İcra ve İflas Hukukuİdare HukukuKAMU MALLARININ HACZİ

KAMU MALLARININ HACZİ VE ŞARTLARI

Kamu mallarının haczi, devletin alacaklarını tahsil etmek için başvurduğu önemli bir yoldur. Kamu mallarının haczi süreci, alacaklı kurumun alacağına karşılık, borçlunun kamu mallarına el koyması anlamına gelir. Haciz, borçlu için ciddi sonuçlar doğurabilir ve mali durumunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, kamu mallarının haczi konusu, hem borçlular hem de alacaklılar için dikkatle ele alınması gereken bir konudur.

Bu blog yazısında, kamu mallarının haczi sürecinin detaylarına ve kamu mallarının haczi sürecinin nasıl işlediğine odaklanacağız. Ayrıca, bu sürecin yaygın olarak kullanıldığı durumları ve dikkat edilmesi gereken noktaları da ele alacağız. Kamu mallarının haczi, hem bireylerin hem de kurumların finansal durumlarını etkileyebilecek önemli bir konudur, bu yüzden bu süreci anlamak ve gerektiğinde doğru adımları atmaya hazırlıklı olmak önemlidir.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA HACİZ NE DEMEKTİR?

İcra ve İflas Hukuku kapsamında haciz, alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun malvarlığına el koyma işlemidir. İcra takibinde, borçlunun ödemediği alacağın tahsil edilmesi için devlet gücüyle borçlunun malları ve hakları haczedilir. Ancak bazı mallar ve haklar, yasal düzenlemelerle haczedilemez olarak belirlenmiştir. İşte bu istisnaları oluşturan haczedilemeyen mallar ve haklar:

 1. Devlet Malları: Devlete ait mallar, haczedilemezlik kapsamında sayılmıştır. Yani icra takibi yapılabilir, ancak bu mallara haciz işlemi uygulanamaz.
 2. İstihkak İddiası: Borçlu, kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır malları, taşınmazları ve alacaklarından, alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolabilir. Bu durumda, borçlu istihkak iddiası ile haczin kaldırılmasını talep edebilir.
 3. Haciz Türleri:
 • Kesin (İcrai) Haciz: Takibin kesinleşmesinden sonra, satış yetkisi veren haciz türüdür.
 • Geçici Haciz: İtirazın geçici olarak kaldırılması halinde istenebilir.
 • İlave Haciz: Hacizli malın alacağın tamamını karşılamaması üzerine talep edilebilir.

Bu bilgiler ışığında, icra ve iflas hukukunda haciz, alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun malvarlığına el koyma işlemidir. Haczedilemeyen mallar ve haklar, yasal düzenlemelerle belirlenmiştir ve bu noktada alacaklının alacağına kavuşması esas alınmaktadır.

HACİZ MÜESSESİ NEDİR?

Haciz müessesesi, borçlunun malvarlığına el koyma yetkisini tanıyan hukuki bir işlemdir. Borçlunun, alacaklısına olan borcunu ödememesi durumunda, alacaklının başvurabileceği icra ve iflas hukuku çerçevesinde düzenlenen bir müessesedir. Haciz işlemi, borçlunun mallarına veya haklarına el konularak alacaklının alacağını tahsil etmeyi amaçlar.

Haciz işlemi genellikle şu adımlarla gerçekleştirilir:

 1. İcra Takibi Başlatılması: Alacaklı, borcunun tahsili için icra dairesine başvurarak icra takibi başlatır.
 2. Ödeme Emri: İcra dairesi, borçluya ödeme emri gönderir. Borçlu, bu ödeme emrine itiraz etmez veya ödeme yapmazsa haciz süreci başlatılır.
 3. Haciz İşlemi: İcra memurları, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarını tespit eder ve bunlara el koyar. Bu mallar daha sonra satılarak alacaklıya ödeme yapılır.
 4. Satış ve Tahsilat: Haczedilen mallar, açık artırma veya diğer satış yöntemleriyle satılarak elde edilen gelir alacaklıya ödenir.

Haciz, borçlunun belirli mallarını kapsayabileceği gibi, maaş haczi gibi düzenlemelerle de borçlunun gelirine el koymayı içerebilir. Bu işlem, borçlunun borcunu ödemesi için güçlü bir teşvik aracı olarak kullanılmaktadır.

DEVLET MALLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ KURALI NEDİR?

Devlet mallarının haczedilmezliği kuralı, devletin ve kamu kurumlarının sahip olduğu bazı mal ve hakların haczedilemeyeceğini belirleyen önemli bir hukuk ilkesidir. Bu kural, kamu hizmetlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesini temin etmek amacıyla uygulanmaktadır. “Kamu mallarının haczi” konusu, bu bağlamda özellikle önemli bir yer tutar.

Kamu mallarının haczi, genellikle kamu hizmetlerinin aksamasına yol açabileceği için yasalarla sınırlandırılmıştır. Türkiye’de bu konuda en temel düzenlemeler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer almaktadır. Bu yasal düzenlemeler, kamu hizmetlerinin devamlılığı ve kamu yararının korunması amacıyla belirli kamu mallarının haczini yasaklamaktadır.

Kamu mallarının haczedilmezliği kuralı kapsamında, kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olan mallar, devletin egemenlik yetkisini kullanması için gerekli olan mallar ve idarenin hizmetlerini yerine getirebilmesi için kullanılan mallar haczedilemez. Örneğin, okullar, hastaneler, karayolları, askeri tesisler ve devlet daireleri gibi kamu hizmeti malları bu kapsama girer.

Bu kurala rağmen, bazı istisnai durumlar da mevcuttur. Örneğin, özel hukuk hükümlerine tabi bazı kamu kurumlarının borçlarından dolayı belirli malları haczedilebilir. Ancak bu durumlar kanunlarda açıkça belirtilmiş olup, genel kural olarak kamu mallarının haczedilmezliği ilkesi geçerliliğini korumaktadır.

“DEVLET MALI” NE DEMEKTİR? DEVLETİN MAL VARLIĞININ KAPSAMI NEDİR?

“Devlet malı” terimi, devletin mülkiyetinde olan ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılan taşınır ve taşınmaz malları ifade eder. Devlet malı, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve kamu yararının korunması amacıyla özel bir statüye sahiptir ve bu nedenle bazı hukuki korumalara tabidir. Devletin mal varlığının kapsamı oldukça geniştir ve çeşitli kategorilere ayrılabilir.

Devlet Malının Kapsamı

 1. Taşınmaz Mallar: Devletin sahip olduğu arazi, bina, tesis ve benzeri gayrimenkuller bu kategoride yer alır. Örnekler arasında kamu binaları, okullar, hastaneler, karayolları, köprüler ve parklar bulunur.
 2. Taşınır Mallar: Devletin sahip olduğu ve kamu hizmetlerinde kullanılan taşınabilir eşyalar ve ekipmanlar bu gruba girer. Örneğin, devlet dairelerinde kullanılan mobilyalar, bilgisayarlar, resmi araçlar ve kamu kuruluşlarının teçhizatı.
 3. Doğal Kaynaklar: Devletin mülkiyetinde bulunan madenler, ormanlar, su kaynakları ve benzeri doğal varlıklar. Bu kaynaklar, genellikle kamu yararı gözetilerek kullanılır ve yönetilir.
 4. Mali Varlıklar: Devletin sahip olduğu finansal kaynaklar, nakit rezervler, hazine bonoları, tahviller ve benzeri mali varlıklar bu kapsamda yer alır.
 5. Kamu Hizmeti Malları: Devletin kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla kullandığı mallar ve tesislerdir. Bu kapsamda eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetlerin yürütülmesi için kullanılan her türlü mal ve altyapı yer alır

KAMU MALI NİTELİĞİ NASIL KAZANILIR?

Bir malın kamu malı niteliği kazanması, belirli yasal süreçler ve koşullar altında gerçekleşir. Kamu malı niteliği, genellikle bir malın kamu hizmetlerine tahsis edilmesi ve bu tahsisin hukuki olarak tanınması ile elde edilir. Aşağıda, bir malın kamu malı niteliği kazanma sürecine dair temel adımlar ve koşullar yer almaktadır:

 Kamu Malı Niteliği Kazanma Süreci

 1. Kamulaştırma: Özel mülkiyette bulunan bir malın kamu yararı gözetilerek devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından zorunlu satın alınması işlemidir. Kamulaştırma, genellikle alt yapı projeleri, kamu binaları veya diğer kamu hizmetleri için gereklidir ve ilgili kanunlar çerçevesinde yapılır. Türkiye’de bu süreç, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenmiştir.
 2. Bağış ve Tahsis: Bireyler veya kurumlar, özel mülkiyetlerindeki malları kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere devlete veya kamu kurumlarına bağışlayabilirler. Bu bağışlar, resmi bir tahsis işlemi ile kamu malı statüsü kazanır.
 3. İmar ve Planlama Kararları: Belediye ve diğer yerel yönetimler tarafından yapılan imar planları ve düzenlemeler ile belirli alanlar kamu hizmetlerine tahsis edilebilir. Bu süreçte, belirlenen alanlar park, okul, hastane gibi kamu hizmetlerine ayrılarak kamu malı statüsü kazanır.
 4. Özel Kanunlar ve Düzenlemeler: Bazı malların kamu malı olarak tanımlanması doğrudan kanunlarla da yapılabilir. Örneğin, ormanlar, su kaynakları ve benzeri doğal varlıklar belirli yasalarla kamu malı statüsüne alınabilir.
 5. Devletin İktisadi Faaliyetleri: Devletin ekonomik faaliyetleri sonucunda elde edilen veya üretilen mallar da kamu malı statüsü kazanabilir. Örneğin, devletin inşa ettiği barajlar, yollar ve diğer altyapı projeleri kamu malı olarak kabul edilir.

Kamu Malı Niteliğinin Korunması

Kamu malı statüsü kazanan mallar, genellikle özel hukuki korumalara tabi olur. Bu korumalar, malın kamu hizmetlerinde kesintisiz olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla getirilmiştir. Örneğin, kamu mallarının haczedilmezliği ilkesi bu korumalardan biridir.

Sonuç olarak, bir malın kamu malı niteliği kazanması, kamu yararı gözetilerek yapılan yasal düzenlemeler ve tahsis işlemleri ile gerçekleşir. Bu süreçte, kamulaştırma, bağış, imar ve planlama kararları, özel kanunlar ve devletin iktisadi faaliyetleri gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir. Kamu malı statüsü kazanan mallar, hukuki olarak tanınır ve özel korumalara tabi tutulur.

KAMU KURUMLARININ MALLARI HACZEDİLEBİLİR Mİ?

Kamu malları, genel olarak devletin ve kamu tüzel kişiliklerinin hizmetlerini yerine getirmesi için kullanılan taşınır ve taşınmaz malları ifade eder. Türkiye’de kamu mallarının haczi ile ilgili hükümler, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenmiştir.

Kamu Mallarının Haczi Yasağı

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82. Maddesi, kamu mallarının haczinin yapılamayacağını açıkça düzenlemektedir. Kamu mallarının haczi ile ilgili olan bu maddede, devlet malları ve kamu hizmetlerine tahsis edilmiş malların haczedilemeyeceği belirtilmiştir. Kamu mallarının haczi ile ilgili olan bu durum, kamu hizmetlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gereklidir. Örneğin, bir belediyenin hizmet aracı, bir hastanenin tıbbi ekipmanı veya bir devlet okulunun eğitim araçları kamu mallarının haczi kapsamına alındığı için haczedilemez.

İstisnalar ve Uygulamalar

Her ne kadar kamu mallarının haczi ile ilgili genel kural haczedilemeyeceği olsa da, bazı durumlarda farklı uygulamalar gündeme gelebilir. Özellikle özel hukuka tabi faaliyetler yürüten kamu iktisadi teşebbüslerinin ticari faaliyetlerinden doğan borçları için haciz uygulanabilir. Ancak bu durumda bile, bu teşebbüslerin kamu hizmetlerini aksatacak kamu mallarının haczi yasaklanmıştır.

DEVLET ALEYHİNE İCTA TAKİBİ BAŞLATILABİLİR Mİ?

Devlet aleyhine icra takibi başlatılıp başlatılamayacağı konusu, Türkiye’deki hukuki düzenlemeler çerçevesinde belirli şartlara bağlıdır. Bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.

Genel olarak, devletin ve kamu tüzel kişiliklerinin borçları için icra takibi başlatılabilir. Ancak, bu süreç özel düzenlemelere tabidir ve bazı kısıtlamalar içerir.

 1. İcra ve İflas Kanunu’ndaki Düzenlemeler

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, devletin borçları ile ilgili olarak icra takibi yapılmasına ilişkin belirli kurallar getirir. Kanunun 82. Maddesi uyarınca, devlet mallarının haczedilemeyeceği belirtilmiştir. Bu hüküm, devletin mal varlıklarının korunmasını amaçlar ve kamu hizmetlerinin aksamamasını sağlar.

 1. Devlet Aleyhine Alacak Davaları

Devlet aleyhine icra takibi başlatılmadan önce, alacaklıların genellikle idari yargı yoluyla veya genel mahkemelerde dava açmaları gerekmektedir. Mahkeme kararı ile kesinleşmiş bir alacak talebi varsa, bu durumda devlet borcunu ödemekle yükümlüdür. Mahkeme kararına dayalı olarak alacak tahsil edilemediğinde, idari yargı kararlarının yerine getirilmesine dair özel hükümler devreye girebilir.

 1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Belediyeler

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler) ve belediyeler gibi kamu tüzel kişilikleri aleyhine icra takibi yapılması daha yaygındır. Bu kurumların ticari faaliyetlerinden doğan borçları için icra takibi başlatılabilir ve bu kurumların özel hukuka tabi mal varlıkları haczedilebilir. Ancak, bu durumda bile kamu hizmetlerini aksatacak mal varlıklarının haczinden kaçınılması gereklidir.

 1. İdari Para Cezaları ve Diğer Kamu Borçları

Devletin çeşitli idari para cezaları veya kamu borçları için borçlu durumunda olması durumunda, bu borçların tahsili farklı yöntemlerle yapılabilir. Özellikle vergi borçları ve idari para cezaları, devletin kendi icra organları aracılığıyla tahsil edilir ve bu durumda devlet aleyhine klasik icra takibi süreçleri uygulanmaz.

KAMU MALLARI NASIL HACZEDİLİR?

Kamu mallarının haczi, belirli kurallar ve prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilen bir işlemdir. Türkiye’de kamu mallarının haczedilmesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla düzenlenmiştir. İşte kamu mallarının hacziyle ilgili adım adım aşamalar:

 1. Haciz Talebinin Oluşturulması

Kamu mallarının haczi süreci, alacaklı tarafından icra dairesine yapılacak bir haciz talebiyle başlar. Alacaklı, borçlunun kamu kurumu olduğunu belirterek, icra dairesinden borcun tahsili amacıyla haciz işlemlerinin başlatılmasını talep eder.

 1. İcra Takibinin Başlatılması

İcra dairesi, alacaklının talebi üzerine kamu mallarının haczi için icra takibini başlatır. Bu aşamada, borçlu kamu kurumuna ödeme emri gönderilir. Ödeme emri, borcun belirtilen süre içinde ödenmesini veya itiraz edilmesini ister.

 1. Haczedilemeyecek Kamu Mallarının Belirlenmesi

Türk hukuku, bazı kamu mallarının haczinin yapılamayacağını belirtmiştir. Bu mallar şunlardır:

– Devlet malları: Milli emlak ve hazinenin sahip olduğu taşınmazlar.

– Kamu hizmetlerine tahsis edilen mallar: Eğitim, sağlık ve güvenlik gibi kamu hizmetleri için kullanılan mallar.

– Sosyal tesisler: Kamuya ait parklar, spor tesisleri ve kültürel tesisler.

 1. Haciz İşleminin Sınırlandırılması

Kamu mallarının haczi sınırlı bir şekilde uygulanabilir. Haczi yapılabilecek mallar genellikle gelir getirici nitelikte olan ve kamu hizmetlerini aksatmayacak mallardır. Örneğin, kamu kurumlarına ait kira gelirleri veya ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler haczedilebilir.

 1. Haciz İşleminin Gerçekleştirilmesi

İcra dairesi, haczedilebilecek nitelikteki kamu mallarını belirledikten sonra haciz işlemini gerçekleştirir. Bu aşamada, haciz tutanağı düzenlenir ve haczedilen malın ne olduğu, değeri ve hangi borca karşılık haczedildiği belirtilir.

 1. Haczedilen Malların Satışı

Haczedilen kamu malları, açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilebilir. Satıştan elde edilen gelir, alacaklının alacağını karşılamak üzere kullanılır. Satış işlemi, icra dairesi tarafından yürütülür ve belirli yasal prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilir.

 1. Haciz İşleminin Tamamlanması

Satıştan elde edilen gelirin alacaklıya ödenmesiyle haciz işlemi tamamlanır. Borcun tamamen ödenmesi durumunda haciz kaldırılır ve borçlu kamu kurumu borcundan kurtulmuş olur.

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEVLET MALININ HACZEDİLEBİLİRLİĞİ

Anayasa Mahkemesi’nin 17.06.2015 tarihli kararıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na eklenen bazı maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğu ve iptal edildiği belirtilmiştir. Bu karara göre, 6552 sayılı Kanun’un eklediği birinci cümledeki “haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır” ve ikinci cümledeki “…veya kamu hizmetlerini aksatacak” ibarelerinin yanı sıra geçici 8. Madde de iptal edilmiştir. Bu durumda, söz konusu yasa maddesi uyarınca yapılan haciz işlemleri artık geçerli değildir. Ancak, 5393 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde yer alan diğer hükümler gözetilerek, belediye mallarının haczi mümkün olabilir.

KAMU KURUMLARININ HACZEDİLEBİLİR NİTELİKTEKİ MALLARI

Kamu kurumlarının haczedilebilir nitelikteki malları genellikle gelir getiren veya ticari faaliyetlerle ilgili olan varlıklardır. Bu malların başlıca örnekleri şunlardır:

 1. Kira Gelirleri: Kamu kurumlarına ait taşınmazların kiraya verilmesiyle elde edilen kira gelirleri, haczedilebilir nitelikteki gelirler arasındadır. Ancak, bazı durumlarda kiraya verilen taşınmazlar belirli yasal düzenlemelerle korunabilir.
 2. Ticari Faaliyet Gelirleri: Kamu kurumlarının yürüttüğü ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler, haczedilebilir nitelikteki mallar arasındadır. Örneğin, bir kamu kurumunun işlettiği bir restoran veya kafeden elde edilen gelirler haczedilebilir.
 3. Malların Satışından Elde Edilen Gelirler: Kamu kurumlarına ait taşınmaz veya taşınır malların satışından elde edilen gelirler, haczedilebilir nitelikteki gelirler arasındadır. Örneğin, bir kamu kurumunun sahip olduğu arazinin satılmasıyla elde edilen gelir haczedilebilir.
 4. Fon ve Bütçe Gelirleri: Kamu kurumlarının bütçe veya fonlarından elde edilen gelirler de haczedilebilir nitelikte olabilir. Ancak, bu gelirlerin haczi genellikle belirli yasal düzenlemelere tabidir ve bazı durumlarda korunabilir.
 5. Varlık ve Haklar: Kamu kurumlarının sahip olduğu varlıklar ve haklar da haczedilebilir nitelikteki mallar arasındadır. Örneğin, bir kamu kurumunun banka hesapları, taşınmazları veya araçları haczedilebilir.

Ancak, kamu mallarının haczine izin verildiği durumlar belirli yasal düzenlemelere tabidir ve genellikle belirli sınırlamalar ve korumalar bulunmaktadır.

BELEDİYELERİN HACZİ KABİL OLAN MALLARI

Belediyelerin haczine ilişkin olarak, kamu kurumlarının malları da özel hukuk kişileri gibi sözleşmelere taraf olabilirler. Ancak, bu sözleşmelerin ifası sırasında bazı sorunlar ortaya çıkabilir ve kamu kurumları, sözleşmelere konu olan alacakların ifasını geciktirebilir. Kamu kurumları, özel hukuk kişileri gibi hareket etse de, kamu gücünün verdiği üstünlük, tahsilat aşamasında bazı zorluklar yaratabilir.

Belediyelerin haczine ilişkin olarak, İcra ve İflas Kanunu madde 82’ye göre, belediyelerin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirler, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Yani, bu malların icra yoluyla haczi mümkün değildir.

Belediyelerin haczedilebilecek nitelikteki malları genellikle şu şekildedir:

 1. Taşınmaz Mallar: Belediyelere ait araziler, binalar ve diğer taşınmaz mallar haczedilebilir nitelikteki mallar arasındadır. Ancak, belirli kamu hizmetlerinin aksamaması için kullanılan taşınmazlar sınırlı olarak haczedilebilir veya korunabilir.
 2. Araçlar: Belediyelere ait araçlar, iş makineleri ve diğer taşıtlar da haczedilebilir nitelikteki mallar arasındadır. Ancak, belirli kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan araçlar sınırlı olarak haczedilebilir veya korunabilir.
 3. Banka Hesapları: Belediyelerin banka hesapları ve diğer finansal varlıkları da haczedilebilir nitelikteki mallar arasındadır. Haciz işlemi genellikle bu hesaplardaki paraların bloke edilmesi veya alacaklının talebi doğrultusunda kullanılması şeklinde gerçekleşebilir.
 4. Kira Gelirleri: Belediyelere ait taşınmazların kiraya verilmesiyle elde edilen kira gelirleri, haczedilebilir nitelikteki gelirler arasındadır. Ancak, belirli yasal düzenlemelere tabi olarak korunabilirler.
 5. Ticari Faaliyet Gelirleri: Belediyelerin yürüttüğü ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler de haczedilebilir nitelikteki mallar arasındadır. Örneğin, belediyenin işlettiği bir kafe veya parktan elde edilen gelirler haczedilebilir.

Ancak, belediyelerin sahip olduğu malların haczi belirli yasal düzenlemelere tabidir ve genellikle belirli sınırlamalar ve korumalar bulunmaktadır. Bu nedenle, haciz işlemi öncesinde ilgili mevzuatın dikkatlice incelenmesi ve yasal prosedürlere uyulması önemlidir.

HACZEDİLMEZLİK İLKESİNİN SONUCU

Haczedilmezlik ilkesi, belirli malların ve hakların haczedilemez olduğunu belirten hukuki bir prensiptir. Bu ilke, borçlunun bazı temel ihtiyaçlarını ve kamu hizmetlerini aksatmamak amacıyla varlıklarını korur.

 1. Temel İhtiyaçların Korunması: Haczedilmezlik ilkesi, borçlunun temel ihtiyaçlarını korur. Bu sayede borçlu, barınma, gıda ve sağlık gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta özgür kalır.
 2. Kamu Hizmetlerinin Aksamaması: Belirli malların ve hakların haczedilemez olması, kamu hizmetlerinin aksamamasını sağlar. Kamu kurumlarının faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli olan varlıklar korunur.
 3. Yaşam Standardının Korunması: Haczedilmezlik ilkesi, borçlunun aşırı borç yükünden dolayı yaşam standardının düşmesini engeller. Bu sayede borçlu, insanca bir yaşam sürmeye devam edebilir.
 4. Sosyal ve Ekonomik Denge: Borçlunun temel varlıklarının korunması, sosyal ve ekonomik dengeyi korur. Bu ilke, borçlunun aşırı zorlamaya maruz kalmamasını ve toplumsal istikrarın sağlanmasını destekler.
 5. Hukuki Koruma: Haczedilmezlik ilkesi, borçlunun hukuki olarak korunmasını sağlar. Borçlunun, adil bir icra ve iflas süreci içinde haklarının korunmasını temin eder.
 6. Toplumsal Barışın Sağlanması: Borçlunun aşırı zorlamaya maruz kalmaması, toplumsal barışın ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunur. Bu sayede toplumun genel refahı artar.
 7. Ekonomik ve Sosyal Rehabilitasyon: Haczedilmezlik ilkesi, borçlunun ekonomik ve sosyal olarak yeniden güçlenmesini teşvik eder. Bu sayede borçlu, yeniden finansal olarak güçlü hale gelir ve topluma yeniden entegre olabilir.
 8. Toplumsal Adaletin Sağlanması: Haczedilmezlik ilkesi, borçlu ve alacaklı arasında adil bir denge sağlar. Bu sayede toplumsal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur.
 9. Zorlukların Hafifletilmesi: Borçlunun maruz kaldığı zorluklar, haczedilmezlik ilkesi sayesinde hafifletilir. Bu ilke, borçlunun insan onurunun korunmasına yardımcı olur.
 10. Hukuki Güvencenin Sağlanması: Haczedilmezlik ilkesi, borçluya hukuki güvence sağlar. Borçlunun, borçlarından dolayı aşırı şekilde mağdur olmasını önler ve hukuki koruma altına alır.
KAMU MALLARININ HACZİ

KAMU MALLARININ HACZİ

HARBİYE HUKUK BÜROSU İCRA AVUKATI HUKUK & DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu, müşterilerine geniş kapsamlı icra avukatı hizmetleri sunmaktadır. İcra hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarımız, alacaklı veya borçlu konumunda olan müvekkillerimize etkili ve hızlı çözümler sunmak için çalışmaktadır. İcra takipleri, haciz işlemleri, alacak tahsili, icra dosyası incelemesi ve itiraz süreçleri gibi konularda müvekkillerimize danışmanlık yapmaktayız. Ayrıca, icra yoluyla tahsilat süreçlerinde müvekkillerimizi yasal hakları konusunda bilgilendirerek adil bir süreç yönetimi sağlamaktayız. Harbiye Hukuk Bürosu olarak, müşteri memnuniyetini ve hızlı sonuçlar elde etmeyi öncelik olarak kabul ediyoruz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Devlet Malı Diğer Kamu Tüzel Kişilerin Malından Farklı Mıdır?

   – Evet, devlet malı diğer kamu tüzel kişilerin malından farklıdır. Devlet tüzel kişiliği, halkın yararına kurulmuş ve devlet tarafından oluşturulmuş bir yapıdır. Diğer kamu tüzel kişileri ise devlet tarafından belirlenen yetki ve görev alanına sahiptir ve devlet denetimine tabidir.

Hangi Kamu Malları Haczedilebilir?

   – İcra hukukunda devlet malları haczedilemez. Ancak istisnai durumlarda kamunun elinde bulunan bazı mal ve haklar haczedilebilir. Bu durum, öz sermayesi devletçe temin edilen ve kamu hizmetlerine doğrudan tahsis edilen kuruluşları içerebilir.

Kamunun Özel Hukuka Tabi Malları Neler Olabilir?

   – Kamunun özel hukuka tabi malları, kamu tüzel kişiliğine ait olup özel hukuk kurallarına tabi olan mallardır. Örneğin, belediyelerin özel hukuka tabi malları bulunabilir.

Belediyelere Ait Hangi Mallar Haczedilebilir?

   – Belediyelerin kamu hizmetine tahsis edilen malları haczedilemez. Ancak diğer malları, istisnai durumlar dışında haczedilebilir.

Kamu Tüzel Kişisinin Malları Haczedilir Mi?

   – Kamu tüzel kişisinin malları, genel olarak haczedilemez. Ancak istisnai durumlar ve belirli koşullar altında bazı malların haczi mümkün olabilir.

Kamu Kurumlarının Hangi Nitelikteki Malları Haczedilir?

   – Kamu kurumlarının malvarlıkları, öz sermayesi devletçe temin edilen, kamu hizmetlerine tahsis edilen ve bütçesi 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’na tabi olan kuruluşların malları haczedilebilir.

Sultan Dilara BARDİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap