Şirketler HukukuLİMİTED ŞİRKET NEDİR NASIL KURULUR

Limited şirket nasıl kurulur? Limited şirket nedir? Limited şirket, bir veya birden fazla kişi tarafından kurulan ve işletilen bir tür ticaret şirketidir. Limited şirketin en büyük avantajlarından biri, ortakların kişisel varlıklarını işletmenin borçlarından korumasıdır. Yani, şirket borçları sadece şirket varlıklarıyla sınırlıdır, ortakların kişisel varlıkları riske atılmaz. Limited şirket kurmak için genellikle izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. Şirketin Adını Belirleme: Öncelikle, kurulacak şirketin adını belirlemek gerekmektedir. Ancak, seçilen ismin önceden kullanılmamış olması ve hukuka uygun olması önemlidir.
 2. Ortaklar ve Hisse Dağılımı: Şirketin kurucuları arasında ortaklık paylarının nasıl dağıtılacağına karar verilmelidir. Bu, ortaklar arasında bir sözleşme yapılmasını da gerektirebilir.
 3. Sermaye Belirleme: Limited şirketler kurulurken sermaye miktarı belirlenmelidir. Bu miktar 2024 yılı itibari ile asgari 50.000 TL’dir.
 4. Ortaklık Anlaşması Hazırlama: Ortaklık anlaşması, şirketin faaliyetleri, ortakların hakları ve sorumlulukları, kar payı dağıtımı gibi konuları içeren önemli bir belgedir. Bu anlaşma noter huzurunda yapılabilir.
 5. Ticaret Siciline Kayıt: Şirketin resmi olarak kurulabilmesi için ticaret siciline kaydedilmesi gerekmektedir. Bu süreçte gerekli belgeler ve ücretlerin ödenmesi gerekebilir.
 6. Vergi ve Yasal Uyum: Şirketin vergi kaydı yaptırılmalı ve yerel yasalara uyum sağlanmalıdır.
 7. Şirketin Faaliyetine Başlama: Tüm resmi prosedürler tamamlandıktan sonra, şirket ticari faaliyetlerine başlayabilir.

Şirket kurulumu hakkında hukuki destek almak için iletişim numaramızdan bizi arayabilirsiniz

LİMİTED ŞİRKET NEDİR?

Limited şirket nedir? Limited şirket, bir veya birden fazla kişi tarafından kurulan ve işletilen bir tür ticaret şirketidir. Limited şirket, ortaklar arasında belirli bir ticari faaliyeti gerçekleştirmek üzere kurulan bir işletme türüdür. Limited şirketler, çeşitli iş alanlarında faaliyet gösterebilirler ve genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tercih edilen bir işletme yapılanmasıdır. Limited şirketler, bir veya daha fazla ortak tarafından kurulabilir. Bu ortaklar, şirketin yönetimine katılabilir ve karar alma süreçlerine dahil olabilirler. Şirketin borçlarından dolayı ortakların kişisel varlıklarının sadece şirketin sahip olduğu varlıklarla sınırlıdır. Yani, şirket iflas ederse veya borçlarını ödeyemezse, ortakların kişisel mal varlıkları korunur.

SERMAYE ŞİRKETİ NEDİR?

Sermaye şirketi, ortakların belirli bir ticari amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek, bir ticari işletmeyi oluşturdukları bir tür işletme yapısıdır. Sermaye şirketlerinin temel özelliği, ortakların sorumluluğunun, yatırdıkları sermaye miktarı ile sınırlı olmasıdır. Bu da, şirketin borçlarından dolayı ortakların kişisel varlıklarının riske atılmadığı anlamına gelir. Sermaye şirketleri, genellikle hisse senetleri veya paylar aracılığıyla sermaye toplarlar. Bu hisse senetleri veya paylar, şirketin sahipliğini temsil eder ve ortaklar, sahip oldukları hisse miktarına göre kar payı ve oy hakkı gibi haklara sahip olabilirler.

TTK’DE KAÇ ÇEŞİT SERMAYE ŞİRKETİ VARDIR?

TTK’ye göre, sermaye şirketleri 3 tanedir:

 1. Anonim Şirket (A.Ş.): Bu tür sermaye şirketinde, sermaye payları hisse senetleri halinde bölünmüştür. Ortakların sorumluluğu, sahip oldukları hisse senetleriyle sınırlıdır.
 2. Limited Şirket (Ltd. Şti.): Ortakların sorumluluğunun sınırlı olduğu bir diğer sermaye şirketi türüdür. Limited şirketlerde, sermaye payları paylara bölünmüş ve ortakların sorumluluğu ödedikleri sermaye payı miktarıyla sınırlıdır.
 3. Paylı Komandit Şirket: Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklarına karşı bir kollektif şirket, diğerleri bir anonim şirket ortağı gibi mesul olan şirkettir.

LİMİTED ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİ VAR MIDIR?

Evet, limited şirketin tüzel kişiliği vardır. Limited şirket, kendi adına haklar ve yükümlülükler taşıyan, bağımsız bir hukuki varlıktır. Bu, limited şirketin ayrı bir varlık olarak kabul edilmesini sağlar, yani ortaklarından ve yöneticilerinden ayrı bir varlığı vardır. Limited şirketin tüzel kişiliği, şirketin adına mal varlığı edinme, taşınmazlar satın alma, sözleşmeler yapma, davalar açma veya açılmasına karşı savunma gibi yasal işlemleri gerçekleştirmesini sağlar.

Limited şirket, kendi adına işlem yapabilir, haklarını ve yükümlülüklerini bağımsız olarak yerine getirebilir ve bu nedenle sınırlı bir yasal sorumluluğa tabidir. Bu tüzel kişilik, limited şirketin ortaklarının kişisel varlıklarını, şirketin borçlarından ve yükümlülüklerinden ayrı tutar. Yani, limited şirketin iflas etmesi durumunda, ortakların kişisel varlıkları genellikle korunur ve sadece şirketin varlıklarıyla sınırlıdır.

LİMİTED ŞİRKET KURMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

Limited şirket nasıl kurulur? Limited şirket kurmak için aşağıdaki belgeler  gereklidir:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü Başvuru Formu: Şirketin kuruluşu için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. Başvuru formu, şirketin bilgilerini içerir ve tüm ortaklar tarafından imzalanmalıdır.
 2. Şirket Ana Sözleşmesi: Limited şirketin ana sözleşmesi hazırlanmalıdır. Ana sözleşme, şirketin adı, merkezi, faaliyet konusu, sermaye yapısı, ortakların hak ve yükümlülükleri gibi detayları içerir. Noter onayı gereklidir.
 3. Ortaklık Beyannamesi: Ortaklar, Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne sunmak üzere bir ortaklık beyannamesi doldurmalıdır.
 4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: Şirketin faaliyet göstereceği işyeri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmalıdır. Belediyeye başvurulur.

Limited şirket kurmak için bu gerekli belgelerin hazırlanması ve ilgili yerlere teslim edilmesi ile beraber süreç tamamlanmış olacaktır.

LİMİTED ŞİRKET NASIL KURULUR? NASIL BİR USUL İÇERİR?

Limited şirket nasıl kurulur? Limited şirketi kurmak belirli bir usul ve adımlar gerektirir. Limited şirket kurmak için gerekli usuller şunlardır:

 1. Karar Alma ve Planlama: İlk adım, şirketin kurulmasına karar vermek ve şirketin temel detaylarını belirlemektir. Bu aşamada, şirketin adı, merkezi, faaliyet konusu, ortaklar ve sermaye yapısı gibi konular ele alınır.
 2. Ana Sözleşmenin Hazırlanması: Şirketin ana sözleşmesi, kurucular tarafından hazırlanır. Ana sözleşme, şirketin tüm detaylarını içermeli ve noter onayından geçmelidir. Ana sözleşme, şirketin adı, merkezi, ortakların hak ve yükümlülükleri, sermaye yapısı, kâr payı dağıtımı gibi konuları kapsar.
 3. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Başvuru: Hazırlanan ana sözleşme ile Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. Başvuru formu ve diğer gerekli belgeler Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne sunulur.
 4. Ticaret Sicil Müdürlüğü Onayı: Başvuru incelenir ve uygun bulunursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden onay alınır.
 5. Sermaye Yatırımı: Limited şirketin kuruluşunda belirlenen sermaye miktarı yatırılır. Bu miktar 2024 yılı itibariyle en az 50.000 TL olmalıdır. Sermaye, banka hesabına yatırılır ve banka dekontu muhafaza edilir.
 6. Vergi Dairesine Başvuru: Şirket, vergi mükellefiyeti için vergi dairesine başvurur. Vergi levhası alınır.
 7. SGK Başvurusu: Şirket, çalışanlarının sigorta işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurur.
 8. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: Şirketin faaliyet göstereceği işyeri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınır. Belediyeye başvurulur.
 9. Diğer İzinler ve Belgeler: Faaliyet gösterilecek sektöre göre, özel izinler ve belgeler gerekebilir. Bu belgelerin alınması ayrıca gereklidir.

Limited şirket kurmak için bu gerekli belgelerin hazırlanması ve ilgili yerlere teslim edilmesi ile beraber süreç tamamlanmış olacaktır.

LİMİTED ŞİRKETTE ANA SÖZLEŞME NEDİR? NASIL HAZIRLANIR?

Limited şirket nasıl kurulur? sorusunun en önemli cevabı şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasıdır. Limited şirketin ana sözleşmesi, şirketin temel işleyişini ve ortakların hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir belgedir. Ana sözleşme, limited şirketin kuruluş aşamasında hazırlanır ve noter tarafından onaylanır. Ana Sözleşmenin İçeriği ise şunlardır:

 1. Şirketin Adı ve Merkezi: Ana sözleşme, şirketin tam adını ve merkezini içermelidir.
 2. Ortakların Bilgileri: Ana sözleşme, şirketin ortaklarının adlarını, soyadlarını, adreslerini ve sermaye katkılarını içeren bilgileri içermelidir.
 3. Şirketin Faaliyet Konusu: Ana sözleşme, şirketin hangi faaliyetleri yürüteceğini belirtmelidir. Bu, şirketin ticari faaliyet alanlarını kapsar.
 4. Sermaye Yapısı ve Paylar: Ana sözleşme, şirketin sermaye yapısını, her ortağın ne kadar sermaye koyduğunu ve paylarını belirtmelidir.
 5. Kar Payı Dağıtımı ve Yönetim Kurulu: Ana sözleşme, şirketin kar dağıtım politikasını, yönetim kurulunun olup olmadığını ve varsa nasıl oluşturulacağını belirtmelidir.
 6. Ortakların Hak ve Sorumlulukları: Ana sözleşme, ortakların hak ve sorumluluklarını, şirket içindeki yetkilerini ve karar alma süreçlerini belirtmelidir.
 7. Şirketin İşleyişine İlişkin Diğer Hususlar: Ana sözleşme, şirketin genel işleyişine, genel kurul toplantılarının nasıl yapılacağına, karar alma süreçlerine ve diğer önemli hususlara ilişkin detayları içermelidir.

Ana Sözleşmenin Hazırlanması süreci ise şu şekildedir:

 1. Bilgi Toplama: Ana sözleşmenin hazırlanması için ilk adım, şirketin kurucularının bir araya gelerek gerekli bilgileri toplamasıdır. Bu, şirketin adı, merkezi, faaliyet konusu, ortaklar ve sermaye yapısı gibi bilgileri içerir.
 2. Hazırlık ve Yazım: Toplanan bilgilere dayanarak, bir avukat veya ticaret danışmanı tarafından ana sözleşme hazırlanır. Bu belge, tüm ortakların haklarını ve sorumluluklarını korumak için dikkatlice yazılmalıdır.
 3. Noter Onayı: Hazırlanan ana sözleşme, noter tarafından onaylanmalıdır. Noter onayı, belgenin resmi olarak tanınmasını sağlar.

LİMİTED ŞİRKETTE UNVAN VE ÖNEMİ

Limited şirket nasıl kurulur? sorusunun bir uzantısı da şirket unvanı seçmektir. Bir limited şirkette unvan, şirketin yasal adı ve genellikle işletmenin faaliyetlerini yansıtan bir isimdir. Limited şirketler, ortaklarına sınırlı bir sorumluluk sağlar ve bu nedenle işletmenin adı ve unvanı, tüzel kişiliği temsil eder. İşletmenin müşterileri, tedarikçileri, ortakları ve diğer işletmelerle olan ilişkilerinde bu unvan kullanılır. Limited şirketlerde unvan, işletmenin kimliğini ve yasal varlığını temsil eder. Doğru bir unvan seçimi, ticari başarı için önemli bir unsurdur ve işletmenin rekabet avantajını, itibarını ve müşteri ilişkilerini etkileyebilir.

LİMİTED ŞİRKETİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Limited şirketin vergi yükümlülüklerine ilişkin bazı ana noktalar şunlardır:

 1. Kurumlar Vergisi: Bir limited şirket, genellikle işletmenin elde ettiği karlar üzerinden kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdür.
 2. Gelir Vergisi: Bazı durumlarda, limited şirketin sahipleri veya ortakları, işletmenin elde ettiği gelir üzerinden bireysel gelir vergisi ödemek zorunda olabilirler. Bu vergi, şirketin karından pay alan kişilerin kişisel gelir vergisi beyannameleri aracılığıyla ödenir.
 3. Katma Değer Vergisi (KDV) :Limited şirketler, mal veya hizmet satışlarından elde ettikleri gelirler üzerinden KDV veya benzeri bir satış vergisi ödemekle yükümlü olabilirler. Bu vergi, işletmenin satışlarının genellikle belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır ve ürün veya hizmetlerin türüne göre değişiklik gösterebilir.
 4. Çalışanların Vergi Kesintileri: Limited şirketler, çalışanlarının maaşlarından gelir vergisi ve sosyal güvenlik kesintilerini yapmakla yükümlüdürler. Bu kesintiler, çalışanların maaşlarının belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır ve devlete ödenir.
 5. Diğer Vergi Yükümlülükleri: Limited şirketler, işletme faaliyetlerine ve yerel düzenlemelere bağlı olarak diğer vergi türlerine de tabi olabilirler. Örneğin, gayrimenkul vergisi, iş lisans vergisi veya çevre vergisi gibi vergiler işletmenin faaliyet alanına göre değişiklik gösterebilir.

LİMİTED ŞİRKET KURMANIN MALİYETLERİ

Limited şirket kurmak için gerekli maliyetler şunları içerebilir:

 1. Şirket Kuruluş Ücretleri: Şirketin tescili, kuruluşu ve resmi kayıtlarının tutulması için ödenmesi gereken belirli bir ücret bulunmaktadır. Bu ücret 2024 yılı itibariyle 50.000 TL’dir.
 2. Hukuki Danışmanlık Ücretleri: Limited şirketin kurulması sürecinde bir avukat veya hukuk danışmanıyla çalışmak önemlidir. Hukuki danışmanlık hizmetlerinin maliyetleri, işletmenin ihtiyaçlarına ve hizmet sağlayıcının tarifelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 3. Noter ve Kayıt Ücretleri: Şirket belgelerinin noter onayı ve resmi kayıtların tutulması için ödenmesi gereken ücretler de kuruluş maliyetlerine dahil edilir.
 4. Vergi Kaydı ve Lisans Ücretleri: Şirketin vergi kaydı yapılması ve gerekli iş lisanslarının alınması için ödenmesi gereken ücretler de kuruluş maliyetlerine eklenmelidir.
 5. Muhtemel Diğer Giderler: Limited şirketin kurulması sürecinde ortaya çıkabilecek diğer masraflar da olabilir. Bu, belirli bir sektörde uzmanlık gerektiren danışmanlık hizmetleri, reklam ve pazarlama giderleri veya diğer operasyonel giderler olabilir.

LİMİTED ŞİRKET KURMAK İÇİN NE KADAR SERMAYE GEREKİR?

Limited şirket nasıl kurulur? sorusunun bir diğer sonucu da belli miktarda sermaye toparlanmasıdır. Limited şirketin kurmak için belirlenen sermaye miktarı yatırılır. Limited şirket kurmak için gerekli miktar 2024 yılı itibariyle  en az 50.000 TL olmalıdır. Limited şirket kurmak için gerekli olan bu sermaye, banka hesabına yatırılır ve banka dekontu muhafaza edilir.

KAÇ KİŞİYLE LİMİTED ŞİRKET KURULUR?

Limited şirket kurmak için en az bir gerçek veya tüzel kişinin ortak olması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, limited şirketin en az bir ortağı olmalıdır. Bu ortaklar, gerçek kişiler veya tüzel kişilikler olabilir. Bu ortaklardan her biri, şirketin pay sahibi olacak ve şirketin kararlarını alacak olan ortaklar olarak kabul edilir. Ortaklar, şirketin tescilinde belirli bir pay oranına sahip olurlar ve bu pay oranları, şirketin kar dağıtımı ve yönetimine ilişkin haklarını belirler.

LİMİTED ŞİRKET VE ANONİM ŞİRKET FARKLARI

Limited şirket (Ltd. Şti.) ve anonim şirket (A.Ş.), Türkiye’de en yaygın olarak tercih edilen iki işletme türüdür. İşte bu iki işletme türü arasındaki temel farklar şunlardır:

Ortaklık Yapısı:

Limited Şirket (Ltd. Şti.): Limited şirketin en az bir ortağı olmalıdır, ancak maksimum sayıda ortak sınırlıdır. Ortaklar, şirketin sorumluluğunu sınırlarlar ve ortaklık payları oranında şirket karlarından pay alırlar.

Anonim Şirket (A.Ş.): Anonim şirketin en az bir kurucu ortağı (tek kişi tarafından kurulabilir) ve en az bir sermaye ortağı olmalıdır. Anonim şirketin hisse senetleri halka açılabilir ve şirketin sermayesi hisse senetleri aracılığıyla temsil edilir.

Sermaye Gereksinimi:

Limited Şirket (Ltd. Şti.): Türkiye’de bir limited şirket kurmak için minimum sermaye gereksinimi 2022’de yapılan yasal değişikliklerle 50.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Anonim Şirket (A.Ş.): Anonim şirketin minimum sermaye gereksinimi 250.000 Türk Lirasıdır. Bu sermayenin en az %25’i kuruluş sırasında ödenmelidir.

Hisse Senetleri ve Ortaklık Değişimi:

Limited Şirket (Ltd. Şti.): Limited şirket hisse senetleri yoktur. Ortakların payları, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen oranlarda paylara bölünür ve transferi kısıtlıdır.

Anonim Şirket (A.Ş.): Anonim şirket hisse senetlerine bölünmüştür. Bu hisse senetleri halka açılabilir ve hissedarlar hisse senetlerini serbestçe devredebilirler.

Yönetim ve Denetim:

Limited Şirket (Ltd. Şti.): Limited şirketin yönetim organı genellikle ortaklar tarafından oluşturulan bir yönetim kurulu veya müdürler tarafından yönetilir. Denetim organı mecburi değildir.

Anonim Şirket (A.Ş.): Anonim şirketin yönetimi, genel kurul tarafından seçilen bir yönetim kurulu tarafından yapılır. Ayrıca, anonim şirketlerin denetçi atanması zorunludur ve finansal raporlar denetlenir.

LİMİTED ŞİRKET ANONİM ŞİRKETE ÇEVRİLEBİLİR Mİ? NASIL ÇEVRİLİR?

Evet, bir limited şirket (Ltd. Şti.) anonim şirkete (A.Ş.) dönüştürülebilir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir limited şirketin anonim şirkete dönüştürülmesi mümkündür. Bu süreç genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Karar Alınması: Limited şirketin ortakları, şirketin anonim şirkete dönüştürülmesine ilişkin bir karar almalıdır. Bu karar genel kurul toplantısında alınabilir ve dönüşüm kararı oybirliği ile alınmalıdır.
 2. Dönüşüm Sözleşmesinin Hazırlanması: Dönüşüm kararı alındıktan sonra, limited şirketin anonim şirkete dönüşümüne ilişkin bir dönüşüm sözleşmesi hazırlanmalıdır. Bu sözleşme, şirketin yeni şeklini, sermaye yapısını, yönetim organlarını ve diğer önemli detayları belirler.
 3. Tescil İşlemleri: Dönüşüm sözleşmesinin imzalanmasının ardından, şirketin tescil işlemleri yapılır. Bunlar arasında ticaret siciline başvuru yapılması, yeni anonim şirketin tescili ve ilgili belgelerin teslim edilmesi bulunur.
 4. Belirlenen Sermayenin Yatırılması: Anonim şirket olarak faaliyete geçmek için, belirlenen sermayenin en az %25’inin tam olarak ödenmiş olması gerekmektedir. Bu sermaye, önceden belirlenen ödeme şartlarına göre yatırılmalıdır.
 5. Yönetim Organlarının Belirlenmesi: Anonim şirketin yönetim organları, genel kurul tarafından belirlenir. Bu organlar arasında yönetim kurulu ve denetim kurulu bulunabilir.
 6. Resmi İlan ve İlan Yükümlülükleri: Dönüşüm sürecinin tamamlanmasının ardından, şirketin dönüşümüne ilişkin resmi ilanlar yapılmalı ve ilgili kamu kurumlarına gerekli bildirimlerde bulunulmalıdır.

LİMİTED ŞİRKETTE HİSSE DEVRİ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Limited şirkette hisse devri, bir ortağın sahip olduğu payları başka bir kişiye devretmesidir. Bu işlem, limited şirketin ana sözleşmesinde belirtilen kurallar ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Limited şirkette hisse devri şu şekilde yapılır:

 1. Hisse Devri İşlemi: Hisse devri işlemi, şirket ortakları arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde gerçekleşir. Hisse devri, satıcı (hissedar) ve alıcı (hissedar) arasında noter huzurunda veya yazılı bir sözleşmeyle yapılabilir.
 2. Ana Sözleşme ve Kanuni Kurallar: Limited şirketin ana sözleşmesinde hisse devri ile ilgili belirli kurallar belirlenmiştir. Bu kurallar genellikle hisse devri prosedürünü, devir sonrası hakları ve sorumlulukları ve diğer ilgili hususları içerir.
 3. Noter Onayı ve Tescil: Hisse devri işlemi noter huzurunda yapılırsa, noter sözleşmeyi düzenler ve imzalatır. Daha sonra, devir işlemi noter tarafından tescil edilir ve şirketin kayıtlarına geçirilir.
 4. Hisse Devri Bildirimi: Limited şirkette hisse devri gerçekleştiğinde, devir işlemi Ticaret Siciline bildirilmelidir. Bu bildirim, şirketin güncellenmiş ortaklık yapısını kayıt altına alır.
 5. Hisse Devri Vergi Yükümlülükleri: Hisse devri işlemi vergi yükümlülükleri doğurabilir. Satıcı ve alıcı, hisse devri işlemi sonrasında vergi beyannamelerinde ilgili gelir veya kazançları bildirmek zorundadır.

LİMİTED ŞİRKET KURMAKTA AVUKAT DESTEĞİNİN ÖNEMİ

Limited şirket nasıl kurulur? Limited şirket kurmakta avukat desteğinin önemi birkaç açıdan değerlendirilebilir:

 • Hukuki Danışmanlık ve Rehberlik: Bir avukat, limited şirketin kuruluş sürecinde hukuki danışmanlık ve rehberlik sağlar. Şirketin kuruluşunda dikkate alınması gereken yasal düzenlemeler, belgelendirme gereklilikleri ve diğer hukuki süreçler konusunda uzmanlık sağlarlar.
 • Doğru Yolun Belirlenmesi: Avukatlar, işletmenin ihtiyaçlarına ve hedeflerine en uygun kuruluş yapısını belirlemeye yardımcı olabilirler. Hangi tür işletme yapısının (örneğin, limited şirket veya anonim şirket) seçilmesi gerektiği konusunda rehberlik ederler.
 • Belgelerin Hazırlanması ve İşlemlerin Yönetilmesi: Limited şirketin kuruluşunda bir dizi resmi belge hazırlanması gerekir. Bir avukat, bu belgelerin doğru şekilde hazırlanmasına ve ilgili yetkili kurumlara sunulmasına yardımcı olur. Ayrıca, tüm yasal işlemlerin düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlarlar.
 • Hukuki Risklerin Azaltılması: Avukatlar, limited şirketin kuruluş sürecinde ve sonrasında karşılaşabileceği potansiyel hukuki riskleri belirleyerek, bu risklerin azaltılmasına yardımcı olurlar. Uygun yasal korumaların alınmasını sağlarlar ve şirketin yasal uyumluluğunu sağlarlar.
 • Anlaşmazlık Çözümü: İşletme sahipleri arasında anlaşmazlık durumunda veya şirketin hukuki sorunlarla karşılaşması durumunda, bir avukat hukuki destek sağlayarak anlaşmazlıkların çözülmesine yardımcı olabilir.

Limited şirket kurmakta avukat desteği sonuç olarak işletmenin hukuki süreçlerde doğru adımlar atmasını sağlar, yasal uyumluluğunu sağlar ve hukuki riskleri azaltır. Limited şirket kurmakta profesyonel bir avukatın rehberliği, şirketin kuruluş sürecindeki karmaşık yasal işlemleri yönetmek ve başarıya ulaşmak için önemlidir.

LİMİTED ŞİRKET NEDİR NASIL KURULUR

LİMİTED ŞİRKET NEDİR NASIL KURULUR

HARBİYE HUKUK BÜROSU ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATLIĞI HİZMETLERİMİZ

Limited şirket nasıl kurulur? Limited şirket kurmak ve şirketler Hukuku hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Limited şirket nasıl kurulur? sorusunun en önemli cevabı şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasıdır. 

Limited Şirket Ana Sözleşmesi

Madde 1: Şirketin Unvanı ve Merkezi

1.1. Şirketin unvanı: [Şirket Unvanı] Limited Şirketi’dir.

1.2. Şirketin merkezi: [Şirket Adresi] adresindedir.

Madde 2: Amacı

2.1. Şirketin amacı; [Şirketin Faaliyet Alanı] alanında ticari faaliyette bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili her türlü iş ve işlemi yapmaktır.

Madde 3: Sermaye

3.1. Şirketin sermayesi [Sermaye Miktarı] TL’dir.

3.2. Sermaye, ortaklar arasında [Sermaye Oranı] oranında bölünmüştür.

3.3. Sermaye, nakit ve/veya mal varlığı şeklinde ortaklar tarafından ödenmiştir.

Madde 4: Ortaklar ve Ortaklık Payları

4.1. Şirketin ortakları ve ortaklık payları şunlardır:

[Ortak Adı ve Soyadı veya Tüzel Kişiliği], %[Ortaklık Payı]

[Ortak Adı ve Soyadı veya Tüzel Kişiliği], %[Ortaklık Payı]

[Ortak Adı ve Soyadı veya Tüzel Kişiliği], %[Ortaklık Payı]

Madde 5: Yönetim Kurulu ve Görevleri

5.1. Şirketin yönetimi, [Yönetim Kurulu Sayısı] kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

5.2. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından belirlenir ve atılır. Görev süreleri [Görev Süresi] yıldır.

Madde 6: Genel Kurul ve Karar Alma Usulleri

6.1. Genel kurul, yıllık olarak toplanır ve işbu ana sözleşmede belirtilen konularla ilgili kararlar alır.

6.2. Genel kurul kararları, toplantıya katılan ortakların çoğunluğuyla alınır.

Madde 7: Denetim

7.1. Şirketin denetimi, [Denetçi Adı] tarafından yürütülür.

7.2. Denetçi, genel kurul tarafından belirlenir ve atanır. Görev süresi [Görev Süresi] yıldır.

Bu ana sözleşme, [Tarih] tarihinde tanzim edilmiş olup, aynı tarihte ortaklar tarafından imzalanmıştır.

[Ortak Adı ve Soyadı veya Tüzel Kişiliği] [Ortak İmzası]

[Ortak Adı ve Soyadı veya Tüzel Kişiliği] [Ortak İmzası]

[Ortak Adı ve Soyadı veya Tüzel Kişiliği] [Ortak İmzası] 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Limited şirket kurmak ne kadara mal olur?

Limited şirketin kurmak için belirlenen sermaye miktarı yatırılır. Limited şirket kurmak için gerekli olan bu miktar en az 50.000 TL olmalıdır.

1 kişi limited şirket kurabilir mi?

Limited şirket kurmak için 1 kişi yeterli olacaktır. Ortakların sayısı elliyi aşamaz.

Limited şirket kurmak en az kaç TL?

Limited şirketin kurmakta belirlenen sermaye miktarı yatırılır. Limited şirket kurmak için en az 50.000 TL gereklidir.

E-devletten limited şirket kurulur mu?

Limited şirket kurmak için E-Devlet üzerinden bazı işlemler gerçekleştirilebilmektedir, ancak limited şirketin tamamı E-Devlet üzerinden kurulamaz. E-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemler genellikle limited şirketin ticaret siciline kaydı ve bazı izinlerin alınması gibi adımları içerir. Ancak, şirketin tescili, ana sözleşmenin hazırlanması ve diğer bazı resmi işlemler için noter, Ticaret Sicili Müdürlüğü ve vergi daireleri gibi kurumlara fiziksel olarak başvurmak gerekmektedir.

Örneğin, E-Devlet üzerinden şu işlemler yapılabilmektedir:

1)Şirket Unvanı Sorgulama ve Rezervasyon: Limited şirket kurulmadan önce kullanılabilir unvanların sorgulanması ve rezervasyonu E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.

2)Ticaret Sicili Kaydı: Şirketin ticaret siciline kaydedilmesi işlemi E-Devlet üzerinden başlatılabilir, ancak bu işlem için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne fiziksel olarak başvurulması ve gerekli belgelerin sunulması gereklidir.

3)Vergi Numarası Alma: Şirketin vergi numarasının alınması işlemi E-Devlet üzerinden başlatılabilir.

4)SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Kaydı: Şirket çalışanlarının SGK kayıtları E-Devlet üzerinden yapılabilir.

Emekliler limited şirket kurabilir mi?

Evet, emekliler de diğer kişiler gibi limited şirket kurabilirler. Limited şirket kurmak için belirli bir yaş sınırı veya emekli olma durumu gibi kısıtlamalar bulunmamaktadır.

En iyi şirket türü hangisi?

En iyi şirket türü, işletmenin spesifik ihtiyaçlarına, hedeflerine, faaliyet gösterdiği sektöre ve işletme sahibinin tercihlerine bağlı olarak değişir. Her şirket türünün kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır ve hangi şirket türünün en uygun olduğunu belirlemek için dikkatlice değerlendirme yapılması gerekir.

Limited şirket kurmak ne kadar sürer?

Limited şirket kurmak için gereken süre, genellikle işlem yoğunluğuna, kullanılan hizmet sağlayıcıların hızına ve resmi kurumlardaki işlem sürelerine bağlı olarak değişir. Ancak, genel olarak limited şirketin kuruluş süreci birkaç hafta sürebilir.

Limited şirket kurmak için neler gerekir?

Limited şirket nasıl kurulur? Limited şirketin kurumak belirli bir usul ve adımları gerektirir. Limited şirket kurmak için gerekli usuller şunlardır:

1)Karar Alma ve Planlama: İlk adım, şirketin kurulmasına karar vermek ve şirketin temel detaylarını belirlemektir. Bu aşamada, şirketin adı, merkezi, faaliyet konusu, ortaklar ve sermaye yapısı gibi konular ele alınır.

2)Ana Sözleşmenin Hazırlanması: Şirketin ana sözleşmesi, kurucular tarafından hazırlanır. Ana sözleşme, şirketin tüm detaylarını içermeli ve noter onayından geçmelidir. Ana sözleşme, şirketin adı, merkezi, ortakların hak ve yükümlülükleri, sermaye yapısı, kar payı dağıtımı gibi konuları kapsar.

3)Ticaret Sicil Müdürlüğüne Başvuru: Hazırlanan ana sözleşme ile Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. Başvuru formu ve diğer gerekli belgeler Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne sunulur.

4)Ticaret Sicil Müdürlüğü Onayı: Başvuru incelenir ve uygun bulunursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden onay alınır.

5)Sermaye Yatırımı: Limited şirketin kuruluşunda belirlenen sermaye miktarı yatırılır. Bu miktarla beraber en az 50.000 TL gereklidir.. Sermaye, banka hesabına yatırılır ve banka dekontu muhafaza edilir.

6)Vergi Dairesine Başvuru: Şirket, vergi mükellefiyeti için vergi dairesine başvurur. Vergi levhası alınır.

7)SGK Başvurusu: Şirket, çalışanlarının sigorta işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurur.

8)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: Şirketin faaliyet göstereceği işyeri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınır. Belediyeye başvurulur.

9)Diğer İzinler ve Belgeler: Faaliyet gösterilecek sektöre göre, özel izinler ve belgeler gerekebilir. Bu belgelerin alınması ayrıca gereklidir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATLIĞI HİZMETLERİMİZ

Limited şirket nasıl kurulur? Limited şirket kurmak ve şirketler Hukuku hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

Adi Ortaklığın Sona Ermesi – Harbiye Hukuk

Kollektif Ortaklıkta Fesih Davası – Harbiye Hukuk

Kollektif Ortaklığın Şartları – Harbiye Hukuk

                                                                                                               NİSANUR CEBECİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap