İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

İş hukuku Kara Avrupası hukuk sistemlerine dahil ülkelerde genellikle milli iş kanunları ile düzenlenmektedir.

İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir.

Randevu Alın

İş Hukuku Hakkında Yazılarımız

Harbiye Hukuk Bürosu; İstanbul’da dinamik ve alanında uzman kadrosu ile iş hukuku ile ilgili her türlü uyuşmazlık hakkında; işçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, iş hizmet sözleşmesinin hazırlanması, fesih bildirimi hazırlanması, işe alma ve işten çıkarılmaya ilişkin uyuşmazlıkların ve süreçlerin takibi gibi durumlarda gerekli hukuki desteğin en hızlı ve doğru şekilde sağlanması, kısacası işçi ve işveren arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesinde hukuki danışmanlık vermektedir. 

Harbiye Hukuk Bürosu işçi müvekkillerimiz adına ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası, sendikal tazminat davası, iş kazası tazminat davaları, işe iade davası, kötü niyet tazminatı davası, işten çıkarılan işçinin hakları, işçinin evlilik, ölüm izin hakları ve  işçi hakları konusunda hukuki destek sağlamaktadır. İşveren müvekkiller için ise iş hizmet sözleşmesinin hazırlanması, iş sözleşmesinin fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuata uygunluğu, işe iade, kötü niyet, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı, iş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza davalarının takibi, İşçi ve iş yeri güvenliği konusunda yasal mevzuata uygunluk gibi kısacası İş Kanunu kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda işverenlere destek sağlanması ve işveren temsilcisi olarak iş davalarının takibi ve sonuçlandırılması süreçlerinde her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

İş Hukuku/Çalışma Hukuku Nedir?

İş hukuku genel anlamda iş, işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkiyi belirleyen, işçi ve işveren arasındaki ilişkiye yasa çerçevesinde belirli sınırlamalar getiren, işçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıkları düzenleyen, iş ve çalışma hayatını düzenleyen kanunları barındıran hukuk dalıdır. İş hukuku, kapsamı gereğince her ne kadar hem işçinin hem de işverenin haklarını korur nitelikte düzenlemeler barındırsa da iş hukukunun temel prensibi işçiyi korumak üzerine kuruludur. İşçi ile işveren arasındaki ihtilaflar genellikle işçinin izin hakkı, ücret hakkı, tazminat ve haksız fesih ile işten çıkarılması, işçilik alacakları konusunda çıkmaktadır. İşçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar iş hukuku kapsamında kalmakta olup İş Mahkemelerinde görülmektedir.

İş Kanunu Nedir?

4857 Sayılı İş Kanunu m.1/1’de de belirtildiği üzere, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir kanundur.

İş Hukuku Avukatı Kimdir?

İş Hukuku Avukatı, iş hukuku alanında işçi veya işvereni temsilen meydana gelen uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve dava süreçlerinin takibinde görev alan avukatlar için kullanılan bir tabirdir. İş avukatı, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işçi ve işveren arasında imzalanan veya kabul edilen iş sözleşmesinden kaynaklanmış olan hak ve alacaklar hususundaki uyuşmazlıkların çözümünde görev alır. Bu nedenle bu süreçte iş davalarında somut olayın özelinde işçi veya işveren kanadının hukuki açıdan desteklenmesinde önemli rol üstlenmektedir.

İşçi Avukatının Hizmet Kapsamı Nelerdir?

İşçi Avukatı, iş davalarında işçinin vekilliğini üstlenmekte ve işçinin iş kanunundan ve toplu sözleşmelerden kaynaklanan haklarının korunması adına her türlü hukuki desteği sağlamakta olan avukattır. İşçi Avukatı, işverence haksız yere işçinin işine son verilmesi, işe iade süreçleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, izin ve ücret alacakları gibi haklarının kaybının önlenmesi adına birçok durumda işçinin yanında haklarının savunuculuğunu yapmaktadır. İşçi hakları ile ilgili olarak Harbiye Hukuk Bürosu bünyesindeki İş hukuku avukatı ekibimizin hizmetleri şu şekildedir;

İhbar, kıdem, işe başlamama tazminatı ile ilgili dava açılması ve takibi süreci

Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi süreci

Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması

Yıllık izin ücreti, ulusal bayramlar, resmî tatil ve hafta tatil ücretleri, sair ücreti, sefer primi vb. gibi ücret alacakları ile ilgili davaların açılması ve takibi süreci

Eşit Davranmama ve Ayrımcılık Tazminatı

Sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespit davası, kaza, yaralanma, ölüm veya iş görmezlik durumlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, prim tespiti davası, geçersiz fesih nedeniyle işe iade davası ve bundan kaynaklı alacaklar

İş sözleşmelerinin hazırlanması

Olası davalarla ilgili takip ve önleyici yasal adımların atılması

Yukarıda saydığımız ve daha birçok konuda işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlığın mahkemeye taşınması ve akabinde işveren kayıtlarının doğru ve etkin biçimde kullanılarak; tazminat ve diğer ücret taleplerine karşı haksızlığın önüne geçilmesi ve işçinin herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına Harbiye Hukuk Bürosunun deneyimli İş Hukuku avukatlarından hukuki yardım alınması önem arz etmektedir.

İşveren Avukatının Hizmet Kapsamı Nelerdir?

İşveren avukatı, iş davalarında işverenin vekilliğini üstlenen ve haklarının korunması için her türlü hukuki desteği sağlayan avukattır. İş hukukunun temel prensibinin işçiyi korumaya yönelik olduğu düşünülecek olursa işverenin işçi ile olan ilişkisinde son derece dikkatli olması gerekmektedir. Aksi halde maddi ve manevi birçok zarara uğrayacağı muhakkaktır. Bu şekilde maddi ve manevi kayıpların önüne geçebilmek için sürecin en başından itibaren hukuki yardım almak oldukça faydalı olacaktır. Harbiye Hukuk Bürosunun deneyimli İş hukuku avukatları iş sözleşmelerinin hazırlanmasında, işverene karşı açılacak her türlü davanın takibi ve yine işverenin haklarının korunması için davaların açılması ve takibi süreçlerinde yanınızdadır. İşveren hakları ile ilgili olarak Harbiye Hukuk Bürosu bünyesindeki İş hukuku avukatı ekibimizin hizmetleri şu şekildedir;

 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda yasal mevzuata uygunluk ve dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması 
 • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
 • Güncel mevzuat ile uyumlu iş hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş sözleşmesinin fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuata uygunluğu
 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri
 • Sendikal mevzuat temelinde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Şirket içinde kabul edilecek yönetmelikleri ve disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması
 • İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı gibi konularda dava sürecinin takip edilmesi
 • Kötü niyet davasının açılması ve dava takibi
 • İşe iade davasının takibi
 • İş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza davalarının takibi
 • İş Kanunu kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda işverenlere destek sağlanması
 • İşveren temsilcisi olarak iş davalarının takibi ve sonuçlandırılması

Yukarıda sayılan hizmet alanları ve daha birçok alanda işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların dava süreçlerinin takibi, mevzuata uygun iş sözleşmelerinin hazırlanarak ileride yaşanabilecek ihtilafların ve hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için iş hukuku alanında uzman ve deneyimli Harbiye Hukuk Bürosu avukatlarından profesyonel bir yardım almanızı tavsiye ederiz.

İş Hukukuna Hangi Mahkemeler Bakar?

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.2/1 hükmüne göre, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ancak kanun koyucu, 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile HMK’da düzenlenmiş bulunan genel görev kuralına bir istisna getirmiştir. İş Mahkemeleri Kanunu m.5/1-a gereğince, İş Kanununa tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına dava ve işlere İş Mahkemeleri bakar. Ancak İş Mahkemeleri, görev yönünden özel statüye sahip mahkemelerdir. Bu itibarla, içerisinde bulunulan yargı çevresinde İş Mahkemesi bulunmaması halinde doğan uyuşmazlıklara İş Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi bakacaktır.     

 

İş Mahkemeleri Davaları Ne Kadar Sürer?

İş Mahkemeleri davaları ne kadar sürer sorusu en çok merak edilen sorular arasındadır. İş hukuku davalarının sonuçlandırılabilmesi için öngörülen ortalama süre 540 gün olsa da dava sonuçları; açtığınız davanın niteliği, dava sayısının fazlalığı, hâkim, savcı ve adli personel yeterlilikleri gibi birçok faktöre göre değişebilmektedir. İş hukuku davalarında mahkemelerin iş yükünün oldukça fazla olması ve giderek artması, dava içi tebligatların yapılması için gerekli olan süreler, bilirkişi ve keşif incelemeleri ve ilk derece mahkemesinden sonraki aşamalar İstinaf ve Yargıtay incelemeleri için geçen süreler göz önünde bulundurulduğunda uygulamada iş hukuku davalarının sonuçlanması için gereken süre toplam 3 ila 5 yıl arasında değişebilmektedir. Ancak usul ve esaslara tam anlamıyla hâkim bir avukat ile çalışmak dava süreçlerini oldukça hızlı sonuçlandırabilir. Zira her davanın kendine özgü detay ve teknikleri vardır.

İş Mahkemelerinde Dava Süreci Nasıl İşler?

İş mahkemesinin görevlerinden biri işçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklara bakmaktır. İş mahkemeleri özel ihtisas mahkemeleri olarak adlandırılmakta olup hemen hemen her adliyede bulunmaktadır. İş mahkemesi bulunmayan yerlerde iş davalarına bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

İş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk kurumu da devreye girmektedir. İş hukukunda işçi ve işveren arasındaki yıllık izin ücreti, fazla çalışma (fazla mesai) ücreti, maaş vb. gibi işçilik alacakları ile ihbar tazminatı, kıdem tazminatı vb. gibi tazminatlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar 01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu arabuluculuk yoluyla çözülecektir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3).

İşçi ve işveren aralarındaki hukuki sorunu gidermek için öncelikle zorunlu olarak arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabulucuya başvurmadan iş mahkemesinde açılan iş davaları “dava şartı yokluğu” nedeniyle usulden reddedilecektir.

Bu aşamada anlaşmanın sağlanamaması halinde iş hukuku avukatı tarafından hazırlanacak bir dava dilekçesiyle dava açılabilir. Zorunlu arabuluculuk kapsamına giren davalara örnek olarak şunlar gösterilebilir;

 • İşe iade davaları
 • Kıdem tazminatı alacağından doğan davalar 
 • İhbar tazminatı alacağından doğan davalar 
 • İşe başlatmama tazminatından doğan davalar
 • Boşta geçen süre tazminatından doğan davalar
 • Fazla mesai ücretinden doğan davalar
 • Yıllık izin ücretinden doğan davalar
 • Kötü niyet tazminatından doğan davalar
 • Sendikal tazminattan doğan davalar
 • Eşit davranmama tazminatından doğan davalar 
 • Prim ve ikramiye ücretinden doğan davalar 

Yukarıda sayılan davaların aksine iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları arabulucuya başvurma zorunluluğunun dışında bırakılmıştır. İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru süresi dava zamanaşımı süresi ile aynıdır.

Sık Sorulan Sorular 

 İş Mahkemesi Avukatının Ücretini Kim Öder? 

İş mahkemesi avukatının ücretinin kim öder sorusu insanlar tarafından merak konusudur. Taraflar iş mahkemelerindeki davalarda vekâlet verdikleri avukatın ücretini avukat ile en başta kararlaştırılan tutar üzerinden ödemek zorundadırlar. Ancak davanın kabulü yani kazanılması veya reddi yani kaybedilmesi durumlarında karşı vekâlet ücreti de söz konusu olmaktadır. Mahkemece belirlenen karşı vekalet ücreti davayı kaybeden tarafça davayı kazanan tarafın avukatına ödenir. Bu durum yasa koyucu tarafından Avukatlık Kanunu‘nun 164. maddesinin son fıkrasında “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

 İş Avukatı/İşçi Avukatı/İşveren Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık ücreti müvekkil tarafından alınan hukuki hizmete karşılık olarak vekilliğini üstlenen avukata ödeyeceği ücrettir. Türkiye Barolar Birliği, her yıl yenilenen ve güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ni oluşturmakta ve resmî gazetede yayımlamaktadır. Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği bu ücret asgari sınırdır. Avukatlık Kanunu madde 164 uyarınca “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz.” Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uygulanacak tarife başlığı 21. madde gereğince “Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.” Fakat bu asgari sınır olup iş avukatı somut olaydaki hukuki uyuşmazlığın niteliği, dava açılıp açılmayacağı ve eğer dava açılacaksa ortalama ne kadar süren bir dava sürecinin olacağı, hukuki hizmetin verileceği işin önemi ve büyüklüğü gibi birçok etken göz önünde bulundurularak avukatlık ücretini belirleyebilmektedir.

İş davaları hak kayıplarının yaşanmaması adına zamanaşımı süreleri, ispat yükünün hangi tarafta olduğu gibi konular bakımından takibi son derece önemli ve tecrübe gerektiren davalardır. Özellikle işçinin işçilik alacaklarının hangi hallerde doğduğu, işçinin hangi hallerde işine son verileceği ve iş kazası durumlarında tazminat süreçlerinin yürütülmesi gibi tecrübeli bir işçi avukatının takibine muhtaç davalar mahiyetleri gereği oldukça hassas ve zor davalar olduğundan alanında uzman bir iş avukatı ile yürütülmesi işçinin hak kayıplarının önüne geçecektir. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde farklı ortaklıkları ile hizmet veren Harbiye Hukuk Bürosu iş hukuku alanında sahip olduğu uzman iş avukatları kadrosuyla en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Harbiye Hukuk Bürosunun uzman işçi avukatı kadrosu olarak avukatlık ücret skalasını işçilerin tek geçim kaynaklarının aldıkları ücret olduğunu göz önünde bulundurarak belirlemekteyiz.

 İş Davalarında Avukat Ücreti Yüzde Kaç Alır?

Avukatlık hizmeti karşılığında alınacak yüzde her avukatın kendisi tarafından belirlenebilmekle birlikte söz konusu yüzdelik ücret talebinin de yasalar ile getirilen bir sınırı bulunmaktadır. Bu sınırlamalar dahilinde iş davalarında söz konusu avukatlık ücreti genellikle alacağın yüzde 15 ila 25’i arasında değişmektedir.

 İş Hukuku Avukatı Ücretsiz Danışma Hizmeti Veriyor Musunuz?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, “Avukatlık Ücreti” başlıklı 164. maddesi uyarınca her türlü hukuki iş, işlem ve danışma ücrete tabidir. Kanunda ücret alınmadan iş yapılabileceği istisnai durumlar da düzenlenmiş olup bu durumda avukatın bağlı bulunduğu baroya bunu bildirmesi zorunluluğu getirilmiştir. Sözün özü avukata danışma, konu hakkında hukuki görüş alma ücrete tabi olup avukat ücretsiz hukuki danışma verememekte ve dava alamamaktadır.

 İş Mahkemesinde Avukat Zorunlu Mu?

Türk Hukukunda tarafların kendilerini avukat ile temsil ettirmesi konusunda kanunda sayılı bazı istisnai haller hariç bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle iş mahkemesinde görülecek olan davaların vekil olmadan da yürütülmesi mümkündür. Ancak önemle belirtmek gerekir ki zamanaşımı sürelerinin çokluğu ve özellikle işçilik alacakları ve haklarına hangi koşullarda hak kazanılacağı gibi tecrübe ve alanında hukuki uzmanlık gerektiren iş davalarının mahiyeti gereğince zor olması olası hak kayıplarının yaşanmasına sebebiyet vermektedir.  Bu nedenle iş davalarının takibinin teknik bilgi ve tecrübe gerektirmesi sebebi ile iş hukuku alanında uzman avukatlar tarafından davaların yürütülmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

 En iyi İşçi Avukatı Nasıl Bulunur?

İş davaları dikkat, özen ve uzmanlık gerektiren davalar olup bu davalarda vekillik yapacak avukatın iş hukukuna ve mevzuata hâkim alanında yetkin olması gerekmektedir. Her hukuk alanında olduğu gibi iş hukuku alanında iş hukuku avukatı herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için müvekkilinin talepleri doğrultusunda en doğru hukuki yardımı sağlamak, müvekkili ile doğru ve sağlıklı bir iletişim kurmalıdır. İyi bir iş hukuku avukatı için avukatın meslekteki başarılarına, tecrübelerine ve referanslarına bakılması iyi bir avukat bulmak konusunda sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olacaktır. İş hukukuna ilişkin “en iyi işçi hukuku avukatı” arayışınızda, size profesyonel destek verebilecek, alanında oldukça uzman ve başarılı ekibimizle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla ile İş Hukuku ve Aile Hukuku başta olmak üzere Gayrimenkul Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku alanları olmak üzere, Sözleşmeler, Ticaret Hukuku, Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Sağlık Hukuku ve Rekabet Hukuku gibi birçok alanda, Avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Harbiye Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır. İstanbul iş hukuku avukatı için avukat kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.