İcra ve İflas HukukuİLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR? NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İlamsız icra takibi, mahkeme kararı olmaksızın, alacaklının borçlu aleyhine icra işlemlerini başlatabildiği bir icra takibi yöntemidir. İcra takibi, alacaklı tarafından yapılan başvuru ile başlar ve borcun hukuki yollardan tahsil edilmesini amaçlar. İlamsız icra takibinde, alacaklının borçlu hakkında bir mahkeme kararı veya icra emri almasına gerek yoktur. Alacaklının, borçlunun üzerindeki borcun ödenmediği durumda, icra müdürlüğüne başvurarak takibi başlatabilir. Bu takipte, alacaklı, borçlu aleyhine ödeme emri talep eder ve bu talep doğrultusunda icra dairesi, borçlu hakkında icra işlemlerini başlatır. İlamsız icra takibi genellikle kambiyo senetleri (bono, çek, poliçe) gibi belgelere dayanır, ancak diğer alacak türleri için de kullanılabilir.

İÇİNDEKİLER

İCRA TAKİBİ NE DEMEK?

İcra takibi, alacaklı bir kişinin borçludan alacağını tahsil etmek için yasal olarak başvurduğu bir yol veya işlemdir. Bir borçlunun, borcunu ödemediği durumda alacaklı tarafından başlatılan yasal bir süreçtir. Bu süreçte alacaklı, mahkeme veya icra dairesi aracılığıyla borçlunun mal varlığına haciz koyma, alacak tahsili için icra emirleri çıkarma ve diğer yasal adımları takip eder. İcra takibi, borçlunun borcunu ödemesini sağlamak veya alacaklıya borcunu tahsil etme imkânı sunmak için yasal bir araçtır.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR?

İlamsız icra takibi, mahkeme kararı olmaksızın alacaklının borçludan alacağını tahsil etmek için başvurduğu bir icra yoludur. Bu tür icra takibinde, alacaklı bir icra dosyası oluşturarak icra dairesine başvurur ve borçlunun borcunu belgeleyen belgeleri sunar. Ardından icra dairesi, alacağın miktarına ve doğasına bağlı olarak icra işlemlerini başlatır. İlamsız icra takibi genellikle senet veya çek gibi belgelere dayanan alacaklar için uygulanır. Borçlunun itiraz etmesi durumunda, dosya mahkemeye sevk edilebilir ve mahkeme kararıyla sonuçlanabilir. İlamsız icra takibi, hızlı ve etkili bir tahsilat yöntemi olabilir ancak borçlunun haklarını koruma açısından dikkatle izlenmesi gereken bir süreçtir.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ TÜRLERİ NELERDİR?

İlamsız icra takibi, alacaklıların borçlulardan alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları bir icra yoludur. İlamsız icra takibi türleri şunlardır:

 1. Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi: Alacaklı, borçlunun tüm mal varlığını haczederek alacağını tahsil etmeye çalışır. Bu tür icra takibinde borçlunun tüm mal varlığına genel bir haciz konulur.
 2. Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi: Kambiyo senetlerine (poliçe, bono, çek) dayanan alacakların tahsil edilmesi için özel bir icra yoludur. Alacaklı, kambiyo senedi ile belgelenen alacağını tahsil etmek için bu yönteme başvurabilir.
 3. Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi: Kiralanan bir taşınmazın sahibi (kiracı), kira süresinin sona ermesi veya kira koşullarının ihlal edilmesi durumunda, taşınmazın sahibi kiralanan mülkün ilamsız olarak tahliyesini talep edebilir. Bu durumda icra dairesine başvurarak tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır.
 4. Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip: Alacaklı, borçlu tarafından verilen bir rehni paraya çevirerek alacağını tahsil etmeye çalışabilir. Bu durumda, alacaklı rehni paraya çevirmek için icra dairesine başvurur ve rehinli malın satışı yoluyla alacağını tahsil etmeye çalışır.

Bu ilamsız icra takibi türleri, farklı durum ve koşullarda alacaklıların haklarını korumak ve alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları yöntemlerdir.

İLAMSIZ İCRAYLA TAKİP EDİLECEK İŞLER NELERDİR?

İlamsız icra takibiyle takip edilebilecek işler şunlardır:

 • Borçlunun Alacaklıya Karşı Borçlarının Tahsili: Alacaklı, borçlunun kendisine olan borçlarını tahsil etmek için ilamsız icra takibi başlatabilir. Bu, genel olarak borçlunun alacaklıya borçlu olduğu miktarın tahsili amacıyla gerçekleşir.
 • Kira Alacaklarının Tahsili: Kiraya verilen bir taşınmazın sahibi, kiracının kira bedelini ödememesi durumunda ilamsız icra takibi başlatabilir ve kira alacaklarını tahsil edebilir.
 • Kambiyo Senetlerine Dayalı Alacakların Tahsili: Poliçe, bono, çek gibi kambiyo senetlerine dayalı alacaklar, ilamsız icra takibi yoluyla tahsil edilebilir. Alacaklı, kambiyo senedine dayalı alacağını tahsil etmek için ilamsız icra yoluna başvurabilir
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi: Alacaklı, borçlunun verdiği rehni paraya çevirerek alacağını tahsil etmek istediğinde, ilamsız icra takibi yoluna başvurabilir. Bu durumda, rehinli malın satışı yoluyla alacak tahsil edilir.
 • İlamsız Tahliye Davaları: Kiralanan bir taşınmazın sahibi, kiracının kira sözleşmesine uymaması durumunda ilamsız icra takibiyle tahliye işlemlerini gerçekleştirebilir.

Bu gibi durumlarda alacaklılar, borçluların borçlarını tahsil etmek veya haklarını korumak amacıyla ilamsız icra takibi yoluna başvurabilirler.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NASIL BAŞLATILIR?

İlamsız icra takibi başlatmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. İcra Dairesine Başvuru: İlamsız icra takibi başlatmak isteyen alacaklı, bulunduğu ildeki yerleşim yerine göre yetkili icra dairesine başvurur
 2. İcra Müdürlüğüne İhtarnamenin Tebliği: İcra dairesine yapılan başvurunun ardından, icra müdürlüğü borçluya bir ihtarname gönderir. Bu ihtarnamede borçlu, alacağı belirli bir süre içinde ödemezse icra takibi başlatılacağı konusunda uyarılır.
 3. Borçlunun Cevap Verme Hakkı: Borçlu, ihtarnameden sonra belirli bir süre içinde alacaklıya borcunu ödemek veya borcu hakkında itirazda bulunmak için bir cevap verebilir.
 4. Alacaklının Talebiyle İcra Takibi Başlatılması: Borçlunun ihtarnameye cevap vermemesi veya borcunu ödememesi durumunda alacaklı, icra dairesinden icra takibinin başlatılmasını talep eder.
 5. İcra Takibinin Başlatılması: İcra dairesi, alacaklının talebi üzerine borçlunun mal varlığına yönelik icra takibini başlatır. Bu süreçte borçlunun mal varlığı üzerinde haciz işlemi uygulanabilir ve borcun tahsili için gerekli adımlar atılır.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ BAŞLATMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

İlamsız icra takibi başlatmak için gerekli evraklar şunlardır:

 • Alacağa İlişkin Belgeler: İlamsız icra takibi için başvuran alacaklı, borçlunun kendisine olan alacağına dair belgeleri sunmalıdır. Bu belgeler genellikle alacaklının borçlu tarafından imzalanmış olan sözleşmeler, faturalar, makbuzlar, senetler veya çekler olabilir.
 • İhtarnamenin Düzenlenmesi: Alacaklı, icra dairesine başvurarak icra takibi başlatılması talebinde bulunduğunda, icra müdürlüğü borçluya bir ihtarnamenin tebliğ edilmesini sağlar. Bu ihtarname borçluyu borcunu ödemesi veya borç hakkında itirazda bulunması konusunda uyarır.
 • İcra Takibi Talep Dilekçesi: Alacaklı, icra takibinin başlatılması için ilgili icra dairesine bir talep dilekçesi sunar. Bu dilekçede alacağa ilişkin detaylar, borçlunun kimliği ve adresi gibi bilgiler ile talep edilen icra takibi türü belirtilmelidir.
 • Varlık ve Gelir Bildirimi Formu: İcra dairesi, borçlunun varlık ve gelir durumunu tespit etmek amacıyla varlık ve gelir bildirimi formu talep edebilir. Bu form, borçlunun mal varlığına ilişkin bilgileri içerir ve icra takibi sürecinde haciz işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Gerekli Ücretlerin Ödenmesi: İlamsız icra takibi başlatmak için belirlenen ücretlerin ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretler genellikle icra takibi harçları ve diğer masrafları içerir.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE BAŞVURU AŞAMALARI NELERDİR?

İlamsız icra takibi başvuru aşamaları şu adımlardan oluşur:

 1. Alacaklı Tarafından İcra Talebinin Yapılması: Alacaklı, borçlunun kendisine olan borcunu tahsil etmek için ilamsız icra takibi başlatmak istediğinde, öncelikle ilgili icra dairesine başvurur. Bu başvuru, yazılı bir talep dilekçesiyle yapılır ve talep dilekçesinde alacağa ilişkin detaylar, borçlunun kimliği ve adresi gibi bilgiler yer alır.
 2. İhtarnamenin Gönderilmesi: İcra dairesi, alacaklının başvurusunu değerlendirir ve başvuruyu kabul ederse, borçluya bir ihtarnamenin tebliğ edilmesini sağlar. İhtarnamede borçluya, alacağını ödemesi veya alacak hakkında itirazda bulunması için belirli bir süre verilir.
 3. Borçlunun Cevap Verme Hakkı: Borçlu, ihtarnamenin kendisine tebliğ edilmesinin ardından belirtilen süre içinde alacak hakkında itirazda bulunabilir veya borcunu ödemeyi kabul edebilir. İtirazda bulunması durumunda, icra takibi mahkemeye taşınabilir.
 4. Alacağın Tahsili veya Haciz İşlemi: Borçlu, ihtarnameye cevap vermez veya borcunu ödemezse, icra dairesi alacağın tahsil edilmesi için haciz işlemi başlatır. Bu süreçte borçlunun mal varlığına haciz konulabilir veya borçlunun gelirine haciz uygulanabilir.
 5. Alacağın Tahsil Edilmesi veya İtirazın Değerlendirilmesi: Haciz işlemi sonrasında elde edilen varlık veya gelirlerle alacak tahsil edilir. Borçlu, ihtarnameye itiraz etmişse veya icra takibine itirazda bulunmuşsa, mahkeme süreci başlar ve mahkeme borçlunun itirazını değerlendirir.

Bu adımlar, ilamsız icra takibi sürecinin temel aşamalarını oluşturur.

İLAMSIZ İCRADA YETKİLİ İCRA DAİRESİ NASIL TESPİT EDİLİR?

İlamsız icra takibinde yetkili icra dairesi, takip edilecek alacak türüne ve borçlunun ikametgahına göre belirlenir. İkametgahın belirlenmesi aşamasında şu hususlara dikkat edilmelidir:

 • Borçlunun İkametgahı: Borçlunun ikametgahı, icra takibinin yapılacağı ilçeyi belirler. Borçlu hangi ilçede yaşıyorsa, ilgili ilçenin icra dairesi yetkilidir.
 • Alacak Türü: Alacağın türüne bağlı olarak da yetkili icra dairesi değişebilir. Örneğin, kambiyo senetlerine dayalı bir alacak takip edilecekse, bu durumda alacaklının ikametgahı değil, senedin düzenlendiği yerdeki icra dairesi yetkilidir.
 • Takip Edilecek Taşınmazın Bulunduğu Yer: İlamsız icra takibi, taşınmaz mal üzerine yapılacaksa, takip edilecek taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesi yetkilidir. Bu durumda, taşınmazın bulunduğu ilçenin icra dairesi yetkilidir.
 • Sözleşme Şartları: Bazı durumlarda, taraflar arasında yapılan sözleşmelerde yetkili icra dairesi belirlenebilir. Sözleşmede bu konuya ilişkin bir hüküm varsa, bu hükme uygun olarak yetkili icra dairesi belirlenir.

İLAMSIZ İCRADA YETKİ SÖZLEŞMESİ

İlamsız icra takibinde yetki sözleşmesi, borçlunun bir alacağını icra yoluyla tahsil etmek üzere bir başkasına yetki verdiği bir sözleşmedir. Bu sözleşme, genellikle alacaklının işini bir avukat veya icra takip bürosuna devrettiği durumlarda kullanılır. Yetki sözleşmesi, alacaklının icra takibi için başvuracağı kişi veya kuruluşa yetki veren bir belgedir.

Yetki sözleşmesi genellikle şu bilgileri içerir:

 • Tarafların Kimlik Bilgileri: Yetki veren (borçlu) ve yetki alanın (alacaklı veya vekilin) kimlik bilgileri yer alır.
 • Yetkinin Kapsamı: Hangi tür alacakların takip edileceği, ne kadarlık bir borcun tahsil edileceği gibi yetkinin kapsamı belirtilir
 • Yetki Süresi: Yetkinin ne kadar süreyle geçerli olduğu belirtilir. Genellikle belirli bir süre için verilir ve bu süre sonunda yeniden belirlenmesi gerekebilir.
 • Ücret ve Masraflar: Yetki verenin, yetki alan tarafından yapılacak işler için ödemesi gereken ücret ve masraflar belirtilir.
 • İmzalar ve Onaylar: Tarafların ve varsa tanıkların imzalarıyla belge güvenilir hale getirilir.

Yetki sözleşmeleri, alacaklının icra takibi için yetki verdiği kişinin veya kurumun işini kolaylaştırmak için kullanılır. Bu belgeyle yetkilendirilen kişi veya kurum, alacaklının adına icra işlemlerini yürütme hakkına sahip olur.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ NEDİR?

İlamsız icra takibine itiraz, borçlunun icra dairesinden aldığı takip işlemine karşı yasal olarak 7 gün içinde yapabileceği başvurudur. İtiraz, borçlunun icra takibinin haksız, hukuksuz veya yanlış olduğunu düşündüğü durumlarda kullanılır ve bu itirazlar ilgili icra müdürlüğüne yapılır. İtiraz, icra takibinin durdurulması ve mahkemeye başvurulması sürecini başlatır. İlamsız icra takibine itirazın üç çeşidi vardır. Bunlar; borca itiraz, yetki itirazı ve imzaya itirazdır.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE YETKİ İTİRAZI

İlamsız icra takibinde yetki itirazı, borçlunun icra takibinin yapıldığı icra dairesinin yetkisiz olduğunu iddia etmesidir. Bu itiraz, borçlunun icra takibinin gerçekleştirildiği yerdeki icra dairesinin yetkili olmadığını veya takibin başka bir yerde yapılması gerektiğini savunmasını içerir. Yetki itirazı genellikle icra takibinin başladığı yerdeki mahkemeye yapılır.

Yetki itirazı, icra takibinin hukuka uygunluğunu değil, yalnızca icra dairesinin yetkisini sorgular. Bu nedenle, borçlu, itirazını haklı çıkarmak için yetki itirazı sürecinde delil sunabilir ve gerekli yasal belgeleri ibraz edebilir.

Yetki itirazı üzerine icra dairesi, itirazı inceler ve eğer yetkisiz olduğuna karar verirse, icra takibini durdurur veya başka bir icra dairesine devreder. Ancak, yetki itirazı reddedilirse, borçlu bu karara karşı itiraz hakkına sahiptir ve mahkemeye başvurarak yetki konusunda karar vermesini talep edebilir.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE BORCA İTİRAZ

İlamsız icra takibinde borca itiraz, borçlunun icra takibine konu olan borcun doğru olmadığını, haksız veya hatalı olduğunu iddia etmesidir. Bu tür bir itirazda borçlu, icra takibine dayanak teşkil eden alacağın veya borcun doğru olmadığını, örneğin ödendiğini veya zamanaşımına uğradığını belirtir.

Borçlunun borca itiraz etme hakkı vardır ve bu itirazı yapmak için belirli bir süresi bulunur. İlamsız icra takibinde borca itiraz etme süresi, borçlunun takibin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren genellikle yedi gün ile on beş gün arasında değişir. Bu süre, ilgili icra dairesinden alınan tebligatın yapıldığı tarihten itibaren işler

Borçlu, itirazını yazılı olarak icra dairesine ileterek yapabilir. İtiraz dilekçesinde borcun doğru olmadığını veya itiraz edilen borcun gerekçesi belirtilir. Borçlu ayrıca itiraz dilekçesine delil de ekleyebilir, örneğin ödeme belgeleri veya alacak ilgili dokümanlar.

Borçlunun itirazı üzerine, icra dairesi itirazı inceler ve eğer haklı bulunursa, takibi durdurur veya iptal eder. Ancak, itiraz reddedilirse borçlu karara karşı itiraz hakkına sahiptir ve mahkemeye başvurarak itirazını savunabilir.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE İMZAYA İTİRAZ

İlamsız icra takibinde imzaya itiraz, borçlunun icra takibinde yer alan imzanın kendisine ait olmadığını veya usulsüz şekilde kullanıldığını iddia etmesidir. Bu tür bir itirazda borçlu, icra takibinin dayanağı olan belgenin üzerindeki imzanın sahte olduğunu veya izinsiz olarak kullanıldığını iddia eder.

Borçlunun imzaya itiraz etme hakkı vardır ve bu itirazı yapmak için belirli bir süresi bulunur. İlamsız icra takibinde imzaya itiraz etme süresi, takibin borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren genellikle yedi gün ile on beş gün arasında değişir. Bu süre, ilgili icra dairesinden alınan tebligatın yapıldığı tarihten itibaren işler.

Borçlu, itirazını yazılı olarak icra dairesine ileterek yapabilir. İtiraz dilekçesinde borçlunun icra takibinde yer alan imzanın kendisine ait olmadığını veya usulsüz şekilde kullanıldığını belirtir. Ayrıca, borçlu imzaya itirazını destekleyici deliller de sunabilir, örneğin imzanın sahte olduğunu gösteren uzman raporları veya tanık ifadeleri.

Borçlu imzaya itiraz ettiğinde, icra dairesi itirazı inceler ve eğer haklı bulunursa, takibi durdurur veya iptal eder. Ancak, itiraz reddedilirse, borçlu karara karşı itiraz hakkına sahiptir ve mahkemeye başvurarak itirazını savunabilir.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ SÜRESİ        

İlamsız icra takibinde, belgeye dahi dayanmadan icra başvurusu yapılabilir. Borç ödenmediği takdirde, borçlu ödeme emrine ilişkin icra belgesinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmelidir. Eğer borç ödenmez ve itiraz edilmezse, borçlu mal beyanında bulunmak zorundadır. İtiraz edilmez ve ödeme yapılmazsa, mahkemeye gitmeksizin doğrudan hacze gidilebilir, çünkü takip kesinleşmiş sayılır. Borçlu, borçlu olmasına rağmen itiraz ederse, icra inkâr tazminatı gündeme gelebilir. Borçlunun itirazı üzerine alacaklının 6 aylık süre içinde itirazın kaldırılması davası açması gerekir. Bu dava sürecinde ispat yükü alacaklıdadır.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İlamsız icra takibine itiraz etmek için aşağıdaki adımları izlenir:

 • İtiraz Süresi İçinde Başvuru: Ödeme emrine ilişkin icra belgesinin size tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz edilmelidir.
 • İtiraz Dilekçesi: İtiraz dilekçesi hazırlanır ve ilgili icra dairesine teslim edilir. Dilekçede, itiraz gerekçelerinizi detaylı bir şekilde açıklamanız önemlidir.
 • İtiraz Gerekçelerini Belirtilir: Dilekçede, neden itiraz ettiğinizi net bir şekilde belirtilir. Örneğin, borcunu ödendiğini veya alacağın haksız olduğu iddia edilebilir.
 • Gerekli Belgeleri Eklenir: İtirazınızı desteklemek için gerekli belgeler dilekçeye eklenmelidir. Örneğin, ödeme dekontları, anlaşma metinleri veya diğer ilgili belgeler sunulabilir.
 • Dilekçenizi İlgili İcra Dairesine Teslim: İtiraz dilekçesini hazırlandıktan sonra, ilgili icra dairesine teslim edilir.
 • İtiraz Sürecini Takip: İtiraz dilekçesini teslim ettikten sonra, süreç düzenli olarak takip edilmelidir.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNR İTİRAZIN SONUÇLARI NELERDİR?

İlamsız icra takibine yapılan itirazın sonuçları şunlardır:

 • İtirazın Kabul Edilmesi: İtirazınız kabul edilirse, icra takibi durdurulur ve borcunuzun tahsil edilmesi için başka bir yol aranabilir. İtirazınızın kabul edilmesi durumunda, borçlu olmadığınız veya borcun ödendiği kabul edilir
 • İtirazın Reddedilmesi: İtirazınızın reddedilmesi durumunda, icra takibi devam eder ve borcun tahsil edilmesi için yasal işlemler başlatılır. Bu durumda, itirazınızı desteklemek için gerekirse mahkemeye başvurmanız gerekebilir.
 • İcra İnkâr Tazminatı: İtirazınızın haklı bulunması ve icra takibinin haksız olduğunun tespit edilmesi durumunda, size icra inkâr tazminatı ödenebilir. İcra inkâr tazminatı, icra takibinin haksız olduğu ve itirazınızın kabul edildiği durumlarda ödenen bir tür tazminattır.
 • Borçlunun Mal Beyanında Bulunması: İtirazınızın reddedilmesi ve borcunuzun ödenmemesi durumunda, icra müdürlüğü borçludan mal beyanında bulunmasını isteyebilir. Borçlu, mal varlığı hakkında bilgi vermek zorundadır ve varsa borcun tahsili için haciz işlemi yapılabilir.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZI KALDIRMAK İÇİN NE YAPILIR?

İtiraz dilekçesinin kabul edilmesi durumunda, icra takibi durur. İcra dairesi, itirazı değerlendirdikten sonra, itirazı kabul veya reddeder. İtirazın kabul edilmesi halinde, alacaklı, itirazın kaldırılması için mahkemeye başvurur. Bu süreçte, alacaklı, itirazın kaldırılması için yargıya gitmek zorundadır.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI

İlamsız icra takibine yapılan itirazın kaldırılması davası, alacaklının başlattığı ilamsız icra takibinin askıya alınmasının ardından takibin yeniden devam etmesini sağlayan bir hukuki süreçtir. Bu davada, itiraz eden tarafın icra takibine karşı öne sürdüğü itirazın geçersiz olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. İtirazın kaldırılması davası, mahkemeye başvurularak açılır ve mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda itirazın hukuka uygun olup olmadığına karar verilir. Eğer mahkeme, itirazın haklı olduğuna hükmederse, ilgili icra takibi durdurulur veya askıya alınabilir. Ancak mahkeme, itirazın hukuka uygun olmadığına karar verirse, ilgili icra takibi yeniden devam eder.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI NE KADAR SÜREDE AÇILMALI?

İlamsız icra takibine yapılan itirazın kaldırılması davası, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde açılmalıdır. İcra takibine karşı yapılan itirazın kaldırılması için bu sürenin dikkate alınması önemlidir. İtirazın kaldırılması davası, itiraz eden tarafın, icra takibinin durmasına neden olan itirazının hukuka uygun olmadığını kanıtlamak amacıyla mahkemeye başvurduğu bir hukuki süreçtir. Dolayısıyla, itirazın kaldırılması davası, itirazın yapılmasını takip eden kısa bir süre içinde açılmalı ve mahkemeye sunulmalıdır.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ BAŞLATMA HARÇ VE ÜCRETLERİ 2024

Güncel İcra Takibi Masrafları Ocak 2024 İtibarıyla;

 • İcraya Başvurma Harcı: 427,60-TL
 • Değeri Belli Olmayan İcra Takiplerinde İcranın Yerine Getirilmesi Harcı: 427,60-TL
 • Değeri Belli İcra Takiplerinde Tahsil Harcı: Asgari 427,60-TL olmak üzere aşağıdaki oranlarda
 • Ödeme veya İcra Emrinin Tebliği Üzerine – Hacizden Önce Yapılan Ödemelerde: %4,55
 • Hacizden Sonra Satıştan Önce Yapılan Ödemelerde: %9,10
 • Satış ve Paraya Çevirmeden Sonra Yapılan Ödemelerde: %11,38
 • Maaş Haczi Üzerine Yapılan Tahsilatlarda: %4,55
 • İlamsız icra takiplerinde icra takibi başlatılırken alacağın %0,5 tutarın peşin harç alınır; bu peşin harç icra takibi sonrasında asıl harçtan mahsup edilir. (Harçlar Kanunu m.29)
 • Vekalet Suret Harcı: 60,80-TL
 • Vekalet Pulu: 96,00-TL

HARBİYE HUKUK BÜROSU İLAMSIZ İCRA TAKİBİ AVUKATI HİZMETLERİMİZ

İcra davaları karmaşık ve hassas hukuki süreçlerdir. İcra avukatı, mirasçıların haklarını korumak ve adaletli bir miras paylaşımını sağlamak için önemli bir rol oynarlar. Hakkınızda açılmış veya sizin açtığınız icra hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda kaliteli ve iyi bir hizmet almak her zaman en güveniliridir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla müvekkillerimizin icra hukukundan doğan uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir. İcra hukuku uyuşmazlıklarından doğan davalarla ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, ilamsız icra takibine yapılan itirazın kaldırılması davası gibi pek çok alanda da hizmet vermekte olup müvekkillerimize çok yönlü bir hukuki koruma ve uyuşmazlık çözümü sunmayı amaçlamaktayız.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR? NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR? NASIL İTİRAZ EDİLİR?

SIKÇA SORULAN SORULAR

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra takibi, mahkeme kararı olmadan, alacaklıların borçluları aleyhine icra işlemlerini başlatabildiği bir icra takibi türüdür. Alacaklı, borcun ödenmediği durumda icra müdürlüğüne başvurarak bu takibi başlatabilir. İlamsız icra takibi genellikle kambiyo senetleri (bono, çek, poliçe) gibi belgelere dayanır, ancak diğer alacak türleri için de kullanılabilir. Bu yöntem, alacakların daha hızlı tahsil edilmesini sağlar.Formun Üstü

İlamsız İcra Takibi Ne Zaman Düşer?

İlamsız icra takibi, borcun ödenmesi veya mahkeme tarafından verilen bir kararla sonuçlanması durumunda düşer. İlamsız icra takibi, borcun tahsil edilmesi amacıyla başlatılan bir icra sürecidir ve borç ödendikten sonra veya borçlu ve alacaklı arasında anlaşma sağlandığında sona erer. Mahkeme kararıyla da sonuçlanabilir, örneğin borçlunun itirazı üzerine mahkeme ilgili davayı görüşerek karar verebilir ve icra takibini durdurabilir. Bu nedenle, ilamsız icra takibinin düşmesi için borcun ödenmesi, anlaşma sağlanması veya mahkeme kararı gerekebilir.

İlamsız İcra Takibi Şartları

İlamsız icra takibi, alacaklının mahkeme kararı veya ilama dayanmaksızın borçludan alacağını tahsil etmek için başvurduğu bir icra yolu türüdür. Bu takibin başlatılabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekir ve bu şartlar şu şekildedir:

 • Alacaklı tarafından yapılan borçlunun ödenmediğine dair yazılı bir talep veya ihtarın olması.
 • Borçlunun bu ödeme talebine veya ihtara rağmen borcunu ödememesi veya borcun tamamını ödememesi.
 • Alacaklının borçluyla arasındaki ilişkinin belgelendirilmesi veya ispatlanması, örneğin sözleşme, fatura, makbuz, borçlunun itirafı gibi belgelerle veya tanıkların ifadeleriyle.

Bu şartların sağlanması durumunda alacaklı, ilamsız icra takibi başlatarak borcunu tahsil etmeye çalışabilir.

İlamsız İcra Takibi Ödenmezse Ne Olur?

İlamsız icra takibi sürecinde borçlu ödeme yapmazsa, icra dairesi tarafından alacaklının talebi üzerine icra işlemleri devam eder. Borçlu ödeme yapmadığı için alacaklı icra yoluyla borcunu tahsil etme hakkına sahiptir. İcra takibi sürecinde borçlu üzerinde çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Bunlar arasında banka hesaplarına, maaşa veya gayrimenkullere haciz konulması, malvarlığının satılması veya satılamayan malların haczinin devam etmesi gibi adımlar yer alır. Borçlunun icra takibi sonucunda borcunu ödememesi durumunda alacaklı, alacağını tahsil etmek için alacak takibi yoluyla devam edebilir veya icra dairesinden alacaklı lehine ilamlı icra takibi başlatılmasını talep edebilir. Bu durumda, icra takibi süreci mahkeme kararıyla yasal bir şekilde sonuçlanır ve borçlu üzerindeki icra yaptırımları artabilir.

Hakkınızda İlamsız İcra Takibi Başlatıldığını Nasıl Öğrenebilirsiniz?

İlamsız icra takibi başlatıldığını öğrenmenin birkaç yolu vardır. İlk olarak, borçlu kişiye tebligat yoluyla bilgi verilir. Bu tebligat genellikle posta yoluyla veya icra dairesi eliyle gerçekleştirilir. Borçlunun adresinde tebligat yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, bazı durumlarda icra dairesi tarafından borçluya SMS veya E-Devlet üzerinden bildirim yapılabilir. Borçlular ayrıca kamu kurumlarının resmî web siteleri veya E-Devlet üzerinden adları veya T.C. kimlik numaralarıyla icra takibi sorgulayabilirler. Banka hesaplarına veya gayrimenkullere haciz konulduğunda, borçlu bu durumu banka veya tapu müdürlüğünden öğrenebilir. Bu yöntemlerin herhangi biri veya birkaçı kullanılarak ilamsız icra takibi başlatılıp başlatılmadığını kolaylıkla öğrenilebilir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamsız icra takibine itiraz etmek isteyen borçlu, öncelikle icra dairesine yazılı olarak itiraz dilekçesi sunmalıdır. Bu dilekçe içerisinde borçlunun kimlik bilgileri, icra takibine konu olan alacağa ilişkin itiraz gerekçesi ve delilleri yer almalıdır. Borçlu, itiraz dilekçesini icra dosyasının bulunduğu icra dairesine bizzat teslim edebileceği gibi, posta veya noter aracılığıyla da gönderebilir. İtiraz dilekçesinde alacaklının bilgileri ve icra dosya numarası da belirtilmelidir. İtiraz dilekçesi, alacaklıya da tebliğ edilir ve alacaklı da itirazı değerlendirmek için görüş bildirebilir. İcra dairesi, borçlu tarafından yapılan itirazı inceleyerek kararını verir.

İtiraz kabul edilirse icra takibi durur ve dosya mahkemeye gönderilir. Mahkeme, tarafların delillerini değerlendirerek son kararı verir. Bu süreçte, doğru ve yeterli delillerin sunulması önemlidir, bu nedenle bir avukattan destek almak faydalı olabilir.

İlamsız İcra Takibi Nasıl Durdurulur?

İlamsız icra takibini durdurmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. İlk olarak, borçlu borcunu ödediğinde veya anlaşma sağlandığında icra takibi sona erer. Borçlu, ödeme emrine karşı 7 gün içinde itirazda bulunarak da icra takibini durdurabilir. Bu durumda, icra dosyası mahkemeye intikal eder ve takip durur. Alternatif olarak, borçlu ile alacaklı arasında anlaşma yapılarak icra takibi durdurulabilir. Taraflar, borcun ödenmesi veya taksitlendirilmesi konusunda anlaşarak bu durumu icra dairesine bildirebilirler. Son olarak, borçlu, mahkemeye başvurarak icra takibinin durdurulmasını talep edebilir. Bu, örneğin, borcun haksız olduğunu veya zamanaşımına uğradığını iddia ederek gerçekleştirilebilir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nereye Yapılır?

İlamsız icra takibine yapılan itirazlar, icra dosyasının bulunduğu icra dairesine yapılır. İtiraz, ödeme emrinin tebliğ edildiği icra dairesine yazılı olarak veya sözlü olarak yapılabilir. İtiraz dilekçesi, borçlu veya vekili tarafından icra dairesine sunulmalıdır. İtirazın yazılı olarak yapılması, süreç ve delillerin daha net takip edilmesine ve ispatlanmasına yardımcı olur. Ancak, sözlü olarak yapılan itirazlar da geçerli sayılır.

İlamlı İcra Takibine İtiraz Süresi Geçerse Ne Olur?

İlamlı icra takibine yapılan itiraz süresi kaçırıldığında, icra dosyası kesinleşir ve borçluya yönelik icra işlemleri devam eder. Borçlu, itiraz hakkını kullanmadığı için mahkemeye başvurma hakkını kaybeder ve icra takibi kesinleşir. Bu durumda alacaklı, icra takibini devam ettirme hakkına sahip olur ve borçlu aleyhine icra işlemleri gerçekleştirilir. Borçlu, bu noktada itiraz hakkını kullanamaz ve icra işlemlerini durdurmak için mahkemeye başvurması gerekmektedir. Ancak, icra takibinin kesinleştiği durumda borçlunun haklı bir mazereti olması ve mahkemeden icra takibinin durdurulmasına ilişkin talepte bulunması halinde mahkeme tarafından değerlendirilir.

7 Günlük İtiraz Süresi Nasıl Hesaplanır?

7 günlük itiraz süresi 3185 sayılı Tebligat Kanunu’na göre yapılacak tebligatın yapıldığının ertesi günü hesaplanmaya başlayacaktır.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                          

            DOSYA NO                              : …………./………….

            BORCA İTİRAZ EDEN  : ………………………………………………………………………………

            ALACAK İDDİA EDEN  : ………………………………………………………………………………

            KONU                          : Borcun Tamamına İtiraz Dilekçesi

            AÇIKLAMALAR:

            Yukarıda esas numarası yazılı dosyanızda aleyhime ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Örnek:7 ilamsız takiplerde ödeme emri tarafıma tebliğ edilmiş ve tarafımca başlatılan takipten haberdar olmuş bulunmaktayım. Benim yukarıda belirtilen ve dosya alacaklısı olduğunu iddia edene herhangi bir borcum yoktur. Bu nedenle ilamsız takiplerde ödeme emrine, yapılan ilamsız icra takibine ve borcun tamamına itiraz ederim.

            SONUÇ VE İSTEM:

            Müdürlüğünüz yukarıda esas numarası yazılı dosyada bulunan ve aleyhime yapılan ilamsız icra takibine, Örnek No:7 ilamsız takiplerde ödeme emrine ve borcun tamamına itiraz ediyorum. İcra takibinin durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ediyorum. Tarih: ……/……./………..

Adı, Soyadı

…………………………………………

imza

Nil KÜLEGE

İSTANBUL İCRA AVUKATI

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap