İmar planlarının iptali davaları, toplumun genelini ve özel mülkiyet haklarını doğrudan etkileyen önemli hukuki süreçlerdir. Bu tür davalarda, imar planlarının hukuka uygunluğu ve kamu yararı gözetilir. İmar planının iptali davası, genellikle planın hazırlanması ve uygulanması aşamasında yaşanan hatalar, eksiklikler veya hukuksuzluklar nedeniyle açılır. Bu makale, imar planlarının iptali davalarının temel dinamiklerini, sürecin nasıl işlediğini ve bu tür davalarda karşılaşılan en yaygın sorunları ele almayı amaçlamaktadır.

İMAR PLANI NEDİR?

İmar planı, imar uygulamasının yapılacağı yer hakkında detaylı bilgi içeren bir haritadır. İmar planı, belediyeler, imar müdürlüğü ve şehir plancıları tarafından hazırlanır. İmar planının çeşitleri ölçek, amaç ve kapsama göre farklılık gösterir. Örneğin, nazım imar planı bir arazi veya bölgenin genel kullanım kararlarını belirlerken, uygulama imar planı ise ilgili arazilerin detaylı kullanım kararlarını belirler. İmar planları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanır.

İMAR PLANI NEDEN YAPILIR?

İmar planı, bir yerin insan topluluğunun yaşamasına uygun bir duruma dönüştürülmesi, bayındır hale getirilmesi veya kentleşmesi için planlanmasıdır. İmar planları, arazi kullanımını, yapılaşma standartlarını, yoğunluğu, fonksiyonları, ulaşım bağlantılarını ve korunacak alanları belirlemek amacıyla hazırlanır.

Bu planlar, yöre halkına en iyi yaşam koşullarını ve fiziki çevreyi sağlayacak şekilde geleceğe yönelik projeksiyonlara göre hazırlanır. İmar planlarının hazırlanması aşamasında nazım imar planları ve uygulama imar planları oluşturulur.

İMAR PLANI TÜRLERİ NELERDİR?

İmar planları, çeşitli faktörleri ve hedefleri göz önünde bulundurarak birden fazla türe ayrılır. İşte yaygın olarak bilinen bazı imar planı türleri:

 1. Nazım İmar Planı: Genel bir bölgenin ve yerleşim alanının kullanım kararlarını belirleyen, detayları daha az olan bir imar planıdır. Yerleşim bölgelerini, yeşil alanları, ulaşım hatlarını ve diğer temel kullanımları belirler.
 2. Uygulama İmar Planı: Belli bir bölge veya yerleşim alanının daha detaylı olarak arazi kullanımını, yapılaşma standartlarını, çevre düzenlemesini ve ulaşım sistemlerini belirleyen bir imar planıdır. Yapısal detayları içerir ve uygulama prosedürlerini yönlendirir.
 3. Revizyon İmar Planı: Mevcut bir imar planının değiştirilmesi veya güncellenmesi amacıyla hazırlanan bir plan türüdür. Kullanım amacı değişikliği, parsellenme veya imar düzenlemeleri gibi nedenlerle ihtiyaç duyulabilir.
 4. Koruma Amaçlı İmar Planı: Özel değeri olan doğal ve kültürel alanların korunması amacıyla hazırlanan bir imar planıdır. Örneğin, milli parklar, tarihi bölgeler veya doğal sit alanları için koruma planlarıdır.
 5. Özel Amaçlı İmar Planı: Belirli bir projenin veya yapılaşmanın gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan bir imar planıdır. Örneğin, bir endüstriyel kompleks, alışveriş merkezi veya stadyum gibi özel projeler için hazırlanabilir.

İMAR PLANLARINA HAKİM OLAN İLKELER NEDİR?

İmar planlarına hakim olan ilkeler, planlama sürecinde ve planların hazırlanmasında dikkate alınması gereken temel prensiplerdir. Bu ilkeler, imar planlarının sürdürülebilirlik, toplum ihtiyaçlarına uygunluk, çevresel ve sosyal etkilerin minimize edilmesi gibi konularda uygun olmasını sağlamak amacıyla belirlenir. Bu ilkeler genellikle ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye ve zamanla değişiklik gösterebilir.

İmar planlarına hakim olan ilkeler şunlardır:

 1. Plan Hiyerarşisi İlkesi: Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından mekânsal strateji planlarına uygun olarak çevre düzeni planları ve imar planları kademelerinden oluşur.
 2. 2. Kademeli Birliktelik İlkesi: Planlar birbirleriyle uyumlu ve tutarlı olmalıdır. Çevre düzeni planları ve imar planları arasında tutarlılık sağlanmalıdır.
 3. Katılımcılık İlkesi: Planlama sürecinde ilgili yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, vatandaşlar ve diğer ilgili paydaşlar aktif olarak katılım sağlamalıdır.
 4. Bütüncül Planlama İlkesi: Planlama sürecinde çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler bir arada değerlendirilmelidir.
 5. Sürdürülebilirlik İlkesi: Planlar, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olmalıdır.
 6. Çevresel Etki Analizi İlkesi: Planlama sürecinde çevresel etki analizleri yapılmalı ve çevresel etkiler minimize edilmelidir.
 7. Toplum İhtiyaçlarına Uygunluk İlkesi: Planlar, toplumun ihtiyaçlarını karşılamalı ve yaşanabilir bir çevre yaratmalıdır.

İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

İmar planları, bir bölgenin nasıl kullanılacağını belirleyen resmi belgelerdir. Ancak, bazen bu planlar, bireylerin veya toplulukların çıkarlarına aykırı olabilir. Bu durumda, imar planına itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.

İmar planına itiraz etmek, vatandaşların kentsel gelişim süreçlerine katılmasının önemli bir yoludur. İmar planına itirazlar genellikle planın belirli bir yönüne, örneğin bir yapılaşma yoğunluğuna veya belirli bir kullanıma yöneliktir. İmar planına itirazlar, planlama sürecinin daha adil ve kapsayıcı olmasına yardımcı olabilir.

Bir imar planına itiraz etmek istiyorsanız, yerel yönetim birimine başvurmanız gerekmektedir. İmar planına itirazınızı desteklemek için belgeler ve kanıtlar sunmanız gerekebilir. İmar planına itiraz süreci, yerel yönetim birimlerinin kararlarına meydan okuma ve toplulukların çıkarlarını koruma hakkınızı kullanmanız için önemli bir mekanizmadır.

Sonuç olarak, imar planına itiraz hakkınız, demokratik bir toplumun önemli bir parçasıdır. İmar planına itiraz hakkını kullanarak, yaşadığınız yerin gelecekte nasıl şekilleneceğine dair söz hakkına sahip olabilirsiniz. İmar planına itiraz etmek, hem bireylerin hem de toplulukların çıkarlarını korumak için önemli bir araçtır.

İMAR PLANI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Evet, bir imar planı iptal edilebilir. İmar planının iptal edilebilmesi için belirli koşulların bulunması gerekmektedir. İmar planının iptal edilebilmesi için aşağıdaki durumların var olması gerekmektedir:

 1. İmar mevzuatına aykırı olması,
 2. Kamu yararı amacı taşımaması,
 3. Şehircilik ilkelerine aykırı bir imar planı olması,
 4. Planlama esaslarına aykırılığın mevcut olması,
 5. Bir üst kademedeki imar planına aykırı olması.

İmar planlarının iptali, idare mahkemelerine dava açılarak gerçekleştirilebilir. Ancak, bir imar planının iptal edilmesi durumunda, ilgili alan plansız hale gelir. İptal edilen imar planı tamamen hükümsüz sayılır ve bu iptal kararı üçüncü kişiler açısından da sonuç doğurur. İmar planının iptal edilmesi, o alanın (o plan açısından) plansız hale gelmesi anlamına gelir.

İMAR PLANLARININ İPTAL EDİLMESİ NEDENLERİ NELERDİR?

İmar planlarının iptal edilmesine neden olabilecek durumlar genellikle aşağıdaki gibidir:

 • Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması: İmar planının yetkili kamu idaresince ve bu kamu idaresinin yetkili organlarınca yapılıp yapılmadığını kapsar.
 • Kamu İdaresinin Yetkili Olmayan Birimleri Tarafından Onaylanması: İmar planlarının, kamu idaresinin mevzuatla yetkilendirilmiş organları tarafından onaylanması gerekir.
 • Yetkili Olmayan Kişiler Tarafından Hazırlanması: İmar planlarının yeterlik belgesine sahip personel tarafından yaptırılması, önemli bir şekil unsurudur.
 • Üst Kademedeki İmar Planına Aykırı Olması: İmar planının üst kademedeki planlarla uyumlu olmaması.
 • İmar Mevzuatına Aykırı Olması: İmar planının imar mevzuatına aykırı bir şekilde hazırlanmış olması.
 • Kamu Yararı Amacı Taşımaması: İmar planının kamu yararı amacı taşımayan bir plan olması.
 • Şehircilik İlkelerine Aykırı Olması: İmar planının şehircilik ilkelerine aykırı bir plan olması.
 • Planlama Esaslarına Aykırılığın Mevcut Olması: İmar planının planlama esaslarına aykırı olması.

İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI NEDİR?

İmar planının iptali davası, imar planlarının hukuka uygun olup olmadığını denetlemek için açılan bir davadır. İmar planları, bir bölgenin nasıl kullanılacağını belirleyen resmi belgelerdir. Bu planlar, konut, ticaret, endüstri, tarım ve diğer kullanımlar için belirli alanları belirler. Ancak, bazen bu planlar hukuka veya belirli düzenlemelere aykırı olabilir.

Örneğin, bir imar planı, bir doğal koruma alanının ticari bir bölgeye dönüştürülmesini öngörebilir. Bu durumda, bu planın hukuka aykırı olduğunu düşünen bir kişi veya grup, imar planının iptali davası açabilir. Bu dava, planın hukuka uygunluğunu denetler ve gerekirse planı iptal eder.

İmar planının iptali davası, hukukun üstünlüğünü ve adil bir toplum düzenini sağlamak için önemlidir. İmar planının iptali gibi davalarda, mahkeme, planın hukuka uygun olup olmadığını belirlemek için tüm kanıtları dikkatlice değerlendirir. Eğer plan hukuka aykırıysa, mahkeme planı iptal eder ve yeni bir plan yapılması için yetkililere talimat verir.

Sonuç olarak, imar planının iptali davası, toplumun çıkarlarını korumak ve hukukun üstünlüğünü sağlamak için hayati bir araçtır. Bu tür davalara olan ihtiyaç, hukukun ve adaletin toplumumuzdaki önemini vurgular. Bu nedenle, imar planının iptali davası, hukukun ve adaletin toplumumuzdaki önemini vurgular.

İMAR PLANININ İPTALİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

İmar planının iptali davasını, iptali istenen imar planı nedeniyle menfaatleri ihlal edilen kişiler açabilir. Bu kişiler genellikle aşağıdaki kategorilere girer:

 1. Taşınmaz Malikleri: İmar planları, plan kapsamındaki taşınmazların hukuki durumlarını etkiler. Bu nedenle, imar planı kapsamında bulunan ya da imar planı değişikliğinden etkilenen parsel malikleri, imar planının iptali istemi ile idari yargıda dava açabilir.
 2. Tapusuz Taşınmazı Zilyetliği Bulunanlar: 20 yıldan uzun süredir davasız ve çekişmesiz bir şekilde malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran iyi niyetli zilyetler.
 3. Sınırlı Ayni Hak Sahipleri

İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI AÇMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

İmar planının iptali davası, imar planlarının hukuka aykırı olduğu durumlarda, menfaatleri ihlal edilen kişilerin başvurabileceği bir hukuki süreçtir. İmar planının iptali davasının açılabilmesi için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte bu koşullar:

 1. Menfaat İhlali: İmar planının iptali davasını açmak isteyen kişinin, iptali istenen imar planı nedeniyle menfaatlerinin ihlal edilmiş olması gerekmektedir. Bu, genellikle imar planı kapsamında bulunan ya da imar planı değişikliğinden etkilenen taşınmaz malikleri için geçerlidir.
 2. Hukuka Aykırılık İddiası: İmar planının iptali davasını açmak isteyen kişinin, iptali istenen imar planının hukuka aykırı olduğunu iddia etmesi ve bu iddiasını kanıtlaması gerekmektedir.
 3. Dava Açma Süresi: İmar planının iptali davasının açılabilmesi için belirli bir süre içinde dava açılması gerekmektedir. Bu süre, imar planının ilan edildiği tarihten itibaren genellikle 60 gündür.

İMAR PLANININ İPTALİ DAVASINDA İDAREYE ZORUNLU BAŞVURU ŞARTI VAR MIDIR?

İmar planının iptali davası konusunda, idareye zorunlu başvuru şartı olmadığı belirtilmektedir. İmar planlarının iptaline ilişkin olarak dava açılabilmesi için idareye başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu, tam yargı davaları için geçerli bir durum olabilir ancak iptal davalarında işlemi yapan idareye başvuru hakkı vardır. Yani, ihtiyari bir başvuru söz konusudur.

Bu durum, imar planına itiraz etmeyen kişilerin de bu planların iptali istemi ile idari yargıda dava açmalarını mümkün kılmaktadır. Ancak, itiraz edilmesi durumunda sürelerin itiraza göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

İMAR PLANININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ

İmar planının iptali davası konusunda, dava açma süresi önemli bir husustur. İmar planlarını askı süresince öğrenen veya imar durumunu inşaat izni sebebiyle öğrenen kişiler, bu planın şehircilik ilkelerine aykırı olması halinde 60 gün içinde imar planının iptali davası açıp, planın iptalini isteyebilirler.

Eğer imar planı ilanına itiraz etmişseniz ve itirazınız reddedilmişse artık işlemi öğrenmiş sayılırsınız ve 60 günlük süre başlar. İtiraz üzerine 15 günlük karar verme süresi içinde idare bir karar vermemişse, zımnen ret kabul edilip 60 gün içinde dava açılmasında fayda vardır.

Ancak, ilan edilen düzenleyici bir işleme ilişkin olarak, ilanı izleyen altmış gün içinde herhangi bir dava açılmamış olsa bile, bu düzenleyici işlemin uygulanması sonucunda yeni bir işlem gerçekleştirilirse, ilgililer bu yeni uygulama işlemine ve aynı zamanda orijinal düzenleyici işleme karşı dava açma hakkına sahiptir.

İMAR PLANININ İPTALİ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

İmar planının iptali davası konusunda görevli ve yetkili mahkeme, imar planını hazırlayan idareye bağlıdır. Eğer planı Bakanlık hazırlamışsa, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay görevli olacaktır. Ancak, belediyece hazırlanmış bir imar planında iptal davası, ilk derece mahkemesi olan idare mahkemesinde açılacaktır.

Yetkili mahkeme ise genellikle bu uyuşmazlığın konusu taşınmazlar olduğundan, taşınmazın bulunduğu yerdeki idare mahkemesi yetkilidir.

ASKIYA ÇIKAN İMAR PLANI NEDİR?

Askıya çıkan imar planı, belediyeler tarafından çıkarılan yeni imar planları ya da imar planında yapılan değişikliklerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdikten sonra, ilgili kurumun kendisine gönderilmesi ve bu planların ilgili belediye ya da kurum tarafından bir ay süresince ilan edilmesi işlemidir.

Bu ilan etme işlemine imar planının askıya çıkması adı verilir. Askı süresi boyunca, yani 1 ay süresince, plan herkesin erişimine açık olacak şekilde yayımlanmak zorundadır. Bu süre zarfında vatandaşlar imar planına itiraz edebilir.

ASKIYA ÇIKAN İMAR PLANINA KARŞI İTİRAZ VE DAVA YOLU

Askıya çıkan imar planına karşı itiraz ve dava yolu konusunda, imar planlarına karşı itiraz ve iptal davası açma süreci genellikle aşağıdaki şekilde işler:

 1. İtiraz Süreci: İmar planları, ilgili belediye veya kurum tarafından bir ay süresince ilan edilir. Bu süre zarfında vatandaşlar imar planına itiraz edebilir. Ancak, bu itiraz hakkı, plana karşı dava açmanın zorunlu bir ön koşulu değildir.
 2. Dava Açma Süreci: İmar planına karşı yapılan itiraza, askı süresinin son gününden itibaren 60 gün içinde idarece cevap verilmemiş ise, bu altmış günlük süreyi takip eden altmış gün içinde dava açılması gerekir. Eğer İmar Planı ilanına itiraz etmişseniz ve itirazınız reddedilmişse artık işlemi öğrenmiş sayılırsınız ve 60 günlük süre başlar.
 3. Dava Açma Süresinin Kaçırılması Durumunda: Eğer ilan edilen düzenleyici bir işleme ilişkin olarak, ilanı izleyen altmış gün içinde herhangi bir dava açılmamış olsa bile, bu düzenleyici işlemin uygulanması sonucunda yeni bir işlem gerçekleştirilirse, ilgililer bu yeni uygulama işlemine ve aynı zamanda orijinal düzenleyici işleme karşı dava açma hakkına sahiptir.

İMAR PLANININ İPTALİ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI VAR MIDIR?

İmar planının iptali davası konusunda, dava açma süresi önemli bir husustur. İmar planlarına karşı yapılan itiraza, askı süresinin son gününden itibaren 60 gün içinde idarece cevap verilmemiş ise, bu altmış günlük süreyi takip eden altmış gün içinde dava açılması gerekir. Eğer İmar Planı ilanına itiraz etmişseniz ve itirazınız reddedilmişse artık işlemi öğrenmiş sayılırsınız ve 60 günlük süre başlar.

Ancak, ilan edilen düzenleyici bir işleme ilişkin olarak, ilanı izleyen altmış gün içinde herhangi bir dava açılmamış olsa bile, bu düzenleyici işlemin uygulanması sonucunda yeni bir işlem gerçekleştirilirse, ilgililer bu yeni uygulama işlemine ve aynı zamanda orijinal düzenleyici işleme karşı dava açma hakkına sahiptir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI HİZMETLERİMİZ

İmar planlarına itiraz mı etmek istiyorsunuz?  Hukuka aykırı olduğunu düşündüğünüz planlar mı var? Şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmayan kararlarla mı karşı karşıyasınız?

Harbiye Hukuk Bürosu olarak, imar planının iptali davalarında uzman ekibimizle yanınızdayız. İtiraz süreçlerinden, dava açma haklarınıza kadar her adımda sizlere rehberlik ediyor, hukuki süreçlerde güçlü temsiliniz oluyoruz.

 • Alanında Uzman Avukatlar
 • Hızlı ve Etkili Süreç Yönetimi
 • Yüksek Başarı Oranı

İmar planının iptali davası hizmetlerimizle, haklarınızın güvence altına alınmasını sağlıyoruz. Harbiye Hukuk Bürosu ile güçlü bir temsilciye sahip olun ve hukuki süreçlerde fark yaratın!

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. İmar Planına İtiraz Edilir Mi?

Evet, imar planlarına itiraz edilebilir. İmar planı; insan ve çevre ilişkisini esas alan, sosyolojik temelli tasarımlar olup kamu yararı karşılığında özel mülkiyet hakkına müdahale edilmesi durumunu ortaya çıkarmaktadır.

2. İmar Planlarında Yetkili İdare Neresidir?

İmar planlarının bizzat ilgili belediyesince yapılabileceği gibi başka kurum, kuruluş ve kişilere de mevzuattaki esaslara uygun biçimde yaptırılabileceği; ancak, plan onaylama yetkisinin kesinlikle ilgili belediye meclisine ait olduğu belirtilmiştir.

3. İmar Planının İptali Davasını Kimler Açabilir?

İmar planlarına karşı, menfaatleri doğrudan etkilenen her birey, Anayasa’nın 125. Maddesi gereğince dava açabilir.

4. Yapılan İmar Planı Nasıl Kesinleşir?

İmar planlarının, kesin ve yürütülebilir idari işlem olarak oluşup ortaya çıkabilmesi için Kanunda öngörülen tüm prosedürün tamamlanması gerekir.

5. Kesinleşmiş İmar Planına Nasıl İtiraz Edilir?

İmar planları, onay tarihinden itibaren belediye başkanlığı tarafından bir ay süre ile ilan edilir. İşte bu bir aylık ilan süre içinde planlara itiraz edilebilir.

6. Yapılan İmar Planları Kaç Yıl Geçerlidir?

İmar planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren her halde beş yıl içinde dava açılabilir.

7. İmar Planının İptali Davasında Davacı ve Davalı Kimdir?

İmar planının iptali davasında davacı, menfaatleri doğrudan etkilenen birey olabilir. Davalı ise, planı yapan belediye olacaktır.

8. İmar Planı Ne Zaman Askıya Çıkar?

İmar planları bir ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkar.

9. İmar Planının İptali Dava Açma Süresi Nedir?

İmar planlarına karşı dava açma süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar ve genel dava açma süresi altmış gündür.

10. Askıya Çıkan İmar Planının İptali Davasında İdareye Zorunlu Başvuru Şartı Var Mıdır?

İmar planına itiraz, imar planının iptaline ilişkin olarak dava açılabilmesi için zorunlu bir şart değildir. Bu nedenle imar planına ilişkin olarak itiraz edilmemişse dahi, imar planının iptali talebiyle idari yargıda dava açılması mümkündür.

İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

… İDARE MAHKEMESİ ‘NE

DAVACI:……….

VEKİLİ:

DAVALI:……….

KONU:……….

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz, halen … ili, … ilçesi, … mahallesi, … pafta, … ada, … parselde kain …m² ve … vasfında taşınmazın kayıt maliki bulunmaktadır.

2-) Müvekkilimize ait bulunan işbu taşınmazı da içine alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, … ili büyükşehir belediyesi belediye meclisinin …/ …/ … tarihli, … sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3-) Ancak, müvekkilimize ait bulunan işbu taşınmaz, anılan uygulama imar planında tamamen yapı yapılamayacak bir alanda kalmakta olup, taşınmazın başka bir parselasyon alanı sınırına girmesi de mümkün değildir.

4-) Taşınmazın mevcut özelliklerinin bir sonucu olarak, tamamen yapı yapılamayacak bir alanda kalıp ayrıca başka bir parselasyon alanı sınırına girmesi de mümkün olmaması sebebiyle zayiat oranının yüksek olacağı gerekçe gösterilerek, işbu imar planında düzenleme sınırı dışında bırakılma durumu, eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı bulunmaktadır.

5-) İşbu nedenle, anılan uygulama imar planının iptalini istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER     : 3194 S. K. M. 5, 6, 8, 9 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : … Ölçekli Nazım İmar Planı, … Ölçekli Bölge Planı, tapu kayıtları ve diğer deliller

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … ili büyükşehir belediyesi belediye meclisinin …/ …/ … tarihli, …   sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  ……….

EKLER:

1-) Tapu belgesi.

2-) İmar uygulamasının onaylanmasına dair belediye encümeni il idare kurulu karar örneği.

3-) Varsa imar planı ve parselasyon plan örneği.

Davacı Vekili

Av. …

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap