Şirketler HukukuŞİRKET NASIL KURULUR ADIM ADIM ŞİRKET KURMAK

Türkiye’de şirket kurmak, birçok girişimci ruhlu vatandaşın hayalidir. Fakat aynı zamanda Türkiye’de şirket kurmak, fazlasıyla prosedür içeren, detaylı bir husustur. Bu prosedürleri bilmek, özellikle şirketler hukuku ve beraberinde birçok hukuk dalını ilgilendiren bir sarmalın parçasıdır. Bu nedenle bu yazımızda Türkiye’de şirket kurmak hakkında hukuki bilgiler vermenin yanı sıra “Şirket nasıl kurulur?” sorusuna da bir cevap arayacağız.

Harbiye Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman olan avukatlarımızla birlikte çok geniş bir yelpazede hukuki destek, danışmanlık ve avukatlık ücreti vermenin yanı sıra sitemizdeki makalelerimizle birlikte de siz sayın okurlarımızı bilgilendirme amacı gütmekteyiz. Yalnızca konumuz olan şirketler hukuku değil, iş hukuku, ceza hukuk ve daha nice dalda yazmış olduğumuz yazılara sitemizin “makaleler” bölümünden ulaşabilmeniz mümkündür. Bu yazımızda da yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye’de şirket kurmak hakkında detaylı bilgiler vererek şirket nasıl kurulur sorusuna da bir yanıt vereceğiz. Keyifli okumalar dileriz.

Şirket kurulumu hakkında hukuki destek almak için bizi buraya tıklayarak arayabilirsiniz.

ŞİRKET NEDİR?

Şirket nasıl kurulur sorusuna yanıt aramaya geçmeden önce şirketin bir tanımını yapmamızın daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

Esasen Arapça kökenli olan şirket sözcüğü, “Ortaklık” anlamını taşır. Ortak amaç için oluşturulmuş kişiler birliği anlamını taşıyan da bir ticaret terimidir. Bununla birlikte şirket, ülkemizde hukuken, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin, bir araya gelerek emek veya mallarını ortak bir amaçla bir sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan ticari işletmedir.

Şirketlerin bir ticari işletme sıfatını haiz olmasının önemi, Türk Ticaret Kanunu’nun genel hükümlerine tabi olması açısından önemlidir. Dolayısıyla şirket tanımı bu açıdan önem arz eden bir husustur.

TÜRKİYE’DE ŞİRKET TÜRLERİ

Türkiye’de şirket kurmak için öncelikle bir şirket türü belirlenmesi gerekir. Bunun için de Türk ticaret hukukunda yer alan şirket türlerine bir göz atılmalıdır.

Türk Ticaret Kanunu, şirketleri düzenlendiği kanuna ve sermaye yapılarına göre, şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak iki ana başlıkta toplar.

Şahıs şirketleri, genel olarak ticari itibar ve güven esasına dayalı bir yapı içerir. Ortaklar kişisel mal varlıklarıyla sorumlu olurlar. Türk Ticaret Kanunu, 2 tür şahıs şirketine yer vermiştir;

 • KOLLEKTİF ŞİRKET: Kollektif ortaklık adı da verilen bu şirket türü, bir ticari işletmeyi, ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan, ortakların hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan şirket türüdür. Bir başka deyişle kollektif şirket ortakları, şirket borçlarından ve taahhütlerinden ötürü ortaklar arasında müteselsil olarak bütün malvarlığıyla sorumlu olurlar. Derece bir sorumluluktur. Dolaylı, sınırsız ve müteselsil bir sorumluluk türüdür. Dolayısıyla kollektif şirketlerin tüzel kişilikleri vardır. Türkiye’de şirket kurmak isteyen vatandaşlar bilmelidir ki bu tür ortaklıklarda ticari itibar ve emek çok önemlidir. Ayrıca kollektif ortaklık türü günümüzde pek yaygın bir şirket türü değildir.

KOMANDİT ŞİRKET: Komandit ortaklık, şahıs şirketlerinin ikinci türüdür. Bir ticari işletmeyi iki veya daha fazla kişiyle birlikte bir ticaret unvanı altında işleten, tüzel kişiliği haiz olan bir şirket türüdür. Komandit şirketlerde ortaklar, komandite ortak ve komanditer ortak olarak ikiye ayrılırlar. Komandite ortaklar gerçek kişi olurken komanditer ortaklar ise tüzel kişi veya gerçek kişi olabilir. Komandite ortakların şirket borçlarına karşı sorumlulukları sınırsızdır. Komanditer ortaklar ise sınırlı bir sorumluluğa sahiptir. Belirtelim ki komandit şirketler şahıs şirketidir ancak sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler şahıs şirketi değil, sermaye şirketi kategorisinde yer alır.

Sermaye şirketlerinde ise şahıs şirketlerindeki gibi ticari itibar ve emeğin yanı sıra sermaye de önem kazanmaktadır. Günümüzde en yaygın ortaklık türleri, sermaye şirketleridir.

 • ANONİM ŞİRKET: Türkiye’de şirket kurmak isteyen yatırımcıların en başta tercih ettiği ortaklık türlerinden biridir. Fakat bir o kadar da zahmetli bir şirket türüdür. Anonim şirketler, sermayesi ortaklar tarafından taahhüt edilmiş ve paylara bölünmüş, tüzel kişiliği olan ve borçlarından ötürü kendi malvarlığı ile sorumlu olan bir şirket türüdür. Anonim ortaklıklarda her pay sahibi, hisseleri oranında şirket üzerinde pay sahibidir. Anonim şirketlerin iki temel organı vardır. Bunlar genel kurul ve yönetim kuruludur. Anonim şirketler, asgari 250.000 TL ile kurulabilirler.
 • LİMİTED ŞİRKET: Türkiye’de şirket kurmak isteyen vatandaşların en fazla tercih ettiği şirket türlerinden biri de limited ortaklıktır. Ticaret siciline tescil edildiği zaman tüzel kişilik kazanırlar. Sermayesi belirlidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limited şirketler kanunen yasak olmayan her türlü ticari ve ekonomik faaliyeti yapabilir. Fakat bankacılık ve sigortacılık (Sigorta acenteliği değil, sigorta şirketi) Limited şirketler asgari 50.000 TL ile kurulabilir. Limited şirketler, en fazla 50 ortakla sınırlıdır ve ortakların sorumluluğu, tıpkı anonim şirketteki gibi sermaye miktarıyla orantılıdır. Limited şirketlerin kanunen zorunlu iki organı vardır. Bunlar, tüm ortaklarda oluşan genel kurul ve esas sözleşmeyle belirlenen veya genel kurul kararıyla atanan müdürler kuruludur.
 • SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET: En az bir komanditer ve bir komandit ortak olmak üzere en az 2 ortakla kurulan bir şirket türüdür. Komanditer ortaklar şirkete sermaye koymakla yükümlüdür ve sadece taahhüt ettikleri sermaye kadardır sorumludur. Komandit ortaklar ise şirketi yönetmekten sorumludur ve şirketin borçlarından dolayı sınırsız sorumludurlar.
 • KOOPERATİFLER: Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketi olarak yer alan bir şirket türüdür. Aynı zamanda diğer şirket türlerinden ayrılarak Kooperatifler Kanunu ile de tabidir. Minimum 7 ortakla birlikte kurulan kooperatif şirketler, 3 organa sahiptir. Bunlar genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve üyelerinin katılımıyla yönetilen bir kuruluştur.

Son olarak adi şirketlerden de biraz söz etmekte yarar vardır. Adi ortaklık veya adi şirket, esasen Türk Ticaret Kanunu içerisinde yer alan bir şirket türü değildir. Türk Borçlar Kanunu içinde yer alan adi ortaklık başlıklı özel hükümlere tabidir. Adi ortaklıkta tüzel kişilik yoktur.  Esasında birkaç kişinin bir araya gelerek güven esasına dayalı olarak bir iş yapmasını ifade eder. Ticaret sicil gazetesine de kaydettirme zorunluluğu yoktur.

ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETLERİ FARKLARI NELERDİR?

Şirket nasıl kurulur sorusuna cevap aramadan önce şirket türlerine bir girizgâh yaptık. Türkiye’de şirket kurmak isteyen her girişimcinin bilmesi gereken bir husus da temel ayrım olan şahıs ve sermaye şirketinin farklarıdır. Bu farklılıklar şu şekilde listelenebilir:

 1. SORUMLULUK BAKIMINDAN: Şahıs Şirketlerinde ortaklar, şirket borçlarından ve taahhütlerinden ötürü sınırsız olarak sorumlu olurlar. Bu, şirket borçları ödenemediği takdirde alacaklıların, şirket ortaklarının kişisel malvarlıklarına doğrudan gidebilmesi anlamına gelir. Haciz gibi tedbirleri ortakların kişisel malları üzerine koyabilirler. Sermaye Şirketlerinde ise şirket borç ve taahhütleri, şirket adınadır. Bu anlamda ortakların kişisel malvarlıklarına gidilemez. Alacaklılar şirket varlıklarına tedbir koyabilirler.
 2. KURULUŞ BAKIMINDAN: Şahıs şirketlerinin kuruluşu daha kolay ve hızlıdır. En az iki gerçek kişinin ortak olması çoğu zaman yeterli olabilir. Şirket sözleşmesi hazırlanıp ilgili kurumlara gidilmesi yeterli olur. Sermaye şirketlerinde ise prosedürler daha fazladır. Bir kere belirli sayıda ortak bulunması gerekir. Örneğin bu sayı anonim ortaklıkta en az 5 iken Limited şirketlerde 2 olarak belirlenmiştir. Şirket sözleşmesi resmi şekilde hazırlanıp tasdik edilmeli, Ticaret Sicil Gazetesi onayı alınmalı ve gereken asgari sermaye veya daha fazlasının şirket hesabına yatırılması gerekir.
 3. YÖNETİM BAKIMINDAN: Şahıs şirketlerinin yönetimi ortaklara aittir. Çoğu zaman ortaklar, şirketi müşterek olarak yönetirler. Fakat sermaye şirketlerinin organları vardır. Yönetim Kurulu, şirket yönetiminde söz sahibidir. Yönetim kurulu üyeleri ise genel kurul tarafından seçilir.
 4. DEVAMLILIK BAKIMINDAN: Şahıs şirketlerinde bir ortağın vefatı, iflası veya ortaklıktan ayrılması şirketin sona ermesine sebep olabilir. Elbette ki anlaşarak devam etme kararı alınabilir fakat kural olarak şahıs şirketleri bu gibi hallerde sona erer. Bunun sebebi, şahıs şirketlerinde güven ve emek esası ön plandadır. Sermaye şirketlerinde ise ortakların vefatı, iflası veya ortaklıktan ayrılması şirketi sona erdirmez. Zira sermaye şirketler, adı üstünde sermaye ön planlı şirketlerdir.
 5. SERMAYE BAKIMINDAN: Şahıs şirketlerinde belirli bir asgari sermaye tutarı bulunmazken Sermaye şirketlerinde bulunmaktadır. Bu tutar anonim ortaklıkta 000 TL, Limited ortaklıkta 50.000 TL’dir.
 6. VERGİLENDİRME BAKIMINDAN: Ortaklar, şirket kazancından gerçek kişi gelir vergisi öderlerken sermaye şirketleri, kurumlar vergisi ödemektedir. Ortaklar ise şirketin kârından aldıkları kâr payı üzerinden gelir vergisi öderler.

ŞİRKET KURULUŞ VE TESCİL İŞLEMLERİ

Türkiye’de şirket kurmak, ticari faaliyetlere başlamanın yasal bir zemine oturtulması açısından en önemli adımdır. Fakat Türkiye’de şirket kurmak için bir dizi prosedürlerin de yerine getirilmesi gerekir. Adım adım şirket nasıl kurulur sorusu için verilecek ilk cevap tescil işlemlerinin yerine getirilmesidir.  Bu, şirket türünü belirledikten sonra yapılması zaruri işlemlerden biridir.

Şirket tescil işlemleri, şirketin merkezi olarak belirlenen yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu tarafından yapılır. Örneğin şirketin merkezi İstanbul ise, İstanbul Ticaret Odası’na dilekçe ile başvurulur ve işlemler başlatılır. Tescildeki esas amaç, ticari işletme olan şirketin üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gereken bilgilerin aleni olmasıdır. Bu bilgiler, şirketin unvanı, adres, faaliyet konusu gibi örneklendirilebilir. Bunun dışında ayrıyeten anonim şirketlerde tescile kaydedilmesi zorunlu bazı bilgiler de vardır. Örneğin işletmenin devri, TTK 11 uyarınca tescil edilmesi gereken bilgilerdendir.

Tescil talebinde beraberinde götürülmesi gereken birtakım belgeler vardır. Bunlar;

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

 1. Dilekçe
 2. Noter tasdikli ticaret unvanı tasdiknamesi
 3. Resimli nüfus cüzdanı sureti
 4. Vergi Levhası fotokopisi
 5. Noter tasdikli imza beyannamesi
 6. Tutulan defterlerin tasdik sayfasının fotokopisi

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

 1. Dilekçe
 2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Ana Sözleşmesi
 3. İmza Beyannamesi
 4. Ortakların noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
 5. Taahhütname
 6. Ayni sermaye konulmuş ise mahkeme onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı
 7. Şirket sermayesinin binde birinin Tüketiciyi Koruma Fonu’na yatırıldığına dair makbuz
 8. Kuruculardan tüzel kişi varsa, kurulacak şirkete iştirak kararı

Belirtelim ki tescil, tescil edilmesi gereken hususun doğumundan itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

ŞİRKET KURMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

Türkiye’de şirket kurmak için birtakım belgelerin, Ticaret Sicil Müdürlüğüne veya Ticaret Odalarına ibraz edilmesi gerekir. Bu belgeler, şirketin türüne göre değişiklik gösterebilir fakat genel olarak şunlardır;

 • Şirket Sözleşmesi: Şirketlerde önemli olan devamlılık hususudur. Bunun en büyük güvencesi de şirket sözleşmeleridir. Şirketin unvanı, merkezi, amacı, sermayesi, ortakların kimlik bilgileri ve payları gibi bilgiler yer almalıdır.
 • İmza Beyannamesi: İmza beyannamesi de benzer bir işlev görür. Her ortağın imzası ve nüfus cüzdanı bilgileri yer almalıdır.
 • Adres Belgeleri: Şirket merkezinin ve ortakların ikametgâhlarının adreslerini gösteren belgeler olmalıdır. (İkametgâh belgesi, tapu fotokopisi vs.)
 • Sermaye Taahhüt Belgeleri: Ortakların şirket için taahhüt ettikleri sermayeleri gösterir belgelerdir.
 • Vergi Dairesinden Vergi Mükellefiyeti Belgesi: Yetkili vergi dairesinden alınır. Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesi, uygulamada yetkilidir.
 • Ticaret Odası’ndan Faaliyet Belgesi: Yetkili ticaret odalarından alınabilir.

https://www.ticaretsicil.gov.tr/ linkine tıklayarak daha ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir.

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ NEDİR? NASIL HAZIRLANIR?

Türkiye’de şirket kurmak için öncelikle bir şirket esas sözleşmesi hazırlanmalıdır. Öğretide şirket esas sözleşmesini, şirket anayasası olarak da nitelendiren yazarlarımız mevcuttur. Bir şirketin kuruluş aşamasında ortaklar tarafından imzalanan ve şirketin temel bilgilerini, kuruluşunu, işleyişini ve ortakların hak ve yükümlülüklerini belirleyen resmi bir belgedir.

Şirket esas sözleşmesi, ortaklar tarafından hazırlanır ve noterde tasdik edilerek onaylanır. Sözleşme hazırlanırken seçilen şirket türüne göre TTK’de yer alan genel hükümlere ve seçilen türe özgü hükümlere uygun davranılması çok önemlidir.

Şirket esas sözleşmesinde şunların yer alması zorunludur:

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezi: Şirketin ismi ve yasal ikametgahı.
 • Şirketin amacı ve konusu: Şirketin faaliyet göstereceği alanlar ve ne tür ürün veya hizmetler sunacağı.
 • Şirketin sermayesi: Şirketin kuruluş sermayesi ve her payın itibari değeri.
 • Sermaye paylarının sahipleri ve oranları: Ortakların kimlikleri ve şirket sermayesine ne kadar katkıda bulundukları.
 • Şirketin yönetim şekli: Şirketi kimlerin yöneteceği ve nasıl yönetileceğine dair bilgiler. Örneğin anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri yer almalıdır.
 • Kâr dağıtımı ve yedek akçe ayrılması: Şirketin elde ettiği kârın ortaklar arasında nasıl dağıtılacağına ve yedek akçenin nasıl ayrılacağına dair bilgiler.
 • Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi: Şirketin hangi durumlarda sona ereceğine ve sona erme halinde malvarlıklarının nasıl tasfiye edileceğine dair bilgiler.

ŞİRKET TİPİ BELİRLEME

Şirket türü belirlemek için, TTK’de yer alan şirketlerden biri seçilmelidir. Şirket türü belirlendikten sonra esas sözleşme, seçilen türün dahil olduğu mevzuata ve genel hükümlere göre hazırlanmalıdır. Bununla birlikte ticaret odası ve noterde gerekli onayları almak için de şirket türüne uygun davranılıp davranılmadığına dair bir inceleme yapılacaktır.

ŞİRKET ADI NASIL OLUR?

Şirket nasıl kurulur sorusuna cevap verirken, bir de şirket ismi seçmemiz gerekir. Zira şirketler, tüzel kişidir ve tüzel kişilerin de tıpkı gerçek kişiler gibi bir ismi ve kimliği olmaktadır. Pek tabii daha farklı işlevlere de sahiptir.

Şirket adı, sadece bir isimden öte, markanın kimliğini ve değerlerini yansıtan önemli bir unsurdur. Doğru isim seçimi, pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerinde de büyük rol oynar. Bu nedenle, şirket adı seçerken dikkatli ve özenli bir şekilde ilerlemek gerekir.

Şirket adı seçerken dikkat etmek gerekir ki şirket adı, şirketin faaliyetlerini de gösterir olmalıdır. Bunun dışında şirket adının özgün olması gerekir ve telif haklarını ihlal etmemeye de özen gösterilmelidir. https://www.ticaretsicil.gov.tr/view/hizlierisim/unvansorgulama.php linkinden isim benzerliği sorgusu yapılmalıdır.

ŞİRKET SERMAYESİ NEDİR? NE KADARDIR?

Türkiye’de şirket kurmak için bir de sermaye belirlemek gerekir. Bu sermaye, şirketin faaliyetleri için kullanılacak olan sermayedir. Bir başka deyişle şirket sermayesi, bir şirketin kuruluş aşamasında ortaklar tarafından taahhüt edilen ve şirketin faaliyetlerini finanse etmek için kullanılan kaynaktır. Şirketin borçlarından dolayı ortakların sorumluluk limiti ile de doğrudan ilişkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nda bazı şirketler için asgari sermaye tutarları belirtilmiştir. Örneğin:

 • Anonim Şirket: Asgari sermaye tutarı 000 TL
 • Limited Şirket: Asgari sermaye tutarı 000 TL
 • Şahıs şirketleri için: Asgari sermaye tutarı belirlenmemiştir.

Şirket sermayesi, nakit veya ayni malvarlığı ile taahhüt edilebilir. Nakit olarak taahhüt edilen sermaye, şirketin kuruluşundan itibaren ödenmelidir. Ayni malvarlığı olarak taahhüt edilen sermayenin ise değeri, bilirkişiler tarafından belirlenir ve şirketin bilançosuna kaydedilir.

Taahhüt edilen şirket sermayesinin ¼’ü şirket kuruluşunda ödenirken kalan tutar 24 ay içerisinde ödenmelidir. Aksi takdirde ödemeyen ortağın sorumluluğu doğacaktır. Bunun dışında şirket sermayesi, genel kurul kararlarıyla arttırılabilir veya azaltılabilir. Fakat dikkat edilmelidir ki şirket sermayesi azaltılırken ortakların hakları da gözetilir.

Sermaye şirketlerde ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye kadardır. Şahıs şirketlerinde ise ortakların sorumluluğu sınırsızdır.

ŞİRKETİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türkiye’de şirket kurmak, beraberinde birtakım külfetleri de getirmektedir. Bunlardan biri de vergi yükümlüsü olmaktır. Şirket nasıl kurulur diye soran vatandaşların birçoğu, vergi yükümlülüğün nasıl olacağını da merak etmektedir.

Türkiye’de şirket kurmak isteyenlerin karşısına şirket kurulduktan sonra şu vergiler çıkacaktır;

 1. Kurumlar Vergisi: Anonim şirketler, limited şirketler, kollektif şirketler ve adi komandit şirketler tarafından ödenen vergidir. Kurumlar vergisi, şirketin elde ettiği kâr üzerinden hesaplanır. Her yıl belirlenen kurumlar vergisi oranı, 2024 yılı için %25’tir. Fakat finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde bu oran, %30’dur.
 2. Gelir Vergisi: Şahıs şirketleri tarafından ödenen gelir vergisi, şahısların elde ettiği kâr üzerinden hesaplanır ve kademeli olarak artar veya azalır. Ortaklar, şirketin elde ettiği kâr üzerinden de gelir vergisi ödemek zorundadır.
 3. Katma Değer Vergisi (KDV): Mal ve hizmet satışlarından elde edilen gelir üzerinden hesaplanır.

Şirketlerin vergi yükümlülüğünü ifa edebilmesi için öncelikle şirket merkezinin bulunduğu yerde bulunan vergi dairesine kaydolunmalıdır. Defter ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulması gerekir ve belirli periyotlarda vergi beyannameleri verilmesi gerekir.

ŞİRKET KURMANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Şirket nasıl kurulur diye soran okurlarımıza konu hakkında gerekli bilgileri verdik. Fakat Türkiye’de şirket kurmak, birçok avantajı ve dezavantajı beraberinde getiren bir olgudur. Türkiye’de şirket kurmak için bunların göz önüne alınması unutulmamalıdır.

TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMAK VE AVANTAJLARI

Türkiye’de şirket kurmak beraberinde bu avantajları sağlar;

 1. Sınırlı Sorumluluk: Yukarıda da açıkladığımız üzere, Türkiye’de şirket kurmak beraberinde sınırlı sorumluluk getirir. Özellikle sermaye şirketlerinde şirket borçları ve taahhütleri, şirketin üzerinedir. Ortakların kişisel malvarlıklarına doğrudan gidilemez.
 2. Kurumsallık: Türkiye’de şirket kurmak, işletme ve faaliyetlere bir kurumsal kimlik kazandırır. Bu sayede müşteriler ve yatırımcılar nezdinde daha güvenilir bir imaj kazanılır.
 3. Vergi Avantajları: Türkiye’de şirket kurmak beraberinde getirdiği birçok vergi avantajına sahip olmanızı da sağlar. Şirket ortakları ve şirketler, bazı vergi muafiyetlerinden veya daha düşük vergi oranlarından faydalanabilir.
 4. Finansman Kolaylıkları: Türkiye’de şirket kurmak birtakım finansman kolaylıklarından faydalanmayı sağlar. Bankalar veya diğer finans kuruluşları, şirketlere daha kolay ve uygun kredi imkânları sağlayabilir.

TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMAK VE DEZAVANTAJLARI

Türkiye’de şirket kurmak beraberinde bu dezavantajları da getirecektir.

 • Kuruluş Maliyetleri: Şirket nasıl kurulur sorusunu sorgulayanların gözlerini korkutan durumlardan biri de kuruluş maliyetleridir. Karmaşık prosedürler ve hazır olması gereken sermayeyi toparlamak pek tabii maliyetli olabilmektedir.
 • Bürokratik İşlemler: Şirketler, şahıs işletmelerine göre daha fazla bürokrasiyle uğraşmak zorunda kalmaktadır. Zira Türkiye’de şirket kurmak, birçok usul işlemini yanında getirir.
 • Vergi Yükümlülükleri: Türkiye’de şirket kurmak beraberinde vergi avantajları getirir demiştik. Fakat aynı zamanda bazı zor vergi yükümlükleri de getirir. Zira şahıs işletmelerine oranla daha fazla vergi problemiyle karşılaşılmaktadır.
 • Muhasebe ve Yasal Zorunluluklar: Şirketler, TTK’de yer alan basiretli tacir hükümlerine de tabi olmaktadır. Bu bağlamda öngörülü olmalıdır ve defterleri eksiksiz tutmak durumundadırlar.

ŞİRKET KURMA SÜRECİNDE AVUKAT DESTEĞİNİN ÖNEMİ

Türkiye’de şirket kurmak, önemli bir yasal ve finansal sorumluluk getiren bir süreçtir. Bilhassa çok karmaşık usul işlemlerine tabidir. Kaldı ki şirketler hukuku, üzerinde uğraşılması gereken oldukça kaotik bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkar.

Bu nedenle bir avukattan yasal destek almak, şirketlere birçok açıdan destek sağlar. Yalnızca şirket kurma sürecinde değil, şirketlerin kuruluştan sonra karşılaşabileceği problemlere de bir çözüm sağlayabilir. Nitekim ülkemizde ve dünyaca ünlü şirketlerin çok büyük bir çoğunluğu, bir veya daha fazla şirket avukatından destek almaktadır.

ŞİRKET NASIL KURULUR ADIM ADIM ŞİRKET KURMAK

ŞİRKET NASIL KURULUR ADIM ADIM ŞİRKET KURMAK

HARBİYE HUKUK BÜROSU ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATLIĞI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu olarak bu yazımızda sizlere şirket nasıl kurulur sorusuna cevap vererek Türkiye’de şirket kurmak hakkında bilgiler vermeyi amaçladık. Büromuz olarak şirketler hukuku alanında deneyimli olan ekibimiz, sizlere şirket kuruluş aşamalarında her türlü danışmanlığı ve avukatlık hizmetini icra etmekten büyük gurur duymaktadır. Bununla birlikte makalelerimiz sekmesinden şirketler hukukuna dair diğer birçok yazıya ulaşabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bir Şirket Kurmak İçin Ne Kadar Para Lazım?

Türkiye’de şirket kurmak için şirket türüne göre sermayeler değişmektedir. Anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı 250.000 TL iken Limited Şirketlerde 50.000 TL olarak karşımıza çıkar. Bunun dışında diğer bürokratik işlemler ve belgeler için de bütçe gerekebilir.

Bir Kişi ile Şirket Kurulabilir Mi?

Türkiye’de bir kişi ile şirket kurulması mümkündür. Tek ortaklı olarak limited şirket kurulması mümkündür. Bunun dışında şahıs şirketlerinden de bazıları tek ortaklı olarak kurulabilir.

En Basit Şirket Nasıl Kurulur?

Türkiye’de en basit şekilde kurulabilecek şirket türü şahıs şirketidir. Bu şirket türünde sadece bir kişi ortak olarak yer alabilir ve şirketin tüm hak ve sorumluluklarını üstlenir. Kuruluş işlemleri için gerekli belgeler hazırlanır, Ticaret odasına kayıt yaptırılır, esas sözleşme noterde tasdik edilir, sermaye miktarı bankaya yatırılır. Şirket en basit bu şekilde kurulur.

E-Devlet’ten Şirket Kurulur Mu?

Türkiye’de şirket kurmak e-Devlet üzerinden de yapılabilir. Bunun için, İnteraktif Vergi Dairesi’ne www.ivd.gib.gov.tr üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak başvuru adımları tamamlanır.

İş Yapmayan Şirket Vergi Öder Mi?

Bir şahıs şirketi kurduğunuzda, herhangi bir gelir kazanmıyor olsanız ve aynı şekilde bir gider masrafınız olmasa bile devlete bazı vergileri ödeme yükümlülüğünüz devam eder. Bunun dışında stopaj vergileri, KDV, belediye vergileri vd. vergiler, şirket kâr etmiyor olsa dahi ödenir.

En İyi Şirket Türü Hangisi?

En iyi şirket türü diye bir kaide yoktur. Zira her şirketin kendine özgü avantajı ve dezavantajı bulunur. Bunun dışında şirketlerin kârlılık oranları, dönemlere göre değişebilir. Örneğin günümüzde en yaygın şirket türü Limited şirketlerdir. Fakat bir süre sonra Anonim şirketler daha yaygın olabilir. Şahıs şirketlerinin ise maliyetleri düşük, kuruluşları da oldukça hızlıdır. Anonim şirketler ise kurumsallık denince akla ilk gelen şirket türü olarak karşımıza çıkar.

Şirket Kurmak Ne Kadar Sürer?

Türkiye’de şirket kurmak kısmen uzun sürelere tabi olabilir. Fakat bu süreler şirketin türüne göre değişebilmektedir. Örneğin şahıs şirketlerinin kurulumu daha kısa sürer. Bununla birlikte şirket kurma süresini kısaltmak, gerekli belgelerin ibraz edilme süresi, noter ve ticaret odası tasdiklerinin alınmasıyla da orantılıdır. Ortalama olarak süreler şöyledir;

 • Şahıs şirketi kurmak, 1-2 gün kadar kısa bir sürede kurulabilir. E-Devlet üzerinden başvurmanız halinde, işlem daha hızlı sonuçlanır.
 • Limited şirketi kurmak, 4-5 gün civarında bir sürede kurulabilir. E-Devlet üzerinden başvurmanız halinde, işlem daha hızlı sonuçlanır.
 • Anonim şirketi kurmak ise 1-2 hafta arasında bir sürede kurulabilir. Anonim şirket kurma işlemleri diğer şirket türlerine göre daha karmaşık ve uzun sürer.

Ahmet Eren SOLMAZ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap