İş HukukuTazminat HukukuTAZMİNAT DAVASI NEDİR ŞARTLARI VE ÇEŞİTLERİ

Tazminat davası, bir kişinin başka bir tarafından uğradığı zararın telafisi için başvurulan hukuki bir yol olarak tanımlanır. Bu süreç, maddi ve manevi tazminat davası olmak üzere iki ana kolda incelenir. Maddi tazminat, somut zararları kapsarken, manevi tazminat, duygusal ve psikolojik zararları içerir. Tazminat davalarının şartları ve çeşitleri, genellikle olayın karmaşıklığına ve yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterir. Bu nedenle, doğru bilgi ve profesyonel danışmanlık almak önemlidir. Maddi ve manevi tazminat davasıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek ve haklarınızı korumak için blog yazımızı okumaya devam edin!

Tazminat davası avukatımızdan bilgi almak için buraya tıklayarak tazminat avukatımıza ulaşabilirsiniz

HUKUK LİTERATÜRÜNDE TAZMİNAT DAVASININ TANIMI NEDİR?

Hukuk literatüründe tazminat davası, bir kişinin hukuka aykırı bir fiil, haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık nedeniyle uğradığı maddi veya manevi zararların giderilmesi amacıyla açtığı dava olarak tanımlanır. Bu davalar, zarar görenin zararını tazmin etmek ve zarar verenin hukuka aykırı davranışının sonuçlarına katlanmasını sağlamak amacı taşır.

Tazminat davalarında, davacının zararını kanıtlaması ve davalının hukuka aykırı fiil ile zarar arasındaki illiyet bağını ispatlaması gereklidir. Ayrıca, haksız fiilin meydana gelmesinde kusur da önemli bir unsur olarak değerlendirilir.

TAZMİNATA HAK KAZANMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

Tazminata hak kazanmanın koşulları, hukuk sistemine ve tazminat türüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki koşullar tazminata hak kazanmak için önemlidir:

 1. Zararın Varlığı:

Tazminat talep edebilmek için öncelikle bir zararın varlığı gereklidir. Bu zarar maddi veya manevi olabilir.

Maddi zarar, somut bir şekilde hesaplanabilen ekonomik kayıpları içerirken, manevi zarar duygusal acı, itibar kaybı veya yaşam kalitesindeki düşüş gibi soyut zararları ifade eder.

 1. Hukuka Aykırılık:

Zararın, bir başkasının hukuka aykırı davranışı sonucunda meydana gelmesi gerekir.

Örneğin, bir trafik kazasında diğer sürücünün kusuru nedeniyle yaralanma yaşandıysa, hukuka aykırılık şartı sağlanmış olur.

 1. İlliyet Bağı:

Zararlandırıcı eylem ile sonuç arasında nedensellik ilişkisi (illiyet bağı) bulunmalıdır.

Yani, zararın meydana gelmesindeki nedensel ilişki açıkça kanıtlanmalıdır.

 1. Kusur:

Kusur, tazminat davalarında önemli bir faktördür. Kusurlu taraf, zararın meydana gelmesine katkıda bulunmuşsa, tazminat talep edebilir.

Kusursuz sorumluluk halleri de bazı durumlarda tazminat talebine yol açabilir.

 1. Zamanaşımı Süresi:

Tazminat davalarında belirli bir süre içinde dava açılmalıdır. Bu süre, tazminatın türüne ve olayın gerçekleştiği yere göre değişebilir.

TAZMİNAT İÇİN HAKLI SEBEP OLUŞTURAN DURUMLAR

Tazminat talebinde bulunmak için haklı sebep oluşturan durumlar, hukuk sistemine ve olayın özelliğine göre değişebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki durumlar tazminat talebi için haklı sebep oluşturabilir:

 1. Kaza ve Yaralanmalar:

Trafik kazaları, iş kazaları veya diğer olaylar sonucu yaralanma veya ölüm durumlarında tazminat talep edilebilir.

Kusurlu bir tarafın eylemi nedeniyle meydana gelen zararlar, tazminat talebi için haklı sebep oluşturur.

 1. Haksız Fiil ve İhmaller:

Bir kişinin haksız fiili veya ihmali sonucu başka bir kişi zarar gördüyse, tazminat talep edilebilir.

Örneğin, bir doktorun yanlış tedavi uygulaması sonucu hastanın sağlığına zarar gelirse, manevi tazminat talep edilebilir.

 1. Sözleşme İhlalleri:

Sözleşmelerde taraflar arasında belirli hak ve yükümlülükler bulunur. Eğer bir taraf sözleşme hükümlerini ihlal ederse, diğer taraf tazminat talep edebilir.

Örneğin, bir mal veya hizmet satış sözleşmesi gereği teslimat yapılmadıysa, maddi tazminat talep edilebilir.

 1. İftira ve İtibar Kaybı:

Bir kişiye iftira atılması veya itibarının zedelenmesi durumunda manevi tazminat talep edilebilir.

İş dünyasında veya kişisel ilişkilerde itibar kaybı yaşandığında tazminat talebi haklı sebep oluşturabilir.

 1. Gayrimenkul Hukuku Kaynaklı Durumlar:

Taşınmaz mal sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar, komşuluk ilişkileri veya mülkiyet hakları ihlalleri tazminat talebi için haklı sebep oluşturabilir.

TÜRK HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVASI TÜRLERİ NELERDİR?

Türk hukukunda tazminat davası, insan haklarında meydana gelen zararları gidermek amacıyla adaleti temin eden bir hukuk dalının bir parçasıdır. Tazminat, kişinin, kurumun, kuruluşun veya başka bir tarafın maddi veya manevi zarara uğratılması sonucu haksızlığa uğramış tarafa hakkını teslim etme halidir. Tazminat davaları kendi içinde iki ayrı başlık altında incelenir:

 1. Maddi Tazminat Davaları:

Maddi tazminat davaları, somut bir şeyin maddiyatına halel getirilmesi durumunda ortaya çıkar.

Örneğin, kasten veya kasıt olmadan bir şahsın aracına veya evine zarar vermek gibi durumlar maddi tazminat davasının konusunu oluşturabilir.

 1. Manevi Tazminat Davaları:

Manevi tazminat davaları, bireylerin uğradıkları manevi zararların giderilmesi amacıyla açılan hukuki süreçlerdir.

Bu tür davalar, kişilerin fiziksel zararlarının yanı sıra, duygusal, psikolojik veya itibari zararları için de gündeme gelir.

Genellikle, kişilik haklarının ihlali, haksız fiil sonucu meydana gelen zararlar ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi gibi durumlar manevi tazminat taleplerini doğurabilir.

 1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı:

Destekten yoksun kalma tazminatı, bir kişinin ölümü veya sakatlanması sonucu, destek sağlayan kişinin bu desteği kaybetmesi durumunda ortaya çıkar.

Örneğin, bir ailenin geçimini sağlayan bireyin vefatı nedeniyle ailesine ödenen tazminat bu kategoriye girer.

Tazminat davaları, hukuk sistemimizde önemli bir yere sahiptir ve mağdurların haklarını korumak amacıyla açılır.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ARASINDAKİ FARK NEDİR?

KONU AÇIKLAMA
TANIM Maddi ve Manevi Tazminat Davası, zarar gören kişilerin uğradıkları zararların tazmini için açtıkları davalardır.
MADDİ TAZMİNAT Maddi ve Manevi Tazminat Davası’nda maddi tazminat, zarar görenin mal varlığında meydana gelen kayıpların giderilmesini hedefler. Örneğin, bir trafik kazasında aracın hasar görmesi veya bir iş kazasında işçinin çalışma yeteneğinin kaybolması maddi zarar kapsamına girer. Maddi tazminat talepleri, somut ve ölçülebilir zararlara dayanır.
MANEVİ TAZMİNAT Manevi Tazminat Davası, kişinin ruhsal veya duygusal durumunda meydana gelen olumsuz etkilerin giderilmesini amaçlar. Örneğin, bir kişinin onurunun zedelenmesi, psikolojik travma yaşaması veya acı çekmesi manevi zarar olarak değerlendirilir. Maddi ve Manevi Tazminat Davası’nda manevi tazminat talepleri, subjektif olup, zararın derecesine göre mahkeme tarafından takdir edilir.
KOŞULLAR Maddi ve Manevi Tazminat Davası’nda, zarar görenin tazminat talep edebilmesi için hukuka aykırı bir fiilin varlığı, zararın meydana gelmesi, kusur ve illiyet bağı gibi unsurların ispat edilmesi gerekir. Mahkemeler, bu unsurların mevcut olup olmadığını değerlendirerek karar verir.
BİRLİKTE AÇILMA Maddi ve Manevi Tazminat Davası, kişinin hem maddi hem de manevi zararlarını karşılamak amacıyla açılabilir. Bir trafik kazasında hem aracın tamir masrafları hem de kazanın kişinin psikolojik sağlığı üzerindeki etkileri için tazminat talep edilebilir. Bu durumda, Maddi ve Manevi Tazminat Davası birlikte yürütülür.
ÖZET Maddi ve Manevi Tazminat Davası, zarar görenin uğradığı tüm zararların giderilmesini amaçlayan kapsamlı bir hukuk yoludur. Maddi tazminat somut ve hesaplanabilir zararları, manevi tazminat ise duygusal ve psikolojik zararları kapsar. Bu davalar, zarar verenin hukuka aykırı fiilinin sonuçlarına katlanmasını sağlarken, zarar görenin haklarını korur ve adaletin sağlanmasına hizmet eder.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARININ HUKUKİ GEREKÇELERİ

Maddi tazminat, somut kayıpların telafisi için talep edilirken, manevi tazminat, duygusal veya psikolojik zararların telafisi amacıyla talep edilir. Maddi ve manevi tazminat davalarının hukuki gerekçeleri, genellikle ihmal, kusur, haksız eylem veya sözleşme ihlali gibi temel hukuk prensiplerine dayanır.

 1. Haksız Fiil (Delikli Fiil) Gerekçesi:

Haksız fiil, bir kişinin kusurlu davranışı sonucu başkasına zarar vermesi anlamına gelir.

Örneğin, trafik kazası, iş kazası, doktor hatası gibi durumlar haksız fiil gerekçesiyle tazminat davası açılabilir.

Bu tür davalar, zarar gören kişinin kusurlu davranışı nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini için başlatılır.

Sözleşme İhlali Gerekçesi:

Sözleşme ihlali, taraflar arasında yapılan bir sözleşmenin hükümlerine aykırı davranılması durumunda ortaya çıkar.

Örneğin, bir mal veya hizmet alımı sözleşmesine taraf olan kişi, karşı tarafın sözleşmeye uymaması nedeniyle zarar gördüğünde tazminat talep edebilir.

Sözleşme ihlali gerekçesiyle açılan davalar, tarafların sözleşme hükümlerine uygun hareket etmelerini sağlamak amacıyla önemlidir.

 1. Manevi Tazminat Gerekçesi:

Manevi tazminat, kişilik haklarına saldırı sonucu ruhsal acı çeken kişilerin uğradıkları zararın tazmini için talep edilir.

Örneğin, iftira, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi durumlarda manevi tazminat davası açılabilir.

Manevi tazminat, maddi zararın ötesinde kişinin ruhsal dengesini korumak amacıyla önemlidir.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

Maddi ve manevi tazminat davası açmak, kişisel yaralanma veya maddi zararlarla sonuçlanan bir olayın hukuki yollarla çözülmesini sağlar. Bu tür bir dava genellikle, zarar gören kişinin avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuru yapmasıyla başlar. İşte maddi ve manevi tazminat davası açma adımları:

 1. Zararın Belirlenmesi:

   – Maddi ve Manevi Tazminat Davası açmadan önce, uğranılan zararın niteliği ve boyutu belirlenmelidir.

   – Maddi zararlar (ekonomik kayıplar, sağlık masrafları, iş gücü kaybı vb.) ile manevi zararlar (ruhsal ve duygusal etkilenmeler) ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir.

   – Zararların belgelenmesi ve ispatlanması, davanın başarısı için hayati önem taşır.

 1. Hukuki Danışmanlık Almak:

   – Maddi ve Manevi Tazminat Davası sürecinde profesyonel bir hukuki danışmanlık almak önemlidir.

   – Bir avukatla çalışmak, davanın doğru şekilde hazırlanmasını, hukuki dayanakların belirlenmesini ve gerekli belgelerin düzenlenmesini sağlar.

 1. Yetkili Mahkemeye Başvuru:

   – Maddi ve Manevi Tazminat Davası için yetkili ve görevli mahkemeye başvurulmalıdır.

   – Genellikle bu tür davalar, davalının yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

   – Dava dilekçesinde, zararlar detaylı bir şekilde açıklanmalı, talep edilen tazminat miktarı ve hukuki gerekçeler net bir şekilde belirtilmelidir.

 1. Mahkeme Süreci:

   – Dava açıldıktan sonra, mahkeme süreci başlar.

   – Mahkeme davacı ve davalı tarafın iddialarını dinler, sunulan delilleri değerlendirir ve gerekli gördüğü durumlarda bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

   – Davacı tarafın zararlarını ispat etmesi sürecin kritik bir parçasıdır.

 1. Karar ve İtiraz:

   – Mahkeme, tarafların savunmalarını aldıktan sonra bir karar verir.

   – Kararın taraflarca itiraz edilmesi durumunda, temyiz veya istinaf yoluyla yargıtay veya bölge adliye mahkemesine başvurulabilir.

   – Mahkeme kararı kesinleştiğinde, hükmedilen tazminat miktarı davalı tarafça ödenir.

 1. Zamanaşımı Süreleri:

   – Maddi ve Manevi Tazminat Davası açılırken, zamanaşımı sürelerine dikkat edilmelidir.

   – Haksız fiil durumlarında genellikle bir veya iki yıl içinde dava açılması gerekmektedir.

   – Zamanaşımı sürelerine uyulmaması durumunda, dava hakkı kaybedilebilir.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMA HAKKI KİME AİTTİR?

Maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı, zarara uğrayan kişiye aittir. Bu dava hakkı, hukuka aykırı bir eylem veya işlem sonucu zarar gören tarafın, zararını gidermek amacıyla mahkemeye başvurmasını sağlar.

 1. Maddi Tazminat Davası Açma Hakkı:
 • Maddi tazminat davası, malvarlığında meydana gelen zararların giderilmesi amacıyla açılır.
 • Örneğin, trafik kazası sonucu aracınızın hasar görmesi veya bir sözleşmenin ihlali nedeniyle finansal kayıplarınızın oluşması maddi tazminat davasının konusunu oluşturabilir.
 • Maddi tazminat davası açma hakkı, zarar gören kişiye aittir.
 1. Manevi Tazminat Davası Açma Hakkı:
 • Manevi tazminat davası, duygusal ve psikolojik zararların giderilmesini amaçlar.
 • İtibar kaybı, kişilik haklarının ihlali, aşağılama veya üzüntü gibi durumlar manevi tazminat davasının konusunu oluşturabilir.
 • Manevi tazminat davası açma hakkı da zarar gören kişiye aittir.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

Maddi ve manevi tazminat davası açma, tüm davalar için yetkili yer olan davalının ikametgahında veya davalı tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde başlatılabilir. Örneğin, trafik kazasına neden olan aracı sigortalayan şirketin merkezi İstanbul/Çağlayan’da olsa bile, tazminat davası açma işlemi İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde başlatılabilir.

Sözleşme ihlali sebebiyle tazminat davası açma işlemi sözleşmenin ifa edileceği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılabilir. Haksız fiil nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davaları ise, haksız fiilin işlendiği yer mahkemesinde veya zararın meydana geldiği yerde de açılabilir. Örneğin, İstanbul’da bilişim sistemi üzerinden İzmir’de bulunan bir şirkete zarar verildiğinde, İstanbul veya İzmir mahkemeleri yetkilidir.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMA SÜRESİ

Maddi ve manevi tazminat davası açma süresi, zarara uğrayan kişinin hakkını aramak için belirli bir zaman dilimini ifade eder. Maddi ve manevi tazminat davası açma süresi, tazminatın nedenine ve olayın gerçekleştiği duruma göre değişebilir. İşte bazı önemli noktalar:

 1. Haksız Fiil Kaynaklı Tazminat Davası Açma Süresi:

   – Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası açma süresi, haksız fiilin öğrenildiği veya zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren iki yıldır.

   – Örneğin, trafik kazası sonucu yaralanma veya doktor hatası nedeniyle zarar gören kişi, bu süre içinde tazminat davası açabilir.

   – Ancak, haksız fiilin işlendiği tarihten itibaren on yıl geçmişse, tazminat davası açma hakkı düşer.

 1. Tazminat Davası ve Ceza Davası İlişkisi:

   – Ceza kanununda belirli suçlar için öngörülen dava zamanaşımı süresi, tazminat davası açma süresini de etkiler.

   – Ceza davası devam ediyorsa, tazminat davası açılabilir. Yani, ceza davasının zamanaşımı süresi geçse bile, ceza davası devam ediyorsa tazminat davası hakkı korunur.

 1. Boşanma Davası ve Tazminat Davası:

   – Boşanma davası neticesinde maddi ve manevi tazminat davası açma süresi, boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıldır (Medeni Kanun md. 178).

   – Maddi ve manevi tazminat davası boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinden sonraki 1 yıl içinde de ayrı bir dava olarak açılabilir.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA TAZMİN EDİLMESİ TALEP EDİLECEK ZARARLAR

Maddi ve manevi tazminat davalarında talep edilebilecek zararlar, genellikle zarar görenin yaşadığı kayıpları ve acıları telafi etmeye yönelik olabilir. Maddi zararlar, tıbbi masraflar, gelir kaybı, araç hasarı gibi somut kayıpları içerebilirken, manevi zararlar, duygusal acı, psikolojik travma ve itibar kaybı gibi daha soyut etkileri kapsayabilir. Zararların tazmini, adil bir şekilde hesaplanması ve delillendirilmesi gereken bir süreçtir. Bu davalarda talep edilecek zararları aşağıda detaylıca inceledik:

 1. Maddi Tazminat Zararları:
 • Malvarlığı Kaybı: Maddi tazminat davasında en yaygın talep, malvarlığında meydana gelen kayıpların karşılanmasıdır. Örneğin, trafik kazası sonucu aracınızın hasar görmesi veya bir sözleşmenin ihlali nedeniyle finansal kayıplarınızın oluşması maddi tazminat talebinin konusunu oluşturabilir.
 • Tedavi Giderleri: Yaralanma veya hastalık sonucu yapılan tedavi masrafları da maddi tazminat talebi kapsamında değerlendirilir.
 • Ekonomik Kayıplar: İş kaybı, iş gücü kaybı veya gelir kaybı gibi ekonomik zararlar da talep edilebilir.
 1. Manevi Tazminat Zararları:
 • Duygusal Zararlar: Manevi tazminat davasında, kişinin yaşadığı üzüntü, stres, korku veya diğer duygusal zararlar telafi edilmeye çalışılır. Örneğin, bir yakının ölümü sonucu yaşanan acı veya itibar kaybı gibi durumlar manevi tazminat talebinin konusunu oluşturabilir.
 • Kişilik Haklarına Saldırı: Kişilik haklarının ihlali, iftira, hakaret veya özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi durumlar manevi tazminat talebi için önemli sebeplerdir.

TAZMİNAT DAVASINDA TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ

  MADDİ TAZMİNAT MANEVİ TAZMİNAT
HESAPLAMA METODU Matematiksel hesaplamalar Değerlendirme ve somutlaştırma
ANAHTAR FAKTÖRLER o   Doğrudan uğranılan maddi zarar

o   Tarafların kusur oranı

o   Maluliyet varsa maluliyet oranı

o   Ölüm varsa ölenin yaşı ve destek olunan kişilerin yaşı

o   Somut durumun özellikleri

o   Tarafların mali durumları

o   Tarafların olaydaki kusurlarının ağırlığı

o   Meydana gelen manevi zararın büyüklüğü

o   Olay tarihi itibariyle paranın satın alma gücü

BELİRLENME SÜRECİ Teknik ve somut Değerlendirme ve takdir
FARK Matematiksel hesaplara dayanır Somut durumun değerlendirilmesine dayanır

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARININ SONUÇLANMASI

Tazminat davaları, taraf iddialarının sunulması, tanık ifadelerinin alınması, maluliyet oranının belirlenmesi, kusurun tespiti ve maddi zararın hesaplanması gibi aşamalardan oluşur. Mahkeme, bu aşamalarda yapılan tespitleri değerlendirir ve tarafların itirazlarını inceler. Örneğin, kusur tespiti için atanmış olan bilirkişinin raporuna yapılan itirazlar mahkeme tarafından değerlendirilir ve gerektiğinde tekrar inceleme yapılabilir.

Tazminat davalarının süresi, bu işlemlerin tamamlanma süresine bağlıdır. Tarafların itiraz etmesi durumunda süre uzayabilir. Ortalama olarak, tazminat davaları yerel mahkemede 1,5 – 2 yıl gibi bir sürede sonuçlanmaktadır. Ancak, her dava özgün koşullara göre değiştiğinden, süre tahmini kesin değildir ve davaların karmaşıklığına, delil durumuna ve tarafların itirazlarına bağlı olarak süre değişebilir.

YARGITAY KARARLARININ TAZMİNAT DAVASINA ETKİSİ

Yargıtay kararlarının tazminat davasına etkisi oldukça önemlidir çünkü Yargıtay kararları, hukuki bir olayın nasıl yorumlanması gerektiği konusunda önemli bir rehber niteliği taşır. İlgili mahkemeler, benzer durumlarda Yargıtay’ın önceki kararlarını dikkate alarak karar verirler. Yargıtay’ın benzer davalarla ilgili verdiği kararlar, mahkemelerin mevcut davalarda hukuki prensipleri ve yasal uygulamayı daha tutarlı bir şekilde uygulamasını sağlar.

Yargıtay kararlarının tazminat davasına etkisi şu şekillerde olabilir:

 1. Hukuki Yorum: Yargıtay’ın benzer durumlarda verdiği kararlar, mahkemelerin hukuki olayları nasıl yorumlaması gerektiği konusunda bir rehber niteliği taşır. Bu şekilde, mahkemelerin davalarda hukuki prensipleri daha tutarlı bir şekilde uygulaması sağlanır.
 2. Emsal Kararlar: Yargıtay’ın benzer durumlarda verdiği kararlar, emsal teşkil edebilir. Mahkemeler, benzer durumlarda Yargıtay’ın daha önce verdiği kararlara atıfta bulunarak benzer şekilde karar verebilirler.
 3. Hukuki Güvenlik ve İstikrar: Yargıtay’ın kararları, hukuki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunur. Benzer durumlarda benzer kararların verilmesi, hukuki sistemin güvenilirliğini artırır.
 4. Yargısal Gelişim: Yargıtay’ın kararları, hukuki alanlarda gelişimi teşvik edebilir. Yargıtay’ın yeni ve yenilikçi kararları, hukuki doktrinin ve uygulamanın gelişimine katkıda bulunabilir.
TAZMİNAT DAVASI NEDİR ŞARTLARI VE ÇEŞİTLERİ

TAZMİNAT DAVASI NEDİR ŞARTLARI VE ÇEŞİTLERİ

HARBİYE HUKUK BÜROSU TAZMİNAT AVUKATI HUKUK & DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Tazminat davalarında sizin yanınızdayız! Harbiye Hukuk Bürosu olarak, tecrübeli ve uzman avukatlarımızla her türlü tazminat davasında size destek sağlıyoruz. Kazalar, iş kazaları, trafik kazaları, tüketici hakları gibi alanlarda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunuyoruz. Müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde korumak ve adil bir sonuca ulaşmak için yılların deneyimini ve uzmanlığını kullanıyoruz. Siz de haklarınızı korumak ve adaleti sağlamak için bize danışın!

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tazminat Davası Kime Açılır?

   Tazminat davası, haksız fiil veya sözleşme ihlali nedeniyle zarara uğrayan kişiler tarafından açılır. Bu kişiler, zarar veren gerçek veya tüzel kişilere karşı tazminat talep edebilirler.

Tazminat Davası Kaybedilirse Ne Olur?

   Tazminat davasını kaybetmeniz durumunda, dava sonucunda hükmedilen maddi veya manevi tazminatların ödenmemesi durumunda karşı taraf tarafından icra takibi başlatılabilir. Ancak hapis cezası gibi bir yaptırım uygulanmaz.

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

   Tazminat davalarının süresi birkaç aydan birkaç yıla kadar değişebilir. Mahkemenin yüküne, tarafların işbirliğine, hukuki işlemlere ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak farklılık gösterir.

Tazminat Davası Neden Açılır?

   Tazminat davası, haksız fiil veya sözleşme ihlali nedeniyle zarar gören kişilerin, maddi ve manevi zararların tazmini için açtıkları davalardır. İş kazası, trafik kazası, sözleşme ihlali, doktor hatası gibi birçok nedenle tazminat davası açılabilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Bir Arada İstenebilir Mi?

   Evet, maddi ve manevi tazminat bir arada istenebilir. Tarafların zararlarını ayrı ayrı talep etmeleri mümkündür.

Avukat Tutmadan Tazminat Davası Açılabilir Mi?

   Evet, avukat tutmadan da tazminat davası açılabilir. Ancak profesyonel bir avukatın rehberliği, davanın daha etkin ve doğru şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.

Tazminat Hukuku Nedir?

   Tazminat hukuku, haksız fiil veya sözleşme ihlali sonucu zarar gören kişilerin haklarını korumak ve zararlarını tazmin etmek amacıyla düzenlenen hukuki kuralları içerir. Bu hukuk dalı, maddi ve manevi tazminat taleplerini kapsar.

SULTAN DİLARA BARDİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap