Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının iptaline ilişkin emsal Danıştay kararları makalemizi okumadan önce Devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarından kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda itiraz ve dava dosyalarınıza sunabileceğiniz kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının iptaline ilişkin emsal Danıştay kararlarını değerlendirmelerinize sunuyoruz.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına konu eylemlerin inandırıcı ve somut delillerle ortaya konulamaması nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının iptaline ilişkin Danıştay 2. Daire Başkanlığının 2021/6319 E., 2022/2232 K. Sayılı kararı

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem : Dava, … İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapan davacının, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 7/D-5. maddesi uyarınca “24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası” yerine öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunduğundan bahisle 657 sayılı Kanun’un 125/5. maddesi uygulanmak suretiyle belirlenen brüt aylığın 1/2 oranında kesilmesi cezasıyla tecziyesine ilişkin … günlü, … sayılı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ KARARININ ÖZETİ:

… İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının … Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iken 24/04/2014 tarihinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü içerisinde bulunduğu sırada Emniyet Amiri …’ye “Hepsi senin mi?” sözünü sarf ettiğinin anlaşıldığı, davacıya isnat edilen ve sübut bulan fiilin Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 7/D-5. maddesinde yer alan ve 24 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren “sarkıntılık” suçu yerine aynı Tüzük ‘ün 5/B-1. maddesinde yer alan “Kendisi ile aynı rütbede çalışanlara, astlarına veya iş arkadaşlarına onur kırıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak” suçu kapsamına girdiği gerekçesiyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından özetle; disiplin soruşturması sonucunda fiilin sübuta erdiğinin belirlendiği, davacının eşi ve diğer emniyet mensupları vasıtası ile emniyet amiri … ile görüşmek istediği ve …’nin olayı bildirmemesi için telkinde bulunduğu, davacının olay sonrasındaki davranışlarının suçluluk psikolojisinin belirtisi olduğu, davacının onur kırıcı sözün ortaya çıkmaması için bütün çabayı sarf ettiği ileri sürülerek, Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ KARARIN İNCELENMESİ

Kamu görevlilerinin disiplin cezasıyla cezalandırılabilmeleri için, disipline aykırı eylem veya işlemlerin sübut bulup bulmadığının usulüne uygun olarak yapılacak soruşturma ile ortaya konulması, soruşturma aşamasında kamu görevlisinin lehinde ve aleyhinde olan her türlü bilgi ve belgenin toplanması, bilahare disipline aykırı davranış olarak tespit edilen eylemin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanarak eylemine uygun olan disiplin cezası maddesinin tayini ve uygulanması gerekmektedir.

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ KARARINA İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bu bağlamda, soruşturma sonucunda disiplin cezası verilebilmesi için, suça esas fiilin sübuta erdiğine ilişkin tespitin, hukuken geçerli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut delillerle (yer, zaman, oluş şekli vs.) ortaya konulması, yani ispat edilmesi gerektiği açıktır.
Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; … Cumhuriyet Başsavcılığının Soruşturma No:…, Karar No:… sayılı soruşturması sonucunda davacıya atılı suç nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, disiplin cezasına konu fiile ilişkin olarak emniyet amiri …’nin olaya tanık olduklarını bildirdiği Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları …, … ve …’nin … Başsavcılığında alınan 05/05/2014 günlü ifadelerinde; davacının emniyet amiri …’ye yönelik olarak disiplin soruşturmasına konu sözleri söylediğine tanık olmadıklarını, davacının disiplin soruşturmasına konu sözleri söylediğini duymadıklarını beyan ettikleri anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacının disiplin cezası ile cezalandırılmasını gerektiren eyleminin sübuta ermediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

  1. Davalı İdarenin Temyiz İsteminin Reddine,
  2. Hüküm fıkrası itibarıyla hukuka uygun bulunan … İdare Mahkemesinin … günlü, E, K. sayılı kararının YUKARIDA BELİRTİLEN GEREKÇEYLE ONANMASINA,

Disiplin soruşturmasının usulüne uygun yürütülmemesi nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının iptaline ilişkin Danıştay 8. Daire Başkanlığının 2021/2298 E., 2022/1835 K. Sayılı kararı

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ YARGILAMA SÜRECİ:

Dava, davacı tarafından, Gazi Üniversitesi Disiplin Kurulu’nun 05/02/2013 tarihli toplantısında alınan 01 sayılı karar ile Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 9. maddesinin (c) fıkrasında tanımlanan “görevi ile ilgili olarak her ne surette olursa olsun çıkar sağlamak” hükmü kapsamında Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası” ile cezalandırılması kararına karşı yapmış olduğu itirazın reddine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İdare Mahkemesince; davacının … Üniversitesi … Fakültesinin Yönetici İşletme Yüksek Lisans Programı (Executive Master of Business Administration) katılım ücreti olan 35.000,00-TL’yi proje kaynaklarından karşıladığının soruşturma raporuna ekli … tarih, Seri … Sıra No’lu faturadan anlaşıldığı, programın Nano Teknolojiye Dayalı Yeni Tanı ve Tedavi Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamıyla ilgisi olmayan kişisel gelişime yönelik bir program olduğu ve harcamanın proje bütçesi tablosu içerisinde yer almadığı anlaşıldığından, kamu destekli projenin koordinesi ve yürütülmesi sırasında proje bütçesinden kişisel ihtiyacı için harcama yapmak suretiyle çıkar sağladığı sabit olan davacıya fiiline uygun 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ KARARINA İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Söz konusu kararın temyiz edilmesi üzerine; Dairemizin 29/09/2020 tarih ve E:2017/728, K:2020/3870 sayılı kararıyla, davacının, hakkında yürütülen disiplin soruşturmasında komisyon başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. … ile aralarında kişisel husumet bulunduğundan adı geçenin disiplin komisyonu başkanı olarak objektif ve tarafsız olarak görev yapmasının mümkün olmadığını yaptığı savunmada idareye bildirmesine rağmen, idare tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama ve işlem yapılmaksızın, anılan başkan tarafından yürütülen disiplin soruşturması sonucu tesis edilen disiplin cezasında, disiplin cezalarının tarafsızlık ve objektiflik kriterine uygun olarak verilmesi ilkesine aykırılık görüldüğünden kademe ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine dair Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı, bununla birlikte; davacı hakkında tesis edilen disiplin cezası, disiplin cezalarının tarafsızlık ve objektiflik kriterine uygun olarak verilmesi ilkesine aykırılık kapsamında usulen iptal edilmiş olup, dava konusu disiplin cezasına esas teşkil eden olaylar hakkında mevzuatta öngörülen süreler içerisinde yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak yapılacak bir disiplin soruşturması kapsamında davacı hakkında eylemine uyan disiplin cezasının verilmesine herhangi bir hukuki engel bulunmadığı gerekçesi ile kararın bozulmasına karar verilmiştir.

Disiplin cezasına konu eylemin ile disiplin suçunun konusu ile uyuşmaması (Tipiklik İlkesine Aykırılık) nedeniyle Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasının iptaline ilişkin Danıştay 12. Daire Başkanlığının 2021/6681 E., 2022/907 K. Sayılı emsal kararı

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: İzmir ili, Urla ilçesi … İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (c) alt bendi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, 1. derecenin son kademesinde bulunması dolayısıyla cezanın 1/4 oranında aylıktan kesme cezası olarak uygulanmasına ilişkin İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun … tarihli ve … sayılı kararının iptali ve işlem nedeniyle aylığından kesilen tutarın yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ KARARININ ÖZETİ:

… İdare Mahkemesince, Danıştay On ikinci Dairesinin 20/02/2019 tarihli ve E:2015/1598, K:2019/1258 sayılı bozma kararına uyularak; davacıya isnat edilen fiilinin soruşturma raporundaki bilgi ve belgelerle sabit olduğu anlaşılmakta ise de, bu fiilin “görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak” fiili kapsamında olmadığı sonucuna varıldığından, bu haliyle davacının fiilinin, anılan Kanun hükmündeki suç tanımına uymadığı ve disiplin hukukunda yer alan “tipiklik” şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştay’ın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
  2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

Davacının disiplin cezasına konu eylem tarihinde muayene ve istirahat raporlarının bulunması nedeniyle verilen emir ve görevleri kasten yapmama durumunun olmadığı gerekçesiyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının iptaline ilişkin Danıştay 12. Daire Başkanlığının 2021/5355 E., 2022/913 K. Sayılı emsal kararı

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Davacı tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu … Bölge Müdürü olarak görev yaptığı 07/06/2012 tarihinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan seminerde görevlendirilmesine rağmen bu seminere kasıtlı olarak katılmadığından bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (n) alt bendi uyarınca üç yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına, ancak bulunduğu derecenin son kademesinde olması nedeniyle bu cezanın brüt aylığından 1/4 oranında kesinti yapılarak uygulanmasına ilişkin … tarih ve … sayılı Disiplin Kurulu kararına yaptığı itirazın reddine dair Yüksek Disiplin Kurulu’nun … tarihli ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir.

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ KARARININ ÖZETİ:

… İdare Mahkemesince, Danıştay On ikinci Dairesinin 18/12/2017 tarih ve E:2014/6931, K:2017/7007 sayılı bozma kararına uyularak; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu … Bölge Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, … Derneğinin talebi üzerine 07/06/2012 tarihinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan “Bilinçli İnternet Kullanımı ve Güvenli İnternet Hizmeti” konulu seminerde sunum yapmak üzere görevlendirilen ve görevine gitmeyen davacının, 13/11/2012 tarihli savunmasında, 07/06/2012 sabahında diş ağrısı nedeniyle doktora gittiğini ve aldığı ilaçlardan ya da başka nedenlerle baş dönmesi ve bulantı belirtileri de başlayınca … Tıp Merkezinde yapılan muayenesinde vertigo tanısı ile bir günlük yatak istirahati uygun görülerek rapor verildiğini belirttiği, 11/06/2012 tarihinde Diş Hekimi … tarafından düzenlenen belgede davacının 07/06/2012 tarihinde saat 10:30 da muayene edilerek gerekli reçetenin verildiğinin ifade edildiği, soruşturma raporunda sahte olduğu iddia edilen … Tıp Merkezinin … tarih ve … protokol nolu raporu ile davacıya bir günlük yatak istirahati verildiği ve … Tıp Merkezinin … tarih ve … sayılı yazısında raporun Merkezleri tarafından verildiğinin ve sistemlerinde kayıtlı olduğunun açıklandığı görüldüğünden, davacıya 07/06/2012 tarihinde vertigo tanısıyla bir günlük yatak istirahati uygun görülerek rapor verildiği hususu göz önünde bulundurulduğunda, davacının verilen emir ve görevleri kasten yapmaması şeklinde değerlendirilebilecek bir eyleminin bulunmadığı gerekçesiyle, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının iptaline karar verilmiştir.

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştay’ın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
  2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu işlemin iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E, K. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

Hakkınızda devam eden disiplin soruşturması halinde ya da soruşturma sonucu disiplin cezası verilmiş ise Harbiye Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek idare hukuku alanında tecrübeli Avukat kadromuzdan hukuki destek alabilirsiniz.

                                                                                               Av. Mustafa MALKOÇ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap