Gayrimenkul HukukuKiracının Hasarlı Bina Davasında Malike İhbar Zorunluluğu

Kiracının deprem sonrası hasar gören bina için açmış olduğu davayı malike ihbar zorunluluğunun var olması 

D., E. 2005/1023 K. 2005/4242 T. 12.7.2005

“Hüküm veren Danıştay On birinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, davacının kiracı olarak oturduğu “…” adresinde bulunan konutun 17.8.1999 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda “hasarsız” olarak tespitine ilişkin hasar tespit işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Usul Hukukunda bir dava sonucunda verilecek hükmün üçüncü kişinin hukuki durumunu doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek olması hallerinde söz konusu üçüncü kişinin davaya katılmasında hukuki yararın bulunduğu kuşkusuzdur. Bu durumda olan biri kendiliğinden davaya katılma isteminde bulunabileceği gibi davanın ihbarı suretiyle de bu sağlanabilir. Nitekim 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesi ile yollamada bulunulan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 49. maddesinde bu gibi durumlarda davanın itibarının mahkemece re’sen yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının kiracısı bulunduğu “…” adresinde bulunan konutun 17.8.1999 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda ” hasarsız” olarak tespitine ilişkin hasar tespit işleminin iptali istemiyle açılan davada, idare mahkemesince mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapordaki ağır hasarlı olduğu yolundaki görüşe dayanılarak davalı idarece tesis edilen hasar tespit işleminin iptali edildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının kiracı olduğu, “hasarsız” tespit İşleminin iptal edilerek idare mahkemesince verilen karar doğrultusunda dava konusu taşınmazın “ağır hasarlı” olarak tespit edilmesi durumunda, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 13. maddesi uyarınca bu nitelikteki bir taşınmazın yıktırılmasının gündeme gelebilecek olması ve böyle bir sonucun kiracıdan daha çok ev sahibini etkileyecek olması nedeniyle davanın konut malikine de ihbar edilerek davaya katılımının sağlanması suretiyle oluşturulacak dosyaya göre karar verilmesi gerektiği açıktır.

Bu durumda, ev sahibinin davaya katılımı sağlanmadan idare mahkemesince verilen kararda usul ve yasa hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 30.10.2000 gün ve E:1999/917, K:2000/1305 sayılı kararının bozulmasına yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 12.7.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap