Kollektif Ortaklıkta Fesih Davası

Kollektif Ortaklıkta Fesih Davası

Her ortaklık türünde olduğu gibi kollektif ortaklık açısından da bir sermaye koyma borcu ortaklara yüklenmiştir. Bu külfet ortakların temel borçlarından sayılmış ve yerine getirilmemesi durumunda da kollektif ortaklıklar bakımından fesih davası imkanı tanınmıştır. Kollektif ortaklığın bir şahıs şirketi niteliğinde olması sermaye koyma borcunun veya sermaye kısmının önemsiz olduğu anlamında gelmez. Zaten bu durum, sermaye koyma…

Adi Ortaklığın Sona Ermesi

Adi ortaklığın sona erme sebepleri ve özellikle de sona erme anı birçok bakımdan önem arz eder. Sözgelimi adi ortaklığın bitmesi vesilesiyle söz konusu ortaklığın mallarının nasıl tasifye edileceği oldukça önemlidir. Zira ortaklığın malları pek tabii ki de mantık olarak esasında ortakların getirdiği mal veya sermayelerdir. Bu anlamda adi ortaklığın sona ermesi önem arz eden bir…

Anonim Ortaklıkta Temsil

Anonim Ortaklıkta Temsil

Kanunda istisnai hükümler bulunmadıkça anonim şirketler yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Bu kural Türk Ticaret Kanunu’nun 365.maddesinde şöyle hükme bağlanmıştır: Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır. Kanun böyle bir ifade kullanmakla bir kural koymakta ve devamında da yine kendi iradesiyle bazı istisnaların olabileceğini vurgulamıştır. ANONİM ORTAKLIKTA TEMSİL YETKİSİ…

Kollektif Ortaklığın Şartları

Kollektif Ortaklığın Şartları

Kollektif ortaklıklar, yani kollektif şirketler Türk Hukuk Sistematiği bakımından kişi topluluğu denince akla ilk gelen ortaklıklardan biridir. Dolayısıyla kollektif ortakların bir kişi topluluğu olduğu söylenebilir. Zaten diğer kişi topluluğu da komandit şirketlerdir. KOLLEKTİF ORTAKLIĞIN UNSURLARI Kollektif ortaklık Türk Ticaret Kanunu’nun 211.maddesinde tanımlama yapılmak suretiyle şu şekilde düzenlenmiştir: Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı…

Limited Şirket Nedir? Unsurları Nelerdir?

Limited Şirket Nedir? Unsurları Nelerdir?

LİMİTED ŞİRKET NEDİR?     Limited şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda  açık bir tanımı yapılmamıştır. Ancak Kanun’un 573. Maddesinde limited şirketin nitelikleri sayılmıştır.Buna göre;  Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp,…

Limited Şirketlerde Hisse Haczi

Limited Şirketlerde Hisse Haczi

Sermaye payı; Anonim ortaklıklardan farklı olarak limited ortaklıkta tutarı ne olursa olsun her ortak bir payla şirkete katılır. Ortağın sermayeye katılma payı (ya da temel iştirak payı) bölünmez bi r bütün oluşturur1  Bu yönüyle kollektif ortaklığa benzetebiliriz. Dolayısıyla  iştirak payları, anonim ortaklığın aksine , değişik  miktarlarda olabilirler, örneğin, 2 milyon esas sermayeli bir limited şirkette…

BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Anonim Şirketlerde Payın Devri

TTK’da senede bağlanmamış payın devrine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. TTK 490. madde 1. fıkra uyarınca dolaylı olarak senede bağlanmamış nama yazılı payların kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebileceğini söylemek mümkündür, zira maddenin kenar başlığı nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke şeklinde ihdas edilmiştir1. Bununla birlikte, her…

Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk

Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk

ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETLERİNE GÖRE  ORTAKLARIN MALİ SORUMLULUĞU    Şahıs şirketlerinde ortaklar alacaklılara karşı bütün mal varlıkları ile sınırsız sorumludurlar. Buna karşılık sermaye şirketlerinin ortakları şirket alacaklılarına karşı ancak şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye payı kadar sorumlu olurlar. Buna bağlı olarak sermaye şirketi ortağı taahhüt ettiği sermayenin tamamını getirmişse kural olarak sorumluluğu ortadan kalkacaktır.      Sermaye şirketi…

Anonim Şirketin İlk Defa Kuruluşu

Anonim Şirketin İlk Defa Kuruluşu

KURULUŞ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER       Anonim şirketlerin kuruluşunda tescil istemi dilekçe ile yapılır. Dilekçe sahibi kimliğini ispat etmek zorundadır [Türk Ticaret Kanunu (Kanun Numarası: 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 14/2/2011 Sayı: 27846 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 50) (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102.pdf) (Erişim Tarihi: 15.12.2021)] md. 29). Dilekçedeki imza noterlikçe onaylanmışsa, ayrıca kimliğin ispatlanmasına gerek…