altında bulunan kişinin özgür iradesini etki altında bırakacak bilumum ruhsal ve bedensel müdahalenin yasak olması sebebiyle, söz konusu müdahaleler kapsamında ifade alınmasına, hukuki kayıp yaşanmasına engel olacak nitelikte çalışma sarf eder.

İFADEYE NE KADAR SÜRE İÇERİNDE GİDİLMELİDİR?

İfade vermek için çağrılan şüpheli ya da sanık, mümkün olan en kısa sürede ifade vermek için çağrılan yere gitmelidir. Gidemeyeceği bir özel durumu var ise bu durumu kendisi veya avukatı ile kolluk kuvvetlerine bildirmeli mazeret almalıdır. Aksi taktirde hakkında gözaltı veya yakalama kararı çıkarılabilir.

İFADEYE GİDİLMEZSE CEZASI NEDİR?

İfadeye çağrıldığınız halde gitmezseniz hakkınızda gözaltı kararı veya yakalama kararı çıkartılabilir. Dolayısıyla herhangi bir soruşturma nedeniyle ifadeye çağrılma durumu söz konusu olduğunda süreci uzatmamak gerekir. İfade verme işlemini sürüncemeye bırakmadan tamamlamak uygun olacaktır.

KARAKOLDA VEYA SAVCILIKTA İFADE VERMEK SİCİLİME İŞLER Mİ?

Karakola ya da savcılığa ifade vermek için çağrıldığınızda bu durum ya da verdiğiniz ifade herhangi bir şekilde adli sicile işlemez. Sadece ifade vermeye gitmediğiniz takdirde hakkınızda gözaltı veya yakalama kararı çıkartılırsa bu kararlar polis tarafından tutulan GBT (Genel Bilgi Tarama) adlı sisteme kaydedilecektir. Bu sisteme kayıtlı olmanın hukuki açıdan bir önemi yoktur.

İFADE AVUKATI OLARAK VERDİĞİMİZ HİZMETLER

İfade avukatı olarak hizmet veren Harbiye Hukuk Bürosu avukatları, 5271 sayılı Kanunun 148.maddesinde hüküm altına alınan düzenlemelerin noksansız uygulanmasını sağlamak; bu kapsamda, şüpheli veya sanığa karşı hukuk dışı müdahalelerde bulunulmasına mani olacak vasıfta çalışmalarda bulunarak ilgilinin hukuki kayıp yaşamamasını sağlar. İfade avukatı olarak verilen başlıca hizmetler, ifade alma sırasında;

 • Kötü davranış,
 • İşkence,
 • İlaç verme,
 • Yorma,
 • Aldatma,
 • Cebir,
 • Tehdit,
 • Birtakım araçlara başvurma,
 • Hukuka aykırı vaatte bulunma,

Durumlarının yaşanmaması adına, mesleğinin ve kanunların izin verdiği ölçüde gerekli çalışmayı icra etmektir.

Harbiye Hukuk Bürosu olarak profesyonel bir şekilde ifade avukatlığı hizmeti veriyoruz. İfade avukatlığı esnasında verdiğimiz hizmetler şu şekildedir:

 • Tüm yasal haklarını hatırlatma
 • Yanında olma
 • Soru sorma
 • Sorgulama ya da ifade tespiti anlarında soru sorup tutanağa geçirilmesini isteme
 • Müvekkilimizin haklarını müdafaa etme

İFADE VERME AVUKATI TAVSİYE

İfade avukatı, dil bir sorgu süreci için oldukça önemlidir. Bu nedenle de sorgu ve ifade esnasında yanınızda olmasını istediğiniz avukat seçimini büyük bir titizlikle yapmalısınız. İstanbul ifade avukatı tavsiye alarak deneyimli ve geçmiş başarılarını bildiğiniz bir avukat seçebilirsiniz.

Sorgu ve ifade sürecinde etkili bir hukuki temsil, müvekkilin haklarını korumak ve adil bir yargılanma süreci geçirmesini sağlamak açısından oldukça önemlidir. İstanbul’da bir sorgu avukatı seçerken, deneyim, uzmanlık, iletişim becerileri ve müvekkil odaklı yaklaşım göz önünde bulundurulmalıdır.

Güvenilir referanslara sahip bir avukat, müvekkilin hukuki ihtiyaçlarını anlamak ve savunma stratejilerini etkili bir şekilde oluşturmak konusunda etkili olur.

İFADE AVUKATI ÜCRETLERİ

İfade avukatı ücretlerine ilişkin kesin ve net bir ücret ifade etmek, yanıltıcı olacaktır. Zira, ifade avukatı, somut dosyaya ilişkin değerlendirme ve mütalaasını tamamladıktan sonra ücretlendirmeye karar verir. Avukatlık ücreti, somut dosyanın özellikleri, koşulları, soruşturmaya konu suçun mahiyeti vs. parametreler gözetilerek belirlenir. Bu nedenle, ifade avukatı ücretleri konusunda net bir bilgi için avukatınız ile iletişim kurmanız, isabetli olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap